PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact20150627 070504 stamp .pdfOriginal filename: _20150627_070504_stamp.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 27/06/2015 at 16:06, from IP address 70.122.x.x. The current document download page has been viewed 312 times.
File size: 3.3 MB (77 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


 
 

 

 స వ చ త 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.tnilive.com
 
 
 
 
 

 రచన: ట ఇన య  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


సూ క 
1)

 మ సభల  

2)

 య వజ త

3)

 జన  వ ( ం ే
ష ) 

4)

 ప కల  

ాల  

5) 20వ మ సభ ౖ
ప  పసున  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.tnilive.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 స వ చ త 

  

ఉతర  అ
ా  ె
ల గ   చ తల  
క  ప ే
క  ానం  ఉన .  40  ఏళ   ాయ
  ే
ర క ంట న  
 19 స ళ ల   ౖ
భవం ా జర ప
ా,  ాట  మ సభల ా 
ంట
మ . 2015ల  20వ సభక  
సున  
,  హ  నన ప  అధ తన  ఈ చ తను  ె
ల గ ల , ఇం ష ల  పజలక  అం సున . 

సభలను  ం ే
ళ క ా   ఒ క   ాంతంల   జర ప త ండ ా,  రంతరం ా 
ధ  జన వల  
అం సున  
  ం ే
ష  
ా,  ఇత తరం ా  ె
ల గ   పజలక   స
త  మవ త న .  ప   ప ా
 
పచు ం న  ప ే
క  సం క  ( ావ )  రచ తలను,  కవ లను,  క ార లను,  ఆ
ం   ా  
ష 
సం ేాలను  పజలక   అం ం ం . 
  ప క  ప   ల   ె
ల గ ా   ల గ సూ  పయనం  ా సున . 
  చ త  స వం  అన
  ారణం 
  ఆ   ఉన   ా ,  అంతం  లదు.  పసుతం  ఈ  చ త  ా  
సమయ
 
హ   నన ప   అధ డ ా,  .  జం ాల  ౌద   ార
ా హక  ఉ ాధ డ ా,  స  
మన  ార ద ా  ఎ
  తమ  సంఘం  
ామ  ార కమ ల   ర సు
ర .  ాట   అర  ానం  ఈ 
చ తల  చూడవచు . 
2015ల   లౖ
  దట  ారంల  జర గనున  
 20వ మ ప ా
 
ళ  గం ాధ  క న   ా, 

తమ  జట  సహ ారం   ర ంచ
 ఉదు క లవ త
ర .  ా   య
ే త  వ
 వందల  
 
www.tnilive.com
ార కరల   ిదం ా ఉ
ర . ఈ సభల మ ంప ల  అధ   ా
  క  జం ాల  ౌద   ీ క ార . 

ప  
 మ సభ భ  ఆరంభ , ర  రం ంపజ   ధం ా ఇప టవరక  జరగడం చ తల   గం. 
ప ే
క  అ థుల బ ట   ా క  ప భను  గ ం  
ధ  క ార లను  రచ తలను 
క ౖ  ె , 
గ ంప
 సమ జ
  వ  ే
యటం గమ రం.  ా త ం,  ాణజ ం,  ౖ
ద ం,  ీ సమస ల  చ ంచ
 
ా  సమ
ాల   జ ార .  భరత ట ం,  క ప ,  బ వ   ఫ జ ,  ఏ ాం కల ,  అ ావ
ల , 
ఏక ా
నయ ల  
  సభల  ప ే
కతల .  ఏ  రంగంల   ప భ  కనబ
  ా   ి  య శ  
 
అ ార ల  ఇ ం  సత ం ం .  ట సంఘ లను  ి  స

 కనబ ం . 
సు ీం ర  
దల  
అం ంపజ ార .  అ
ా 

ఆచరణల   చూ
ందు  ేార .  ప  
 మ
ఈ రచన ఉ ే
శ ం. 

ార ంట   వరక   ఎంద  
ాత లను  ి ిం   ె
ల గ ా   సం ేాల  
సమ జంల   ఉన   ప ాలక లను 
క 
ి   క ి
 ి
ార .  ె
ల గ ా  ప ే
క  వంట ాల   సభలల   అందర   చు క   ధం ా 
సభ  ఒ క   షత ఏర ం . అ  ే
చ తల   ల సుం . అ  అం ంచట  
 రచన: 
­ట ఇన య  
 

  
 
 
 
 


 
 
 
 

  

 ఎల  ఆ ర

ం ం  ? 

