2 rozwoj binowa .pdf

File information


Original filename: 2 rozwoj binowa.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iText by lowagie.com (r0.86), and has been sent on pdf-archive.com on 07/07/2015 at 12:39, from IP address 95.41.x.x. The current document download page has been viewed 401 times.
File size: 11 KB (5 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


2 rozwoj binowa.pdf (PDF, 11 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Strona 1 z 5

Identyfikator wydruku: RS/548160/3/20150706081045

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 06.07.2015 godz. 08:10:45
Numer KRS: 0000548160
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

17.03.2015

Ostatni wpis

Numer wpisu

3

Sygnatura akt

SZ.XIII NS-REJ.KRS/16801/14/655/REGON

Oznaczenie sądu

------

Data dokonania wpisu

17.03.2015

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie rodzaju organizacji

STOWARZYSZENIE

2.Numer REGON/NIP

REGON: 361027730, NIP: 8581853256

3.Nazwa

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU BINOWA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

------

5.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat GRYFIŃSKI, gmina STARE CZARNOWO, miejsc.
BINOWO

2.Adres

ul. ---, nr 59, lok. ---, miejsc. BINOWO, kod 74-106, poczta STARE CZARNOWO, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

------

4.Adres strony internetowej

------

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1

6 GRUDNIA 2014 R.

Strona 2 z 5

Identyfikator wydruku: RS/548160/3/20150706081045

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona
organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 7 - Komitet założycielski
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

JURKOWSKI

2.Imiona

TADEUSZ

3.Numer PESEL/REGON

56091406375

4.Numer KRS

******

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KOPROWSKI

2.Imiona

MIECZYSŁAW ZBIGNIEW

3.Numer PESEL/REGON

59080608891

4.Numer KRS

******

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

LITKIEWICZ

2.Imiona

DARIUSZ BRONISŁAW

3.Numer PESEL/REGON

67061600819

4.Numer KRS

******

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1.Nazwa organu

STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów

Rubryka 3
Brak wpisów

Strona 3 z 5

Identyfikator wydruku: RS/548160/3/20150706081045

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1.Cel działania

CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA
SPOŁECZNOŚCI BINOWA ORAZ ROZWOJU BINOWA. STOWARZYSZENIE JEST DOBROWOLNYM,
SAMORZĄDNYM, TRWAŁYM ZRZESZENIEM STAWIAJĄCYM SOBIE PONIŻSZE CELE.
1, AKTYWIZOWANIE I INTEGROWANIE ŚRODOWISKA LOKALNEGO.
2. WSPIERANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI BINOWO, POLEGAJĄCEGO NA INTEGRACJI ŁADU
ŚRODOWISKOWEGO, GOSPODARCZEGO, SPOŁECZNEGO I PRZESTRZENNEGO.
3. PROMOWANIE BINOWA I JEGO MIESZKAŃCÓW.
4. WSPIERANIE ROZWOJU KULTURALNO-SPORTOWEGO I OŚWIATOWEGO,
5. INICJOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH.
6. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
7. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU INFRASTRUKTURY WSI BINOWO.
8. OCHRONĘ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.
9. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ Z DOSTĘPNYCH FUNDUSZY POMOCOWYCH ORAZ OD
SPONSORÓW, A TAKŻE OTRZYMYWANIE DOTACJI WG. ZASAD OKREŚLONYCH W ODPOWIEDNICH
PRZEPISACH.
10. OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO.
11. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA.
12. UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI.

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Strona 4 z 5

Identyfikator wydruku: RS/548160/3/20150706081045

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Strona 5 z 5

Identyfikator wydruku: RS/548160/3/20150706081045

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 06.07.2015
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl


Document preview 2 rozwoj binowa.pdf - page 1/5

Document preview 2 rozwoj binowa.pdf - page 2/5
Document preview 2 rozwoj binowa.pdf - page 3/5
Document preview 2 rozwoj binowa.pdf - page 4/5
Document preview 2 rozwoj binowa.pdf - page 5/5

Related documents


2 rozwoj binowa
2 icg binowo park
2 polski zwiazek pol golfowych
1k konwersi
3 osp czarnowo
osp zelislawiec

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 2 rozwoj binowa.pdf