PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactמנגו תקנון מאושר דקלה .pdf


Original filename: מנגו- תקנון מאושר דקלה.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 08/09/2015 at 18:47, from IP address 37.46.x.x. The current document download page has been viewed 283 times.
File size: 295 KB (5 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ 06/09/2015‬‬

‫תקנון פעילות – "קמפיין חורף ‪ , "2015‬ספטמבר ‪  2015‬‬
‫‪ .1‬הגדרות‬
‫​" – עמוד האינסטגרם ו‪/‬או עמוד הפייסבוק של ‪MANGO‬ישראל‪.‬‬
‫​אתר הפעילות‬
‫"‬
‫​– אפליקציית האינסטגרם‪  instagram.com .‬‬
‫"אינסטגרם"‬
‫​‪  .‬‬
‫​ – אתר האינטרנט ‪www.facebook.com‬‬
‫​‬
‫"פייסבוק"‬
‫​ – חברת פוקס ויזל בע"מ ו‪/‬או מי מטעמה‪ .‬‬
‫"עורכת הפעילות"‬
‫"תקופת הפעילות" – הפעילות תתקיים במשך ‪ 10‬ימים שתחילתה מיום ‪ 8/9/15‬ועד יום ‪.17/9/15‬‬
‫עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו‪/‬או להאריך ו‪/‬או לקצר את תקופת הפעילות‬
‫ו‪/‬או את כמות הפוסטים ו‪/‬או לבטלם ו‪/‬או לבטל לחלוטין את הפעילות על פי שקול דעתה הבלעדי‬
‫ללא מתן הודעה מראש ולא תשמע כל טענה לעניין זה‪  .‬‬
‫"משתתף" – כל אדם בגיר וכשיר לפעולות משפטיות )כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות‬
‫​‪  ,‬בעל פרופיל אישי פעיל‬
‫המשפטית והאפוטרופסות‪ ,‬תשכ"ב ‪ (1962 -‬במהלך תקופת הפעילות‬
‫באתר פייסבוק או באפליקציית אינסטגרם אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה‪.‬‬
‫חברות ו‪/‬או קבוצות ו‪/‬או התארגנויות ו‪/‬או כל גוף שאיננו אדם פרטי בעלי פרופיל באתר פייסבוק או‬
‫אפליקציית אינסטגרם אינם רשאים להשתתף בפעילות זו‪ .‬אדם שלו מספר פרופילים אישיים‬
‫בפייסבוק או באינסטגרם רשאי לעשות שימוש בפרופיל אחד בלבד במסגרת השתתפותו בפעילות‬
‫זו‪ .‬השתתפות גם בפייסבוק וגם באינסטגרם לאותו פרופיל הינה מותרת‪ .‬‬
‫"הפרס"‪–  ‬תו‪  ‬קניה‪  ‬בשווי‪  ₪  1,000  ‬שיוענק‪  ‬במסגרת‪  ‬הפעילות‪  ‬לעד‪  ‬שני‪ ‬משתתפים‪ ,‬שיבחר‪ ‬באופן‪ ‬בלעדי‪ ‬על‪ ‬‬
‫ידי‪  ‬עורכת‪  ‬הפעילות‪  .‬עורכת‪  ‬הפעילות‪  ‬רשאית‪  ‬להחליף‪  ,‬בכל‪  ‬שלב‪  ,‬את‪  ‬הפרס‪)  ‬כולו‪  ‬או‪  ‬חלקו(‪  ‬בפרס‪  ‬אחר‪ ,‬‬
‫בהתאם‪  ‬לשיקול‪  ‬דעתה‪  ‬הבלעדי‪  .‬עורכת‪  ‬הפעילות‪  ‬תהיה‪  ‬רשאית‪  ‬לחלק‪  ‬פרסים‪  ‬נוספים‪  ‬בהתאם‪  ‬לשקול‪  ‬דעתה‪ ‬‬
‫הבלעדי‪  .‬‬
‫תנאים‪  ‬למימוש‪  ‬התו‪  :‬בתוקף‪  ‬עד‪  ,2019  ‬תקף‪  ‬ברשת‪  MANGO  ‬בלבד‪  ,‬אין‪  ‬כפל‪  ‬מבצעים‪  ‬והנחות‪  ,‬לא‪  ‬ניתן‪ ‬‬
‫לממש‪  ‬הכרטיס‪  ‬במקביל‪  ‬למימוש‪  ‬הטבות‪  ‬ומבצעי‪  ‬מועדון‪)  ‬לרבות‪  ,‬צבירה‪  ‬ומימוש‪  ‬של‪  ‬נקודות‪  ‬וכן‪  ‬מימוש‪  ‬של‪ ‬‬
‫הטבות‪ ‬ההצטרפות‪ ‬למועדון(‪ ,‬לא‪ ‬כולל‪ ‬חנויות‪ ‬ופריטי‪ ‬עודפים‪ ,‬לא‪ ‬יינתן‪ ‬עודף‪ ‬ממימוש‪ ‬חלקי‪ ‬של‪ ‬התו‪ .‬‬
‫משתתף‪  ‬הזכאי‪  ‬לפרס‪  ‬לפי‪  ‬פעילות‪  ‬זו‪  ‬ואשר‪  ‬לא‪  ‬מימש‪  ‬את‪  ‬הזכייה‪  ‬בפרס‪  ,‬לא ‪  ‬יהיה‪  ‬זכאי‪  ‬לקבל‪  ‬פרס‪  ‬חלופי‪  ‬ו‪/‬או‪ ‬‬
‫זיכוי‪ ‬ו‪/‬או‪ ‬פיצוי‪ ‬כספי‪ ‬כלשהו‪ .‬הפרס‪ ‬לא‪ ‬ניתן‪ ‬להמרה‪  .‬‬

‫‪   ‬פוקס‪ ‬ויזל‪ ‬בע"מ‪ ,‬רח'‪ ‬חרמון‪ ,‬קריית‪ ‬שדה‪ ‬התעופה‪ ‬ת‪.‬ד‪ ,76 .‬נתב"ג‪ 70100 ‬טל‪             972 3 9050100 :‬פקס‪ :‬‬
‫‪ 972 3 9050200‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ .2‬פרשנות‬
‫‪ .2.1‬בכל מקרה של סתירה ו‪/‬או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים‬
‫כלשהם בדבר הפעילות‪ ,‬לרבות בכל מדיום אחר‪ ,‬תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין‪  .‬‬
‫‪ .2.2‬בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה ו‪/‬או‬
‫רבים‪  .‬‬
‫‪ .3‬השתתפות בפעילות‪ ‬‬
‫על‪ ‬מנת‪ ‬להשתתף‪ ‬בפעילות‪ ‬על‪ ‬המשתתף‪ ‬לפעול‪ ‬כדלקמן‪ ‬במהלך‪ ‬תקופת‪ ‬הפעילות‪  :‬‬
‫‪ .3.1‬להיכנס‪ ‬לאתר‪ ‬הפעילות‪ ‬של‪ ‬עורכת‪ ‬הפעילות‪.‬‬
‫‪ .3.2‬על‪  ‬המשתתף ‪  ‬להעלות‪  ‬תמונה‪/‬תמונות‪  ‬דרך‪  ‬פרופיל‪  ‬האינסטגרם‪  ‬שלו‪  ‬או‪  ‬בפייסבוק‪  ‬כתגובה‪  ‬לפוסט‪ ‬‬
‫הפעילות‪  .‬על‪  ‬התמונה‪  ‬לעבור‪  ‬עיבוד‪  ‬לצבעי‪  ‬שחור‪  ‬לבן‪  ,‬ולהראות‪  ‬את ‪  ‬המשתתף‪  ‬יחד‪  ‬עם‪  ‬חבר‪  ‬בשעת‪ ‬‬
‫בילוי‪  .‬באם‪  ‬המשתתף‪  ‬בוחר‪  ‬להעלות‪  ‬את‪  ‬תמונתו‪  ‬באינסטגרם‪  ,‬עליו‪  ‬להוסיף‪  ‬תיוג‪  ‬פנימי‪  ‬לחשבון‪ ‬‬
‫​ההאשטאג‪ ‬‬
‫‪  @mangoisrael‬באמצעות‪  ‬פונקציית‪  ‬התיוג‪  ‬של‪  ‬האפליקציה‪  ,‬וכן‪  ‬להוסיף‪  ‬את‪ ‬‬
‫​‪ .‬‬
‫‪#mangoisrael‬‬
