polaczenie kolejowe .pdf

File information


Original filename: polaczenie_kolejowe.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by TeX / pdfTeX-1.40.3, and has been sent on pdf-archive.com on 17/08/2015 at 01:44, from IP address 159.205.x.x. The current document download page has been viewed 436 times.
File size: 102 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


polaczenie_kolejowe.pdf (PDF, 102 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Zapytanie
Z:

Zgorzelec Miasto

Stacja/ Przystanek

Do:

Mielno Koszali«skie

Data

Zgorzelec Miasto

20.08.15

W¦gliniec

20.08.15

W¦gliniec

20.08.15

Wrocªaw Gªówny

20.08.15

Wrocªaw Gªówny

20.08.15

Biaªogard

21.08.15

Biaªogard

21.08.15

Koszalin

21.08.15

Koszalin

21.08.15

Mielno Koszali«skie

21.08.15

Czas trwania:

Przyj.

Podró» w jedn¡ stron¦:

Odj.

Peron

20.08.15

‘rodek transportu

21:28
21:50

KD 69519

21:58
23:39

KD 69554

23:49
07:37

TLK38254

08:32
08:47

TLK85102

08:53
09:08

R 89901

Odj./Przyj.

01:16 (Odjazdu)

Szczegóªy

Osobowy
Koleje Dolno±l¡skie, ograniczony
przewóz rowerów w wag. nieprzyst.,
tylko 2 kl., WC dla podró»nych na
wózkach inwalidzkich, klimatyzacja,
autobus szynowy
Osobowy
Koleje Dolno±l¡skie, przewóz
rowerów - l. miejsc ograniczona,
tylko 2 kl., poci¡g z elektrycznych
zespoªów trakcyjnych (EZT)
TLK
PKP Intercity, wagon bezpo±redni,
rezerwacja obowi¡zkowa, wagon z
miejscami do le»enia, wagon
sypialny, na cz¦±ci trasy kuszetka,
miejsca dla osób z dzie¢mi do lat 6,
m. dla niepeªnosprawnych i o ogr.
sprawno±ci ruchowej, przewóz
przesyªek konduktorskich
GRYF
TLK
PKP Intercity, przewóz rowerów - l.
miejsc ograniczona, rezerwacja
obowi¡zkowa, miejsca dla osób z
dzie¢mi do lat 6, m. dla
niepeªnosprawnych i o ogr.
sprawno±ci ruchowej, przewóz
przesyªek konduktorskich
REGIO
Przewozy Regionalne, przewóz
rowerów - l. miejsc ograniczona,
tylko 2 kl., klimatyzacja, autobus
szynowy, dost¦p dla wózków
inwalidzkich
2 poª¡czenia alternatywne (co 60 92 minut).

11:40; Kursuje 20., 21. Sierpie« 2015

17.08.15 - Korzystaj¡c z systemu www.rozklad-pkp.pl akceptujesz jego Regulamin. Informacje rozkªadowe wyª¡cznie do u»ytku osobistego.
Przed rozpocz¦ciem podró»y zasi¦gnij informacji na stronie www.rozklad-pkp.pl na temat ewentualnych zmian w rozkªadzie jazdy.


Document preview polaczenie_kolejowe.pdf - page 1/1


Related documents


polaczenie kolejowe
polaczenie kolejowe
pismo stojaki rowerowe kopia
fantastyczny turek
k adka na stacji bonarka
historia pewnej mi o ci ca e

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file polaczenie_kolejowe.pdf