Wzory .pdf

File information


Original filename: Wzory.pdf

This PDF 1.2 document has been generated by TeX output 2010.06.09:1412 / dvipdfm 0.13.2d, Copyright © 1998, by Mark A. Wicks, and has been sent on pdf-archive.com on 15/06/2015 at 16:43, from IP address 91.193.x.x. The current document download page has been viewed 547 times.
File size: 82 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Wzory.pdf (PDF, 82 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Wykłady z Kompatybilno´sci Elektromagnetycznej – Wzory
Sprz˛ez˙ enia indukcyjne i pojemno´sciowe w dziedzinie cz˛estotliwo´sci – linie bezstratne
µ

¡
¢
RN E RF E RL Cm
Lm
VˆN E
RN E
= jω
+
= jω MNINED + MNCAP
,
E
RN E + RF E RS + RL RN E + RF E RS + RL
VˆS
µ

¡
¢
VˆF E
RF E
Lm
RN E RF E RL Cm
= jω −
+
= jω MFINE D + MFCAP
.
E
RN E + RF E RS + RL RN E + RF E RS + RL
VˆS
Obwód zakłócajacy
˛ zawiera z´ ródło sygnałów VS z rezystancja˛ wewn˛etrzna˛ RS i obcia˛z˙ eniem RL
podłaczonym
˛
na ko´ncu linii. Drugi przewód, z impedancjami na ko´ncach RN E i RF E jest obwodem
zakłócanym (odbiornikiem zakłóce´n).
Sprz˛ez˙ enia indukcyjne i pojemno´sciowe w dziedzinie cz˛estotliwo´sci – linie stratne (R0 rezystancja
wspólnego przewodu masy)
¡
¢
VˆN E
= jω MNINED + MNCAP
+ MNCIE ,
E
VˆS
¡
¢
VˆF E
= jω MFINE D + MFCAP
+ MFCIE .
E
VˆS
VˆNCIE
= MNCIE ,
ˆ
VS
ˆ
VFCI
E
= MFCIE ,
VˆS

MNCIE =

RN E
R0
,
RN E + RF E RS + RL

MFCIE = −

RF E
R0
.
RN E + RF E RS + RL

Sprz˛ez˙ enia indukcyjne i pojemno´sciowe w dziedzinie czasu
¡
¢ dVS (t)
+ MNCIE VS (t),
VN E (t) = MNINED + MNCAP
E
dt
¡
¢ dVS (t)
VF E (t) = MFINE D + MFCAP
+ MFCIE VS (t).
E
dt
Maksymalne warto´sci pola elektrycznego promieniowane przez prady
˛ róz˙ nicowe moz˙ na wyznaczy´c
korzystajac
˛ z zalez˙ no´sci dla małej anteny p˛etlowej, zatem
Emax = 1.316 · 10−14

f 2 SID
,
r

gdzie r jest odległo´scia˛ punktu obserwacji od z´ ródła promieniowania, f to cz˛estotliwo´sc´ , natomiast
S i ID to, odpowiednio, powierzchnia p˛etli obwodu i amplituda pradu.
˛
Maksymalne warto´sci pola elektrycznego promieniowane przez sygnały wspólne moz˙ na wyznaczy´c
korzystajac
˛ z zalez˙ no´sci dla krótkiego dipola, tj.
Emax = 1.26 · 10−6

f LIC
,
r

gdzie L jest długo´scia˛ przewodu, natomiast IC amplituda˛ pradu
˛ wspólnego.

1

Indukowanie sygnałów zakłócajacych
˛
w przewodach pod wpływem zewn˛etrznego pola elektromagnetycznego
RS
RS RL
jωµ0 SHni −
jωcSEti ,
RS + RL
RS + RL
RL
RS RL
UL = −
jωµ0 SHni −
jωcSEti ,
RS + RL
RS + RL
US =

gdzie S jest powierzchnia˛ p˛etli utworzonej przez przewody, c jest pojemno´scia˛ linii, natomiast Hni
i Eti to, odpowiednio, składowa normalna pola H i do powierzchni w której znajduja˛ si˛e przewody i
składowa poprzeczna pola E i do przewodów. RS i RL impedancje wej´sciowe obwodów podłaczo˛
nych do linii zakłócanej.
Ekranowanie
Absorpcja

p
t
t
A[dB] = 20 log et/δ = 20 log e = 8.69 = 8.69t πf µσ,
δ
δ
1

gdzie t jest szeroko´scia˛ ekranu, natomiast δ = πf µσ to gł˛eboko´sc´ wnikania.
Odbicia – obszar pola dalekiego
¯
¯

µ

µ

µ r
¯ η0 ¯
σ
σ
σ
1
r
¯ = 20 log
R = 20 log ¯¯
= 10 log
= 168 + 10 log
,
4ηe ¯
4 ωµr ²0
16ωµr ²0
µr f
gdzie σr oznacza przewodno´sc´ wzgl˛edna˛ (podawana˛ wzgl˛edem miedzi, tj. σr = σ/σCu ).
Odbicia – obszar pola bliskiego
Straty odbiciowe w obszarze pola bliskiego dla z´ ródeł pola E i H wyznaczamy jak nast˛epuje
µ

µ

σ
σr
Re = 244 + 10 log
= 322 + 10 log
,
µr r 2 f 3
µr r 2 f 3
µ

µ

πµ0 σf r2
σr f r2
Rh = 10 log
= 14.57 + 10 log
,
8µr
µr
gdzie r o odległo´sc´ ekranu od z´ ródła.

2


Document preview Wzory.pdf - page 1/2

Document preview Wzory.pdf - page 2/2

Related documents


wzory 4
poradnik pocz tkuj cego pasjonata wn trz
sciaga 1
odpowiedzi na pytania metadologia bada naukowych
kompozycja i kadrowanie
pakt pi sudski lenin

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Wzory.pdf