umowa kupna sprzedazy .pdf

File information


Original filename: umowa_kupna-sprzedazy.pdf
Title: UMOWA SPRZEDAŻY
Author: Aga i Daniel

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 06/08/2015 at 09:51, from IP address 193.201.x.x. The current document download page has been viewed 6755 times.
File size: 200 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


umowa_kupna-sprzedazy.pdf (PDF, 200 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY
Zawarta w dniu .................................................. w ............................................................... pomiędzy:
Sprzedającym (imię i nazwisko):.......................................................................................................................
PESEL: ...........................................................NIP: .........................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................................................
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: .................................................................................................................
wydany przez ....................................................................................................................................................
a
Kupującym (imię i nazwisko):..............................................................................................................................
PESEL: ...........................................................NIP: ...........................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................................
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: ...................................................................................................................
wydany przez .....................................................................................................................................................
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
marka/model .............................................................................. rok produkcji .................................................
nr silnika ............................................................................................................................................................
nr nadwozia .......................................................................................................................................................
nr rejestracyjny ................................................................ przebieg (km)...........................................................
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od
wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten
pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: .....................................................................................
Słownie: ...........................................................................................................................................................
§4
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy za kwotę
określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór
pojazdu.
§5
Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił
Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty
opłaty skarbowej obciążają kupującego.
§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

...............................................................
Sprzedający

...............................................................
Kupujący


Document preview umowa_kupna-sprzedazy.pdf - page 1/1


Related documents


umowa kupna sprzedazy samochodu
umowa kupna sprzedazy
umowa najmu sklep
regulamin hurtownia warzyw i owocow
ofert mobilny 4lata
umowa gurmet 20

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file umowa_kupna-sprzedazy.pdf