PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact3 ziemia staroczarnowska.pdf


Preview of PDF document 3-ziemia-staroczarnowska.pdf

Page 1 2 3 4 5

Text preview


Strona 2 z 5

Identyfikator wydruku: RS/231985/3/20150706080848
statutu

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona
organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1.Nazwa organu

STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM MAJĄTKOWYCH,
ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU (W TYM SKARBNIK) DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

ADRABIŃSKI

2.Imiona

BOGDAN MAREK

3.Numer PESEL/REGON

59121900098

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KWIATKOWSKI

2.Imiona

PIOTR

3.Numer PESEL/REGON

70032902771

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

WICE - PREZES

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

BARSKI

2.Imiona

ANDRZEJ WITOLD

3.Numer PESEL/REGON

55050315790

4.Numer KRS

****