2 polski zwiazek pol golfowych .pdf

File information


Original filename: 2 polski zwiazek pol golfowych.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iText by lowagie.com (r0.86), and has been sent on pdf-archive.com on 07/07/2015 at 12:39, from IP address 95.41.x.x. The current document download page has been viewed 306 times.
File size: 12 KB (5 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


2 polski zwiazek pol golfowych.pdf (PDF, 12 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Strona 1 z 5

Identyfikator wydruku: RS/433187/2/20150706081023

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 06.07.2015 godz. 08:10:23
Numer KRS: 0000433187
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

14.09.2012

Ostatni wpis

Numer wpisu

2

Sygnatura akt

SZ.XIII NS-REJ.KRS/4526/13/847

Oznaczenie sądu

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Data dokonania wpisu

10.07.2013

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie rodzaju organizacji

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

2.Numer REGON/NIP

------

3.Nazwa

POLSKI ZWIĄZEK WŁAŚCICIELI PÓL GOLFOWYCH

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

------

5.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat GRYFIŃSKI, gmina STARE CZARNOWO, miejsc.
BINOWO

2.Adres

ul. ---, nr 62, lok. ---, miejsc. BINOWO, kod 74-106, poczta STARE CZARNOWO, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

------

4.Adres strony internetowej

------

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1

28 LUTEGO 2012 R.
27 CZERWCA 2012 R. ZMIANA §23 UST.4,5,6,7, §25 UST.1, §27.

Strona 2 z 5

Identyfikator wydruku: RS/433187/2/20150706081023

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona
organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 7 - Komitet założycielski
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PIŃSKI

2.Imiona

SŁAWOMIR

3.Numer PESEL/REGON

59100403774

4.Numer KRS

******

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

JABŁOŃSKI

2.Imiona

WITOLD KRZYSZTOF

3.Numer PESEL/REGON

69091608173

4.Numer KRS

******

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PIENIAK

2.Imiona

RADOSŁAW

3.Numer PESEL/REGON

77073016999

4.Numer KRS

******

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZKU, W TYM RÓWNIEŻ W
ZAKRESIE JEGO PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I
ZOBOWIĄZAŃ W JEGO IMIENIU JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU, W TYM PREZESA.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

SZYMAŃSKI

2.Imiona

JERZY

3.Numer PESEL/REGON

59092103531

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

Strona 3 z 5

Identyfikator wydruku: RS/433187/2/20150706081023

2

3

4

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

GRADECKI

2.Imiona

KRZYSZTOF

3.Numer PESEL/REGON

64112603214

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

WICEPREZES ZARZĄDU

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PIŃSKI

2.Imiona

SŁAWOMIR

3.Numer PESEL/REGON

59100403774

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

WICEPREZES ZARZĄDU

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

BACŁAWSKI

2.Imiona

WALDEMAR

3.Numer PESEL/REGON

64083106574

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

SEKRETARZ

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

1.Nazwa organu

KOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PIEŃKOWSKI

2.Imiona

MACIEJ

3.Numer PESEL/REGON

77062301053

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

POHOJONEN

2.Imiona

ANTKI

3.Numer PESEL/REGON

---

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

POSPIESZNY

2.Imiona

PIOTR

3.Numer PESEL/REGON

62072207677

Rubryka 3
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 2 - Nie dotyczy

Strona 4 z 5

Identyfikator wydruku: RS/433187/2/20150706081023

Brak wpisów

Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1.Cel działania

1. OCHRONA PRAW I REPREZENTOWANIE INTERESÓW ZRZESZONYCH W NIM CZŁONKÓW,
2. POMOC I DORADZTWO W ZAKRESIE TWORZENIA NOWYCH PÓL GOLFOWYCH,
3. ODDZIAŁYWANIE NA KSZTAŁTOWANIE USTAWODAWSTWA DOTYKAJĄCEGO INTERESÓW
CZŁONKÓW ZWIĄZKU
4. WSPÓŁPRACA Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI W ZAKRESIE ZBIERANIA INFORMACJI I WYMIANY
DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TWORZENIA ORAZ PROWADZENIA POLA GOLFOWEGO
5. ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ
6. REPREZENTOWANIE I POPIERANIE INTERESÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH CZŁONKÓW,
OCHRONĘ TYCHŻE ORAZ POPIERANIE WSZELKICH DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO JEDNOŚCI
CZŁONKÓW
7. STWORZENIE I ROZWÓJ BRANŻY ZAWODOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA I ORGANIZACJI PÓL
GOLFOWYCH.

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Strona 5 z 5

Identyfikator wydruku: RS/433187/2/20150706081023

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 06.07.2015
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl


Document preview 2 polski zwiazek pol golfowych.pdf - page 1/5

Document preview 2 polski zwiazek pol golfowych.pdf - page 2/5
Document preview 2 polski zwiazek pol golfowych.pdf - page 3/5
Document preview 2 polski zwiazek pol golfowych.pdf - page 4/5
Document preview 2 polski zwiazek pol golfowych.pdf - page 5/5

Related documents


2 polski zwiazek pol golfowych
1k stowarzyszenie kolbacz
2 binowo golf
1k osp kolbacz
osp zelewo
3 osp czarnowo

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 2 polski zwiazek pol golfowych.pdf