PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact2 polski zwiazek pol golfowych.pdf


Preview of PDF document 2-polski-zwiazek-pol-golfowych.pdf

Page 1 2 3 4 5

Text preview


Strona 2 z 5

Identyfikator wydruku: RS/433187/2/20150706081023

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona
organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 7 - Komitet założycielski
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PIŃSKI

2.Imiona

SŁAWOMIR

3.Numer PESEL/REGON

59100403774

4.Numer KRS

******

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

JABŁOŃSKI

2.Imiona

WITOLD KRZYSZTOF

3.Numer PESEL/REGON

69091608173

4.Numer KRS

******

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PIENIAK

2.Imiona

RADOSŁAW

3.Numer PESEL/REGON

77073016999

4.Numer KRS

******

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZKU, W TYM RÓWNIEŻ W
ZAKRESIE JEGO PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I
ZOBOWIĄZAŃ W JEGO IMIENIU JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU, W TYM PREZESA.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

SZYMAŃSKI

2.Imiona

JERZY

3.Numer PESEL/REGON

59092103531

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU