BCQTNB2015 .pdf

File information


Original filename: BCQTNB2015.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by Canon SC1011 / IJ Scan Utility, and has been sent on pdf-archive.com on 12/07/2015 at 10:27, from IP address 183.81.x.x. The current document download page has been viewed 1981 times.
File size: 5.2 MB (8 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


BCQTNB2015.pdf (PDF, 5.2 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


cONc rY cp uAu

rtl t

pnAr

DOANH NGHII9P VIET
s6 : 4 n

rRrEN
NAM

coNG HoA xA nor cu0
EOc t4p -

7 r2ot s tBCtHDer-vNDr

'iu

eiii:0y

ban Chring khofn Nhi

Tdn C6ng ty dpi chring: cONC

NAM

Hit N|i, ngdy l0 thdng 07 ndm 2015

BAo cAo riNH niNn euAN rru cONc
6 Thrlng tIAu NIm 2015
Kinh

Ncnil vrrr
-

do - Hanh phrlg

ry

nur6,c.

rv c6 PHAN DAU rrJ va pnAr TRIEN DOANH NcurEp

VIET NAM
Dia chi trp so chinh: Tang 5 Tda nhd Ng6i Sao Thang Long - SO :O Hoang CAu, phucrng
Dtra, qufln D5ng Da, TP. HaNOi

6 Ctq

Di0n tho4i: (84-4) 3933 6999 Fax: (84-4) 3824 1839
Website:

wwww.vndi.vn

Email: info@vndi.vn

V6n di6u lQ: 100.000.000.000 d6ng (MQt trdmty d6ng)
Md chimg kho6n giao dich t4i So giao dich chimg kho6n Hd NQi: FID

I.
1.
stt
1

Ho4t tlQng cria HQi tl6ng quf,n tr!:
C6c cuQc hgp ctra HQi d6ng quAn

Thhnh viOn HDQT
)ng Bti DinhNhu

tri:
Chrl.c

vg

Cht tfch ki6m

sii fuOi trqp
tham dg

ri

t0

Lf

do kh6ng
tham dg

09

r00%

Kh6ng

Uy viOn ki6m
Ph6 TGD

09

r00%

Kh6ng

TGD
2

Ba Le Thi Nhung

J

a

)ng Nguydn HAi Hoan

Uv vi6n

09

t00%

Kh6ng

4

)ng LO Eitc Tp

Uv vi6n

09

t00%

Kh6ng

5

)ng Hodng Ngq" Chr€n

Uy vi6n

09

t00%

Kh6ng

2.

Ho4t dQng girim srit ctra HDQT d6i v6i T6ng Gi6m d6c:
HQi d6ng quan tri thudng xuy6n theo ddi c6c ho4t ddng cta Ban T6ng gi6m ddc vd c6c
c6ng vi6c quin l;f di6u hdnh kh6c, ph6i hqp v6i Ban ki6m so6t ki6m so6t vi gi6m s6t mQt
a -;
so^ van oe nhu:

-

T6 chric thdnh c6ng DHDCD thucrng niOn 2015 ngdy 30/0612015.
Thlrc hiQn cdc chi ti6u kti ho4ch cira DHDCD vd HDQT dA ra.
Thr,rc hi6n cric cnO eO b6o cito, c6ng b6 th6ng tin dinh kj,vd b6t thuUng v6i Uy ban chimg
kho6n Nhd nu6c, Trung t6m luu kf chrmg kho6n Vi6t Nam liOn quan d6n nhirng n6i dung
bit bu6c phii c6ng b6 th6ng tin.

-

Trong ho4t dQng quan hO CO d6ng: HDQT 1u6n c6ng bd thdng tin dAy du vd kfp thdi c6c
ho4t dQng vd sr,r kiQn cta C6ng ty dtin v6i c6c C6 ddng th6ng qua Website C6ng ty vit cdc
phucrng tiQn th6ng tin d4i chirng kh6c.

3.

Ho4t dQng ctn cdctiCu ban thuQc HQi d6ng qudn tri:
HQi d6ng quan tri iry quy6n cho Hgi d6ng dAu tu cira Cdng ty thay mat HDQT thAm dinh
vi ph6 duyQt c6c Danh muc d6u tu cta C6ng ty

II.

