osp zelislawiec .pdf

File information


Original filename: osp zelislawiec.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iText by lowagie.com (r0.86), and has been sent on pdf-archive.com on 07/07/2015 at 12:39, from IP address 95.41.x.x. The current document download page has been viewed 570 times.
File size: 12 KB (5 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


osp zelislawiec.pdf (PDF, 12 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Strona 1 z 5

Identyfikator wydruku: RS/132598/4/20150706080737

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 06.07.2015 godz. 08:07:37
Numer KRS: 0000132598
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

30.09.2002

Ostatni wpis

Numer wpisu

4

Sygnatura akt

SZ.XIII NS-REJ.KRS/11338/11/556

Oznaczenie sądu

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Data dokonania wpisu

10.08.2011

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie rodzaju organizacji

STOWARZYSZENIE

2.Numer REGON/NIP

REGON: 320024406, NIP: 8581737627

3.Nazwa

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŻELISŁAWIEC

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 515 SĄD OKRĘGOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ I CYWILNY

5.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat GRYFIŃSKI, gmina STARE CZARNOWO, miejsc.
ŻELISŁAWIEC

2.Adres

ul. NIEPODLEGŁOŚCI, nr 20, lok. ---, miejsc. ŻELISŁAWIEC, kod 74-106, poczta STARE CZARNOWO,
kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

------

4.Adres strony internetowej

------

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie

1

21.04.1992 R.

Strona 2 z 5

Identyfikator wydruku: RS/132598/4/20150706080737
statutu

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona
organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1.Nazwa organu

STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KARBOWSKI

2.Imiona

PAWEŁ

3.Numer PESEL/REGON

82092309911

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

SKARBNIK

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

RUSINEK

2.Imiona

TOMASZ

3.Numer PESEL/REGON

75121809298

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

NACZELNIK

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

SARNOWSKI

2.Imiona

SEBASTIAN

3.Numer PESEL/REGON

77072902033

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

SEKRETARZ

Strona 3 z 5

Identyfikator wydruku: RS/132598/4/20150706080737

4

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

ŁAPECIŃSKI

2.Imiona

ARTUR

3.Numer PESEL/REGON

76012409476

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

1.Nazwa organu

KOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

WIERTELAK

2.Imiona

RAFAŁ

3.Numer PESEL/REGON

80040609311

4.Numer KRS

****

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KOŁODZIEJCZYK

2.Imiona

PIOTR

3.Numer PESEL/REGON

82010708936

4.Numer KRS

****

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

WARDĘGA

2.Imiona

PRZEMYSŁAW

3.Numer PESEL/REGON

83081510398

4.Numer KRS

****

Rubryka 3
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1.Cel działania

1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE
POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INSTYTUCJAMI I
ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI.

Strona 4 z 5

Identyfikator wydruku: RS/132598/4/20150706080737

2. BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W
CZASIE POŻARÓW I INNYCH KLĘSK.
3. UŚWIADAMIANIE LUDNOŚCI O KONIECZNOŚCI I SPOSOBACH OCHRONY PRZED POŻARAMI ORAZ
PRZYGOTOWYWANIE JEJ DO UDZIAŁU W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ.
4. BRANIE UDZIAŁU W OBRONIE CYWILNEJ.
5. ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
ZAINTERESOWAŃ W DZIEDZINIE KULTURY, OŚWIATY I SPORTU.
6. WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O
OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ NINIEJSZEGO STATUTU.

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Strona 5 z 5

Identyfikator wydruku: RS/132598/4/20150706080737

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 06.07.2015
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl


Document preview osp zelislawiec.pdf - page 1/5

Document preview osp zelislawiec.pdf - page 2/5
Document preview osp zelislawiec.pdf - page 3/5
Document preview osp zelislawiec.pdf - page 4/5
Document preview osp zelislawiec.pdf - page 5/5

Related documents


1k stowarzyszenie kolbacz
2 binowo golf
1k osp kolbacz
2 polski zwiazek pol golfowych
osp zelewo
2 icg binowo park

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file osp zelislawiec.pdf