1k zootechnik .pdf

File information


Original filename: 1k zootechnik.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iText by lowagie.com (r0.86), and has been sent on pdf-archive.com on 07/07/2015 at 12:32, from IP address 95.41.x.x. The current document download page has been viewed 415 times.
File size: 13 KB (6 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


1k zootechnik.pdf (PDF, 13 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Strona 1 z 6

Identyfikator wydruku: RS/290187/1/20150706080918

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 06.07.2015 godz. 08:09:18
Numer KRS: 0000290187
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

08.10.2007

Ostatni wpis

Numer wpisu

1

Sygnatura akt

SZ.XVII NS-REJ.KRS/10766/07/67

Oznaczenie sądu

SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO

Data dokonania wpisu

08.10.2007

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie rodzaju organizacji

STOWARZYSZENIE

2.Numer REGON/NIP

------

3.Nazwa

STOWARZYSZENIE OGRODY DZIAŁKOWE ZOOTECHNIK

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

------

5.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat GRYFIŃSKI, gmina STARE CZARNOWO, miejsc.
KOŁBACZ

2.Adres

ul. SZARYCH MNICHÓW, nr 2 A, lok. 11, miejsc. KOŁBACZ, kod 74-106, poczta KOŁBACZ, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

------

4.Adres strony internetowej

------

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1

4 CZERWCA 2007 R.

Strona 2 z 6

Identyfikator wydruku: RS/290187/1/20150706080918

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona
organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1.Nazwa organu

STAROSTA GRYFIŃSKI

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

DECYZJE W SPRAWIE NABYWANIA, ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA MAJĄTKU STOWARZYSZENIA
PODEJMUJE ZARZĄD.
DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ
WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY PREZESA I JEDNEGO Z
WICEPREZESÓW.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

4

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

NAJDA

2.Imiona

LESZEK

3.Numer PESEL/REGON

53010602230

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

SKARBNIK

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

SROMEK

2.Imiona

ANDRZEJ

3.Numer PESEL/REGON

60081202731

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

WICEPREZES

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

CHUDAK

2.Imiona

JACEK

3.Numer PESEL/REGON

71090608559

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

SEKRETARZ

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KRAWCZYK

Strona 3 z 6

Identyfikator wydruku: RS/290187/1/20150706080918

5

2.Imiona

MARCIN

3.Numer PESEL/REGON

77022410232

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PĄCZKA

2.Imiona

WIESŁAW

3.Numer PESEL/REGON

60050605716

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

WICEPREZES

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

1.Nazwa organu

KOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

DZIECHCIARZ MAREK

2.Imiona

KRYSTYNA

3.Numer PESEL/REGON

48121200789

4.Numer KRS

****

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

ROGACKA

2.Imiona

GRAŻYNA

3.Numer PESEL/REGON

57043008744

4.Numer KRS

****

Rubryka 3
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1.Cel działania

1. ROZWÓJ OGRODÓW DZIAŁKOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI KOŁBACZ W SPOSÓB
ZAPEWNIAJĄCY CZŁONKOM STOWARZYSZENIA, ICH RODZINOM ORAZ INNYM OSOBOM
KORZYSTAJĄCYM Z AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA UPRAW

Strona 4 z 6

Identyfikator wydruku: RS/290187/1/20150706080918

OGRODNICZYCH PRZEDE WSZYSTKIM NA WŁASNE POTRZEBY;
2. PRZYWRACANIE SPOŁECZNOŚCI I PRZYRODZIE TERENÓW ZDEGRADOWANYCH;
3. OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO;
4. PODNOSZENIE STANDARDÓW EKOLOGICZNYCH OTOCZENIA;
5. KSZTAŁTOWANIE ZDROWEGO OTOCZENIA CZŁOWIEKA;
6. OCHRONA SKŁADNIKÓW PRZYRODY;
7. POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH SPOŁECZNOŚCI WIEJSKICH;
8. PROPAGOWANIE IDEI OGRODNICTWA DZIAŁKOWEGO W SPOŁECZEŃSTWIE;
9. ZAKŁADANIE, ZAGOSPODAROWYWANIE I PROWADZENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH;
10. INICJOWANIE I WSPÓŁDZIAŁANIE W PROWADZENIU BADAŃ Z ZAKRESU OGRODNICTWA;
11. WSZECHSTRONNE DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY I ŚRODOWISKA;
12. ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE POMOCY ORAZ PORADNICTWA W ZAGOSPODAROWANIU
DZIAŁEK I PROWADZENIU UPRAW OGRODNICZYCH;
13. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH;
14. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU;
15. WSZECHSTRONNE PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ KULTURY;
16. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW OBYWATELSKICH, W SZCZEGÓLNOŚCI
WOLNOŚCI SŁOWA, A TAKŻE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DEMOKRACJI;
17. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE
LUB FINANSOWO ORGANIZACJE POZARZĄDOWE;
18. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, A TAKŻE ROZWIJANIE
WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPOŁECZNOŚCIAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI SPOŁECZNOŚCIAMI POGRANICZA
POLSKO-NIEMIECKIEGO.

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Strona 5 z 6

Identyfikator wydruku: RS/290187/1/20150706080918

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Strona 6 z 6

Identyfikator wydruku: RS/290187/1/20150706080918

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 06.07.2015
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl


Related documents


1k stowarzyszenie kolbacz
2 binowo golf
1k osp kolbacz
2 polski zwiazek pol golfowych
osp zelewo
2 icg binowo park

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 1k zootechnik.pdf