PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact3 ziemia staroczarnowska.pdf


Preview of PDF document 3-ziemia-staroczarnowska.pdf

Page 1 2 3 4 5

Text preview


Strona 4 z 5

Identyfikator wydruku: RS/231985/3/20150706080848

- WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO, ZABYTKÓW KULTURY
MATERIALNEJ, SZTUKI LUDOWEJ ORAZ PRZYRODY
- PROPAGOWANIE I ROZWÓJ WSZELKICH FORM TURYSTYKI
- PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ
ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTURALNEJ
- REALIZOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ SŁUŻĄCEJ POPULARYZACJI GMINY
STARE CZARNOWO
- NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI Z RÓŻNYCH REGIONÓW POLSKI, KTÓRE
ZAINTERESOWANE SĄ ZIEMIĄ STAROCZARNOWSKĄ
- ROZWINIĘCIE WSPÓŁPRACY Z OSOBAMI ORAZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Z INNYCH
KRAJÓW ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁPRACY
PRZYGRANICZNEJ Z NIEMCAMI
- WSPIERANIE DOBROCZYNNOŚCI I DZIAŁAŃ HUMANITARNYCH.

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator