SpetsaTedestrandmetoden(1).pdf


Preview of PDF document spetsatedestrandmetoden-1.pdf

Page 1 2 34587

Text preview


   
www.spetsa.se  

Fokus i utvärderingen ligger på samtalet och det verktyg (kartan) som används i
metoden. Perspektivet i intervjuunderlaget är framförallt klienternas. Genom
intervjuer synliggörs klienternas möte med terapeut och metod. Utvärderingen har i
korthet inneburit inledande kontakt och intervju med upphovsman och ansvarig för
Tedestrandmetoden. Vidare genomfördes fyra separata intervjuer med klienter
under december månad 2012. Under denna period gjordes även en intervju med
beteendevetenskaplig sakkunnig. Ytterligare ett uppföljande samtal med sakkunnig
skedde i februari månad 2012.
Dokument som använts vid utvärderingen är främst olika skriftliga underlag (t ex
målgruppsbeskrivning) och beskrivningar av Tedestrandmetoden (t ex
informations- och marknadsföringsbroschyrer), artiklar (pressrelease) och
referenser kopplade till metoden. Andra dokument som använts i utvärderingen är
korrespondens (e-post) mellan utvärderare och upphovsman. Utvärderingen har
sammanställts och intervjuunderlag analyserats kontinuerligt under utvärderingens
gång.
 
 

1.2  Utvärderingsmetodik  
Vedung (1998) menar att en utvärdering är en efterhandsbedömning som söker
klarlägga utfallet av pågående eller avslutad verksamhet. I allmänhet skiljer man
mellan olika utvärderingsmodeller. Vid en substansmodell ligger fokus på
målsättning, förväntningar och behov. Till en institutionell modell räknas
utvärderingar inriktade på kvalitet eller kvalitetsutveckling inom vården
(Socialstyrelsen 1994 och 1993). Systematisk utvärdering används för olika
behandlingsmetoder och bygger på en så kallad randomiserad kontrollerad studie.
Det innebär att man slumpmässigt fördelar deltagare i en försöksgrupp och en
kontrollgrupp. Genom ett slumpmässigt förfarande fördelas de påverkande faktorer
mellan de båda grupperna. Skillnaden i effekt mellan försöks- och kontrollgrupp är
då sannolikt beroende på behandlingen. Hur det slumpmässiga urvalet går till är
direkt avgörande för utvärderingens tillförlitlighet. Vidare så talar man inom
systematisk utvärdering om ”blindning” vilket innebär att så få deltagare som
möjligt känner till urvalets fördelning och kan påverka utfallet av studien.
Den modell som använts i den här studien ligger nära det Vedung kallar för
substansutvärdering. Det innebär ett intresse för Tedestrandmetodens innehåll och
arbetsformer samt klienternas förväntningar, behov och behovstillfredsställelse.
Genom att analysera klienternas berättelser kan man säga något om metodens
kvalitet eller tillförlitlighet. En systematisk utvärdering med försöksgrupp och
kontrollgrupp har ansetts alltför resurskrävande och ligger långt utanför de
förutsättningar som har satts upp inför utvärderingen.

 
-­‐  2  -­‐