పపథమ  ఉతర  అ
ా  ె
ల గ   స ళనం  1979ల   ె

  ల   జ న  సందర ం ా  మకరణం 
జర ప క న . 
  జ ల   1977 
  సమ శంల   అంక ం
.  స ళనం   వరల   ధ   ాంత  
ల గ   సంఘ ల ారం   సమ శ   చర ల   జ ి,  ాట   అమల పరచట

  ఉతర  అ
ా  ె
లగ 
సంఘ ల  సభ త ం   ఒక  జ య  సంఘ
  ర ం ం లనుక
ర .  ఇందుక   ాను  ఒక  సమన య 
ార వ ా   ఏర ర ర .  .  ాకర  సుబ ావ   సమన య  కర  ా ా  .  గ
ండ  ర ంద
,  బం ర  
వ ా
, త మ ల మ ధవ ావ , మ  రమణ ావ  సభ ల ా ఉ
ర . ఉతర అ
ా  ె
ల గ  సంఘం 
అ   ల త  మకరణం  ేి ఈ  ార వరం ఆధ ా న  ా ింగ   . ి.ల   ర ట 1978ల  
ల ం   ాషంల  
ను 
స   ేార .  అందు 
తం  ర ం ం న  యమ  బంధ వ   ( ాజ ంగ  సూ లను) 
ా ప క ా  సుక
ర .  ఆ ధం ా 
  ర   (ఉతర  అ
ా  ె
ల గ   సంఘం)  అంక ం ం .  1979ల  
  సభల   ె

  ల   జర ాల   క
  అప డ   ర ం ర .  ాకర  సుబ ావ   అధ ల ా, 
త మ ల మ ధవ ావ   ార ద ా, మ ా మల అ ా ావ   ా ా ా 
క సంఘ
 ఏర ర , 
 
ాజ ం ా   ర ం ం లనుక
ర .  ఇందుక ాను  జ  ి ంకటశ ర ,  ా
  అచు త ావ ల   ఒక 
సంఘ
  ఏర ర ర . 
  ప ారం  ాం య  ె
ల గ   సంఘ లక  
ల   సభ త ం  ఉంట ం .  ాం య 
సంఘ
  క సం  25మం   సభ ల   ఉం
.  ఆ  సంఘం  తమ  ప
 
  సర సభ   సమ
ా  
పం ిం
. సర సభ  సమ శంల  
  ార వ ా   ల త ఎను క
ర .  ం ే

ా  
 ఎ కల  
జర గ
.  ాలక ణ   సభ ల సంఖ   రగడం  ారణం ా 
క  పత  సభ త ం ఉం ల  
ం ర . 
  ాజ ంగంల   ఆ రక   ఉత త ా www.tnilive.com
మ ర ల   ేార .  ాంవత క  సభ
  (by  annual 
membership)  ల ం   వ   సభ
 
త  సభ
  క ం ర .  1995ల   బ   ఆ   ట ీ  
ార వ ా   క
  ల త  ఏర ర ర . 
  ం ే
ష   1981ల   సృ ిం ర . 
  ం ే
ష  ల 
ార కమ ల   ా ంచ
  ల ా  ం ే
ష   ట ీ  ఏర ం ..  2009ల   ర  మ  
 బ  ఆ   ె
ౖక  
అ   క
  అ
ర .  ం ే

ా  
  ఎ కల   జర గ త న   సందర ంల  
  ాజ ం ా  
అమల పరచుటక   ల ా  ధులను  సకమం ా 
ం ే
  పద ల  
  మ ర ల   ేార .  ఇ  
 
కట టం ా  న ాగట
 ఉప
గప ం . 
 
 

  
 

 మ సభల

 

  చ త  స వ న .  ఉతర  అ
ా  ె
ల గ   సంఘం  చ తక   ఆ   ఉన   ా ,  అంతం  లదు. 
రత  ే
శం  నుం   అ
ా  వ న   ధ  
ా సంఘ ల పజల  ఏర రచుక న  జ య సంఘ లల  
 
పథమ  ానంల   ఉన .  ఏ 
ా  సంఘ
  దక   అప ర   రవం,  ఘనత 
క   ల ం ం .  అత ంత 
జ దరణ  ం న  అ
ా  అధ డ  
  ంట  
  సభలక   వ   అ
ా  ాజ
  ా ింగ   ల  
సు ర  ఉప సం  ేి  ర ం ర .  అట వంట  ప ే
క  ా
  అల ం  ే   చ త  ఇ .  19 మ సభల  
జయపదం ా మ ం  20వ పర ం జర ప క  దశల  ఈ చ త రచన ఆరంభమ ం . 

