PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactNICOLAI SENNELS Een verslag vanuit de praktijk .pdfOriginal filename: NICOLAI SENNELS - Een verslag vanuit de praktijk.pdf

This PDF 1.6 document has been generated by Xerox WorkCentre 7556 / Adobe Acrobat Pro 11.0.0 Paper Capture Plug-in, and has been sent on pdf-archive.com on 02/07/2015 at 14:52, from IP address 143.121.x.x. The current document download page has been viewed 749 times.
File size: 4.8 MB (11 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


NICOLAI SENNELS
Een verslag vanuit de praktijk: de islam
maakt veel moslims crimineler en gewelddadiger

1. Inleiding
Dit essay neemt u mee achter de schermen van de hermetisch afgesloten therapieruimte
en geeft u een inzicht in de vaak gesloten islamitische cultuur en gemeenschappen. Als
psycholoog van de jeugdgevangenis van Kopenhagen kreeg ik een unieke kans om inzicht
te krijgen in de cultuur en religie van moslims, en in de oorzaken van het gewelddadige
gedrag en de hoge criminaliteitsgraad van moslimimmigranten. Mijn islamitische patiënten vertelden me hun verhalen in verband met hun familie en gemeenschap, over het leven
in hun thuisland, over hun ervaring met niet-moslims en met de Deense maatschappij,
enzovoort. Ongeveer 150 islamitische en 100 Deense patiënten hebben bij mij op de fauteuil gelegen, allen behorend tot dezelfde leeftijdscategorie: tussen 12 en 17 jaar oud. Ook
hadden ze allemaal ongeveer dezelfde sociaal-economische achtergrond. De meesten van
hen waren schuldig bevonden, maar een significante groep was ook onschuldig. Ik had
dus de perfecte mogelijkheid om de twee groepen psychologisch te vergelijken.
De conclusie is dat er sterke psychologische verschillen zijn tussen moslims en niet-moslims. Het is ook duidelijk geworden dat de islamitische cultuur moslims op een nefaste
manier beïnvloedt en het waarschijnlijker maakt dat ze crimineel en asociaal gedrag zullen vertonen, in het bijzonder jegens niet-moslims en niet-islamitische autoriteiten.
De criminaliteitsgraad van jonge moslims in het Westen is ongelooflijk hoog. Zeven op de
tien gedetineerden in Deense jeugdgevangenissen hebben een islamitische achtergrond. 1
De acht(!) eerste plaatsen van de toptien van criminele nationaliteiten worden bezet door
migranten uit moslimlanden (Denen staan op nummer tien, gevolgd door een lange lijst
van niet-islamitische migranten).2 Deze lijst werd gepubliceerd door het Deense over1 URL: http://www.information.dk/189994. In het artikel wordt gezegd dat zeven op de tien gedetineerden
migrant zijn; mijn ervaring leert dat ze zo goed als allemaal een islamitische achtergrond hebben. De volgende voetnoot bevestigt dat.
2 Dit is de volgorde: I. Marokko, 2. Libanon, 3. Ex-joegoslavië, 4. Somalië, 5. Iran, 6. Pakistan, 7. Turkije, 8.
Irak, 9. Denemarken, 10. Vietnam. (Bron: Jyllands -Posten , 19 december 2008). Mijn ervaring is dat ook van
de criminele migranten en vluchtelingen van ex-Joegoslavië, de overgrote meerderheid moslim is. Sommige
mensen zeggen dat islamitische migranten crimineler zijn omdat ze afkomstig zijn van oorlogsgebieden
en dus een oorlogstrauma hebben. Deze theorie wordt echter niet door bovenstaand lijstje ondersteund.
Marokkanen zijn immers niet afkomstig van een oorlogsgebied, maar zijn toch crimineler dan de vele
Palestijnen uit Libanon; en Pakistanen en Turken zijn crimineler dan Irakezen.

621

I·I

DE ISLAM

heidsbureau van de statistiek en er werd een correctie toegepast volgens de economische
situatie en de scholingsgraad van de criminelen. De criminaliteitscijfers stijgen bij elke
nieuwe generatie. Zo zijn migranten van de tweede generatie, in de leeftijdscategorie van
20 tot 29 jaar oud, 76% crimineler dan de eerste generatie migranten in dezelfde leeftijdscategorie. Niet-westerse migranten zijn vijfkeer gewelddadiger dan Denen en 22% van de
tweede generatie migranten tussen 20 en 29 jaar heeft in 2005 een of meerdere straffen
gekregen. 3 In 2006 steeg dit aantal tot 23%. 4 Het aandeel migranten in de jeugdcriminaliteit steeg in Kopenhagen van 56% in 2007 tot 67% in 2008, dat is een toename van 20%
op slechts één jaar tijd. 5
De vraag is dus: waarom zijn moslims zo veel crimineler, gewelddadiger en blijkbaar minder empathisch dan niet-moslims?
Ik gaf therapie aan islamitische en niet-islamitische Deense gedetineerden, zowel in
groep als individueel: individuele therapie, groepssessies over woedebeheersing (anger
management) en mindfulness-training. Na honderden uren therapie met zowel Deense
als islamitische patiënten (en een klein percentage niet-islamitische migranten), werd het
opstellen van een psychologisch profiel van de islamitische cultuur een evidentie. Om de
doorgaans onsuccesvolle integratie van moslims in het Westen en de dramatische gevolgen ervan te kunnen begrijpen, is het belangrijk de psychologische verschillen tussen
moslims en westerlingen te (h)erkennen.

2. Boosheid versus zwakte
Een van de zeer grote verschillen tussen moslims en westerlingen betreft de visie op
boosheid. In onze westerse cultuur wordt woede doorgaans beschouwd als een teken van
zwakte en een gebrek aan stijl en controle. Wie ooit beschaamd was na een woedeaanval
tijdens een familie-etentje of op het werk, weet dat het meestal tijd en moeite kost om
het verloren respect terug te winnen. Doorgaans vinden we het kinderlijk en onvolwassen als mensen bedreigingen uiten en agressief gedrag vertonen om hun ongenoegen te
benadrukken en om hun zin te krijgen. Daarentegen zien we het gebruik van logische
argumenten om tot een compromis te komen, het bekijken van de situatie van de andere
kant, feitenkennis en de kracht om kalm te blijven, als duidelijke signalen van kracht,
stabiliteit en authenticiteit.
Mijn islamitische patiënten zagen deze normale westerse sociale hulpmiddelen om te
onderhandelen bij conflicten als tekenen van zwakte. Ze zagen het gebrek aan bereidheid
om te bedreigen en om een fysiek gevecht aan te gaan als een teken van angst. Ik heb
ontelbare uren gespendeerd aan het werken aan de problematische relatie van de gede-

3 URL: http: //avisen.dk/unge -efterkommere-er-de-mest-kriminelle_ 6193.aspx.
4 URL: http:lljp.dk/indland/ krimi /articlel371018.ece.
5 U RL: http://politiken.dk/indland/articleS60520.ece.

622

DE ISLAM MAAKT VEEL MOSLIMS CRIMINELER EN GEWELDDADIGER

tineerden met geweld. De meeste Deense patiënten wisten dat woede een 'slecht gevoel'
is en dat er uiteindelijk geen excuus is om bij frustratie bedreigingen te uiten of gewelddaden te plegen. Dat maakte simpelweg deel uit van hoe ze werden opgevoed door hun
ouders en van de cultuur waarin ze werden grootgebracht (hoewel ze er niet altijd in
slaagden om dit in hun dagelijks leven in de praktijk te brengen).
Het beoefenen van woedebeheersingstherapie met moslims bestaat niet enkel uit het
hun aan het verstand brengen van een goede levensstijl en de voordelen van het vredevol
omgaan met conflicten en frustraties: de lading wordt beter gedekt door de term 'culturele conversie'.
Het is gebleken dat het gebruik van agressie voor mijn islamitische patiënten een geaccepteerd en zelfs vaak verwacht gedrag was bij conflicten. Als een persoon niet agressief
wordt wanneer hij onzeker is of wordt bekritiseerd, dan wordt dit gezien als een teken van
zwakte en een gebrek aan durf om zichzelf en zijn eer te verdedigen. In de islamitische
cultuur wordt verwacht dat men bereid is zijn eigen veiligheid op te offeren om iemand
van de gemeenschap of de groep waartoe men behoort te beschermen. Als een lid van
deze groep niet bekwaam is dit te doen, dan zullen er onmiddellijk twijfels over rijzen
of die persoon wel kan worden vertrouwd als een bruikbare verdediger van de familie,
etnische groep, religie, gebied, enzovoort.
De agressiviteit van mannelijke moslims komt niet enkel tot uiting in de therapieruimte
en in criminaliteitscijfers wanneer men islamitische en niet-islamitische beschuldigden
met elkaar vergelijkt. Voor een recente studie van het Crimina! Research Institute of
Lower Saxony in Duitsland interviewden wetenschappers 45 000 tieners, zowel moslims
als niet-moslims, en hun conclusie was duidelijk: "Jongens die opgroeien in religieuze
islamitische families lopen een groter risico gewelddadig te zijn." 6
Deze psychologische inzichten zouden op grotere schaal moeten worden gebruikt.
Belangrijk is dat westerse diplomaten en de buitenlandse politiek met zulke culturele
verschillen rekening houden.
Er bestaat geen twijfel over het feit dat wanneer men extreme islamitische overheden
en organisaties tegemoet treedt met suggesties van compromis en dialoog, de gemiddelde moslimkiezer in de straat van zijn islamitische leiders verwacht dat ze deze westerse zwakheid zo veel mogelijk uitbuiten. Wij westerlingen zien in de agressiviteit van
mensen en van regimes een teken van onzekerheid, en daarom treden we zulke situaties
veelal tegemoet met zacht medelijden en ingebeeld respect. Dat kan misschien werken
binnen onze eigen culturele kringen, maar het kan op lange termijn schadelijke effecten
hebben op onze inspanningen om respect te krijgen en om een zekere hoeveelheid angst
bij vijandige islamitische maatschappijen te creëren. Deze strategische tip geldt zowel op
macroniveau - de politiek - als op microniveau: het omgaan met asociale jongeren die
opgroeiden in een islamitische setting.
6 'Religious Muslim boys more violent, study says', Tlze Local, 6 juni 2010.
URL: http:f/ www.theloca l.de/society/20100606 27673.html.

623

DE ISLAM

DE ISLAM MAAKT VEEL MOSLIMS CRIMINELER EN GEWELDDADIGER

3. Eer versus onzekerheid

4. Slachtoffermentaliteit versus zelfverantwoordelijkheid

Nog een groot verschil tussen moslims en westerlingen betreft de visie op 'eer'. In de westerse samenleving zien we het als een teken van sterkte, persoonlijke authenticiteit en een
eervolle houding als we op een kalme manier kritiek kunnen aanvaarden. Het kunnen
negeren van irrelevante kritiek, maar zeker het kunnen rekening houden met relevante
kritiek, wordt gezien als een belangrijke eigenschap van een waardig en zelfbewuste persoon. Het vermogen om te denken of te zeggen: "Dat is jouw mening over mij of mijn
waarden, maar ik heb mijn eigen mening en dat is alles wat voor mij telt," is noodzakelijk
in onze kritische, democratische en transparante cultuur, waar men fouten of zwakheden
doorgaans niet kan verbergen achter mooie titels, hiërarchieën of op culturele gronden
bedeelde rechten.

Een derde psychologisch verschil gaat over de zogenaamde 'locus of contra!', een psychologische term die beschrijft in welke mate mensen hun leven ervaren als vooral gecontroleerd door interne of externe factoren.
In westerse samenlevingen wordt verteld dat we vooral zelf verantwoordelijk zijn voor
ons leven: de manier waarop we denken, de manier waarop we met emoties omgaan,
onze eigen woorden, acties en keuzes, enzovoort. De combinatie ervan is bepalend voor
de slaagkans van een leven dat vooral uit leuke momenten met veel voldoening bestaat.
In de westerse cultuur is het de stelregel om naar onszelf te kijken als we de oorzaak of
oorzaken van persoonlijke problemen willen vinden. Een groot deel van onze burgers
- inclusief mezelf- leven dus van het geven van raad aan mensen over hoe ze hun leven
moeten veranderen opdat ze gelukkiger worden en opdat ze vermijden om een last van
hun omgeving te worden.

Een vijandige en bedreigende houdingjegens kritiek wordt gezien als een teken van onzekerheid en een gebrek aan zelfvertrouwen. Kwaad worden of zichzelfbestempelen als een
slachtoffer dat zich niet kan verdedigen wanneer er vragen worden gesteld of wanneer er
kritiek wordt geleverd inzake levensstijl of waarden, is helemaal niet eerbaar, toch niet
binnen de westerse cultuur.
Wat de Deense Mohammedcartoons meer dan wat dan ook aantoonden, is dat het
islamitisch concept van eer helemaal aan het andere uiterste van het spectrum ligt, zeg
maar: een verschil van dag en nacht. Immers, wat we in het Westen zouden categoriseren
als een onzekere en kinderlijke reactie op kritiek, wordt in de islamitische wereld gezien
als een faire, normale en eerbare reactie op 'onrechtvaardige beledigingen'. Mijn ervaring
met moslimjongeren is dat wat anderen over hen denken en zeggen veel voor hen betekent. De combinatie van hun sociale aanvaarding van agressief gedrag en een zeer kwetsbaar eergevoel, vormt een explosieve cocktail. De simpele en normale vraag om te integreren in onze westerse maatschappij wordt dus door heel wat moslims ervaren als een
niet-welkome kritiek op hun eigen cultuur. Moslims stellen zichzelf de vraag: "Waaróm
moeten we onze levensstijl veranderen om te worden geaccepteerd?" Mijn ervaring is dat
de vraag om te integreren bij heel wat moslims continu een gevoel van vijandigheid jegens
hun niet-islamitische omgeving voedt.

Als psycholoog is het vrij gemakkelijk om jonge Deense tieners in een jeugdgevangenis te
behandelen. Ze zijn doorgaans opgevoed met de gedachte dat het praten over problemen
voor nieuwe en betere oplossingen kan zorgen. Ze zijn grootgebracht in een cultuur die
een interne locus of control behelst, en wanneer ik ze als hun therapeut vragen stel over
hun eigen aandeel in hun problemen, dan kijken ze me niet aan alsof ik gek ben.
Een moslim op de fauteuil is echter helemaal anders. Wanneer men een moslim vraagt
om eens te kijken naar zijn eigen interne en externe reacties om de oorzaken van zijn
problemen te vinden, vindt hij dat simpelweg geen relevante vraag.
Islamitische patiënten zien de oorzaken van hun lijden vooral in externe factoren: een
oneerlijke maatschappij en niet-islamitische autoriteiten zijn doorgaans de zondebokken.
Ook vonden de meeste van mijn islamitische patiënten dat het niet hun verantwoorde lijkheid was om in de Deense samenleving te integreren; ze verwachtten op een of andere
manier dat de gemeenschap of de staat alles voor hen ging laten gebeuren. In verband
met de criminele feiten waarvan ze werden beschuldigd was het bijna altijd van hetzelfde
laken een pak: het was de schuld van het slachtoffer. Hij of zij had het immers 'uitgelokt'
of had in die mate 'verleid' dat mijn islamitische patiënt zich 'gedwongen' voelde om het
slachtoffer aan te vallen.

