2 binowo golf .pdf

File information


Original filename: 2 binowo golf.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iText by lowagie.com (r0.86), and has been sent on pdf-archive.com on 07/07/2015 at 12:39, from IP address 95.41.x.x. The current document download page has been viewed 411 times.
File size: 13 KB (6 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


2 binowo golf.pdf (PDF, 13 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Strona 1 z 6

Identyfikator wydruku: RS/126093/3/20150706080700

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 06.07.2015 godz. 08:07:00
Numer KRS: 0000126093
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

08.08.2002

Ostatni wpis

Numer wpisu

3

Sygnatura akt

SZ.XIII NS-REJ.KRS/7281/10/669

Oznaczenie sądu

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Data dokonania wpisu

23.07.2010

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie rodzaju organizacji

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

2.Numer REGON/NIP

REGON: 811992241, NIP: 8581651239

3.Nazwa

BINOWO PARK GOLF CLUB

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH 126 SĄD OKRĘGOWY W
SZCZECINIE

5.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat GRYFIŃSKI, gmina STARE CZARNOWO, miejsc.
BINOWO

2.Adres

ul. ---, nr 62, lok. ---, miejsc. BINOWO, kod 74-106, poczta STARE CZARNOWO, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

------

4.Adres strony internetowej

------

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie

1

22.03.2002

Strona 2 z 6

Identyfikator wydruku: RS/126093/3/20150706080700
statutu

2

23.03.2010 R., ZMIENIONO STATUT: § 18 PKT 2, § 18 PKT 5, § 18 PKT 7, § 19 PKT 1.

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona
organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 7 - Komitet założycielski
1

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

WICHROWSKA

2.Imiona

MARIA BOŻENA

3.Numer PESEL/REGON

60022902825

4.Numer KRS

******

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KUBIAK

2.Imiona

JAN ANTONI

3.Numer PESEL/REGON

49070206051

4.Numer KRS

******

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1.Nazwa organu

STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

JEDNOOSOBOWE DZIAŁANIA PREZESA ZARZĄDU LUB WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH INNYCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

DOBRZYŃSKI

2.Imiona

JAROSŁAW KRZYSZTOF

3.Numer PESEL/REGON

59050300851

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

VICE PREZES

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

ZMYSŁOWSKI

2.Imiona

RAFAŁ

Strona 3 z 6

Identyfikator wydruku: RS/126093/3/20150706080700

3

4

5

6

3.Numer PESEL/REGON

65021100410

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KRZYSTYNIAK

2.Imiona

JERZY

3.Numer PESEL/REGON

58080401350

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

------

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

HAHS

2.Imiona

ZBIGNIEW

3.Numer PESEL/REGON

53081709858

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

VICE PREZES

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

SMOLIŃSKI

2.Imiona

STEFAN

3.Numer PESEL/REGON

62112203878

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

VICE PREZES

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PIŃSKI

2.Imiona

SŁAWOMIR

3.Numer PESEL/REGON

59100403774

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

VICE PREZES

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

1.Nazwa organu

KOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

SZNER

2.Imiona

ANDRZEJ

3.Numer PESEL/REGON

51042802774

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

SOWA

2.Imiona

MARIA

3.Numer PESEL/REGON

47060401826

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

SAŁUDA

2.Imiona

JERZY

3.Numer PESEL/REGON

55022508096

Rubryka 3
Brak wpisów

Strona 4 z 6

Identyfikator wydruku: RS/126093/3/20150706080700

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1.Cel działania

1. ORGANIZACJA I POPULARYZACJA SPORTU GOLFOWEGO
2. ROZWIJANIE I OCHRONA ZASAD SPORTU GOLFOWEGO
3. PROPAGOWANIE I WSPIERANIE ĆWICZEŃ WYCZYNOWEGO SPORTU GOLFOWEGO
4. ORGANIZOWANIE ZAWODÓW, IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
5. UDZIAŁ W RYWALIZACJI SPORTOWEJ W ZAKRESIE GRY W GOLFA
6. UCZESTNICTWO W KRAJOWYCH JAK I MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJACH SPORTOWYCH
ZWIĄZANYCH Z UPRAWIANIEM GOLFA
7. SZKOLENIE ORAZ DOSKONALENIE KADRY ZAWODNIKÓW ORAZ TRENERÓW I INSTRUKTORÓW GRY
W GOLFA

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania

Strona 5 z 6

Identyfikator wydruku: RS/126093/3/20150706080700

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Strona 6 z 6

Identyfikator wydruku: RS/126093/3/20150706080700

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 06.07.2015
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl


Related documents


2 binowo golf
osp zelewo
1k stowarzyszenie kolbacz
1k osp kolbacz
2 polski zwiazek pol golfowych
2 icg binowo park

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 2 binowo golf.pdf