 చ తల  ప న ఘట ల ా  ం ే

ా  జ  సభల , జ దరణ  ందుత   వల  అం సున  
ం ే
ష , 
 
ాలను  సమ
ా   అధు తన  సూచనలను  అం సున  
  మ సప క  మ క 
మణప స. అ
ాల  ఉన   ె
ల గ   ా  ఎప టకప డ  సమ ా ప ా రం  ౖ
ప క  పయ ం  ేో
రణ 
 


ేటం .  ఈ  చ త  రచన  జర గ త న ప డ  

  అధ ల ా 
హ   నన ప
ఆయన బ ట   ఎం ిక  అ న  సంఘం  ే
సున   పనుల  
క     ప షల   ె డ త
ఉత త ా  న ాగ త ం . 

  ఉ

ర . 
.  ఇ ే
 

 

 ఇల   దల ం  
నదుల ప ట కక   దలక ో
  ె
ప టం కషం .  న   న   ాయల ా  ారంభ  మధ ల  వ   ేన 
ిల ాల వలను,  ఉపనదులను  కల ప క ంట   క ణ  
ాలం ా  మ   పజలక   ఎం   ఉప
గకరం ా 
ప ణ సుం . అల  
 క
 అ   ామ న ం ా ఆరంభ   ర   ాత క న . 
  అంట  ఉతర  అ
ా  ె
ల గ   సంఘం.  ​(TELUGU  ASSOCIATION  OF  NORTH  AMERICA) 

ాల   రత ే
శం  నుం   వ   ిరప న  ధ  షల ార   సంఘ ల   ట క
ాట టల   క
 
శ ా   సంఘం ా 

  పథమ  ీఠం  ల సుం . 
ట  బలపడ త న  
 అ
ాల  అధ
ానం 
నుం  అ   ా ల ా  సభలక  ఆ
ం  అల ంచగ ం .  
ఆ ా ట ల  ల  
 
 మ సభల  నూ య  నగరంల  జ నప డ   ర ాలం  న ా   ల  
గట ప దుల   ార . అ ా కం ా అప ట  
 అన   ర   ాలదు. అ కమం  
ాల   ేి సమయం 
ం న  ర క  క ణ  సత
ల  ద ా

అల   1983  వరక   అ   నయం ా   సూ ళ ల   సమ
చర ల   ే
సూ,  ఇళ  నుం  సమక
న  జన ఫల
ాదుల  
ఉత ాల  ఆనం ం ర .  
ఆ ా టల ల  
ందుపర సు
మ .  

 

  సభల  ా న త  దృ ా  

ాల   జర ప క ంట ,  కమ
ట  ళ ల  
ం , అట  ఉప
ాల , ఇట   ాంస ృ క 

ల   వరం ా 

www.tnilive.com

ాలను  ల ం న

రక  

అట   అ
ా  అధ డ  
  ంట ,  ఇట   రత  అధ ల   . 
ాయణ ,  సు ీం ర   యమ  
చల శ ,  ె
ల గ ా  ఖ
  ే
శ ేాలల   టన  నందమ   రక ామ ావ ,  ి. .  నర ిం
ావ , 
చందబ బ య డ ,  ాజ ఖర ,  యం.  బ ా ,  ఆవ ల  మదన హ , 
ంకయ య డ , 
ప రంధ శ ,  ా
ావ ,  ణ
ా     వంట  యక ల   సభలల   ాల   తమ  సం ేాల   ఎం  
ా న తను సమక ా ర . 
 ఇల ంట ఘట ల   రంతర చ త సృ ిసూ  ాగ త న . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  

దట మ సభల  బన    గ

 ఆ

ండ ర ంద

,  ా  స మణ పద  తయ ర   ేార . 