Jammer genoeg creëert de strikte eercode in de islamitische cultuur kwetsbare en breekbare persoonlijkheden, vooral bij de islamitische mannen: ze staan constant vijandig ten
opzichte van elk teken van kritiek.
Eén voorbeeld hiervan is dat de onzekerheid bij islamitische mannen de reden is dat
bij het voetbal in Denemarken meer dan de helft van alle fysieke aanvallen op scheidsrechters door migranten wordt gepleegd.'

In heel wat professionele kringen is het een onderwerp van discussie of de islamitische
cultuur - door een externe locus of control voor het individu te creëren - psychopathische trekken bij moslims versterkt, of dat hun gebrek aan empathie en zelfverantwoordelijkheid eerder een oppervlakkig fenomeen is.

7 URL: http:/lpolitiken.dk/indland/article674726.ece.

Terwijl westerlingen wanneer ze in de problemen zitten de neiging hebben om zichzelf
af te vragen "Wat deed ik verkeerd?", hebben moslims de neiging om zich af te vragen:
"Wie heeft me dit aangedaan?" En dus is de ontwikkeling van een slachtoffermentaliteit
een ander normaal gevolg van het hebben van een externe locus of control: wanneer
dingen verkeerd gaan zien ze zichzelf als slachtoffers van ongeluk, onrechtvaardigheid of

624

DE ISLAM MAAKT VEEL MOSLIMS CRIMINELER EN GEWE LDDADIGER
DE ISLAM

simpelweg van de egoïstische handelingen van andere mensen. De typische reactie van
iemand die een externe locus of control heeft is dus niet dat hij of zij zelf moet veranderen, maar dat de wereld moet veranderen. Deze visie op het leven is mooi samengevat in
een oud Indiaans gezegde: "Als je geen schoenen hebt moet je de hele wereld met leder
bedekken om zacht te kunnen lopen (externe locus of control]. Als je jezelf een paar
schoenen maakt kan je comfortabel lopen overal waar je maar wilt (interne locus of
con trol]."
Het hebben van een externe locus of control maakt iemand zeer kwetsbaar voor de harde
kanten van het leven omdat men niet ziet dat het mogelijk is om te veranderen en mee te
groeien met een situatie. Het hebben van een interne locus of control maakt het mogelijk om het Tibetaanse gezegde te volgen: "De doornen zijn puntig maar de huid van de
olifant is dik." (Wat betekent: men is in staat om dingen niet persoonlijk op te nemen, en
men kan daardoor vriendelijk en open blijven in moeilijke situaties). Het is daarom ook
volstrekt logisch dat beroepen zoals psychologen, psychiaters en therapeuten in de islamitische wereld bijna niet bestaan; het weinige dat er is werd geïmporteerd uit het Westen
en is dus niet geworteld in de eigen cultuur. Beroepen die mensen helpen om zichzelf te
helpen leiden er immers toe dat individuen sterker worden, en dat soort mensen heeft
geen plaats in culturen die steunen op een externe locus of con trol.
The Institute for Islamic Studies voerde een groot onderzoek uit bij moslims in Duitsland, en een van de conclusies was dat er "een duidelijke slachtoffermentaliteit en een
verhoogde aanvaarding van geweld is bij de [islamitische] jeugd.(...) In een vergelijking
van de niet-islamitische jeugd met de islamitische jeugd die een affiniteit met het islamitische geloof heeft, vindt deze laatste dat een grotere hoeveelheid geweld aanvaardbaar
~~

.

5. Moslims versus niet-moslims
Een vierde en zeer belangrijke psychologische karaktertrek gaat over de identiteit van
moslims.
Terwijl in westerse samenlevingen gelijkwaardigheid en tolerantie worden gepromoot
als enkele van de basiswaarden, is er bij moslims een zeer sterk discriminatoir gevoel
jegens niet-moslims. Ik ben geen arabist of expert van islamitische geschriften- ook al
bestudeerde ik de Koran en de Hadith aandachtig om de cultuur van mijn islamitische
patiënten zo goed mogelijk te begrijpen - maar mijn aanvoelen is dat deze discriminatie is geïnspireerd door de islamitische geschriften; de term 'infidel' (niet-moslim) komt
niet minder dan 347 maal in de Koran voor. 9 Uiteraard zijn het ook - misschien vooral
- de Arabische/islamitische televisiezenders die men via schotelantennes ontvangt en de
8 'Muslims in Germany' (Press Release), Institute of Islamie Studies.
URL: http://www.islaminstitut.de/uploads/media/PM0035_Eng.pdf.
9 'Firoozeh Bazrafkan pà Artboks', Kunsten .llU, 8 augustus 2007.
URL: http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?firoozeh+bazrafkan.

woorden van de imams die de breinen van de moslims vergiftigen met de discriminerende geschriften. 10


Tussen mijn 150 islamitische patiënten waren er slechts een aantal dte ztch Deens voelden. De meesten zagen zichzelf als een Marokkaan, een Somaliër, een Pakistaan, enzovoort, wonend en levend in een ander land, in dit geval Denemarken. Bijna allemaal voelden ze zich vervreemd ten opzichte van Denen en stonden ze negatief ten opzichte van de
Deense samenleving. Dit choqueerde me, omdat veel van deze patiënten reeds de tweede
en zelfs derde generatie migranten waren. Desalniettemin past het jammer genoeg zeer
goed in de bevindingen van onderzoeken in Frankrijk, Duitsland en Denemarken. Volgens een enquête die in 2008 werd gehouden, voelt slecht 14% van de in Frankrijk leven~e
moslims zich meer Frans dan moslim.11 Een onderzoek dat werd gevoerd door het Dmts
ministerie van binnenlandse zaken, geeft aan dat slechts 12% van de in Duitsland levende
moslims zich meer Duits dan moslimvoeltYIn Denemarken ten slotte, voelt slechts 14%
13
van de moslims zich 'democratisch en Deens'.
Dit sterke wij -zij-gevoel (moslims en niet-moslims) heeft zeer concrete gevolgen,_ vooral
voor de niet-moslims: het gros van de islamitische gedetineerden werd beschuldtgd van
het plegen van geweld, een overval of poging tot moord. Behalve wanneer deze beschuldigingen te maken hadden met rivaliserende moslimbendes of met eerwraak, waren de
slachtoffers altijd niet-moslims.
Mijn ervaringen in Kopenhagen lijken goed te passen bij een recent onderzoek in ltalië.14 In het onderzoek kregen de deelnemers korte films te zien van mensen wier ha~d
werd doorboord door een naald. De wetenschappers bewezen dat de hersengolven dte
gevoelens van empathie weerspiegelen, sterker ~ijn w~~nee~ men me~sen.z~~t lijden va~
zijn eigen groep. Hun conclusie was dan ook: We ZlJn mmder genetgd -~lJn te .vo_elen
van mensen van een ander ras." Het werd ook bewezen dat een dergehJke ractsttsche
discriminatie niet inherent is, maar aangeleerd: "Wanneer men geen vooroordelen had,
had men meer de neiging om te empathiseren." Nadat ik de Koran had bestudeerd en
meer dan honderd islamitische patiënten had gezien, werd het duidelijk dat de binnen
moslimgemeenschappen bestaande discriminatie jegens niet-moslims ervoor _zorgt dat
de empathie van moslims jegens niet-moslims vermindert, wat he·t· ps~chologt~ch _makkelijker maakt hen niet te mogen en om hen pijn te doen. Zowel mtJn etgen bevmdmgen
10 zo werd zopas in Frankrijk de televisiezender 'Al-Aqsa' (Harnas TV). uit de lucht .gehaald, wege~s :·?,et
schenden van het verbod op het verspreiden van haat en geweld op bas1s van ras, rehg1e of nat1onahte1t ·
'France orders Harnas TV station off air, agency says', CNN, 15 juni 2010.
URL: http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/06/15/france.station.ordered.off.air/index.html.
11 'L'islam de France bien intégré (sondage)', Le Figaro, 29 oktober 2008.
URL: http://www.lefigaro.fr/flash-actu /2008/ 10/29/0 10 11-20081029FILWWW00603-l-islam-de-france bien-integre-sondage.php.
12 'Muslims in Germany', Institute of Islam ie Studies. URL: http://europenews.dk/files/BMIStudy.pdf.
13 Nyhedsbrev nr. 3, Demokratiske Muslim~r. URL: h.ttp://ww~.demokratiskemuslimer.dk/index.php?modu
le=ContentExpress&file=index&func=d!splay&ceJd=4&meJd=5.
14 'We are less Jikely to ' fee! the pain' of people from other races, a study suggests', Tele~raph. 27 mei 2010.
URL: http://www.telegraph.co.uk/science/77 71834/We-are-less-likely-to -feel -the-pam-of-people-from other-races-a-study-suggests.html.

627

D E IS LA M MA AK T V EEL M OS LIM S C RI MIN EL ER EN GE W ELD DA DIG ER
DE ISLAM

als het Italiaanse onderzoek bewijzen iets dat al millennialang geweten is, vooral binnen
het leger: een belangrijk onderdeel van het leiden van een leger naar de overwinning is het
demoniseren van de vijand door middel van propaganda, waardoor de empathie afneemt
en de soldaten de vijand gaan haten, en waardoor het uiteraard makkelijker wordt om de
vijand schade toe te brengen of te doden.
Wanneer ik luisterde naar mijn islamitische patiënten die hun visie op niet-moslims
beschreven, en wanneer ik luisterde naar hun gesprekken onderling, werd het duidelijk
dat ze zichzelf niet enkel beschouwen als behorende tot een andere groep mensen, ze
vinden zichzelf ook beter.
Omdat de Deense gedetineerden een minderheid in de gevangenis waren, voelden
velen van hen zich onveilig en niet geaccepteerd. Een manier om hun sociale status en
hun algemene toestand in de gevangenis te verbeteren, was het vertonen van interesse
in de islam. Niet-islamitische gevangenen die zich bekeren tot de islam om zichzelf te
beschermen en om intimidatie te vermijden is een groeiend fenomeen, niet enkel in
Denemarken. Het lijkt erop dat de moslimgroep zich niet identificeert in termen van
huidskleur of iets anders; de groep identificeert zich volgens zijn religie.
Dit verraste me, want de meerderheid van de islamitische gedetineerden praktiseerde zijn
religie niet in het dagelijkse leven. Velen gebruikten alcohol en hadden al voorhuwelijkse
seks gehad. Ze baden geen vijf keer per dag en de meesten wisten weinig of niets van de
inhoud van de Koran. Tijdens mijn gesprekken met deze jonge moslims werd duidelijk dat
ze tijdens hun opvoeding hadden geleerd dat ze tot een speciale groep mensen behoorden,
en dat het verdedigen van hun profeet en hun religie voor moslims het allerbelangrijkste
is. Ik heb tientallen islamitische patiënten gehad die brand hadden gesticht naar aanleiding van het opnieuw afdrukken van de Mohammedcartoons in februari 2008. In therapie verklaarden ze allemaal dat ze hun woede wilden tonen als reactie op de lasterlijke
tekeningen van hun profeet. Tegelijkertijd ging de grote meerderheid van de groep die van
brandstichting werd beschuldigd niet naar de moskee, ze baden niet, enzovoort. Religie
speelt dus een grotere rol in het asociale gedrag van moslims dan veel mensen denken.
Nog een onaangename bevinding was dat de sociale machtscirkel altijd verscheen
rond de fanatiekste moslims. Een manier om zeker respect te krijgen was het leggen van
de Koran op het nachtkastje en het uitrollen van een bidmatje in de cel. Men won ook aan
populariteit door complottheorieën te vertellen over hoe de westerse wereld en vooral de
V.S. schuldig zijn aan alle lijden en problemen in de moslimlanden.

6. Seksualiteit: man versus vrouw
Islamitische mannen bekleden - volgens de islam - een zeer hoge positie in de wereld.
Vanaf de geboorte wordt hun verteld dat ze als moslim betere mensen zijn in de ogen
van zowel andere moslims als Allah. Ze leren ook zowel via woorden als via culturele
tradities, dat ze beter zijn dan moslima's. Mijn ervaring is dat het niet willen verliezen
van deze voorname positie moslimmannen zeer kwetsbaar maakt: de kleinste tekenen

van zwakte moeten worden verborgen, en met de moslimkijk op agressie, eer en slachtoffermentaliteit, is geweld en onderdrukking van vrouwen vaak de eerste verdediging
van moslimmannen. Deze mannelijke onzekerheid wordt vergroot door het vaak voorkomende gebrek aan opvoeding van moslimjongens: er worden aan hen niet de nod_ige
grenzen gesteld om de simpele reden dat ze jongens zijn. Deze. grenzenloze opvoedt~g
zorgt ervoor dat de jongens het noodzakelijke zintuig van soCiaal gedrag en e~pathte
missen, en het leidt tot een gevoel van onoverwinnelijkheid en macht. De keerZIJde van
zulke gevoelens is steeds onzekerheid en angst dat iemand ontdekt dat hij niet zo zelfzeker en bekwaam is als hij zich voordoet.
Jammer genoeg lijkt het erop dat de onderdrukking van vrouwen bijdraagt aan de prob_lematische psychologische patronen die veel moslims ontwikkelen wanneer ~e opgroeten
binnen de islamitische cultuur. Het feit dat wordt gezegd dat mannen supeneur en vrouwen inferieur zijn, gecombineerd met de kwetsbaarheid van het eergevoel van ma.n~elijke
moslims, maakt dat veel moslimmannen de veeleisende en gevoeligere seksuahtelt van
vrouwen moeilijk te accepteren vinden. Dit draagt bij aan de noodzaak die moslimjongens en moslimmannen voelen om hun vrouwen te onderdrukken.
Tijdens de therapie werd ook duidelijk dat de islamitische cultuur in het a~g~meen zijn
vrouwen wil onderdrukken om zichzelf te harden. Geïnspireerd door de rehgtes van het
verre Oosten, was de psychoanalyst Carl Gustav Jung (1875 -1961) de eerste westerling
die op de gevolgen wees van het onderdrukken van de menselijke kwaliteiten ~an. he~
tegengestelde geslacht. Maatschappijen die vrouwen onderdrukken (~ogen~amd~ an.~~a
in de Jungiaanse psychologie) worden minder gevoelig, minder creatief, mm~er mt~ttlef,
minder vreedzaam en minder sociaal. Een dergelijke samenleving doelt op hterarchtsche,
agressieve en patriarchale structuren; dat is exact wat men moet doen als men een agressieve cultuur wil creëren met als doel de dominantie over anderen.
De onderdrukking van vrouwen is niet enkel slecht voor de vrouwen. Het heeft ook serieuze negatieve effecten op de psychologische ontwikkeling van de man. Niet willen of
kunnen openstaan voor de emotionele wereld van vrouwen zorgt ervoor dat mannen
minder volwassen zijn en minder in staat zijn om te gaan met hun gevoelens, en het tast
ook hun seksualiteit aan.
In veel gevallen heeft de onderdrukking van vrouwe~ tot ge:olg dat.~slan:itisch.~ n:annen
homoseksueel gedrag ontwikkelen. Een onderzoek m Paktstan WIJSt mt dat n:~~s~ens
95% van de Pakistaanse vrachtwagenchauffeurs voornamelijk van seksuele act1v1te1ten
geniet tijdens de rusttijden." 15 Een recent verslag van het V.S.-leger in Afghanistan b~sluit
dat "homoseksueel gedrag ongewoon veel voorkomt bij mannen in een grote etmsche
groep die bekendstaat als Pashtuns. (... ) Pashtun-mannen hebben va~k seks ~et andere
mannen, bewonderen vaak andere mannen fysiek, hebben seksrelatieS met Jongens en
IS '95 per~ent of Pak truckers ' indulge in sex with ' boy' helpers", oneindia, 19 february 2010.
U RL: http://news.oneindia.in /2010/02/19/95percent·of-pak truckers-indulge· in sex-with boyhelper.html.