Cic Nghi qry6t cria HQi diing quin tri:

stt
1

2

a

J

4

5

Sii

xgtriq..yiit

0201/201sn{Q/H
DQT-VNDI
2602120rslNQlH

DQT-\rNDI

3003/20154{Q/H

DQT-\rNDI

3103/201s^{Q/H

DQT-\rNDI
0704/201slr{Q/H

DQT-\rNDI

6

21o4l20rslNQHDQT

7

110s/201sA{Q/H
DQT-VNDI

8

o

220s1201sA{Q/H

DQT-VNDI
1006/201saJQ/H

DQT-VNDI

Ngd,y

NQi dung

02t0U20t5

Nghi quy.st HDQT V/v: Thdnh tflp HQi d6ng dAu tu, chfc
ndng, nhiQm vp vir ccv c6u t6 chfc cira HQi d6ng dAu tu.

26102120t5

Nghi quy6t HDQT V/v: Th6ng qua K6 ho4ch xu6t kinh doanh
giai doan 2015-2017 Ae trintr DHDCD thudng ni0n ndm 2015

30103120t5

3U0312015

07104120t5

27t04120t5

tU05l20r5
2210s12015

1010612015

Nghi quy6t HDQT V/v: Thdng qua viQc chuy6n nhuqng 100%
v6n g6p dAu tu t4i DU 5.n tr6ng, cii t4o vh thu ho4ch 96 nmg
.rrg .6p cho Dg rin Nhi m6y ch6 bi6n 96 MDF YOn B5.i c6ng
su6t tOO.000 m3/ndm do C6ng ty CP XI{K Ldm NghiQp YOn
B6i ldm chir dAu tu
Nghf quyCt.HDQT V/v: Th6ng qua viQc titip tpc thlrc hiQn
Ni6m y6t c6 phi6u C6ng ty CP Edu tu vd Ph6t tri6n Doanh
nghiQp ViQtNam tai HNX vdo quy 0212015

4.

Nghf quy6t HEQT V/v: Sta d6i, bO sung Nghf quyet

/

020 1 /20

021

0t l20r s.
TO

chilc DHDCD

thucrng ni6n ndm 2015 d6n Quy 2l2Ol5

Nghi quytit HEQT V/v: Thay aOi nqi dung Edng

hi kinh

doanh cira Doanh nghiQp

Ngh! quy6t HDQT V/v: Thdng qua Kti hoach T6 chric
DHDCD thucrng ni0n ndm 2015

Nghi quyOt HDQT V/v: Th6ng qua chu truong g6p v6n v6i
C6ng ty-Cp fiOn Phong AC tfrann lflp Ph6p nhAn m6i; G6p v6n
vao Cdng ty TNHH Van tai ThAi Binh EOng A dC tang vOn
lQ.

Thay tl6i danh srich vd ngudi c6 li6n quan cira C6ng ty tlai chfing theo quy ilinh t4i
khoin 34 Di6u 6 Luflt Chrfrng khodn:
TOn t6

str

5A{Q/HDQT-\rNDI ngdy

Nghi quy6t HDQT V/v: Liri thoi gian

Di0u

ilI.

1

J.

sO

Tdi khoin
giao dich

chirc/c6

chimg.

nhAn

kho6n (n6u

c6)

Chirc vr,l
tpi C6ng

ty (n6u
c6)

S6

CMND/

EKKD

cap

CMND

DKKD

Kh6ng c6.

IV.
1.

Thdi

*qr,

Giao dich cria c6 ddng nQi bQ vn nguli li6n quan:
Danh s6ch c6 d6ng nQi bO vd ngudi c6 1i6n quan

Noi c6p
CMND/
DKKD

Thoi clirlm
Dia
chi

bat dAu

h

ngudi c6
li6n quan

'.,1
dlem
kh6ng
cdn lA
ngud'i c6

li6n quan

Li
do

ilu

I

\
\

J^\

Tli

56 c6

khoin
TOn

stt

tii

chric/c:l
nh6n

giao dich

chfng
khodn

Chri'c vg
t4i c6ng

ty

(ni-{u

c6)

phiiiu
S6

Ngny cdp

Noi c6p

CMND/

CMND/

CMND/

DKKD

DKKD

EKKD

s& hii'u
i..
.
cuor Ky

Efa chi

(1.000

(n6u c6)

CP)

