Wzory (PDF)
File information


This PDF 1.2 document has been generated by TeX output 2010.06.09:1412 / dvipdfm 0.13.2d, Copyright © 1998, by Mark A. Wicks, and has been sent on pdf-archive.com on 15/06/2015 at 16:43, from IP address 91.193.x.x. The current document download page has been viewed 547 times.
File size: 84.32 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


Wykłady z Kompatybilno´sci Elektromagnetycznej – Wzory
Sprz˛ez˙ enia indukcyjne i pojemno´sciowe w dziedzinie cz˛estotliwo´sci – linie bezstratne
µ

¡
¢
RN E RF E RL Cm
Lm
VˆN E
RN E
= jω
+
= jω MNINED + MNCAP
,
E
RN E + RF E RS + RL RN E + RF E RS + RL
VˆS
µ

¡
¢
VˆF E
RF E
Lm
RN E RF E RL Cm
= jω −
+
= jω MFINE D + MFCAP
.
E
RN E + RF E RS + RL RN E + RF E RS + RL
VˆS
Obwód zakłócajacy
˛ zawiera z´ ródło sygnałów VS z rezystancja˛ wewn˛etrzna˛ RS i obcia˛z˙ eniem RL
podłaczonym
˛
na ko´ncu linii. Drugi przewód, z impedancjami na ko´ncach RN E i RF E jest obwodem
zakłócanym (odbiornikiem zakłóce´n).
Sprz˛ez˙ enia indukcyjne i pojemno´sciowe w dziedzinie cz˛estotliwo´sci – linie stratne (R0 rezystancja
wspólnego przewodu masy)
¡
¢
VˆN E
= jω MNINED + MNCAP
+ MNCIE ,
E
VˆS
¡
¢
VˆF E
= jω MFINE D + MFCAP
+ MFCIE .
E
VˆS
VˆNCIE
= MNCIE ,
ˆ
VS
ˆ
VFCI
E
= MFCIE ,
VˆS

MNCIE =

RN E
R0
,
RN E + RF E RS + RL

MFCIE = −

RF E
R0
.
RN E + RF E RS + RL

Sprz˛ez˙ enia indukcyjne i pojemno´sciowe w dziedzinie czasu
¡
¢ dVS (t)
+ MNCIE VS (t),
VN E (t) = MNINED + MNCAP
E
dt
¡
¢ dVS (t)
VF E (t) = MFINE D + MFCAP
+ MFCIE VS (t).
E
dt
Maksymalne warto´sci pola elektrycznego promieniowane przez prady
˛ róz˙ nicowe moz˙ na wyznaczy´c
korzystajac
˛ z zalez˙ no´sci dla małej anteny p˛etlowej, zatem
Emax = 1.316 · 10−14

f 2 SID
,
r

gdzie r jest odległo´scia˛ punktu obserwacji od z´ ródła promieniowania, f to cz˛estotliwo´sc´ , natomiast
S i ID to, odpowiednio, powierzchnia p˛etli obwodu i amplituda pradu.
˛
Maksymalne warto´sci pola elektrycznego promieniowane przez sygnały wspólne moz˙ na wyznaczy´c
korzystajac
˛ z zalez˙ no´sci dla krótkiego dipola, tj.
Emax = 1.26 · 10−6

f LIC
,
r

gdzie L jest długo´scia˛ przewodu, natomiast IC amplituda˛ pradu
˛ wspólnego.

1

Indukowanie sygnałów zakłócajacych
˛
w przewodach pod wpływem zewn˛etrznego pola elektromagnetycznego
RS
RS RL
jωµ0 SHni −
jωcSEti ,
RS + RL
RS + RL
RL
RS RL
UL = −
jωµ0 SHni −
jωcSEti ,
RS + RL
RS + RL
US =

gdzie S jest powierzchnia˛ p˛etli utworzonej przez przewody, c jest pojemno´scia˛ linii, natomiast Hni
i Eti to, odpowiednio, składowa normalna pola H i do powierzchni w której znajduja˛ si˛e przewody i
składowa poprzeczna pola E i do przewodów. RS i RL impedancje wej´sciowe obwodów podłaczo˛
nych do linii zakłócanej.
Ekranowanie
Absorpcja

p
t
t
A[dB] = 20 log et/δ = 20 log e = 8.69 = 8.69t πf µσ,
δ
δ
1

gdzie t jest szeroko´scia˛ ekranu, natomiast δ = πf µσ to gł˛eboko´sc´ wnikania.
Odbicia – obszar pola dalekiego
¯
¯

µ

µ

µ r
¯ η0 ¯
σ
σ
σ
1
r
¯ = 20 log
R = 20 log ¯¯
= 10 log
= 168 + 10 log
,
4ηe ¯
4 ωµr ²0
16ωµr ²0
µr f
gdzie σr oznacza przewodno´sc´ wzgl˛edna˛ (podawana˛ wzgl˛edem miedzi, tj. σr = σ/σCu ).
Odbicia – obszar pola bliskiego
Straty odbiciowe w obszarze pola bliskiego dla z´ ródeł pola E i H wyznaczamy jak nast˛epuje
µ

µ

σ
σr
Re = 244 + 10 log
= 322 + 10 log
,
µr r 2 f 3
µr r 2 f 3
µ

µ

πµ0 σf r2
σr f r2
Rh = 10 log
= 14.57 + 10 log
,
8µr
µr
gdzie r o odległo´sc´ ekranu od z´ ródła.

2


Download WzoryWzory.pdf (PDF, 84.32 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Wzory.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000271994.
Report illicit content