PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact3 ziemia staroczarnowska .pdf


Original filename: 3 ziemia staroczarnowska.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iText by lowagie.com (r0.86), and has been sent on pdf-archive.com on 07/07/2015 at 14:39, from IP address 95.41.x.x. The current document download page has been viewed 233 times.
File size: 12 KB (5 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Strona 1 z 5

Identyfikator wydruku: RS/231985/3/20150706080848

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 06.07.2015 godz. 08:08:48
Numer KRS: 0000231985
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

07.04.2005

Ostatni wpis

Numer wpisu

3

Sygnatura akt

SZ.XIII NS-REJ.KRS/4594/09/309

Oznaczenie sądu

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Data dokonania wpisu

14.05.2009

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie rodzaju organizacji

STOWARZYSZENIE

2.Numer REGON/NIP

------

3.Nazwa

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI STAROCZARNOWSKIEJ

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

------

5.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat GRYFIŃSKI, gmina STARE CZARNOWO, miejsc.
STARE CZARNOWO

2.Adres

ul. ŚWIĘTEGO FLORIANA, nr 10, lok. ---, miejsc. STARE CZARNOWO, kod 74-106, poczta STARE
CZARNOWO, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

------

4.Adres strony internetowej

------

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie

1

09 GRUDZIEŃ 2004 R.

Strona 2 z 5

Identyfikator wydruku: RS/231985/3/20150706080848
statutu

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona
organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1.Nazwa organu

STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM MAJĄTKOWYCH,
ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU (W TYM SKARBNIK) DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

ADRABIŃSKI

2.Imiona

BOGDAN MAREK

3.Numer PESEL/REGON

59121900098

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KWIATKOWSKI

2.Imiona

PIOTR

3.Numer PESEL/REGON

70032902771

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

WICE - PREZES

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

BARSKI

2.Imiona

ANDRZEJ WITOLD

3.Numer PESEL/REGON

55050315790

4.Numer KRS

****

Strona 3 z 5

Identyfikator wydruku: RS/231985/3/20150706080848

4

5.Funkcja w organie reprezentującym

SKARBNIK

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

DZIEWIATNIKOW

2.Imiona

KRZYSZTOF

3.Numer PESEL/REGON

79121301354

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

SEKRETARZ

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

1.Nazwa organu

KOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

GRZYWIŃSKI

2.Imiona

WIESŁAW

3.Numer PESEL/REGON

53101015099

4.Numer KRS

****

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

CYRANKOWSKA

2.Imiona

BERNARDETA MARIA

3.Numer PESEL/REGON

54021101286

4.Numer KRS

****

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

BRYŁA

2.Imiona

IWONA

3.Numer PESEL/REGON

80071008945

4.Numer KRS

****

Rubryka 3
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1.Cel działania

- UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O HISTORII, KULTURZE I WSPÓŁCZESNYM OBLICZU GMINY STARE
CZARNOWO;

Strona 4 z 5

Identyfikator wydruku: RS/231985/3/20150706080848

- WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO, ZABYTKÓW KULTURY
MATERIALNEJ, SZTUKI LUDOWEJ ORAZ PRZYRODY
- PROPAGOWANIE I ROZWÓJ WSZELKICH FORM TURYSTYKI
- PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ
ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTURALNEJ
- REALIZOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ SŁUŻĄCEJ POPULARYZACJI GMINY
STARE CZARNOWO
- NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI Z RÓŻNYCH REGIONÓW POLSKI, KTÓRE
ZAINTERESOWANE SĄ ZIEMIĄ STAROCZARNOWSKĄ
- ROZWINIĘCIE WSPÓŁPRACY Z OSOBAMI ORAZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Z INNYCH
KRAJÓW ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁPRACY
PRZYGRANICZNEJ Z NIEMCAMI
- WSPIERANIE DOBROCZYNNOŚCI I DZIAŁAŃ HUMANITARNYCH.

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Strona 5 z 5

Identyfikator wydruku: RS/231985/3/20150706080848

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 06.07.2015
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl


Related documents


3 ziemia staroczarnowska
3 osp czarnowo
1k stowarzyszenie kolbacz
2 binowo golf
1k osp kolbacz
2 polski zwiazek pol golfowych


Related keywords