Chri tich

I

Bii

Dinh

Nhu

Bii

HDQT

0127730

50

ki6m

01

1.2

Ph4m Thi

Dinh
Nha

Biri Einh

Bni rhi
Nhugng

i.5

1.6

1.1

Bni Thi
Nhi
Biri Dinh
Nhi
Phqm Thi
Thu Nga

08t07/2005

Hn Noi

Phucmg

Biii Tu6n
Ki0t

M9

r400413

Khirng c6

48

14t0784

Khdng c6

76
141 1288

Khdng c6

Kh6ng

51

r111083

cci

91

022C01064

0 r 28085

9

9l

Kh(rng cri

Con nhd

0510612006

Hai

Duong

18t04n984

Hai FIung

2210611981

Hrii Hung

L6 Thi

Nhung

Kh6ng c6

026C0001

,o

D6ng t.ac, H. Chi
I-inh. LIdi Ducrn-e

ch!

06112t2010

0510712005

Trui-mg

Hai
Ducmg

I Iar

N0i

chi

Thanh Hir. FIdi
Duong

Thinh. Il.

Thanh Hd. Hiii
Duong
56 6 ng6ch 378/3 I
L0 Dudn. Q. D6ng
Da. HdN6i

Anh

l0

0.1%

56 6 nsdch
378i31
9
L0 DuAn. Q. E6ng

Vo

Con

Kh6ng cci

Le Thi

Con nho

HDQT
ki6m
Ph6

0301690
00014

0st0712013

cuc
Cinh
set

-

B0

CA

405093
08

r

Ei

NlAu

Con

17107 t2009

Hai

Duirng

325/45/33Kim
Nguu, Q. Hai
Bh Trung, Hh
N0i

10

)1
\

0,7"/o

'l'hanh Binh
Thanh Hii - Hai

Me

Dunng

chi

mdt

Phuong

0t22472
t5

2210y2005

HaiNOi

tdi KT Nhd nudc
s6 260 EOi cdn,
Q. Ba Dinh, Hd

chi

N6i
2.5

L0 Van
XuAn

l.o
1.0

Thi

-fho

Kh6ng c6

Khdng c6

r4142t9
37

r

105787
30

2710212009

24/07/2007

Hei
Duong
Hrii
Ducrn-e

2.8

L0 V[n
Hdng

Kh6ng c6

L0 Vin
Luong

Kh6ng c6

0131429
31

l 405093

34

Thanh Binh. huy0n
-l'hanh
Hd. Hdi

Anh

Ducrng

Hqp Er?c, huyQn

chi

Thanh Hd, Hdi

Duong
TT Buu DiQn -

2.7
12t03t2009

0711012003

Ha Nai

Hai

Duong

Nguy6n Vin
Huy6n, Q. CAu
Gidy, HdNQi
Thanh Binh

Jvl

flE

P103 - TT Trqng

Kh6ng c6

c0
)Al{

s5 o ucm

B6

2.4
Le Thi

=
d7
;0r

56 6 ng6ch 378/31
L0 DuAn. Q. D6ng
Ea. Hd NOi

Dd m6t

H0i

2.3

Anh

DLrong

Da. HdNQi

LC Van

Lo Thi
Mdu

Thdnh. H.
'l'hanh I.lir. IIzii

Truirng I-hdnh. H.

TGE

2.2

10,

Eii mAt

Uy vi6n

2.t

1.000

B6

Iran-e

2

378/31LG Duin,
Q. Eiing Da, Hir

Da mdt

Ilui

1.8

1.9

chf

-l'rudng
Thu

1.4

Ghi

N0i

XuAn

1.3

co

phi6u
t. . .
cuor Ky

S5 6 ngich,

022C0106

TGD
1.1

Tv I0
s6'ht'u

Anh

,

Anh

huyQn Thanh Hd,
a

J

Hai Ducrng
2.9

Huj,nh

0r 0l 816
45

Khdng c6

Qu6c

Kh6nh

1810412012

HaNoi

t010712006

HA

s6 o uem
325/45133 Kim

Ch6n

Nguu, Q. Hai Bd
Trung, HdNQi

2.10

o

s6 o Hem
Huj,nh Thu
Thiry

KhOng

0t28962

cci

91

Noi

325/45/33 Kim
Nguu. Q. Hai Bd

Con

'frung, Hd NQi

2.11
Huj nh Thu
Trang

0128962

Kh6ng c6

92

10t07t2006

Fid NQi

SO 6 Uem
325/45/33 Kim
Nguu. Q. Hai Bd

Con

Trung. Ha N6i

P204 C5 Vinh
J

Nguy6n
HAi Hoin

022C0106
55

0y vi6n
HDQT

0117757
39

05110t2006

Hn Noi

UO, f.Nga Tu
S&, Q.D6ng Da,

t0

0rlo

Hn Noi
3.1

Ngui,6n
Vdn Bi0n

0I

Kh6ng c6

03744
48

30106t1989

Hd N6i

P204 C5 Vinh Ll6.
P.Ngd Tu So.

B6

Q.D6ng Da. Hd

N0i
3.2

Trinh I'hi
BE

0 1 03 7,14

Kh6ng c6

47

0410U2007

I

Id Noi

P204 C5 Vinh H6"
P.Nga Tu Scr.

Ivle

Q.D6n,e Da, Hd

N0i
J.J

Nguydn
-lrgng
Khai

01 16569

Kh6ng c6

77

1410411995

l-{ti

Noi

P204 C5 Vinh H6.
P"Ngi Tu Sd,

Anh

Q.D6ng Da. Hd

N0i
3.4

P20,1 C5

Ngu1,6n

0t21450

Kh6ng c6

1'hanh

8'l

Ting
3.5
Nguydn

29t03t2004

Hd N6i

Vinh

P.Nga Tu

Her.

Sct.

Q.D6n-e Da. Hd

1,5

0.01596

N0i

Vi

Doan

0l

022C0 I I 84

18822
78

5

1o/11/2011

He Noi

=
1

Em

u

P204 C5 Vinh H6.
P.Ngd Tu So.
Q.DOng Da, Hd

)l-

1,5

0.015%

PI

Vq

1li

N0i
I

3.6

P204 C5 Vinh H6.
P.Nge Tu Sr!.

Nguy6n
Khdnh

Kh6ng c6

Con nho

Linh

).t

N0i
P20,1 C5
P.Ng.1

Nguy6n
ChAu

Con nh6

Khdng c6

C6ng t1,
CP Chung
kho6n Ph[r

Vinh H6,
Tu

Scr,

Con

Q.D6ng Da. Hd

Phong

3.8

Con

Q.D6ng Da. I'ld

N0i

0304856

Kh6ng c6

339-001

lJy ban
13i11t2012

chrlng
kho6n

Hun-e

Tdng 9. toa nhd
Charmvit" Crand
Plaza.1 l7 TrAn
Duy Hung. CAu
giny. Hd NQi

ngo 167
Dud'ng Long
Bi6n, Q. Long
Bi6n, Hh NQi

NhAn

vi6n

Si5 12

4

LG

Df'c

Tg

Kh6ng c6

Uy vi6n

HDQT

0136148
88

4.1

L0 Dtic Trd
4.2

Lo Thi IIUQ

4.3

LO Dirc

Hoang
1.4

LC

Thi

Phugng

Khdng c6

1410312013

Hi

Noi

s00

50

'l'hanh Binh
Thanh Hd HAi
Duong

ltrdt

CMND

B6

Ed m6t
Khdng c6

Kh6ng c6

25 I 0988
5'7

r

405093
21

Ivle

25t0712009

Ldm D6ng

091101t978

Hai
Duong

xi B6o
Ldm EOng

Khu II Thi
LQc

-

Anh

Thanh Binh Thanh Hd - H6i

chi

Duong

4

;

4,5
4.6
4.7

Le Thi
Vuong
Le Thi
'lhLrdn

LC Thi

Hi0n
4.8

1002129

Kh6ng co

12

2510719

Kh6ng c6

75

405092
99

I

Khdng cci

I-6 Dt'c
Ldnh

0510112005

I

6/05/20

I3

t7t11t2012

Quang

Ninh

Lim Ddng
Hai

Duirng

Thi ffdn Binh Li0u
Quang Ninh
TT Bao LQc

-

chi

LAm

chi

D6ng
'fhanh
Binh 'l'hanh LId Hei

chi

Ducrng

Liot S!