‫‪ .3.3‬כל אדם רשאי לזכות פעם אחת בלבד בזמן תקופת הפעילות‪.‬‬
‫‪ .3.4‬במהלך תקופת הפעילות ו‪/‬או לאחריה תבחר עורכת הפעילות או מי מטעמה את‬
‫המשתתפים עם התמונה המעניינת‪/‬מקורית‪/‬מיוחדת ביותר על פי שיקול דעתה הבלעדי של‬
‫עורכת הפעילות‪.‬‬
‫‪ .3.5‬בסוף הפעילות יוכרז על ידי עורכת הפעילות עד זוכה אחד‪ .‬ההכרזה תיעשה בתגובה על‬
‫התמונה הזוכה ובתמונה‪/‬פוסט נפרד שיעלה באתר הפייסבוק ובאינסטגרם של עורכת‬
‫הפעילות‪.‬‬
‫‪ .3.6‬המשתתפים שייבחרו על ידי עורכת הפעילות יוכתרו כזוכים ויקבלו‪ ,‬כל אחד‪ ,‬בסיום הפעילות‪,‬‬
‫את הפרס המפורט מעלה‪ ,‬וזאת בהתאם להחלטתה ובחירתה של עורכת הפעילות‪.‬‬
‫‪ .3.7‬עורכת הפעילות תהא רשאית לבחור זוכים נוספים על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ .‬אדם שאיננו‬
‫עומד במלוא תנאי הגדרת ה‪"-‬משתתף" כאמור לעיל‪ ,‬לא יהיה זכאי לקבלת הפרס‪.‬‬
‫​"( בעלי אופי פוגעני ו‪/‬או מבזה‬
‫​תכנים‬
‫‪ .3.8‬חל איסור מוחלט להעלות תמונות ו‪/‬או הסברים )להלן‪" :‬‬
‫ו‪/‬או אלים ו‪/‬או מעליב ו‪/‬או גס ו‪/‬או פורנוגראפי ו‪/‬או כזה הפוגע בצורה כלשהי בעורכת‬
‫הפעילות ו‪/‬או בכל צד שלישי כלשהו‪ .‬על מנת לשמור על אכיפתו של סעיף זה תהיה עורכת‬
‫‪   ‬פוקס‪ ‬ויזל‪ ‬בע"מ‪ ,‬רח'‪ ‬חרמון‪ ,‬קריית‪ ‬שדה‪ ‬התעופה‪ ‬ת‪.‬ד‪ ,76 .‬נתב"ג‪ 70100 ‬טל‪             972 3 9050100 :‬פקס‪ :‬‬
‫‪ 972 3 9050200‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫הפעילות רשאית‪ ,‬אך לא חייבת‪ ,‬להפעיל מנגנון סינון בו תפסול תמונות‪/‬תכנים שנשלחו על‬
‫ידי משתתפים בניגוד לאמור בסעיף זה‪.‬‬
‫‪ .3.9‬המשתתפים )בין אם נבחרו כזוכים ובין אם לאו( נותנים בזאת לעורכת הפעילות את‬
‫הסכמתם המלאה וכן הרשאה בלתי מוגבלת וללא תמורה לעשות שימוש מכל סוג או מין‬
‫שהוא בתכנים שיעלו במהלך תקופת הפעילות ו‪/‬או לאחריה‪ .‬השימוש כאמור יכול וייעשה‬
‫בדרכים של פרסום‪ ,‬מיתוג וכדומה‪ ,‬ולא תהיה למי מהמשתתפים כל תביעה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או‬
‫טענה בעניין זה‪ ,‬לרבות בעניין קבלת קרדיט ו‪/‬או תמורה ו‪/‬או תמלוגים עבור השימוש כאמור‪.‬‬
‫‪ .3.10‬עורכת הפעילות אינה טוענת לבעלות בתכנים שהמשתתפים ישלחו במסגרת הפעילות‪ .‬יחד‬
‫עם זה‪ ,‬בעצם שליחת התכנים המשתתפים מאשרים כי הם בעלי כל הזכויות בהם וכי הם‬