ా వం ­  ారంభసభ 
 

1977ల  అ

ాల   ె
లగ సంఘ  ాపన ఆల చన  ేిన ఆదు డ   క  గ

ండ ర ందనూ య   ల   లం య   య వ టల ,  ఇం య   క   ార
ా హకవర  సభ డ ా  గ
ండ 
ర ంద
  రకర ాల పదవ లల  ప ేార . నూ య , నూ జ , క క   ె
ౖా ీయ  ారస త,  ాంస ృ క సంఘం 
ార వ ాలల   ప ేిన  అనుభ ాల   సమ తం ా  ె
ల గ   సంస ృ   ం ం ంచ
  డ
.  1976  లౖ
 4న 

ా  శత  ా త వ  డ కల   ె
లగ  ే
శభ   య ల   లం య   య వ ట 
  ప ారం  ేిం . 
నూ య   ల   పవ ం ే
  “హడ  న
ాన క ర
 అంత ా య ఓడల 
ా  చూ ి మన  ె
ల గ  సంస ృ  

 అ
ాల   గ ంప   వ   బ గ ంట ంద ”  ఆల చన   గ
ండ  ర ంద
.క   కలగడం  ఆయన  మరప ా  

ాలల  ఒకట ా  లబ
ం . 

ండ  ర ంద
.క   మదత   ప న  క   ాకర  సుబ ావ   సంఘ ాపనక  
ార .  ా ర వ  
ఆల చన  
ట   అ
ాల   ా ింగ ,  నూwww.tnilive.com
య ,  ిల ె య ,  ె


ా ,  హ స ,  న ల  
ట రంట లల   ా క  ె
ల గ   సంఘ ల   ప ే
సూ  ఉ
.  ా   క
  సంప ం ,  ా   సహ ారం   ఉతర  అ
ా 
ల గ  సంఘ  ాపనక  ప నుక

ర .  

1976  ఆగసు   26న   .  ాకర  సుబ ావ ,  .  గ
ండ   ర ంద
.ల   ె
ల గ   స ళనం  గ ం  
చ ం ర .  త ా త  ార   .  బం ర   వ ామ , 
ం   రఘ

ి
  ర మల ావ ,  గం ట 
సూ ా ావ ల   క ి  ఉతర  పత త ాల   జ ార .  అ
ాల   ె
ల గ   ా   సంప ం ర .  ల ల   బసవయ , 
. మ ధవ ావ  త మ ల, వంగ   ట   ా , మ రమణ ావ  స ళ
  ర ం ే
ందుక  

ర . 
1977    27,  28  ేలల   నూ య .ల  
దట   ె
ల గ   స ళనం  జ ార .  ఆ   సభలక   క న   ా  
.  ర ంద
 గ
ండ,  ావ   క ట  ె
ర . ా  ంపట  కృషమ ,  ఆ ర  క ట  ె

ర . ా  మ   ల  

సుబ ావ   ాకర,  ాంస ృ క  క ట  ె
ర . ా  .  ఘం ట  సుబ ావ ల   వ వహ ం ర .  ే

ళ   ర పతయ  
( ి ా ),  .  త మ ల  మ ధవ ావ   ( ె

),  .  తయ  
ర   (హ స ),  ండవలస  ా మసుందర ావ  
(ఎడ ంట ,  న ).  మ   .  బం ర   సు
ిణ    ( ట ా ట   నూ య ),  .  ామకృ ా   ( ిల ె య ), 
ల ల   బసవయ   (ట రంట ,  న )  మ   రమణ ావ   ( ా ింగ   .  ి.),  దూ ా సుల  ా ి  ( ా ింగ )  ల  
బ ధ తల   ీ క ం ర . 
ఎడ ంట   ఆం   ాంస ృ క  సంఘం  (అల ా);  ​ న , ​ద ణ 
ఏంజల ;  ట   ా   ాంస ృ క  సంఘం  ­  ా ;  ె
ల గ   ాంస ృ
సంఘం  ­  హ స ;  ె
ల గ   ా త ,  ాంస ృ క  సంఘం­  నూ య
ిల ె య ;  ె
ల గ   ాంస ృ క  సంఘం  ­  ా   ా
;  ట
స ళ
 సహక ం
.  


య   ఆంధ  ాంస ృ క సంఘం ­ ల  
క  సంఘం  ­  ె

;  ె
ల గ   ాంస ృ క 
;  ె
లవ   ా   ె
ల గ   ాంస ృ క  సంఘం  ­ 
  ా ింగ   ె
ల గ   ాంస ృ క  సంఘం  ఆ 

ఆ ట  ప ిత లల   ె
ల గ   ారస త  ాంస ృ క  సంఘం  దగర న   డబ ,  ధుల   ఆ  మ సభ  
ఉప
ంచటం  మం   ాద   ఒ క
  5  లర , క ట ంబ
 10  లర ,  ప ే
కం ా ఇవ గ న   ా  నుం  25 
లర   ప న  క ం ర . వ న డబ
 స
గం  ేి  లౖ
నంత తక వ ఖర
 జ ార . 


