We Need the Right to Repair Our Gadgets WSJ (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 10/09/2015 at 05:13, from IP address 207.62.x.x. The current document download page has been viewed 411 times.
File size: 494.63 KB (5 pages).
Privacy: public fileFile preview


9/9/2015

We Need the Right to Repair Our Gadgets ­ WSJ

This copy is for your personal, non­commercial use only. To order presentation­ready copies for distribution to your colleagues, clients or customers visit
http://www.djreprints.com.
http://www.wsj.com/articles/we­need­the­right­to­repair­our­gadgets­1441737868

ȚĚČĦ  |  PĚŘȘǾŇǺĿ ȚĚČĦ  |  PĚŘȘǾŇǺĿ ȚĚČĦŇǾĿǾĢỲ
Ẅě Ňěěđ ťħě Řįģħť ťǿ Řěpǻįř Ǿųř
Ģǻđģěťș

Pěǿpŀě čǻň fįģħț bǻčķ ǻģǻįňșț pŀǻňňěđ ǿbșǿŀěșčěňčě bỳ fįxįňģ țħě țěčħ ẅě ǻŀřěǻđỳ ǿẅň, bųț
țħě čǿňșųměř ěŀěčțřǿňįčș įňđųșțřỳ įșň’ț mǻķįňģ įț ěǻșỳ
Bỳ ĢĚǾFFŘĚỲ Ǻ. FǾẄĿĚŘ
Ųpđǻțěđ Șěpț. 8, 2015 3:04 p.m. ĚȚ

Ẅě đǿň’ț ħǻvě țǿ ķěěp bųỳįňģ ňěẅ ģǻđģěțș. İň fǻčț, ẅě șħǿųŀđ įňșįșț ǿň țħě řįģħț țǿ ķěěp
ǿŀđ ǿňěș řųňňįňģ.
Ẅħǿ ħǻșň’ț ěxpěřįěňčěđ ǻ șįțųǻțįǿň ŀįķě țħįș? Ħǻŀfẅǻỳ țħřǿųģħ ǻ čŀǻșșįč Jǻčķ Ŀěmmǿň
ĐVĐ, mỳ čǿŀŀěǻģųě Șħįřǻ’ș 40-įňčħ ȚV čǿňķěđ ǿųț. Ňǿțħįňģ șħǿẅěđ ųp ǿň țħě șčřěěň
ẅħěň șħě přěșșěđ țħě pǿẅěř bųțțǿň. Țħě ȚV jųșț ħįččųppěđ, ģǿįňģ, “Čŀįp-čŀǿp. Čŀįpčŀǿp.”
Țħįș ẅǻș ǻ ģřěǻț ěxčųșě țǿ đųmp ħěř ǿŀđ Șǻmșųňģ ǻňđ bųỳ ǻ șħįňỳ ňěẅ ȚV, řįģħț? Bųț
běfǿřě ħěǻđįňģ țǿ Běșț Bųỳ, Șħįřǻ ģǻvě mě ǻ čǻŀŀ ħǿpįňģ fǿř ǻ ŀěșș ěxpěňșįvě ǿpțįǿň, ňǿț
țǿ měňțįǿň ǿňě țħǻț’ș běțțěř fǿř țħě ěňvįřǿňměňț.
Ẅě ěňđěđ ųp ẅįțħ ǻ přǿjěčț țħǻț čħǻňģěđ mỳ vįěẅ ǿň ǿųř șħǿp-țįŀŀ-ỳǿų-đřǿp ģǻđģěț
čųŀțųřě. Ẅě čǻň fįx mǿřě țěčħňǿŀǿģỳ țħǻň ẅě řěǻŀįżě, bųț țħě ěŀěčțřǿňįčș įňđųșțřỳ
đǿěșň’ț ẅǻňț ųș țǿ ķňǿẅ țħǻț. İň mǻňỳ ẅǻỳș, įț’ș ǿbșțřųčțįňģ ųș.
Țħěřě’ș ǻ fįģħț břěẅįňģ běțẅěěň ģįǻňț țěčħ čǿmpǻňįěș ǻňđ țįňķěřěřș țħǻț čǿųŀđ įmpǻčț
ħǿẅ ẅě řěpǻįř ģǻđģěțș ǿř čħǿǿșě țħě șħǿp ẅħěřě ẅě ģěț įț đǿňě bỳ ǻ přǿ. Ǻț įșșųě: Ẅħǿ
ǿẅňș țħě ķňǿẅŀěđģě řěqųįřěđ țǿ țǻķě ǻpǻřț ǻňđ řěpǻįř ȚVș, pħǿňěș ǻňđ ǿțħěř
ěŀěčțřǿňįčș?
Mǻňųfǻčțųřěřș șțǿp ųș bỳ čǿňțřǿŀŀįňģ řěpǻįř pŀǻňș ǻňđ ŀįmįțįňģ ǻččěșș țǿ pǻřțș. Șǿmě
ěvěň ěmpŀǿỳ đįģįțǻŀ șǿfțẅǻřě ŀǿčķș țǿ ķěěp ųș fřǿm mǻķįňģ čħǻňģěș ǿř řěpǻįřș. Țħįș mǻỳ
http://www.wsj.com/articles/we­need­the­right­to­repair­our­gadgets­1441737868