‫רשאים למוסרם לפרסום‪ .‬במידה ומי מהמשתתפים איננו היוצר או בעל הזכויות בתכנים‬
‫ששלח‪ ,‬המשתתף מאשר שהינו בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות בהם‪ ,‬המתיר לו למסור‬
‫אותם ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן‪ .‬עורכת הפעילות לא תישא באחריות‬
‫לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים‪ .‬המשתתף נושא‬
‫באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של התכנים ששלח‪ ,‬ומתחייב לפצות את‬
‫עורכת הפעילות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך‪.‬‬
‫‪ .3.11‬בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה ו‪/‬או יפעל בניגוד לדין‪ ,‬תהיה עורכת‬
‫הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ו‪/‬או לבטל את זכייתו‪.‬‬
‫‪ .3.12‬במהלך תקופת הפעילות ולאחריו תהיה עורכת הפעילות רשאית‪ ,‬אך לא חייבת‪ ,‬לפרסם את‬
‫שמות המשתתפים הזוכים ו‪/‬את תמונותיהם באתר הפעילות‪.‬‬
‫‪ .4‬איתור זוכים והענקת הפרסים‬
‫‪ .4.1‬לאחר סיום תקופת הפעילות ובחירת הזוכים‪ ,‬תשלח עורכת הפעילות לזוכה הודעה לחשבון‬
‫הפייסבוק האישי של המשתתף הזוכה​ו‪/‬או‪  ‬הודעת ‪  ‬דואר‪  ‬אלקטרוני‪  ‬לכתובת‪  ‬הדואר‪ ‬‬
‫האלקטרוני‪  ‬המצוינת‪  ‬בחשבון‪  ‬הפייסבוק‪  ‬ו‪/‬או‪ ‬בכל‪  ‬דרך‪ ‬אחרת‪ ‬שתקבע‪  ‬עורכת‪  ‬הפעילות‪ ‬על‪ ‬‬
‫פי‪  ‬שיקול‪  ‬דעתה‪  ‬הבלעדי וזאת לצורך תיאום שליחת וקבלת הפרס‪ .‬הפרס יישלח בדואר‬
‫רשום לכתובת אותה יספק הזוכה‪.‬‬
‫‪ .4.2‬משתתף שזכאי לפרס ולא השיב להודעת עורכת הפעילות כאמור לעיל זכייתו תבוטל והוא‬
‫לא יהיה זכאי לקבלת הפרס ולא תהיה לו כל טענה ו‪/‬או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו‪/‬או מי‬
‫מטעמה בקשר עם האמור‪ .‬במקרה שכזה תהיה רשאית עורכת הפעילות לבחור משתתף‬
‫אחר כזוכה‪.‬‬

‫‪   ‬פוקס‪ ‬ויזל‪ ‬בע"מ‪ ,‬רח'‪ ‬חרמון‪ ,‬קריית‪ ‬שדה‪ ‬התעופה‪ ‬ת‪.‬ד‪ ,76 .‬נתב"ג‪ 70100 ‬טל‪             972 3 9050100 :‬פקס‪ :‬‬
‫‪ 972 3 9050200‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ .4.3‬עם‪  ‬שליחת‪  ‬הפרס‪  ‬כאמור‪  ‬לא‪  ‬יהיה‪  ‬לזוכה‪  ‬או‪  ‬למי‪  ‬מטעמו‪  ‬כל‪  ‬טענה‪  ‬ו‪/‬או‪  ‬תביעה‪  ‬כנגד‪  ‬עורכת‪ ‬‬