ఆ ా ట ల   లక ం   అ   నయం ా  నూ య   ారల   ఒక  సూ ల ల   1977   ల  పథమ సమ శం 
ఆరం ం ర .  ె
ల గ  క ట ంబ ల ార  తమ పండగ ా 
ం  వంటల   ే ి ె ర . వ న అ థులక  తమ ఇళ ల  
వస   క ం ర .  ఆంధప ే  పభ త ం తమ ఖర
  .ి  అ
ావ ను  ప న అ
ా పం ిం ర .  ాష పభ త ంల  
ఆ డ   జలగం  ంగళ ావ   మ ఖ మం ా,  మండ   ంకట  కృ ా ావ  
ాఖ   మం ా  ఉ
ర .  అప ట   ాష 
పభ త ం  పపంచ  ె
ల గ   మ సభలను  1975ల   ద ాబ దుల   ల   బహదూ  
యంల   ర ం ం . 
ఆ ధం ా  ె
ల గ ా  కల కక   ం  ప ార . 
సమ
ాలక   జ న  ా నుం   25  లర  ప న  
ష   ర సుమ   క ం ర .  ఆ  సభలల   310 
క ట ంబ ల  నుం   940  మం   వ క ల  
స   ే
సుక
ర .1977   శ ారం    28న  ఉదయం  10  గంటలక  
నూ య   మ సభల   ారంభమయ
.  ాకర  సుబ ావ   అ థులను  ఆ
ం ర .  .  ర ంద
 గ
ండ 
ా గ ప సం  ేార .  ఆ న   సంఘం  అధ ల   బం ర   వ ామ ,  స
ా హక లను  ప చయం  ేిన 
సు
ిణ 
  పసం ం ర .  ర మల  ర ప   ే
వ ానం  ె
ర   ి.  అ

ావ   ఈ  సభలల   మ ఖ అ
ా 
పసం ం ర .  ప ే
క  ( ిల ట )  ాం     క న  ావ   ను  ఎ . .  ామ ావ   ఆ ష ం ర .  ప ే
క  సం క 
సం ాదక  వ ా   ాకర  సుబ ావ   ారధ ం  వ ం ర .  .
  90 
ల  సం కను  అచు
 ి చందమ మ 
ప ష  అ త ా  . శ థ
 ఆ సభలక  పం ిం ర . 

ఆ  స ళ
  30  ా ాల  నుం ,   మ డ   ేాల  నుం ,   ఎ
  ాం య  సంఘ ల  నుం   940  మం  
ల గ ,  ె

ల తర  ప ధుల   ఆ
త ల ా  వ ర .  ఇతర  ాం ల  నుం   వ న ారం   నూ య   ప సర 
ాం లల   ఉన   ె
ల గ ా   గృ లల   అ థుల ా  ఉండటం,  ఏ  ఒక ర   హ టళ ల   ఉం ే
  అవసరం  లక వడం  మన 
లగత

,  ఆద ా మ ల   మరప ా   సంఘటన.  ా   అ థుల ా  ఆ
ంచట   ాక ం   ా   ర ాణ  
క ా ల , అల
ర  క ా ల   ేిన  ె
ల గ  క ట ంబ ల   ర ం న  ాత పశంస య ం . 
పపథమ ఉతర అ

ా మ సభ  940 మం  ప

ఈ  సమ శంల   మ   పభ  రఘ
 
ె గ ల  సమ శప   ారంభ 

 ర ం ర . 

ార

థుల  6,600  లర వ యం   జయవంతం  ా ం ర . 

  ా ర .  మ   శమంతకమణ  మ   మ క వ  
 శృ   ేి  ా  క మ   మ  ల త  క ి  ా ర . 
  

www.tnilive.com
 
ా గతమ    ా గతమ   సు ా గతమ  

 

ా  

అ రథుల  మ రథుల  
అ ల జగమ ల  ల గ  మహ య లక ను సు ా గతం 

ా  

ే  ేయల ల క   ె

ల గ   ల గ ల పల క  
ల గ  త  మనక   ే

య త య ా 
భరత ఖండప  ఖ   ర యల   
భ వనమ   గడ ా  ా  
ి మ 

ా  

ఏ  ే
శమం ె
న ఏ పజల మ ం ె

న 

ఏ  ట  మనమ  ఏక  ఉం మ  
మనమంత ఒకట ా మ ందడ గ  
మ 
మనమ ందు తరమ నక  మణప స ల మ  

ా  

 

క ౖ
 ఉన  అ థుల  : 

.  గ
ండ  ర ంద
,   
ి
  ర మల ావ ,    మ   రమణ ావ , 
రమ కృష,  .  త మ ల  మ ధవ ావ ,  .  సు
ిణ  ,  మ   అనసూయ,    ి.  అ
ఎ . .  ామ ావ ,  పద భ ష   .ఏ.  నర ిం
ావ ,    ంపట కృషమ ,    .  ామకృ
క  వంగ   ట   ా ,  .  .య .   రంద   క   ాకర సుబ ావ  ప చయం 
 

  ల ల   బసవయ ,   
ావ ,    .  కృషం ా ,   
ా ,    ే
ళ   ర పతయ , 
ేార . 


స  క
గ ా

న   . గ

ండ ర ంద

  ా గ ప

సం : 

“ ర వ   అ   ప టంట  నుం   ఉతర  అ
ా  అ   టన  ంట   వ న  మనక   ె
ల గ   జ   ండ  
  ల ా న బ ధ త  ం ె
ౖ ఉం .  అ  మనం  ే
యబ
 పయ
లక   ం . 

ఈ  పపథమ  ఉతర అ
ా  ె
ల గ  స ళనం …  క   ాకర సుబ ావ ా  
హం  ఆగసు 28, 1976 
నుం   ేిన  శమ  ఫ తం  …  అ


  స ళనం  మ ఖ ే
శ ం 
ట?  మనం  ే
యగ ం ే ట?  మనం 
ా ంచగ ం ే ట  ?  మన  ె
ల గ  సంస ృ  ఉతర అ
ాల  ఉన  సంస ృత ల  ప ప
ా 
తం   ాక వటం 
మ లం ా  మనం  మన  ె
నం న  ాం క  వనంల   ఎదు ంట న   సమస

  ణం ా  ప
ం ,  తదనుగ ణం ా 
ప ా ర   ప ాదనలను   ర ం ం ,  ాట  ా ాం ాల ట   ఆచరణల   టట  
  స ళనం  మ ఖ ే
శ ం!  ఈ 
స ళనం 
ా మనం  ా ంచగల ప ాదనల  అ కం ర ం ంచబ

ాట   ఆచరణల   ట
  ఉతర  అ
ాల  ఉన   ాం య సంసలన ట  స
ి ా ఒ  సంస ా  ే
యడం, 
ఈ  స ళనంల   ఆదర య ల ా  పకటంచబ న  ా ాం ా  
ధ  పదత లల   ఆచరణ  టడం,  ె
ల గ ార  
వ ిసున ,  ె
ల గ   సంసల   ల   ప ేాలల   ాట   ల ల
 స య, సహ ా ాల  అం ంచడం,  ె
ల గ   ా , 
ఉతర  అ
ా  ా   పరస ర  హ  సంబంధమ లను  ర ం ంచ
  అవసర న  ప ాదనల   ర ం ం , 
ఆచరణల   ట
  పయ
ల  ే
యడం.  అం ేాక ం   ఆంధప ే  పభ త ం   సహక ం   ారస త,  ాంస ృ క 
రం ాలల   పరస ర  ార కమ   అమల   జర పటం.  ఉతర  అ
ాల   ాం య  ె
ల గ   సంసల ంట ,  తర 
ల గ   ా   తమ  ప

  పదర నల సం  ఒ  
క  ద  ె
ల గ   ారస త  ాంస ృ క  ార కమ లల   తరచు 
సదవ ాశమ ను  క ంచటం.  పసుతం  ఉతర  అ
ాల   ఉన   ర య లంద   ప
  సంసల ా  కృ ి  ే
సున  
  సంసల   మనం  య శ   సహక ంచటం.  ఈ  స ళ ల  సందర ం ా, 
ేాల  నుం   వ న  ె
లగ 
పమ ఖులక   తదను ారమ గ  స
ల   జరపడం.  …  అ
,  వ   ా ంచడం  ఎల ?…  ఇందుక ,  మనం  ల  

అం ా   చ ం
న  అవసరం  ఉం   …  అందుల  
  అం ాల   మన  ాం క  వ వసల   మనం  ప నం 
ఎదు ంట న .  అందుల   ఉతర  అ
ాల   మన  ె
ల గ   ిలల   ం ే
 
