1k spichlerz .pdf

File information


Original filename: 1k spichlerz.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iText by lowagie.com (r0.86), and has been sent on pdf-archive.com on 07/07/2015 at 12:27, from IP address 95.41.x.x. The current document download page has been viewed 408 times.
File size: 12 KB (5 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


1k spichlerz.pdf (PDF, 12 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Strona 1 z 5

Identyfikator wydruku: RS/331749/1/20150706081004

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 06.07.2015 godz. 08:10:04
Numer KRS: 0000331749
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

20.07.2009

Ostatni wpis

Numer wpisu

1

Sygnatura akt

SZ.XIII NS-REJ.KRS/6863/09/390

Oznaczenie sądu

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Data dokonania wpisu

20.07.2009

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie rodzaju organizacji

STOWARZYSZENIE

2.Numer REGON/NIP

------

3.Nazwa

STOWARZYSZENIE SPICHLERZ SZTUKI

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

------

5.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat GRYFIŃSKI, gmina STARE CZARNOWO, miejsc.
KOŁBACZ

2.Adres

ul. CYSTERSÓW, nr 3A, lok. 3, miejsc. KOŁBACZ, kod 74-106, poczta STARE CZARNOWO, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

------

4.Adres strony internetowej

------

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1

18 LUTEGO 2009 R.

Strona 2 z 5

Identyfikator wydruku: RS/331749/1/20150706081004

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona
organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1.Nazwa organu

STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ WSPÓLNIE PREZES
STOWARZYSZENIA WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

4

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PALUS

2.Imiona

RADOSŁAW MARCIN

3.Numer PESEL/REGON

74090609735

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KOWALSKI

2.Imiona

MARCIN MIECZYSŁAW

3.Numer PESEL/REGON

76021714651

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

WICEPREZES

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PALUS

2.Imiona

MAŁGORZATA BOGUMIŁA

3.Numer PESEL/REGON

73050300345

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

SEKRETARZ

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KIEDRZYN

2.Imiona

ANETA

3.Numer PESEL/REGON

75013109200

Strona 3 z 5

Identyfikator wydruku: RS/331749/1/20150706081004

5

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

SKARBNIK

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

SOWA

2.Imiona

ANDRZEJ

3.Numer PESEL/REGON

60071905596

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK ZARZĄDU

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

1.Nazwa organu

KOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KIEDRZYN

2.Imiona

GRAŻYNA AGNIESZKA

3.Numer PESEL/REGON

74031209440

4.Numer KRS

****

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KUBICKI

2.Imiona

PIOTR KAMIL

3.Numer PESEL/REGON

86110503891

4.Numer KRS

****

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PIERZCHAŁA

2.Imiona

JAROSŁAW ARTUR

3.Numer PESEL/REGON

74053111073

4.Numer KRS

****

Rubryka 3
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1.Cel działania

1. DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE, EDUKACYJNE I POPULARYZATORSKIE WSPIERAJĄCE AKTYWNOŚĆ

Strona 4 z 5

Identyfikator wydruku: RS/331749/1/20150706081004

SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, NA BAZIE WIELOWIEKOWEGO CYSTERSKIEGO DZIEDZICTWA KOŁBACZA
I OKOLIC.
2. PROPAGOWANIE POSTAW ZAANGAŻOWANIA I TWÓRCZEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU
KULTURALNYM I SPOŁECZNYM.
3. KREOWANIE I ORGANIZOWANIE WYDARZEŃ KULTURALNYCH ORAZ INNYCH IMPREZ,
PROMUJĄCYCH WARTOŚCI DUCHOWE I ARTYSTYCZNE.
4. ODKRYWANIE I TWORZENIE TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI.
5. WSPIERANIE RATOWANIA ZABYTKÓW CYSTERSKICH W KOŁBACZU I OKOLICACH.
6. TWORZENIE ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH PROMUJĄCYCH WALORY HISTORYCZNE KOŁBACZA I
OKOLIC.
7. BUDOWANIE PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY W RAMACH EUROPEJSKICH DRÓG KULTUROWYCH.
8. DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNA, PROMUJĄCA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LOKALNY.

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Strona 5 z 5

Identyfikator wydruku: RS/331749/1/20150706081004

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 06.07.2015
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl


Document preview 1k spichlerz.pdf - page 1/5

Document preview 1k spichlerz.pdf - page 2/5
Document preview 1k spichlerz.pdf - page 3/5
Document preview 1k spichlerz.pdf - page 4/5
Document preview 1k spichlerz.pdf - page 5/5

Related documents


1k stowarzyszenie kolbacz
2 binowo golf
1k osp kolbacz
osp zelewo
2 polski zwiazek pol golfowych
2 icg binowo park

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 1k spichlerz.pdf