‫הפעילות‪ ‬ו‪/‬או‪ ‬מי‪ ‬מטעמה‪ ‬בין‪ ‬אם‪ ‬הפרס‪ ‬הגיע‪ ‬ליעדו‪ ‬ובין‪ ‬אם‪ ‬לאו‪  .‬‬
‫יובהר‪ ,‬כי לא תתקבל טענת זוכה‪ ,‬כי לא קיבל את הפרס לידו ובתנאי שהציגה עורכת‬
‫הפעילות רישום כלשהו כי הפרס נמסר ו‪/‬או מומש‪ .‬‬
‫‪ .4.4‬עורכת הפעילות אינה אחראית בשום אופן בגין זיהוי שגוי של הזוכה או הטוען לזכייה‪ ,‬ולא‬
‫תשמע כל טענה כי הפרס נמסר לאדם שאינו זוכה במקום לזוכה‪.‬‬

‫כללי‬
‫‪ .4.5‬עורכת הפעילות וכל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו‪/‬או הפסד ו‪/‬או הוצאה‬
‫שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו‪/‬או בעקיפין בפעילות‪ ,‬ניהולו‪ ,‬תוצאותיו‪ ,‬כל‬
‫פרס שיוענק במסגרתו ו‪/‬או כל הכרוך בכך‪ .‬‬
‫‪ .4.6‬ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף‪ .‬‬
‫‪ .4.7‬עורכת הפעילות וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים על כל תקלות באתר הפעילות ו‪/‬או בכל‬
‫אתר אחר ו‪/‬או מפעילות לא תקינה של ספקי אינטרנט כלשהם ו‪/‬או כל תקלה אחרת מכל‬
‫סוג ומין‪ .‬‬
‫‪ .4.8‬מובהר כי כל משתתף יוכל לזכות פעם אחת ובפרס אחד בלבד‪.‬‬
‫‪ .4.9‬למשתתפי הפעילות ולכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או טענה מכל סוג‬
‫ומין בקשר לפעילות‪ ,‬לפרס‪ ,‬לתקנון ו‪/‬או לכל עניין אחר הקשור והכרוך בהם‪.‬‬
‫‪ .4.10‬עורכת‪  ‬הפעילות‪  ‬שומרת‪  ‬לעצמה‪  ‬את‪  ‬הזכות‪  ‬למתג‪  ‬את‪  ‬הפרס‪  ‬על‪  ‬פי‪  ‬שקול‪  ‬דעתה‪  ‬הבלעדי‪  ‬והזוכה‪ ‬‬
‫​‪ .‬‬
‫נותן‪ ‬בזאת‪ ‬את‪ ‬הסכמתו‪ ‬לשמירת‪ ‬המיתוג‪ ‬על‪ ‬המוצר‬
‫‪ .4.11‬עורכת‪  ‬הפעילות‪  ‬תהא‪  ‬רשאית‪  ‬על‪  ‬פי‪  ‬שיקול‪  ‬דעתה‪  ‬הבלעדי‪  ,‬לשנות‪  ‬את‪  ‬אורך‪  ‬תקופת‪  ‬הפעילות‪  ,‬לשנות‪ ‬‬
‫את‪  ‬הפרס‪  ‬בכל‪  ‬שלב‪  ‬משלבי‪  ‬הפעילות‪  ,‬לשנות‪  ‬את‪  ‬כללי‪  ‬הפעילות‪  ‬ולשנות‪  ‬את‪  ‬אופן‪  ‬בחירת‪  ‬הזוכים‪ ‬‬
‫כמפורט‪ ‬לעיל‪ ,‬בהודעה‪ ‬שתינתן‪ ‬למשתתפים‪ ‬בכל‪ ‬דרך‪ ‬שתבחר‪ ‬עורכת‪ ‬הפעילות‪  .‬‬
‫‪ .4.12‬למשתתפים‪ ‬לא‪ ‬תהא‪ ‬כל‪ ‬טענה‪ ‬בדבר‪ ‬סיום‪ ‬הפעילות‪ ‬כאמור‪ ‬או‪ ‬בדבר‪ ‬שינוי‪ ‬תנאיו‪ .‬‬
‫‪ .4.13‬עורכת‪  ‬הפעילות‪  ‬תהא‪  ‬רשאית‪  ‬על‪  ‬פי‪  ‬שיקול‪  ‬דעתה‪  ‬המוחלט‪  ‬לבטל‪  ‬את‪  ‬הפעילות‪  ‬בכל‪  ‬עת‪  ‬בהודעה‪ ‬‬