నం, ఉన త  ద ,  ా ల , గృ ణ ా 
 ీ బ ధ త,  ఉతర  అ
ాల   ాంస ృ క, 
ా  సంఘ ల   మన  సంస ృ   ఎల   ా ి  ె
య ?  ఉతర  అ
ాల  
ఉన   ె
ల గ   ా   న తర  ప శమల అ వృ . 
ఇవ   క లంకషం ా  చ ంచ
  30
  ా ాల  నుం ,  ఆంధప ే  నుం   అ కమం   క డక   వ ర .  
www.tnilive.com
ాంస ృ క  ార కమ లల   ాల  
తం 
ప   110  మం  
ధ  నగ ాల   నుం   వ ర .   మన  ాంస ృ క 
ార కమ లల   మ ఖ ం ా  మన  ె
లగ ే
శంల   క
  మర
త న  
  ార కమ లను  ఏ ా ట   ేార .  అ , 
హ కథ,  బ రకథ  ల ంట .  మన ాళ ం  
తర  నగ ాల  నుం   క
  వ   ఎం   ఉ హం  
ల ంట 
ార కమ లక  మరల ప
ాళ  తవ గల గ త
రంట అ   ల హ ంచదగ  షయం. 
ఈ  మ యజం  మనకంద   నూతన  ఉ హం  క ం   ఉత త ా  మనక ,  మన  మ ందు  తరమ ల  ా  
అ క 
ల   మ రద  అవ త ంద  ఆ
ం. ఈ పపథమ ఉతర అ
ా  ె
ల గ  స ళనం భ ష త ల  మన  ె
లగ 
ార   తల ట  ె
ల గ  స ళ ల ,  ల
ె గ  సం మ  ార కమ ల   దట  ట ా  ర   ం  ఉతర అ
ాల  మన 
ల గ  వ

 గ ంప వ
 ఒక ప
ా  అవ త ంద  ఆ
ం”. 
 

 

పథమ మ సభ సందర ం ా అందుక న  
  ాంస ృ క  ాఖ మం  ఎ

భ సం ేా

.  . కృ ా ావ  : 

  ంపట కృషమ

 చ

ార  ­ 

“ ార రం  వల  ఎంత  పయత ం  ేి   ఈ  స ళనమ ల   ాల   అవ ాశం  ందలక య ను.  ఈ 
స ళనం  జయవంతం  ా ాల , 
వల  ఆ  ాంతంల   ఉన   ె
లగ  ా   ర ా
ా  ఉం ే
 ప
జ ల 
సమక ాల    
ాం ల   ెయపర సు
ను…” 
  

ి.ఎ .  ాజ

ాల  ా  ( ర ప   ే
వ ానం) :  “తరత ాల  ె
ల గ   సంస ృ ,  గ కతను  ప న ాల ంచ
 
ట వంట  సమ
ాలల   అవ ాశం 
ావల ినంత  ఉం .  కరణ 
  ర   ర ం  ే   ార కల ాల   చూ న
ి   ె
ల గ   త   నయ లల  
ఆనంద
ా ల వ ా .” 

ద ాబ ), 
పం ార . 

 
శ ర ావ ,  గ మ   ంకటశ ర ావ ,  ి.ఎ .ఆ .  అ ా ావ   ( ె
రక ,  పపంచ  ె

ల గ   సంస 
శర   రం ా ర   (క ),  .  ి.  అ ా ావ   ­  (ఆంధ  అ
ి ష   ఆ   మల ియ )  ​క
  సం ేాల  

  

మఖఅ
 ​అ

  ి. అ

ావ  పసంగం : 

ావ ను  .ఎ. నర ిం

ావ  ప చయం   ేార . 

“ఉతర  అ
ాల   ె
ల గ   మ సభ  ఇక డ  జరగడం,  అందుల   ాల  అదృషం  క  క ం . మ ఖ మం    
జలగం  ంగళ ావ   అ ార   ారణ లవల  ాలక  నను   ఈ  సమ
ా   తప క  జర   కమ
ర .  ె
లగ  ా  
ఆంధప ే  పభ త ం  ఎ   ర ాల ా  స యపడ ం .  ‘పపంచ  ె
ల గ   సంస’ 
ా  ె
లగ 
ా  బ ధనక   సూ ల  
ం   కట
  అక డ న ార   మ డవ గం  ఖర   ే,  ఆంధప ే  పభ త ం  ఒక  గం,  ర ప   ే
వ ానం  ఒక 
గం ఇ ం . 