629

DE ISLAM

schuwen vrouwen zowel sociaal als seksueel." 16 Het feit dat men leert om niet van vrouwen te houden terwijl de natuurlijke drang naar seks blijft, zorgt ervoor dat mannen naar
andere oplossingen zoeken. 17
Homoseksualiteit op zichzelf wordt niet als een perversiteit beschouwd in de westerse
psychologie; zo lang het tenminste niet het resultaat is van ongezonde psychologische,
sociale of culturele omstandigheden. Sodomie, pedofilie en verkrachting is iets anders.
Volgens een onderzoek met behulp van de grootste zoekmachine op internet, Google, is
"Pakistan onklopbaar in opzoekingen per hoofd naar 'seks met paarden' sinds 2004, 'seks
met ezels' sinds 2007, 'afbeeldingen van verkrachting' tussen 2004 en 2009, 'verkrachting'
sinds 2004, 'kinderseks' tussen 2004 en 2007 en sinds 2009, 'dierenseks' sinds 2004 en
'seks met honden' sinds 2005 .... Het land staat ook bovenaan - of is het nummer 1 geweest
- in het zoeken naar 'seks', 'seks met kamelen', 'verkrachtingsvideo', 'kinderseks video' en
nog een aantal andere zoektermen die hier niet kunnen worden neergeschreven." 18
Landen zoals Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Marokko en Turkije zijn ook goed vertegenwoordigd in de 'Google Trend top-10 list' van bevolkingsgroepen die op zoek gaan naar verschillende soorten dierenseks. Het Arabisch is de taal die
het vaakst wordt gebruikt om te zoeken naar 'seks met ezels', het Indonesisch werd het
meest gebruikt om te zoeken naar 'dierenseks', enzovoort.
De politie heeft ook een link ontdekt tussen seksuele perversiteit en fanatieke islamisten: "Na een reeks politierazzia's in Groot-Brittannië en in heel Europa werd een link
blootgelegd tussen terroristische netwerken en kinderpornografie ... Er werden beelden
gevonden van kindermisbruik toen Scotland Yard antiterrorismeacties uitvoerde, en tijdens een groot onderzoek in Italië en Spanje." De banden tussen kinderpornografie en
moslimterroristen zijn zo duidelijk dat de politie overwoog om een speciaal project te
ontwikkelen waarbij men experts op het gebied van kinderwelzijn inschakelt om terroristen in pedofilienetwerken op het internet te identificeren. Het project werd echter
nooit geïmplementeerd omdat de antiterroristische afdeling overdonderd werd door een
te groot aantal gevallen." 19

16 'Afghan Men Struggle With Sexual Identity, Study Finds', FOXNEWS, 28 januari 2010.
URL: http://www.foxnews.com/politics/2010/0l /28/afghan-men-struggle-sexual-identity-study-finds.
17 Zie Joel Brinkley: 'Afghanistan's dirty little secret', SFGate, 29 augustus 2010. "Sociologists and anthropologists say the problem results from perverse interpretation of Islamic law. Women are simply unap proachable. Afghan men cannot talk to an unrelated woman until after proposing marriage. Befare then ,
they can't even look at a woman, except perhaps her feet. Otherwise she is covered, head to ankle.
'How can you fall in love if you can't see her face,' 29-year-old Mohammed Daud told reporters. 'We can see
the boys, so we can tell which are beautiful.' (... )I slamie law a lso forbids homosexuality. But the pedophiles
explain that away. !t's not homosexuality, they aver, because they aren't in love with their boys."
URL: http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2010/08/28/INF2IF2Q9H.DTL#ixzzOyVSITKQG.
18 'No. I Nation in Sexy Web Searches? Call it Pornistan', FOXNEWS, 13 juli 2010.
URL: http://www.foxnews.com/world/2010/07/12/data-shows-pakistan-googling-pornographic-material/.
19 'Link between child porn and Muslim terrorists discovered in police raids', The Times, 17 oktober 2008.
URL: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/article4959002.ece.

DE ISLAM MAAKT VEEL MOSLIMS CRIMINELER EN GEWELDDADIGER

Er kan geen twijfel over bestaan dat de islamitische cultuur van ongelijkwaardigheid tussen man en vrouw en de algemene begrenzing van normaal seksueel gedrag, de pervertering van het seksueel gedrag van heel wat mannelijke moslims tot gevolg heeft.
Wat misdaden betreft komt dat uiteraard het meest tot uiting in de statistieken over
verkrachtingen. Een van de vele voorbeelden is Oslo (Noorwegen), waar van 2006 tot 2008
100% van alle zogenaamde aanvalsverkrachtingen (verkrachtingen waarbij de verkrachter en het slachtoffer elkaar niet kenden) werden gepleegd door niet-westerse migranten.
De algemene seksuele onderdrukking en frustratie voedt vanzelfsprekend ook het agressieve gedrag van veel mannelijke moslims. Een concreet voorbeeld is de 23 -jarige Nigeriaan Umar Farouk Abdulmutallab, die een vliegtuig probeerde op te blazen op nieuwjaarsdag van 2010. 20
Hij had een bom meegesmokkeld in zijn onderbroek. Net voor hij zijn aanslag ging
plegen - hij werd tegengehouden door een heldhaftige Nederlandse passagier - had hij
berichten achtergelaten op een chatsite dat hij zich "eenzaam en seksueel onvoldaan"
voelde. Verder schreefhij hoe hij worstelde met zijn met zonden beladen "seksuele drive"
en "uitgebreide fantasieën".
Om zijn seksuele fantasieën te controleren probeerde hij zijn focus te verleggen door
zich te concentreren op aanvaardbaardere 'jihadfantasieën': "Ik stel me voor hoe de grote
jihad zal plaatsvinden, hoe de moslims inch'Allah zullen winnen en de wereld zullen
regeren, en opnieuw de grootste heerschappij zullen vestigen!!!"
Het vervangen van seksuele fantasieën met fantasieën over een gewelddadige machtsovername is - gezien vanuit een psychologisch standpunt - geen goede manier om
gezonde en normale instincten te uiten.

7. Asociaal gedrag versus armoede
De gebrekkige integratie van moslims in het Westen kan op lange termijn zeer negatieve
gevolgen hebben. Er bestaan verschillende verklaringen voor deze negatieve ontwikkeling, waarvan de valse maar populaire socio-economische verklaring het meest wordt
omarmd: moslims zijn doorgaans armer dan de autochtone bevolking en er is een bewezen verband tussen armoede en asociaal gedrag. Dat klopt. Maar wat was er eerst, de kip
of het ei? Asociaal gedrag of armoede?
Mijn conclusie is dat asociaal gedrag (inclusief criminaliteit) tot armoede leidt, niet
andersom. Het verklaren van het destructieve gedrag van mensen via de hoeveelheid geld
op hun bankrekening is het product van een zeer materialistische, inhumane en eendimensionale blik op mensen; mensen zijn meer dan wat ze bezitten of niet-bezitten.
We moeten erkennen wat voor de hand ligt: mensen met een crimineel verleden hebben
het moeilijker om te worden geaccepteerd op de arbeidsmarkt. Zoals reeds werd aange20 'Frustration fuels acts ofhatred ', The Sydney Morning He raid, 23 januari 2010.
URL: http://www.smh.eom.au/opinion/politics/frustration -fuels-acts -of-hatred -20100122-mqq2.html.

DE ISLAM

toond, wordt in Denemarken jaarlijks bijna een op de vier niet-westerse migranten tussen
20 en 29 jaar oud veroordeeld voor een of meerdere criminele feiten.
Verder richt de islamitische cultuur zich te weinig op het vergaren van kennis en
onderwijs. In onze hoogtechnologische samenleving is het gewoonweg een noodzaak om
geschoold te zijn en bereid te zijn continu en op een flexibele manier nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.
In de jaren waarin ik in scholen werkte, werd het me duidelijk dat veel migranten uit
islamitische landen het moeilijk vinden om hun kinderen te ondersteunen bij en te motiveren voor hun schoolwerk, en een serieus gebrek aan kunde en interesse hebben om
zichzelf te scholen en om bij te leren. Een van de gevolgen is dat 64% van alle schoolkinderen met een Arabische achtergrond na 10 jaar in het Deense schoolsysteem niet kan lezen
en schrijven. 21 Ook wijst onderzoek uit dat de schooluitval bij moslims in beroepsscholen extreem hoog is: "Jeugd met een minderheidsachtergrond heeft een merkelijk hogere
schooluitval in praktijkonderwijs dan jeugd van Deense origine. In het beroepsonderwijs
is de schooluitval 60%, dubbel zo groot als bij jongeren van Deense origine. (... ) Er is een
groot verschil in de prestaties van verschillende groepen migranten. De schooluitval in
het beroepsonderwijs bij jongeren met een Libanese of Iraanse achtergrond is veel groter
dan bij jongeren van Vietnamese origine."11
Het aantal niet-westerse migranten dat niet slaagt voor de intelligentietest van het leger
is 300% hoger dan het aantal kandidaten van Deense origine: "19,3% van de groep van
allochtone origine scoorde onvoldoende op de schrijftest en werd niet goed genoeg bevonden voor legerdienst; bij de overige kandidaten is dat aantal slechts 4,7%." 23
Het gebrek aan interesse in het vergaren van kennis in de islamitische wereld wordt ook
bewezen door het internationale wetenschapsmagazine Nature. De islamitische wereld
zorgt immers voor minder dan één tiende van het wereldgemiddelde wat wetenschappelijk onderzoek betreft: "In 2003 was het wereldgemiddelde van het aantal wetenschappelijke artikelen 137 per miljoen inwoners. Het OIC-gemiddelde24 was slechts 13 artikels per
miljoen inwoners, terwijl in geen van de 47 OIC-landen waarvan men resultaten kreeg,
het aantal artikels boven de 107 per miljoen inwoners uitkwam."15
Een grote enquête in Turkije wees uit dat "70% van de Turkse inwoners nooit een boek
leest." 26 Een onderzoek dat werd gepubliceerd door het Arab Human Development Reports
(AHDR) van de Verenigde Naties, benadrukt het feit dat "de hele Arabische wereld jaar21 URL: http://www.bkchefer.dk/uploads/File/Rockwoolfonden.pdf.
22 'Unge, uddannelse og integration', Videnscenter Jor Inlegration - Randers, mei 2005.
URL: http://www.integrationsportal.dk/files/Dokumenter/ungeuddannelseogintegration.doc.
23 URL: http://nyhederne-dyn .tv2.dk/article/7248606/.
24 OIC: Organization ofthe Islamic Conference (bestaat uit 57 islamlanden).
25 ' Islam and Science: The data gap', Nature, I november 2006.
U RL: http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7115/full /444026a.html.
26 '70 percent of Turkish citizens never re ad book ',APA, 23 februari 2009.
URL: http://en.apa.az/news.php?id=97615.

DE ISLAM MAAKT VEEL MOSLIMS C RIMINEL E R EN GEWELDDADIGER

lijks slechts 330 boeken vertaalt, slechts één vijfde van het aantal dat in Griekenland wordt
vertaald. De totale som van het aantal vertaalde boeken sinds de 9• eeuw, de periode van
het Maa'moun's [sic] kalifaat, is ongeveer 100 000; dat is ongeveer het gemiddelde aantal
boeken dat alleen al in Spanje in slechts één jaar tijd wordt vertaald." 17
Meer nog: de bijna 1,5 miljard moslims (ca. 20% van de wereldbevolking) staan in voor
slechts 9 Nobelprijzen, waarvan slechts 2 voor wetenschap. 26 Eén van die twee is zelfs nog
discutabel, want de fysicus Abclus Salam uit Pakistan werd, omdat hij deel uitmaakte van
de vervolgde ahmadiyyagemeenschap, niet als moslim beschouwd! Op zijn graf werd in
de zin 'first muslim Nobel laureate' het woord 'muslim' doorgeschrapt als gevolg van een
beslissing van de Pakistaanse overheid.
Volgens de Koran had Allah op een gegeven moment zo'n walging van de joden, dat
hij ze transformeerde in "apen en varkens". 29 Van zo'n genetisch experiment en de daaruit voortkomende nakomelingen kan men niet echt een succesvol resultaat verwachten.
Toch is het opmerkelijk: meer dan een derde van alle Nobelprijswinnaars zijn Joden. Sterker: het joodse volk, dat met ca. 14 miljoen Joden ongeveer 100 keer kleiner is dan de
moslimpopulatie, is goed voor 185 (!)Nobelprijzen, waarvan 164 voor wetenschappen. 30
Farid Ghadry, de voorzitter van de Reform Party of Syria, vat dit als volgt samen: "Israël
zorgt voor Nobelprijzen, Arabieren zorgen voor zelfmoordterroristen.''31
Moslims hebben doorgaans een gebrek aan interesse en zijn intellectueel minder sterk.
Hun drang om over zaken na te denken wordt immers beperkt door hun religie, die hen
verbiedt om zijn onlogisch dogma's in vraag te stellen. Islamitische samenlevingen laten
weinig ruimte voor individueel initiatief en een verbreding van de geest, wat een voorwaarde is voor economische en geestelijke rijkdom. Een sterke focus op de islamitische
religie en traditie is nefast voor een gezonde interesse in de rijkdom van de wetenschap,
intellectuele ontwikkeling en creativiteit.
Ook een gevolg van de islam en nefast voor intellectuele vooruitgang is de inteelt die
vaak generatie na generatie plaatsvindt. De profeet Mohammed stond 1400 jaar geleden
immers neef-nicht huwelijken toe, die de islamitische genenpoel erg hebben beschadigd. Het leidt tot een algemene verlaging van het IQ en een verhoogd risico op fysieke
en geestelijke handicaps bij nakomelingen.32 Studies tonen aan dat tot de helft van de
27 'Arab hooks and hu man development', Arab Studies Quarterly (ASQ), Spring 2004.
U RL: http://findarticles.com /p/articles/mi m2501/is 2_26/ai_ n8706604/.
28 URL: http://www.masada2000.org/nobel.html.
29 Soera 5:60/65, 2:65 en 7:166.
30 Intellectua/ Output from the (Arab) M11slim World. URL: http://www.masada2000.org/nobel.html.
31 In een artikel van 21 oktober 2004 getiteld '[srael Builds for Nobel Prizes, Arabs Build for Suïcide Sombers'.
URL: http://www.betar.co.uk/articles/betarl098352356.php.
32 Inteelt en "omdat joden door de eeuwen uit een kleinere genenpool hebben geput", zorgt ervoor dat ook
Joden vatbaarder zijn voor bepaalde ziekten. Maar de verhoogde intelligentie bij )oden (ze hebben gemiddeld een hoger IQ dan niet-joden, en winnen dus vaker Nobelprijzen), is juist daaraan te danken. "Dat
er relatief veel Joden op sleutelposities in de maatschappij en de wetenschap zitten vinden Cochran en
Harpending (geen van beiden joods) dan ook niet onlogisch." Uit: 'Jewish legacy inscribed on ge nes?', Los
Angeles Times, 18 april2009.
RL: http://www.latimes.com /news/nationworld/nation/la sci jewish-iql8 2009aprl8,0,2228388.story?.