Anh
Khu TT Hoc vi6n

4.9

L0 Ditc
H6ng

8,1C87

Kh6ng c6

l2

25786

0t t1212012

Qudn DQi

NDVN

H{u cin -'lhtrcrng

-

Thanh

Anh

Long Bi6n

Hd NOi

4.10
LC Euc

Thap

r0r2533

Kh6ng c6

58

24105t2012

Quang

Ninh

C6ng ty Xdng ddu
18" hu1'Qn D6ng

Tri0u

Anh

Qudng

Ninh
4.r I

Ngu.u'-6n

Thi Thanh

0r r6329

Kh6ng c6

55

Thai

11t06t2012

Ha N0i

1,5

0,01 5,zo

Vq

N0i

4.t2
L0 Mai
Anh

Sd 12 ngo 167
Durrng t,ong Ili0n.
Q. Long BiOn. IId

0l 35270

Khdng co

62

30107t2013

HA

Noi

SO l2 ng6 167
Dudng i,ong Bi6n.

Con

Q. t.ong Bi0n" I'ld

N0i
56

4.13
LO D[,C

Lap

Hoing
5

5.t

Nggc
Chi6n
Hodng V[n

Th[ng
5.2

5.3

Ngul'5n
Ngsc Li6n

044C1419
821

Uy vi6n

ttt6936

HDQT

6t
0

Kh6ng c6

Kh6ng c6

l9
1

Kh6ng c6

23

Phirm Thi

Thny
5.5

5.6

HaiNoi

0410612005

Hu'o'ng

Con

s00

50h
71

Tzin

HOng Ba Vi
Hd Nai
VAn Sa - Tan
Ba Vi
Hd NQi

-

Hd Noi

Hdng

HaiN0i

Sa 'l'an
Hdng - Ba Vi

-

B6

14t0412003

r

1411U2005

Hd Noi

rd

it
-

M9

-

1

0.0lol,

-

Vq

D4i

Hd Noi

Cdn nh6
Kh6ng cci

Con

Hd Noi

D4i

-

En'r

D6ng Anh

D6ng Dai
Mach - D6ng Anh

Con

HdNoi

Chu

Khdng c6

878

So KFID'|
1410612011

TP HN

N0i

Sd l4 ngach 30,
ngo 192. ph6 YCn
Du1,0n, Q. Hodng
Mai. TP. HA Noi

tich

IrDQ

'f

ki0n

GD

Khdng c6

Tru'6'ng
ban KS

0l 18979
92

20t06/2013

He Noi

s6 ez t6 s,
Dud'ng K3, Phf
Di6n, Bic Tn'

8

0,087o

Li6m, Hd NQi
6.1

Vfr Dinh
Anh

Kh6ng c6

0r0r624
1n

;Hli

,'rAl

Noi

Dai D6ng

M4ch

-

01 0536 r

iY

it't

Vdn

rnai VN

6

-

-

Epi D6ng Dai
Mpch D6ng Anh

Thuong

Vff Di$u

Xfl Tin H6ng,
huyQn Ba Vi,
TP. Hi Noi

Con nho

C6ng t1,
CP Edu tu

-."
': \a
,(a) lcp

Noi

Kh6ng c6

Hoin-e

Minh TuAn
5.7

0123968
05

Kh6ng cci

Hoing
Minh Son

120858

Hi

V6.n Sa

09469

1122272

Trudng
5.4

1

02/0212000

05

Hodng
NgQ..

Durmg Long Bi€n.
Q. I-ong Bi6n, Hd
N0i

Con nho

Kh6ng c6

12 ngo 167

19/01/2009

Hd N0i

Da1, B l7b. Khu t{p
the 28B, Dien Bi0n
Phi, Ba Dinh. Hd

BO

N0i
5

.4

6.2

Nguy6n

Thi Sen

0122998

l(h6ng c6

53

2811012013

Hd Noi

Day Bl7b, Khu t4p
thC 288, Eien Bi6n
Pht, Ba Dinh, Hd

M9

N0i
o. -)

Vii Truimg
Minh

0l 17889

Khdng cti

l6

t71il12009

He Noi

Day Bl7b, Khu t{p
th6 28B, Di6n Bi0n
Pht, Ba Einh, Hd

Anh

N0i
6.4

Phing

Ngq.

0

Khdng c6

Doanh
6.5

6.6

Phing Vfr
Kh6nh Anh

I 18815
49

Kh6ng c6

Con nhd

Kh6ng cri

Cdn nh6

56 92 t6 9. Dudng
2910411994

HA

Noi

s6 sz t6 9, Du<rng
K3, Pht Di6n, Bic
Tt Li6m, HeNOi

Phing Bdo
Ngdn

lil

7

Dric

Khdng c6

Trung

0r23180
51

29t08/2002

Hh Noi

Con

Li0m, Hd NQi

56 +n

Uy vi6n
BKS

Con

s6 sz t6 9. Ducrng
K3. Phir Di6n, Bac

Giang

Ph4m

Ch0n

K3. Ph[r Di6n. Bac
Tu Li6m. Fld N6i

treng

Thi, Q. Hoin
Ki6m, TP.
N0i

Hi

4

0r04o

56 48 Trang Thi.

7.1

Ph4m DLlc
-Ihrlnh

0102647

Khdng c6

2'7

06fiU2006

Ha Noi

P. Hdng Tr6ng. Q.
Hodn KiOm.TP. Hd

B6

N0i
56 48 Trdng Thi"

7.2

L0 Minh
Hdng

0

Khdng c6

1

03085

0l

1U

t2t20t0

Hd Noi

P. I-ldng Tr0ng. Q.
I'lodn Ki0m,TP. Hd

Mq

N0i

/.)
Pham

lJdng Vdn

0125872

Kh6ng c6

00

21t12t2010

Hd Noi

56 48 Trdng Thi.
P. I-ldng Trdng. Q.
Flodn Ki0m.TP. Hr)

Em

N6i
7.4

SO

Ngu16n
Thi Thuv

0 r 33089

Kh6ng c6

52

0710112011

HA

Noi

\2.

48 Trdng Thi.

P. Itdng Tr6ng, Q.
HoAn Ki6m.TP. Hzi

Vq

N0i
IRI

7.5

56,1B Traing Thi"
Q. Hodn Ki6m,TP.

Phlm
Khdnh
Nam

Khdng c6

Con nho

Con

Hd N0i

Ph4m Nh4t
VN

'/.

P. I-ling't'r6ng. Q.

Con nho

Khdng c6

Con

Hoirn Ki€m. l'I']. Hii

N0i

frP
Il'

7.7
CTCP

Chfng
khodn ViQt

3700770

Khdng c6

190

Ujban
29n212006

SO

21 Hrin ThuyOn,

chimg

IIai Bd 1'rung. IJd

ho6n

N0i

Qu6c

ki0m

Trg

ri
TGD

Uy

8
NguyEn
ThC Hi6n

Kh6ng c6

BKS

Xfl Hoii Thuqng,

vi0n
1254322
73

26t02t2008

Bic Ninh

huyQn

Thu{n

Thirnh, tinh BEc
Ninh

4

0,04o4

Xi

8.1

H6 Thi
Chin

Khdng c6

t236323
73

l9l08/2008

CA Bdc

Ninh

Hodi Thucrng,
huyQn Thufln

Me

Thanh, tinh BAc

Ninh

Xi

8.2

H6 Thi

..llYelt:
H

Khdng c6

12543t2
l3

13t07t2010

CA Bac
Ninh

Hodi Thuong,
huyQn Thufln
Thanh, tinh Bdc

chi

Ninh
8.3

Bni Thi
Nguyqt

Kh6ng c6

1425015

5l

t310712005

CA Hai
Duong

I

,.
.4

56 48 Trirng Thi.

7.6

.P

Xa Truong Thdnh,
huyQn Thanh Hd,

Vg

tinh Hrii Duong

6

NguyEn

VIn

9

Kh6ng c6

C6ng

Ph6

TGE

0130413
79

0l/03/2008

s5 +tsosn Ngo z
Nguy6n VEn
Cir', Q. Long
Bi6n, TP. Hh

Hd Noi

l0

0,1o/o

N0i
Ngul-6n

9.1

D6 mdt

V[n Tho

92

lhi

Trinh

Phi
Nguy'6n

9.3

Khac Tung
9.4

0917406

Kh6ng c6

85

1009992
40

Kh6ng c6

Nguy0n
Nguydn

9.5

V[n
9.6

Thdnh

Ngu;-6n

Thi

Tuy,On

Thanh Binh lli Hai

Mdt
C]MND

Kh6ng c6

NguySn

rhi

B6

1401763

Kh6ng c6

93

1411287
96

Khirn-e cri

I-hanh

Th6i

1310812012

N-eu10n

Quang

02t0812005

Ninh

2U1012009

22t06t1981

Hoa Trung - E6ng
Hi - ThAi Nguy€n

Anh

C6m Thinh - CAm
Phd - Quang Ninh

chi

V[n Chinh
9.8
9.9

9.10

14r6663

Kh6ng c6

Nguy6n
Th! Tu1'6n

Kh6ng c6

NguyEn
Thi Phdng

Kh6ng c6

22

I'la

N46n

NgLrldn

.thi

Qujrnh

9.1 I

L)

"12

IO

Kh6ng c6

Nguy6n
ChAu Anh

Khdng c6

Thi Hung

Duong

0130413
80

2810212008

Hd Noi

8i)

l'hanh

IId

-

I{ei

l--.m

Ducrng

Cua Ong - Cdm
Pha - Quting Ninh

Ninh

Em

Khu TT II6a Chdt

-

Long Bi6n

N0i

-

Vq

Hd

Khu l'T I-{6a ChAt
t010212010

HA

Noi

Long

Bi0n IId

Con

N0i
Khu TT H6a Chdt

Nguy6n
Bich Nggc

NguyEn

Ihanh Binh

I-lai

16108120t3

Quang

N-ea

chi

Dumg

18n2t2001

0 I 32489

Kh6ng ccl

Anh

Hai Duong

-

Thanh Binh
Thanh IJd - I-kii

Hai HtLng

008328
38

1

Chi0u Kim

Hai
DLrong

t).7

Nguy'6n

NIe

DLrong

-

Cdn nho

Lon-e Bi6n

N0i

-

Con

Hd

Khu TT H6a ChAt
Long

Cdn nh6

Bi0n

-a-\

Con

HA

N0i

Kh6ng c6

xi6 toan

1452228

tru6'ng

94

08/01/2003

Hung

Xn Nghia Minh,
huyQn Nghia

YGn

Hung, tinh Nam

10

),
,s

0,lo

v

Dinh.
r

N-eu1,0n

0.1

Qudc

Nguy6n

10.2

Nguy6n

0.3

'fhi

1451 1 18
88

1625628

Kh6ng c6

ThAng

457856

08t08t20t2

l1

Kh6ng c6

HuC

Vii Dinh

10.4

r

Khdng c6

Thi Dqi
r

B6

EA mAt

Ai

21

Hung YOn

Thanh Long. YCn

M9

M!. Hung YOn

3/5/2000

HmgY€n

Thanh Long, Y€n
M!, Hung YOn

2010712009

Nam Elnh

Nghia Minh, Nghia
Hung, Nam Dinh

chi
0,5

0.005%

Ch6n
g

XdNghia Minh,

10.5

V n Quj,nh
Anh

huyQn

Con nho

Khdng c6

Nghia

Con

Hrmg, tinh Nam

Dinh
Xd Nghia Minh.

10.6

ViThu
Trang

hu1'Qn

Cdn nh6

Khdng c6

Nghia

Clon

Hung. tinh Nam

Dinh

2.

stt

Giao dich c6 phii5u:
Ngudi thltc
hiQn giao

Quan hQ

v6i c6

d6ns n6i bO

36 c6 phi6u so
hiru dAu ki,

phi6u so
hiru cu6i ki,

SO cO

\

,ll

L;f do tdng, gi6m
(mua, b6n, chuy6n
7

dich

56 cO
phitiu

ri lc

ri

56 c6
phi6u

le

ddi, thucrng...)

Kh6ng c6.

3.

C5c giao dich kh6c: (Crlc giao dich cira c6 ddng nQi bQ/ c6 d6ng 16n vd ngudi li6n quan

chinh C6ng ty).

Kh6ng c6.

V.

Cfc v6n tld cin luu y kh6c:
Kh6ng c6.

QI DONG QUAN TRI
CHU TICH

Noi nhiln:

-

-

4,1r<N

Nhu tr6n;
Chc CO tlOng;

HDQT, BKS:

LuuVT.

cl6

b/c;

f<) /

\f\o

tzr

cortc 1.v
c0 pHA'ru

Elr

ru rrJ vi rnnr rnrEh\

*\

1

DOANH NGHIEP

\q'

G;;=

CH(,TICH H.D.O.T

,,ffi,*; g;rr,,A

Jqrrr

v6i


Related documents


bcqtnb2015
file handicap update 02 may 2018
ho so bv an sinh thang 12 2014
20110303 trc bctc kiem toan nam 2010
200906 vtv4 tai sao van san tre la su lua chon thong minh
vit executive summary vietnamese

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file BCQTNB2015.pdf