osp zelewo .pdf

File information


Original filename: osp zelewo.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iText by lowagie.com (r0.86), and has been sent on pdf-archive.com on 07/07/2015 at 12:39, from IP address 95.41.x.x. The current document download page has been viewed 477 times.
File size: 16 KB (6 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


osp zelewo.pdf (PDF, 16 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Strona 1 z 6

Identyfikator wydruku: RS/81538/3/20150706080432

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 06.07.2015 godz. 08:04:32
Numer KRS: 0000081538
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

14.01.2002

Ostatni wpis

Numer wpisu

3

Sygnatura akt

SZ.XIII NS-REJ.KRS/3381/11/489

Oznaczenie sądu

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Data dokonania wpisu

28.04.2011

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie rodzaju organizacji

STOWARZYSZENIE

2.Numer REGON/NIP

------

3.Nazwa

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻELEWIE

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 516 SĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ I CYWILNY W SZCZECINIE

5.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat GRYFIŃSKI, gmina STARE CZARNOWO, miejsc.
ŻELEWO

2.Adres

ul. ---, nr ---, lok. ---, miejsc. ŻELEWO, kod 74-106, poczta STARE CZARNOWO, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

------

4.Adres strony internetowej

------

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1

19.04.1993R.

Strona 2 z 6

Identyfikator wydruku: RS/81538/3/20150706080432

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona
organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 7 - Komitet założycielski
1

2

3

4

5

6

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

WROTNIAK

2.Imiona

TADEUSZ

3.Numer PESEL/REGON

53032218538

4.Numer KRS

******

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MAŁYSZCZYCKI

2.Imiona

ANDRZEJ ANTONI

3.Numer PESEL/REGON

49070504715

4.Numer KRS

******

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

ŚWIĘTEK

2.Imiona

HENRYK ZENON

3.Numer PESEL/REGON

67021803218

4.Numer KRS

******

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

STACHULA

2.Imiona

MICHAŁ

3.Numer PESEL/REGON

81061709576

4.Numer KRS

******

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MAŁYSZCZYCKI

2.Imiona

STEFAN ŁUKASZ

3.Numer PESEL/REGON

81042209950

4.Numer KRS

******

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

POPEK

2.Imiona

STANISŁAW

3.Numer PESEL/REGON

57041215337

4.Numer KRS

******

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1.Nazwa organu

STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

Dział 2

Identyfikator wydruku: RS/81538/3/20150706080432

Strona 3 z 6

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OSP NA ZEWNĄTRZ I KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM PRAC
ZARZĄDU.
UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP
PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

4

5

6

7

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MAŁYSZCZYCKI

2.Imiona

ANDRZEJ ANTONI

3.Numer PESEL/REGON

49070504715

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

WICEPREZES

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MAŁYSZCZYCKI

2.Imiona

STEFAN ŁUKASZ

3.Numer PESEL/REGON

81042209950

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

WICEPREZES - NACZELNIK

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KARWACKI

2.Imiona

TADEUSZ

3.Numer PESEL/REGON

66020803854

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

GOSPODARZ

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KRAWCZYK

2.Imiona

HENRYK

3.Numer PESEL/REGON

54060116678

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

GORCZYCA

2.Imiona

DAWID

3.Numer PESEL/REGON

88013005476

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

ZASTĘPCA NACZELNIKA

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MATEJCZUK

2.Imiona

WOJCIECH

3.Numer PESEL/REGON

90032702997

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

GOSPODARZ

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

SPRINGER

2.Imiona

SANDRA

3.Numer PESEL/REGON

86061610806

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

SKARBNIK I SEKRETARZ

Strona 4 z 6

Identyfikator wydruku: RS/81538/3/20150706080432

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

1.Nazwa organu

KOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

GORCZYCA

2.Imiona

JACEK

3.Numer PESEL/REGON

68102805231

4.Numer KRS

****

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KAHL

2.Imiona

MAŁGORZATA

3.Numer PESEL/REGON

70031400508

4.Numer KRS

****

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

ŚWIĘTEK

2.Imiona

HENRYK

3.Numer PESEL/REGON

67021803218

4.Numer KRS

****

Rubryka 3
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1.Cel działania

CELEM OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ JEST:
1.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ
WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INSTYTUCJAMI I STOWARZYSZENIAMI.
2.BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW,
ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK I
ZDARZEŃ.
3.INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH I EKOLOGICZNYCH
ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI,
4.ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I ROZRYWKOWEJ.
5.UCZESTNICZENIE I REPREZENTOWANIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ORGANACH
SAMORZĄDOWYCH I PRZEDSTAWICIELSKICH.
6.WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ
ORAZ NINIEJSZEGO STATUTU.

Strona 5 z 6

Identyfikator wydruku: RS/81538/3/20150706080432

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów

Strona 6 z 6

Identyfikator wydruku: RS/81538/3/20150706080432

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 06.07.2015
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl


Related documents


osp zelewo
1k osp kolbacz
2 binowo golf
1k stowarzyszenie kolbacz
3 osp czarnowo
2 polski zwiazek pol golfowych

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file osp zelewo.pdf