అందర   సమ శం  ావ

తర  ార కమ ల   ర ంచ
,  మ ఖ ం ా  మన  సంస ృ  

క ం   లబట
  ఒక  కమ
ట  ల ,  మన  ే
శం  నుం   వ న ా   ఒక  వస  గృహం  ల  అవసరం. 
కమ
ట  ల ,    హౌ   కటడం  మ తం  మ దు.  అ
ాల   ఉన   ార   తమ  ిలలక   రత ే
శంల   చదువ  
ెి ం ల   అనుక ంట  త న  వసత ల   క ంచ
  రత  పభ త ం 
  ం య 
లయ ల   గ ర క ల 
ం య 
లయ ల ా  మ   అందుక   అవ ాశం  క ం ం .  ఆంధప ే  పభ త ం  క
  ాఠ ాలల   కటం ే
 
షయంల నూ, స భవనం కట
 స య పడ త ం ”. 
ిల ె య  నుం  వ

 

న    .  ామకృ ా

క  త మ ల మ ధవ ావ  ( ె


,  ా ింగ  నుం  వ

www.tnilive.com

న మ

 రమణ ావ  ఉపన

ిం ర .  “ ె
ల గ   ార   ‘ ే   జౖట   ె

‘  అ  
దం   ఎం   చక ా  ఏ ా ట   ేార .  ఎ
  వందలక  
ౖా  ధ  ాం ల  నుం   వ రంట,  ార   ప న  క ా , పట దల  ఇల   ే
యగలగడం ఒక ఉ హరణ.  మం  


  ె
ల గ  అ
ి ష   ారం ం ం. 
  ె
ల గ  మ సభల  ారలను సం షం ా అందుక
ం.  ె

 
ాంతం  ె
ల గ   ారంద  అ వంద ల , 
 సభల  జయపదం  ా ాల  అ ల ిసూ మ సు
ను.“ ల  బసవయ  (ట రంట ) 

“ఇ   ాం
దుల   సభ ాదు. 
దుల  సభ  అంతక   ాదు. మనమం  ఆత సు  సమ శ న 
జనం  ాదు.  ేా   దూరం ా  ఉ   మన  షక ,  ఆ ర  వ వ
ాలక   దూరం  ాలద ,  ాలమ   మనం  ల  
సు వ

,  మన  ాధక  బ ధ ాలను  చ ంచు వ
  మ త   క డ  సమ శమయ ం…  19వ  శ బం 
దట 
లల   ఎం మం   ె
ల గ ార ,  గ   ర య ల   అ
ా,  ఆ ి ా  ఖం లక   వలస య ర . 
ారం   అ కం ా  ర ాసు ల …  అ
,  అ క  సంఖ , 
ా  వ ాలక   ల ం క ం ,  ఇం ా  ె
ల గ   ారమ  
గర ం ా  ె
ప క ంట
ర .  ఎక డ
  గ   షల  ాళ ,  ాళ   ష  ాళ   సంస ృ   క
  ప ద   ెార . 
ా   మన 
టనుక ంట  …  ఎవ   ప   ాళ క ం   …  మనమ   ప ాళ ;  మన  సంస ృ ,  మన  ష 
ప ే
;  మన   ద  చ తవ ం ;  మన వ  
ి మ   అ టట వంట  ఆత ర ం,  మన 
 
తచ త  
 
దు వ
,  మన  ిలల   ా సం  క ంచ
  ఎం ె
ౖ  అవసరం.  ఏ  ేా
,  ఏ 
ా  వ ాల
  ా   ా  
చ తల   ఒడ దుడ క ల ,  మం   ె
డ ల   వ ంట

  చ త ార ల   మన  త ా   గ ం   బ ా  ాయ

అట వంట  అవ ా ా  క ంచ
 ఇట వంట పయత ం  ే
యడం  ల  సమంజసం. 
 అనువ ా మనం,  ిలల  
వ వహ ంచ
, అల ంట  ాధక బ ధ ాల  అ
ించ
 ఇల ంట సమ
ాల   డ డ
.” 
 

  ర పతయ   ే
ళ  (

ా ) 
10 


Related documents


PDF Document ogu proposed amended constitution
PDF Document telugu festival pressnote 2015
PDF Document islamic charity festival 2013
PDF Document eventxray is the best way to find the right event for you
PDF Document applictaion form elections 2017
PDF Document event xray is a best place to find upcoming events


Related keywords