3 ziemia staroczarnowska .pdf

File information


Original filename: 3 ziemia staroczarnowska.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iText by lowagie.com (r0.86), and has been sent on pdf-archive.com on 07/07/2015 at 12:39, from IP address 95.41.x.x. The current document download page has been viewed 249 times.
File size: 12 KB (5 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


3 ziemia staroczarnowska.pdf (PDF, 12 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Strona 1 z 5

Identyfikator wydruku: RS/231985/3/20150706080848

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 06.07.2015 godz. 08:08:48
Numer KRS: 0000231985
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

07.04.2005

Ostatni wpis

Numer wpisu

3

Sygnatura akt

SZ.XIII NS-REJ.KRS/4594/09/309

Oznaczenie sądu

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Data dokonania wpisu

14.05.2009

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie rodzaju organizacji

STOWARZYSZENIE

2.Numer REGON/NIP

------

3.Nazwa

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI STAROCZARNOWSKIEJ

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

------

5.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat GRYFIŃSKI, gmina STARE CZARNOWO, miejsc.
STARE CZARNOWO

2.Adres

ul. ŚWIĘTEGO FLORIANA, nr 10, lok. ---, miejsc. STARE CZARNOWO, kod 74-106, poczta STARE
CZARNOWO, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

------

4.Adres strony internetowej

------

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie

1

09 GRUDZIEŃ 2004 R.

Strona 2 z 5

Identyfikator wydruku: RS/231985/3/20150706080848
statutu

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona
organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1.Nazwa organu

STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM MAJĄTKOWYCH,
ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU (W TYM SKARBNIK) DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

ADRABIŃSKI

2.Imiona

BOGDAN MAREK

3.Numer PESEL/REGON

59121900098

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KWIATKOWSKI

2.Imiona

PIOTR

3.Numer PESEL/REGON

70032902771

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

WICE - PREZES

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

BARSKI

2.Imiona

ANDRZEJ WITOLD

3.Numer PESEL/REGON

55050315790

4.Numer KRS

****

Strona 3 z 5

Identyfikator wydruku: RS/231985/3/20150706080848

4

5.Funkcja w organie reprezentującym

SKARBNIK

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

DZIEWIATNIKOW

2.Imiona

KRZYSZTOF

3.Numer PESEL/REGON

79121301354

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

SEKRETARZ

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

1.Nazwa organu

KOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

GRZYWIŃSKI

2.Imiona

WIESŁAW

3.Numer PESEL/REGON

53101015099

4.Numer KRS

****

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

CYRANKOWSKA

2.Imiona

BERNARDETA MARIA

3.Numer PESEL/REGON

54021101286

4.Numer KRS

****

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

BRYŁA

2.Imiona

IWONA

3.Numer PESEL/REGON

80071008945

4.Numer KRS

****

Rubryka 3
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1.Cel działania

- UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O HISTORII, KULTURZE I WSPÓŁCZESNYM OBLICZU GMINY STARE
CZARNOWO;

Strona 4 z 5

Identyfikator wydruku: RS/231985/3/20150706080848

- WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO, ZABYTKÓW KULTURY
MATERIALNEJ, SZTUKI LUDOWEJ ORAZ PRZYRODY
- PROPAGOWANIE I ROZWÓJ WSZELKICH FORM TURYSTYKI
- PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ
ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTURALNEJ
- REALIZOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ SŁUŻĄCEJ POPULARYZACJI GMINY
STARE CZARNOWO
- NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI Z RÓŻNYCH REGIONÓW POLSKI, KTÓRE
ZAINTERESOWANE SĄ ZIEMIĄ STAROCZARNOWSKĄ
- ROZWINIĘCIE WSPÓŁPRACY Z OSOBAMI ORAZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Z INNYCH
KRAJÓW ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁPRACY
PRZYGRANICZNEJ Z NIEMCAMI
- WSPIERANIE DOBROCZYNNOŚCI I DZIAŁAŃ HUMANITARNYCH.

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Strona 5 z 5

Identyfikator wydruku: RS/231985/3/20150706080848

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 06.07.2015
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl


Document preview 3 ziemia staroczarnowska.pdf - page 1/5

Document preview 3 ziemia staroczarnowska.pdf - page 2/5
Document preview 3 ziemia staroczarnowska.pdf - page 3/5
Document preview 3 ziemia staroczarnowska.pdf - page 4/5
Document preview 3 ziemia staroczarnowska.pdf - page 5/5

Related documents


3 ziemia staroczarnowska
3 osp czarnowo
1k stowarzyszenie kolbacz
2 binowo golf
1k osp kolbacz
1k konwersi

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 3 ziemia staroczarnowska.pdf