DE ISLAM MAAKT VEEL MOSLIMS CRIMINELER EN GEWELDDADIGER

DE ISLAM

moslims in de wereld afkomstig zijn van inteelt (politiek correct: consanguïene ve r b.lntenissen).
Onderzoek in Arabische landen laat zien dat liefst 34% van alle huwelijken in Al erije consanguïn zijn, 46% in Bahrein, 33% in Egypte, 80% in Nubië (in het zuiden :an
Egypte), 60% in Irak, 64% in Jordanië, 64% in Koeweit, 42% in Libanon, 48% in Libië
47% in Mauritanië, 28% in Marokko, 66% in de Palestijnse gebieden, 54% in Qatar, 67
in Saoedi-Arabië, 63% in Soedan, 40% in Syrië, 39% in Tunesië, 54% in de Verenigde Arabische Emiraten en 45% in Jemen. 33 In Pakistan vindt meer dan 70%van alle huwelijken
plaats tussen familieleden, in Turkije is dat 25 à 30%. 34
Er bestaat veel wetenschappelijke literatuur over de mentale en fysieke gevolgen van
inteelt. Studies tonen aan dat kinderen geboren uit consanguïene huwelijken een lager IQ
hebben, van 10 tot 16 punten. 35 Verder verdubbelt het risico op het krijgen van een geestelijk of lichamelijk gehandicapt kind wanneer het wordt geboren. 36 Wanneer dit generatie
na generatie wordt herhaald, zal dat uiteraard de genenpool aantasten binnen die cultuur.
Consanguïniteit is de reden dat 40% van de kinderen op scholen voor kinderen met
speciale behoeften in Kopenhagen een allochtone achtergrond hebben. 37 Volgens een studie "kost de inteelt van migranten miljoenen" in Kopenhagen. 38 De genetische schade en
de negatieve menselijke en economische gevolgen van inteelt bij moslims zijn enorm. Het
is absoluut zeker dat het alfabetisme, het algemene onderwijsniveau en de intelligentie,
en de terugdringing van het aantal asociale moslims, te verbeteren is als de traditie van
de - vaak gedwongen - inteelt zou kunnen worden gestopt. Het verhogen van het intellectuele niveau heeft waarschijnlijk een positief effect, niet alleen op de integratie- en
criminaliteitsstatistieken, maar ook in de strijd tegen religieus fanatisme.

%

33 'Consanguinity and reproductive health among Arabs', Reproductive Health jouma/, 2009.
U RL: http://www.reproductive-health-journal.com/content/6/ I I 17/table/TI.
34 URL: http://fpn.dk/liv/krop_valvare/articlel616165.ece.
35 'Consanguinity Effects on lntelligence Quotient and Neonatal Behaviours of nsari Muslim Children',
Indimr Nationeli Science Academy, 1983.
U RL: http://www. new.dli.ernet.i n/rawdataupload/u pload/insa/I NSA_I /2000Sbbc_ 407. pdf.
Een andere studie wees uit dat moslimkinderen van wie de ouders neef-nicht zijn, lager scoren op intelligentietesten dan kinderen met 'gewone' ouders, ook als sociaaleconomische factoren in acht worden
genomen: 'Behavior Genetics', 1984. URL: http://www.springerlink.com/content/j65457u2532tl751/.
Nog een studie laat zien dat het risico op een IQ lager dan 70 (men kan dan 'achterlijk' worden genoemd)
stijgt tot 400% wanneer de ouders neef en nicht zijn: 'Effect of inbreeding on IQ and mental retardation',
Proceedings ofthe Nationa/ Acadcmy ofSciwce, 1978.
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC392897/?page=I.
Andere nefaste gevolgen zijn psychische aandoeningen, sterfte als gevolg van misvormingen (het risico
wordt 10 keer zo groot), sterfte door autosomaal recessieve aandoeningen (het risico wordt 18 keer zo
groot) en een lange reeks ernstige ziekten: 'The role of genetic factors in the ethiology of the schizophrenic
disorders', American Psychiatrie Press, 1982; 'Relationship between consanguinity and depression in a
south Indian population', Jndian joumal of Psyclriatry, 2009.
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2738415/; 'Infant death and consanguineous marriage', BM/, 1994. URL: http://www.bmj.com/cgi/content/extract/308/6929/659; 'A study of possible deleterious effects of consanguinity', Clinical Genetics, 2008.
U RL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/ I O.llll/j.l399-0004.1997.tb02447.x/abstract.
36 U RL: http://vitidningen.episerverhotell.net/templates/ArticlePage.aspx?id=3302.
37 Ibid.
38 URL: http://www.bt.dk/nyheder/indvandreres-indavl-koster-millioner.

Crimineel zijn, niet kunnen lezen en schrijven, gehandicapt zijn of een lagere intelligentie
hebben als gevolg van inteelt, schooluitval, en afkomstig zijn uit een cultuur die in het
algemeen zeer weinig interesse heeft in kennis en wetenschap; het zijn allemaal factoren
die de kans op een (goed betaalde) baan erg doen afnemen.
Asociaal of crimineel gedrag, het niet ondersteunen van het onderwijs van kinderen,
het niet doen van enige moeite om een diploma te behalen of de school niet afmaken,
enzovoort, leiden tot armoede, en niet andersom.

8. Het argument van stigmatisering
Het argument van stigmatisering is het onnozelste argument in het integratiedebat; het
heeft dit debat veel te lang kunnen domineren zonder dat het ook maar even in twijfel werd
getrokken, ondanks het ontbreken van enige logica en kennis over het menselijk gedrag.
Het argument van stigmatisering is gebaseerd op ongedocumenteerde en amateuristische
misbegrepen psychologische Freudiaanse nonsens, dat pressure begets back pressure; dat
aldus het antisociale gedrag van moslims een normaal (en dus gerechtvaardigd?) antwoord is op kritiek van hun omgeving. De voorstanders van het 'stigmatiseringsargument' creëren zo hun eigen onlogische maar zelfbevestigende model van integratieproblemen; aldus werd het asociale gedrag van moslims als een normaal antwoord op kritiek
van hun omgeving beschouwd. Mensen die zich sceptisch uitlaten over de kansen om
succesvol te integreren; journalisten die berichten over criminele feiten gepleegd door
moslims (vaak omschreven als 'Aziaten', 'migranten' of simpelweg 'jongeren'); politici die
pleiten voor strengere immigratiewetten én strengere wetten, zijn- volgens het stigmatiseringsargument - de directe oorzaak van nog meer asociaal gedrag.
Het stigmatiseringsargument kan worden beschreven als een valse 'vuurdriehoek van
integratie'. De fellowtraveilers van de islam, blinde aanbidders van dit 'systeem', en mensen met een uitgesproken slachtoffermentaliteit redeneren als volgt:
1: Ze vinden kritiek onterecht en vaak zelfs racistisch.
2: Ze hebben het kinderlijke gevoel te worden gestigmatiseerd (slachtoffermentaliteit).
3: Ze reageren agressief en praten hun gedrag goed. Dat leidt tot meer kritiek, enzovoort,
en zo is de cirkel rond en zijn we weer bij nummer 1.
Volgens 'stigmatiseringstheoretici' kan deze boosaardige vuurdriehoek van integratie
enkel worden doorbroken als media, politici en niet-moslims stoppen met het bekritiseren van het asociale gedrag van moslims. Maar wie slechts een minimum aan kennis
van het menselijke gedrag en psychologie heeft, weet dat duurzame veranderingen in
het gedrag slechts kunnen plaatsvinden als mensen inzien dat ze problematisch gedrag
vertonen, daar iets aan willen veranderen, een familie en een religie hebben die die verandering niet significant in de weg staan, en de emotionele en intellectuele capaciteit hebben
om te veranderen.