‫שתתפרסם‪ ‬באתר‪ ‬הפעילות‪ ,‬ולא‪ ‬תהיה‪ ‬למשתתפים‪ ‬כל‪ ‬זכות‪ ‬או‪ ‬טענה‪ ‬בנוגע‪ ‬לכך‪ .‬‬
‫‪   ‬פוקס‪ ‬ויזל‪ ‬בע"מ‪ ,‬רח'‪ ‬חרמון‪ ,‬קריית‪ ‬שדה‪ ‬התעופה‪ ‬ת‪.‬ד‪ ,76 .‬נתב"ג‪ 70100 ‬טל‪             972 3 9050100 :‬פקס‪ :‬‬
‫‪ 972 3 9050200‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ .4.14‬בהשתתפותו‪  ‬בפעילות‪  ‬מסכים‪  ,‬מאשר‪  ‬ומצהיר‪  ‬המשתתף‪  ‬כי‪  ‬קרא‪  ‬את‪  ‬התקנון‪  ‬ומקבל‪  ‬עליו‪  ‬את‪  ‬הוראותיו‪ ‬‬
‫במלואן‪   .‬ובידה‪  ‬ויתברר‪  ‬כי‪  ‬מועמדים‪  ‬לזכייה‪  ‬לא‪  ‬עמדו‪  ‬בכל‪  ‬תנאי‪  ‬התקנון‪  ‬ו‪/‬או‪ ‬פעלו‪ ‬שלא‪  ‬כדין‪ ‬אז‪ ‬תיפסל‪ ‬‬
‫זכייתם‪ ‬ללא‪ ‬מתן‪ ‬התראה‪ ‬או‪ ‬נימוק‪ ‬מוקדם‪ ‬כלשהו‪ .‬‬
‫‪ .4.15‬כל‪ ‬חבות‪ ‬מס‪ ‬בגין‪ ‬זכייה‪ ‬בפרס‪ ‬תחול‪ ‬על‪ ‬המשתתף‪ .‬‬
‫​משרד‪  ‬המדיה‪  ‬החברתית‪  ‬מולי‪  ‬רינגולד‪  ‬בע"מ‪  ‬ובני‪  ‬משפחותיהם‪  ‬רשאים‪ ‬‬
‫‪ .4.16‬עובדי‪  ‬עורכת‪  ‬הפעילות‪ ,‬‬
‫​בפעילות‪  ‬אולם‪  ‬לא‪  ‬יהיו‪  ‬זכאים‪  ‬לזכייה‪  ‬בפרס‪"  .‬בני‪  ‬משפחה"‪  ‬לעניין‪  ‬סעיף‪  ‬זה‪  ‬לרבות‪ ‬‬
‫להשתתף‪ ‬‬
‫הורים‪ ,‬אחים‪ ,‬הורי‪ ‬הורים‪ ‬וילדים‪/‬ות‪ .‬‬
‫​‪  .‬‬
‫‪ .4.17‬תקנון‪ ‬זה‪ ‬מצוי‪ ‬באתר‪ ‬הפעילות‪ ‬ובמשרדי‪ ‬עורכת‪ ‬הפעילות‬
‫‪ .4.18‬מקום‪  ‬השיפוט‪  ‬לגבי‪  ‬כל‪  ‬תביעה‪  ‬נגד‪  ‬עורכת‪  ‬הפעילות‪  ‬בכל‪  ‬עניין‪  ‬הנובע‪  ‬מפעילות‪  ‬זו‪  ,‬יהיה‪ ‬‬
‫בבית‪ ‬המשפט‪ ‬המוסמך‪ ‬במחוז‪ ‬מרכז‪ ‬בלבד‪ .‬‬
‫‪ .4.19‬למען‪  ‬הסר‪  ‬ספק‪ ,‬הפעילות‪ ‬הינה‪ ‬לצורכי‪ ‬פעילות‪ ‬שיווקית‪ ‬גרידא‪ ‬ומוכרעת‪ ‬על‪ ‬ידי‪ ‬יכולת‪ ‬יצירה‪ ‬‬
‫ומקוריות‪  ,‬והיא‪ ‬לא‪ ‬תחשב‪ ‬כאחת‪ ‬הפעילויות‪ ‬המוגדרות‪ ‬בסעיף‪ 224 ‬לחוק‪ ‬העונשין‪ ,‬התש"ז­‬
‫‪ .1977‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ 44\431\19540‬‬

‫‪   ‬פוקס‪ ‬ויזל‪ ‬בע"מ‪ ,‬רח'‪ ‬חרמון‪ ,‬קריית‪ ‬שדה‪ ‬התעופה‪ ‬ת‪.‬ד‪ ,76 .‬נתב"ג‪ 70100 ‬טל‪             972 3 9050100 :‬פקס‪ :‬‬
‫‪ 972 3 9050200‬‬
‫‪ ‬‬


Related documents


untitled pdf document 2
amazing effect of drinking mango aloe vera juice
tdot fb instagram gewinnspiel
mcbeezy interactive epk 2k15 mobile
social autobots software dont1191
social media guide


Related keywords