2 icg binowo park .pdf

File information


Original filename: 2 icg binowo park.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iText by lowagie.com (r0.86), and has been sent on pdf-archive.com on 07/07/2015 at 12:39, from IP address 95.41.x.x. The current document download page has been viewed 337 times.
File size: 12 KB (5 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


2 icg binowo park.pdf (PDF, 12 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Strona 1 z 5

Identyfikator wydruku: RS/159984/2/20150706080800

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 06.07.2015 godz. 08:08:00
Numer KRS: 0000159984
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

30.04.2003

Ostatni wpis

Numer wpisu

2

Sygnatura akt

SZ.XVII NS-REJ.KRS/4646/03/589

Oznaczenie sądu

SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO

Data dokonania wpisu

13.10.2003

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie rodzaju organizacji

STOWARZYSZENIE

2.Numer REGON/NIP

REGON: 812605766, NIP: ---

3.Nazwa

STOWARZYSZENIE SPORTOWE IGC 2000 BINOWO PARK

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

------

5.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat GRYFIŃSKI, gmina STARE CZARNOWO, miejsc.
BINOWO

2.Adres

ul. ---, nr 62, lok. ---, miejsc. BINOWO, kod 74-106, poczta BINOWO, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

------

4.Adres strony internetowej

------

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1

14.09.2002 R.

2

01.06.2003 R. ZMIANA § 17 UST. 5 STATUTU

Strona 2 z 5

Identyfikator wydruku: RS/159984/2/20150706080800

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona
organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 7 - Komitet założycielski
1

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PIŃSKI

2.Imiona

SŁAWOMIR

3.Numer PESEL/REGON

62121800466

4.Numer KRS

******

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

STAŃSKA

2.Imiona

ANNA MARIA

3.Numer PESEL/REGON

74072510103

4.Numer KRS

******

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1.Nazwa organu

STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

DO DZIAŁANIA W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIENI SĄ:
JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWUOSOBOWO INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU (ŁĄCZNIE)

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PIŃSKI

2.Imiona

SŁAWOMIR

3.Numer PESEL/REGON

59100403774

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

SOTEK

2.Imiona

ZDZISŁAW

3.Numer PESEL/REGON

65102505857

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK ZARZĄDU

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

ZAWADZKI

Strona 3 z 5

Identyfikator wydruku: RS/159984/2/20150706080800
2.Imiona

ANDRZEJ SYLWESTER

3.Numer PESEL/REGON

64072603538

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK ZARZĄDU

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

1.Nazwa organu

KOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

WICHROWSKA

2.Imiona

MARIA BOŻENA

3.Numer PESEL/REGON

60022902825

4.Numer KRS

****

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PIŃSKA

2.Imiona

IWONA MARZENA

3.Numer PESEL/REGON

62121800466

4.Numer KRS

****

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

WICHROWSKI

2.Imiona

MAREK

3.Numer PESEL/REGON

59080102173

4.Numer KRS

****

Rubryka 3
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1.Cel działania

1.
2.
3.
4.
5.

ORGANIZACJA I POPULARYZACJA SPORTU GOLFOWEGO.
ROZWIJANIE I OCHRONA ZASAD SPORTU GOLFOWEGO.
PROPAGOWANIE I WSPIERANIE ĆWICZEŃ WYCZYNOWEGO SPORTU GOLFOWEGO.
ORGANIZOWANIE ZAWODÓW, IMPREZ SPORTOWYCH IREKREACYJNYCH.
UDZIAŁ W RYWALIZACJI SPORTOWEJ W ZAKRSIE GRY W GOLFA.

Strona 4 z 5

Identyfikator wydruku: RS/159984/2/20150706080800

6. UCZESTNICTWO W KRAJOWYCH , JAK I W MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJACH SPORTOWYCH
ZWIĄZANYCH Z UPRAWIANIEM GOLFA.
7. SZKOLENIE ORAZ DOSKONALENIE KADRY ZAWODNIKÓW ORAZ TRENERÓW I INSTRUKTORÓW GRY
W GOLFA.

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Strona 5 z 5

Identyfikator wydruku: RS/159984/2/20150706080800

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 06.07.2015
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl


Document preview 2 icg binowo park.pdf - page 1/5

Document preview 2 icg binowo park.pdf - page 2/5
Document preview 2 icg binowo park.pdf - page 3/5
Document preview 2 icg binowo park.pdf - page 4/5
Document preview 2 icg binowo park.pdf - page 5/5

Related documents


1k stowarzyszenie kolbacz
2 binowo golf
1k osp kolbacz
osp zelewo
2 polski zwiazek pol golfowych
2 icg binowo park

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 2 icg binowo park.pdf