635

DE ISLAM

Een realistische en constructieve integratiedriehoek ziet er daarom zo uit:
1: De normale vraag van westerse maatschappijen aan migranten om zich te integrere

"h aan te passen aan de westerse 'gedragsetiquette' van normen en waardenn
en om ZIC
die klaar en duidelijk dienen te worden geformuleerd.
'
2: Het ge_v?el van moslims dat ze slachtoffer zijn, omdat ze doorgaans niet in staat zijn
om knttek te aanvaarden en zich niet willen aanpassen aan de westerse cultuur van
zelfverantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en vrijheid van meningsuiting.
3: Het maatschappelijk onaanvaardbare kinderlijke gedrag van asociale moslims, hun
~eschreeuw dat ze worden gestigmatiseerd of dat er racisme of'islamofobie' in het spel
IS, wordt be~repen als een poging om niet te hoeven veranderen en niet te integreren,
e~ hun asoc1aal gedrag word bestempeld als onaanvaardbaar. Dat leidt tot consequentles en de voortdurende eis tot integratie en het vertonen van maatschappelijk aanvaardbaar gedrag, en zo is de cirkel rond en zijn we weer bij nummer 1.
De moslimse manier van denken zit zo in elkaar dat problemen enkel zullen verdwijnen
als we stoppen met het 'stigmatiseren' van migranten door hen te bekritiseren. Of anders
gezegd: als we stoppen met het aanhalen van de serieuze problemen binnen islamitische
gezinnen, in door moslims gedomineerde gebieden en in de islam, zullen de problemen
vanzelf verdwijnen.
Maar de echte oorzaak van de problemen is doorgaans niet de kritiek van niet-moslims
maar de moslimse agressie, de onwil om te integreren en het niet aanvaarden van kritiek:
vaak als gevolg van druk vanuit de islamitische omgeving.
De enige duurzame en redelijke manier om deze cirkel te doorbreken is dus dat asociale
moslims hun slachtoffermentaliteit (door de stigmatiseringstheoretici 'het gevoel te worden gestigmatiseerd' genoemd) laten varen, en democratische en sociaal aanvaardbare
m_anier~n g_ebruiken om te leven en om met kritiek om te gaan. De volgelingen van het
sttgmattsenngsargument hebben blijkbaar van moslims niet zulke normale en humane
verwachtingen.
Mijn professionele bevinding is dat de integratieproblemen niet mogen worden doodgezwegen. Ik durf zelfs verder gaan door te zeggen dat de problemen enkel kunnen worden
opgelost door erover te praten, door 'het kind bij de naam te noemen'.

9. Integratie versus de islamitische cultuur
Ik heb meer dan tien jaar met slecht geïntegreerde migranten gewerkt; eerst als sociaal
werker, later als psycholoog. Mijn ervaring is dat migranten drie zaken nodig hebben
om te kunnen integreren. Ze moeten het willen, ze moeten in de mogelijkheid zijn en
ze moeten de capaciteit hebben. Slechts zeer weinig moslimmigranten voldoen aan deze
drie criteria.

DE ISLAM MAAKT VEEL MOSLIMS CRIMINELER EN GEWELDDADIGER

Eerst moeten we ons de vraag stellen: waarom zouden islamitische migranten willen integreren? Ze kunnen in hun cultuur leven, genoeg geld ontvangen en een functionerend
sociaal leven hebben binnen hun eigen moslimgemeenschappen zelfs zonder onze taal
te leren, en zelfs zonder te werken. We hebben islamitische scholen, parallelle moslimgemeenschappen en zelfs islamitische verzorgingstehuizen. Islamitische begraafplaatsen
bestaan al jaren, zodat moslims zelfs na hun dood niet te dicht bij (dode) niet-moslims
zijn. Er is werkelijk niets dat het nodig maakt om te integreren, dus waarom zouden moslims het willen?
Ten tweede, het is de meeste moslims niet toegelaten om te integreren. Er is een toenemende en sterke sociale controle binnen de moslimgemeenschap(pen). Iedereen houdt
iedereen in de gaten en als iemand de culturele of religieuze codex niet volgt, riskeert men
kritiek en serieuze gevolgen, zoals verbanning uit de gemeenschap of zelfs uit de eigen
familie. In het slechtste geval - en zo zijn er vele - leven vooral moslima's onder constante
doodsbedreigingen die hen de basismensenrechten ontzeggen, zoals de vrijheid om de
eigen seksuele partner en vrienden te zoeken, kleding, religie en levensstijl. De meeste van
mijn islamitische patiënten zagen hun religieuze en culturele achtergrond als het summum
van beschaving en moraliteit; het opzij zetten ervan zou worden gezien als een culturele en
religieuze afvalligheid, en ze zouden aan de kant worden geschoven door hun verwanten.
Zulke daden hebben vaak zware consequenties binnen de islamitische cultuur.
Ten slotte, het willen integreren en de toelating om onze westerse levensstijl over te
nemen is slechts een elementaire noodzakelijke basis om verder te gaan. De islamitische
cultuur ligt zo ver weg van onze westerse levensstijl, dat het een diepe verandering van
de persoonlijkheid en identiteit van moslims vereist om te integreren. Het is niets slechts
het veranderen van een slechte gewoonte zoals stoppen met roken. Integratie gaat zo veel
dieper wat de individuele psychologie betreft: het omvat een culturele conversie in iets
dat in vele opzichten totaal het tegengestelde is van hoe men is grootgebracht en wat
men 'goed' en 'fout' vindt. Deze conversie omvat het veranderen van de gewoonten en
levensvisies die men heeft meegekregen vanaf de geboorte. Voor een moslim betekent
dat in de eerste plaats het accepteren van een lange lijst van vrijheden: gelijkwaardigheid
van mannen en vrouwen en van moslims en niet-moslims, vrijheid van meningsuiting en
het recht om religies en profeten te bekritiseren, seculariteit, democratie en religieuze en
seksuele vrijheid.
Daarenboven moet men de taalleren - inclusief lezen en schrijven - in staat zijn om
de school af te maken, een baan te kunnen houden, zich comfortabel te voelen bij onze
westerse sociale leefregels (vooral wat woede en eer betreft) en zich goed te voelen om te
leven en te werken tussen niet-moslims, buiten de parallelle moslimgemeenschappen.
Het leren om iets te mogen, terwijl men altijd heeft geleerd het niet te mogen, is niet
gemakkelijk. Moslims moeten extreem gemotiveerd zijn en in staat zijn om deze lange
culturele, religieuze, sociale en mentale weg naar de integratie aan te vatten ..
Alle islamitische migranten worden gefilterd door deze drie lagen en slechts enkelen
slagen erin om er helemaal te geraken. Veel moslims die erin slagen om er helemaal te


Related documents


nicolai sennels een verslag vanuit de praktijk
definitie van aanbidding 1
definitie van aanbidding
doelgroeponderzoek
preken van sibbes het bruiloftsfeest
verkoopsvoorwaarden


Related keywords