List przewozowy .pdf

File information


Original filename: List przewozowy.pdf

This PDF 1.7 document has been generated by / TCPDF 5.9.184 (http://www.tcpdf.org), and has been sent on pdf-archive.com on 16/08/2015 at 20:48, from IP address 178.36.x.x. The current document download page has been viewed 494 times.
File size: 89 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


List przewozowy.pdf (PDF, 89 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


LIST PRZEWOZOWY - egzemplarz dla odbiorcy

USŁUGI
X PODSTAWOWA EX
X

DHL PARCEL 9

15002402672

PK

5 kg.

10 kg.

20 kg.

31.5 kg.

Ilość EX

EX NST

0

1

0

0

0

1

0

200

400

600

0

0

0

O
D
B
I
O
R
C
A
N
A
D
A
W
C
A

800 1000 Waga przel. Waga rzecz.

0

0

Ilość DR

0

Nadano
palet
EUR

17-08-2015
Data wysłania
Odebrano
od odbiorcy
palet EUR

177

0

DHL09

0

W-SUPPORT.PL SP. Z O.O.
ARMII KRAJOWEJ 61
50-541 WROCŁAW

P
R
Z
E
L
E
W

PO

W-SUPPORT.PL SP. Z O.O.
AL. ARMII KRAJOWEJ 61
50-541 WROCŁAW

OPŁATA NETTO
MPK

WEBAPI

DHL PARCEL 9

15002402672

PK

5 kg.

10 kg.

20 kg.

31.5 kg.

Ilość EX

EX NST

0

1

0

0

0

1

0

200

400

600

0

0

0

800 1000 Waga przel. Waga rzecz.

0

0

Ilość DR

0

Nadano
palet
EUR

Odebrano
od odbiorcy
palet EUR

177

0

DHL09

0

PO

W-SUPPORT.PL SP. Z O.O.
AL. ARMII KRAJOWEJ 61
50-541 WROCŁAW

OPŁATA NETTO
MPKgrgrgrgrgrgr

Czytelny podpis kuriera doręczającego przesyłkę oraz
potwierdzenie odbioru kwoty pobraniagr

Potwierdzam odbiór przesyłki bez zastrzeżeńgrgrgr

Elektronika

POBRANIE ZA TOWAR
Kwota:
Słownie:

Czytelny podpis, data i godz. dostarczenia

AWIZO

Data i godzina

Nr kurieragrgr

Igr

IIgr Deklaracja wartościgrgrgrgrgrgrgrgr

Czytelny podpis kuriera doręczającego przesyłkę oraz
potwierdzenie odbioru kwoty pobraniagr

Potwierdzam odbiór przesyłki bez zastrzeżeńgrgrgr

Elektronika

POBRANIE ZA TOWAR
Kwota:
Słownie:

Czytelny podpis, data i godz. dostarczenia

Umowa

gr
WSP

Nr faktury:

WEBAPI

Nr Checked:

SAP: 2373572

DHL PARCEL 9

15002402672

PK

5 kg.

10 kg.

20 kg.

31.5 kg.

Ilość EX

EX NST

0

1

0

0

0

1

0

400

Imię i nazwisko odbiorcy / pieczęć odbiorcy

USŁUGI

600

0

800 1000 Waga przel. Waga rzecz.

0

0

2

Ilość DR
Razem w t palet

0

0

Nadano
palet
EUR

Nr kuriera

OPŁATA PALIWOWA
I DROGOWA

17-08-2015
Data wysłania
Odebrano
od odbiorcy
palet EUR

Odległość DR NST Usługi terminowe

177

0

AWIZO

DHL09

Data i godzinagrgr

Igr

IIgr Deklaracja wartościgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgr

Zawartość

W-SUPPORT.PL SP. Z O.O.
ARMII KRAJOWEJ 61
50-541 WROCŁAW

Nr kuriera

Elektronika

POBRANIE ZA TOWAR
Kwota:
Słownie:
Nr kuriera

LUKASZ MARTENKA
KRÓTKA 1 - / 62-020 SWARZEDZ
TELEFON: 669807359
P
R
Z
E
L
E
W

gr

Nr kuriera

X

U
W
A
G
I

grZawartość

Odległość DR NST Usługi terminowe

Razem w t palet

2

Nr kuriera

17-08-2015
Data wysłania

X PODSTAWOWA EX

O
D
B
I
O
R
C
A
N
A
D
A
W
C
AImię i nazwisko odbiorcy / pieczęć odbiorcy

OPŁATA PALIWOWA
I DROGOWA

LIST PRZEWOZOWY - egzemplarz dla dhl (załącznik do dwp)

0

II

gr Deklaracja wartości

USŁUGI

LUKASZ MARTENKA
KRÓTKA 1 - / 62-020 SWARZEDZ
TELEFON: 669807359

0

grWSP

W-SUPPORT.PL SP. Z O.O.
ARMII KRAJOWEJ 61
50-541 WROCŁAW

200Nr Checked:

SAP: 2373572

X

P
R
Z
E
L
E
W

I

Umowa

gr

X PODSTAWOWA EX

U
W
A
G
I

Nr kuriera

gr

Nr faktury:

LIST PRZEWOZOWY - egzemplarz dla dhl (załącznik do drp)

O
D
B
I
O
R
C
A
N
A
D
A
W
C
A

Data i godzina

grNr kuriera

LUKASZ MARTENKA
KRÓTKA 1 - / 62-020 SWARZEDZ
TELEFON: 669807359

U
W
A
G
I

AWIZOZawartość

Odległość DR NST Usługi terminowe

Razem w t palet

2

Nr kuriera

OPŁATA PALIWOWA
I DROGOWA

PO

W-SUPPORT.PL SP. Z O.O.
AL. ARMII KRAJOWEJ 61
50-541 WROCŁAW

OPŁATA NETTO
MPK

Umowa

gr

Czytelny podpis kuriera przyjmującego przesyłkę

Potwierdzam nadanie przesyłki i prawidłowość danych na Liście
Przewozowym. Oświadczam, że zapoznałem się z
Regulaminem Świadczenia Krajowych Usług Przewozowych i
Pocztowych DHL PARCEL (POLAND) sp. z o.o. i akceptuję
jego treść.
Jednocześnie oświadczam, że przesyłka nie zawiera towarów
strategicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.11.2000
(DZ.U.04.229.2315)

WSP

Nr faktury:

WEBAPI

SAP: 2373572

Nr Checked:

Data, godz nadania

czytelny podpis, pieczęć nadawcy

LIST PRZEWOZOWY - egzemplarz dla nadawcy

USŁUGI
X PODSTAWOWA EX
X

DHL PARCEL 9

15002402672

PK

5 kg.

10 kg.

20 kg.

31.5 kg.

Ilość EX

EX NST

0

1

0

0

0

1

0

200

400

600

0

0

0

O
D
B
I
O
R
C
A
N
A
D
A
W
C
A
U
W
A
G
I

800 1000 Waga przel. Waga rzecz.

0

0

2

Ilość DR
Razem w t palet

0

0

Nadano
palet
EUR

Nr kuriera

OPŁATA PALIWOWA
I DROGOWA

17-08-2015
Data wysłania
Odebrano
od odbiorcy
palet EUR

0

DHL09

W-SUPPORT.PL SP. Z O.O.
ARMII KRAJOWEJ 61
50-541 WROCŁAW

gr

Igr

IIgr Deklaracja wartościgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgr

Nr kuriera

Elektronika

POBRANIE ZA TOWAR
Kwota:
Słownie:
Nr kuriera

LUKASZ MARTENKA
KRÓTKA 1 - / 62-020 SWARZEDZ
TELEFON: 669807359
P
R
Z
E
L
E
W

Data i godzina

grZawartość

Odległość DR NST Usługi terminowe

177

AWIZOPO

W-SUPPORT.PL SP. Z O.O.
AL. ARMII KRAJOWEJ 61
50-541 WROCŁAW

OPŁATA NETTO
MPK

Umowa

gr

Czytelny podpis kuriera przyjmującego przesyłkę

Potwierdzam nadanie przesyłki i prawidłowość danych na Liście
Przewozowym. Oświadczam, że zapoznałem się z
Regulaminem Świadczenia Krajowych Usług Przewozowych i
Pocztowych DHL PARCEL (POLAND) sp. z o.o. i akceptuję
jego treść.
Jednocześnie oświadczam, że przesyłka nie zawiera towarów
strategicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.11.2000
(DZ.U.04.229.2315)

WSP

Nr faktury:

WEBAPI

SAP: 2373572

Nr Checked:

Data, godz nadania

czytelny podpis, pieczęć nadawcy

Usługi wykonywane zgodnie z "Regulaminem świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Parcel (Poland) Sp. z o.o."

Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Parcel (Poland) Sp. z o.o.
(wyciąg)
Paragraf 1
Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania expressowych krajowych usług przewozowych i pocztowych świadczonych przez DHL Parcel (Poland) Sp. z o.o. na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe – tekst jednolity Dz. U. z 2000 nr 50
poz. 601 z późn. zm., zwanej dalej „Prawem przewozowym”, oraz ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529), zwanej dalej „Prawem pocztowym”.
Paragraf 2
Usługa przewozowa – usługa wykonywana przez DHL Parcel polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek z zawartością inną niż korespondencja, podlegająca przepisom Prawa przewozowego.
Usługa pocztowa – usługa polegająca na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, podlegająca przepisom Prawa pocztowego.
Paragraf 5
DHL Parcel świadczy usługi w oparciu o umowę przewozu lub o umowę o świadczenie usług pocztowych. Jeżeli ze zlecenia wykonania usługi, listu przewozowego lub cennika DHL Parcel nie wynika, że zawarto umowę o świadczenie usług pocztowych, oznacza to, że
zawarto umowę przewozu.
Paragraf 9
Zadeklarowana wartość przesyłki nie może przewyższać jej zwykłej wartości i na żądanie DHL Parcel powinna być potwierdzona stosownymi dokumentami (np. faktury, rachunki). Jeżeli nie zadeklarowano wartości przesyłki, przyjmuje się, że zadeklarowana wartość wynosi
500 złotych. W przypadku Usługi pocztowej deklaracja wartości przesyłki dokonywana jest wyłącznie na potrzeby ubezpieczenia przesyłki i nie wpływa na zakres odpowiedzialności DHL Parcel, która jest zgodna z postanowieniami Paragrafu 15.
Paragraf 11
1. Zawartość przesyłki może być sprawdzona przez DHL Parcel w każdym czasie, od chwili przyjęcia jej do przewozu do momentu doręczenia jej Odbiorcy, w celu stwierdzenia zgodności jej rzeczywistej zawartości z treścią danych zamieszczonych w liście
przewozowym, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. DHL Parcel nie ma obowiązku sprawdzania zawartości przesyłki. Niniejsze postanowienie nie uchybia przepisom prawa przewidującym możliwość otwarcia przesyłki w celach innych niż
określony w zdaniu pierwszym.
2. Sprawdzenia dokonuje się zgodnie z postanowieniami Prawa przewozowego lub Prawa pocztowego oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.
3. Niezgodności, o których mowa w ust. 1 stanowią podstawę do odmowy przyjęcia przesyłki przez DHL Parcel, a także do zmiany warunków umowy.
4. DHL Parcel przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone usługi. W szczególności DHL Parcel ma prawo do weryfikacji wagi i rozmiarów przesyłki. Niezgodność tych danych z informacjami podanymi przez Nadawcę stanowi podstawę do
odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej usługi.
Paragraf 12
1. Przesyłka kurierska jest doręczana w gwarantowanym terminie określonym w umowie lub Cenniku.
2. Jeżeli umowa ani Cennik nie określają gwarantowanego terminu doręczenia przesyłki kurierskiej, przyjmuje się, że wynosi on 14 dni.
3. Zasadą DHL Parcel jest doręczenie przesyłek za pokwitowaniem bezpośrednio do rąk Odbiorcy lub innej osoby upoważnionej do odbioru pod adres wskazany na liście przewozowym. W przypadku Usługi pocztowej, przesyłka może być doręczona także do rąk
pełnoletniego domownika oraz innych osób uprawnionych do odbioru przesyłki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Pokwitowanie doręczenia przesyłki może nastąpić na piśmie lub w formie elektronicznej. Pokwitowanie nie może być kwestionowane na tej tylko podstawie, że istnieje wyłącznie w formie elektronicznej.
5. Zleceniodawca zlecając wykonanie usługi może udzielić dyspozycji, zamieszczonej w liście przewozowym, ustalając odbiór przesyłki przez Odbiorcę w przedstawicielstwie DHL Parcel - tzw. odbiór własny.
6. W przypadku nieobecności Odbiorcy, Kurier pozostawia awizo z zaznaczonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki oraz ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście odebrać przesyłkę, jeśli podany przez Kuriera termin Odbiorcy nie odpowiada.
7. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w przedstawicielstwie DHL Parcel wynosi 7 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia.
8. Po upływie okresu określonego w ust. 7 oraz braku odpowiedzi od Odbiorcy, DHL Parcel zwraca przesyłkę Nadawcy.
9. Zwrot przesyłki następuje również w sytuacji odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę lub błędnego adresu Odbiorcy.
10. Jeśli za wykonanie usług świadczonych przez DHL Parcel zobowiązanym do zapłaty jest Odbiorca, a przesyłka została zwrócona Nadawcy, za wykonaną usługę płaci Nadawca.
11. DHL Parcel zastrzega sobie możliwość naliczenia opłaty za zwrot do Nadawcy niedoręczonej przesyłki.
Paragraf 17
Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest złożenie przez uprawnionego reklamacji, zawierającej kwotę wysuwanego względem DHL Parcel roszczenia oraz przesłanie dokumentów, w tym: oryginału listu przewozowego, protokołu szkody podpisanego
przez obie strony umowy przewozu oraz dokumentów związanych z wysokością i rodzajem roszczenia (oryginału faktury VAT lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, kalkulacji kosztów wytworzenia, innych dokumentów dokumentujących poniesione straty).
Paragraf 19
Administratorem danych osobowych osób fizycznych zlecających wykonanie usług objętych niniejszym Regulaminem jest DHL Parcel (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 2, 02 – 823 Warszawa. Dane przetwarzane są w celu zawarcia umowy i
realizacji usług. Osoby te mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez wymienionych danych niemożliwe byłoby zawarcie umowy i wykonanie usług.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


Document preview List przewozowy.pdf - page 1/2

Document preview List przewozowy.pdf - page 2/2

Related documents


list przewozowy
lp 16365996083
list przewozowy
16027477010
s u y w bch trafi do mo wspiera o wykl
kwestionariusz osobowy ucznia 2016

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file List przewozowy.pdf