1k konwersi .pdf

File information


Original filename: 1k konwersi.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iText by lowagie.com (r0.86), and has been sent on pdf-archive.com on 07/07/2015 at 12:21, from IP address 95.41.x.x. The current document download page has been viewed 384 times.
File size: 12 KB (5 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


1k konwersi.pdf (PDF, 12 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Strona 1 z 5

Identyfikator wydruku: RS/325420/5/20150706080940

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 06.07.2015 godz. 08:09:40
Numer KRS: 0000325420
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

17.03.2009

Ostatni wpis

Numer wpisu

5

Sygnatura akt

SZ.XIII NS-REJ.KRS/7541/14/700

Oznaczenie sądu

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Data dokonania wpisu

08.08.2014

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie rodzaju organizacji

STOWARZYSZENIE

2.Numer REGON/NIP

REGON: 320640186, NIP: 8581814227

3.Nazwa

STOWARZYSZENIE "KONWERSI"

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

------

5.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat GRYFIŃSKI, gmina STARE CZARNOWO, miejsc.
KOŁBACZ

2.Adres

ul. CYSTERSÓW, nr 1A, lok. 3, miejsc. KOŁBACZ, kod 74-106, poczta STARE CZARNOWO, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

------

4.Adres strony internetowej

------

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1

03 LIPCA 2008R. ZE ZMIANAMI PRZYJĘTYMI W DNIU 10 GRUDNIA 2008R. - ZMIANA §1 UST.1
I §18 UST.7

Strona 2 z 5

Identyfikator wydruku: RS/325420/5/20150706080940
2

31 MAJA 2012 R. ZMIENIONO: §18 PKT 3, §24 PKT 1.

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona
organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1.Nazwa organu

STAROSTA GRYFIŃSKI

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

REPREZENTACJA ŁĄCZNA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

ADAMIAK

2.Imiona

JANINA

3.Numer PESEL/REGON

56062600126

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

VICEPREZES ZARZĄDU

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MACIEJEWSKI

2.Imiona

JANUSZ

3.Numer PESEL/REGON

65021413837

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

VICEPREZES ZARZĄDU

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

GRYSZKIEWICZ

2.Imiona

ARTUR

3.Numer PESEL/REGON

66081508334

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

Strona 3 z 5

Identyfikator wydruku: RS/325420/5/20150706080940

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

1.Nazwa organu

KOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MAJDA

2.Imiona

HANNA

3.Numer PESEL/REGON

58030915463

4.Numer KRS

****

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MATAK

2.Imiona

STANISŁAW

3.Numer PESEL/REGON

49030912178

4.Numer KRS

****

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

ORZECHOWSKA

2.Imiona

DANUTA

3.Numer PESEL/REGON

61101309706

4.Numer KRS

****

Rubryka 3
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1.Cel działania

- REPREZENTOWANIE WŁAŚCICIELI OGRODÓW DZIAŁKOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI
KOŁBACZ PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI GMINY
STARE CZARNOWO ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI I PODMIOTAMI,
- ZABIEGANIE O POLEPSZENIE WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, W
SZCZEGÓLNOŚCI O UCHWALANIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,
BUDOWĘ URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ZNOSZENIE OGRANICZEŃ W SPOSOBIE
ZAGOSPODAROWANIA OGRODÓW DZIAŁKOWYCH.

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Strona 4 z 5

Identyfikator wydruku: RS/325420/5/20150706080940

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów

Strona 5 z 5

Identyfikator wydruku: RS/325420/5/20150706080940

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 06.07.2015
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl


Document preview 1k konwersi.pdf - page 1/5

Document preview 1k konwersi.pdf - page 2/5
Document preview 1k konwersi.pdf - page 3/5
Document preview 1k konwersi.pdf - page 4/5
Document preview 1k konwersi.pdf - page 5/5

Related documents


1k konwersi
1k stowarzyszenie kolbacz
2 binowo golf
1k osp kolbacz
osp zelewo
2 polski zwiazek pol golfowych

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 1k konwersi.pdf