1k stowarzyszenie kolbacz .pdf

File information


Original filename: 1k stowarzyszenie kolbacz.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iText by lowagie.com (r0.86), and has been sent on pdf-archive.com on 07/07/2015 at 12:31, from IP address 95.41.x.x. The current document download page has been viewed 993 times.
File size: 13 KB (6 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


1k stowarzyszenie kolbacz.pdf (PDF, 13 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Strona 1 z 6

Identyfikator wydruku: RS/179257/2/20150706080826

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 06.07.2015 godz. 08:08:26
Numer KRS: 0000179257
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

17.11.2003

Ostatni wpis

Numer wpisu

2

Sygnatura akt

SZ.XVII NS-REJ.KRS/5578/04/327

Oznaczenie sądu

SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO

Data dokonania wpisu

12.07.2004

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie rodzaju organizacji

STOWARZYSZENIE

2.Numer REGON/NIP

------

3.Nazwa

STOWARZYSZENIE KOŁBACZ

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

------

5.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat GRYFIŃSKI, gmina STARE CZARNOWO, miejsc.
KOŁBACZ

2.Adres

ul. WARCISŁAWA, nr 8, lok. ---, miejsc. KOŁBACZ, kod 74-106, poczta STARE CZARNOWO, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

------

4.Adres strony internetowej

------

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1

31.05.2003 R.

Strona 2 z 6

Identyfikator wydruku: RS/179257/2/20150706080826

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona
organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 7 - Komitet założycielski
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MAZURKIEWICZ

2.Imiona

WŁADYSŁAW ROMAN

3.Numer PESEL/REGON

25071902917

4.Numer KRS

******

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

DOBURZYŃSKI

2.Imiona

DARIUSZ PIOTR

3.Numer PESEL/REGON

63111000091

4.Numer KRS

******

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

WANIOWSKI

2.Imiona

MARIAN ZBIGNIEW

3.Numer PESEL/REGON

48090808630

4.Numer KRS

******

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1.Nazwa organu

STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

2.Sposób reprezentacji podmiotu

W SPRAWACH FINANSOWYCH STOWARZYSZENIE REPREZENTOWANE JEST NA ZEWNĄTRZ PRZEZ:
PRZEWODNICZĄCEGO, WICEPRZEWODNICZĄCEGO, SKARBNIKA I JEDNEGO Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU.
W POZOSTAŁYM ZAKRESIE REPREZENTACJA ŁĄCZNA ZARZĄDU.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

SOWA

2.Imiona

ANDRZEJ ANTONI

3.Numer PESEL/REGON

60071905596

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PRZEWODNICZĄCY

Strona 3 z 6

Identyfikator wydruku: RS/179257/2/20150706080826

2

3

4

5

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

WANIOWSKI

2.Imiona

MARIAN ZBIGNIEW

3.Numer PESEL/REGON

48090808630

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

WICEPRZEWODNICZĄCY

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PRZYBYSZ

2.Imiona

ALINA

3.Numer PESEL/REGON

47071104422

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

SEKRETARZ

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MATEJCZUK

2.Imiona

ELŻBIETA

3.Numer PESEL/REGON

60110500805

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

SKARBNIK

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PIETRZYK

2.Imiona

EWA

3.Numer PESEL/REGON

66112501967

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁ0NEK ZARZĄDU

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

1.Nazwa organu

KOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

BEDNAREK

2.Imiona

GRAŻYNA

3.Numer PESEL/REGON

58070212205

4.Numer KRS

****

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KOWALCZYK

2.Imiona

PIOTR PAWEŁ

3.Numer PESEL/REGON

69072701750

4.Numer KRS

****

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

ZAWADA

2.Imiona

JÓZEF

3.Numer PESEL/REGON

61031308378

4.Numer KRS

****

Rubryka 3
Brak wpisów

Strona 4 z 6

Identyfikator wydruku: RS/179257/2/20150706080826

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1.Cel działania

A) WSPIERANIE RATOWANIA I ODNAWIANIA ZABYTKÓW KULTURY W KOŁBACZU I OKOLICACH
B) WSPIERANIE BADAŃ NAD DZIEDZICTWEM KULTUROWYM ZIEMI KOŁBACKIEJ
C) DOKUMENTOWANIE DZIEJÓW ZIEMI KOŁBACKIEJ
D) EDUKACJA HISTORYCZNA, KULTURALNA I PATRIOTYCZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIEDZICTWA CYSTERSÓW
E) OŻYWIENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Strona 5 z 6

Identyfikator wydruku: RS/179257/2/20150706080826

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Strona 6 z 6

Identyfikator wydruku: RS/179257/2/20150706080826

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 06.07.2015
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl


Related documents


1k stowarzyszenie kolbacz
2 binowo golf
1k osp kolbacz
osp zelewo
2 polski zwiazek pol golfowych
2 icg binowo park

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 1k stowarzyszenie kolbacz.pdf