Instrukcja.pdf


Preview of PDF document instrukcja.pdf

Page 1 2 34523

Text preview


Spis tre¶ci
Bezpieczeñstwo........................ 4
1. Wprowadzenie ..................... 5
Bezprzewodowa technologia
Bluetooth ................................................. 5

2. Pierwsze kroki ...................... 6
£adowanie baterii..................................
W³±czanie i wy³±czanie .......................
W³±czanie.............................................
Wy³±czanie...........................................
Powi±zanie i po³±czenie zestawu
samochodowego z innym
urz±dzeniem............................................
Od³±czanie przeno¶nego zestawu
g³o¶nomówi±cego ..............................
Rêczne pod³±czanie zestawu
g³o¶nomówi±cego ..............................

6
8
8
8

8
9
9

3. Montowanie
w samochodzie....................... 11
Ogólne wskazówki co do
bezpieczeñstwa....................................
Mocowanie do os³ony
przeciws³onecznej ...............................
Mocowanie do przedniej szyby........
Mocowanie do tablicy
rozdzielczej............................................

4. Podstawy u¿ytkowania ..... 15
Kopiowanie kontaktów
do zestawu g³o¶nomówi±cego.........
Nawi±zywanie i koñczenie
po³±czeñ .................................................
Telefonowanie pod ostatnio
wybrany numer.................................
Wybieranie g³osowe ........................
Koñczenie po³±czenia .....................
Odbieranie lub odrzucanie
po³±czeñ .................................................
Regulacja g³o¶no¶ci ............................
Prze³±czanie rozmowy
na po³±czone urz±dzenie...................
Usuwanie ustawieñ lub
resetowanie zestawu
s³uchawkowego....................................
Rozwi±zywanie problemów ..............

15
16
16
16
17
17
17
17

18
18

5. Informacja o bateriach
i ³adowarkach........................ 19

11

Eksploatacja i konserwacja... 21

12
13

Dodatkowe informacje
o bezpieczeñstwie ................. 23

13

3