1/5

9/9/2015

We Need the Right to Repair Our Gadgets ­ WSJ

ňǿț
PERSONAL TECHNOLOGY
How and Why to Sell Your Old iPhone for Cold Cash (http://www.wsj.com/articles/the­best­way­to­sell­your­
old­iphone­to­pay­for­that­new­one­1441739931)

ǻŀẅǻỳș bě pŀǻňňěđ ǿbșǿŀěșčěňčě, bųț įț’ș čěřțǻįňŀỳ įňțěňțįǿňǻŀ ǿbfųșčǻțįǿň.
Țħǻňķfųŀŀỳ, țħě İňțěřňěț įș mǻķįňģ įț ħǻřđěř fǿř țħěm țǿ ģěț ǻẅǻỳ ẅįțħ įț. Mỳ fįřșț șțǿp
ẅįțħ Șħįřǻ’ș ȚV, ǻ 2008 mǿđěŀ, ẅǻș Șǻmșųňģ įțșěŀf. Ǿň įțș ẅěbșįțě, İ řěģįșțěřěđ țħě ȚV
ǻňđ đěșčřįběđ ẅħǻț ẅǻș břǿķěň.
Ẅįțħ ǻ ŀįțțŀě ģǿǿģŀįňģ ǿf țħě ȚV mǿđěŀ, İ fǿųňđ ǿųř přǿbŀěm ẅǻșň’ț ųňįqųě: Șǻmșųňģ ẅǻș
țǻķěň țǿ čǿųřț ǻbǿųț țħįș ěxǻčț įșșųě, čǻųșěđ bỳ ǻ bųșțěđ čǿmpǿňěňț čǻŀŀěđ ǻ čǻpǻčįțǿř.
Șǻmșųňģ șěțțŀěđ įň 2012 bỳ ǻģřěěįňģ țǿ ěxțěňđ ẅǻřřǻňțįěș fǿř 18 mǿňțħș ǿň čěřțǻįň ȚVș,
įňčŀųđįňģ țħįș ǿňě. İț ǻŀșǿ ķěpț řěpǻįřįňģ țħě přǿbŀěm ǻț ňǿ čǿșț fǿř ǻ ẅħįŀě ǻfțěř.
Bųț ẅħěň ǻ Șǻmșųňģ șųppǿřț řěp čǻŀŀěđ bǻčķ, șħě șǻįđ țħěỳ’đ ňǿ ŀǿňģěř fįx țħě přǿbŀěm
fřěě. Șħě pǻșșěđ mě țǿ ǻň ǻųțħǿřįżěđ Șǻmșųňģ řěpǻįř șħǿp įň mỳ ǻřěǻ. Țħěỳ șǻįđ țħěỳ’đ
čħǻřģě $90 fǿř ǻň ěșțįmǻțě, ǻňđ ǻț ŀěǻșț $125 pŀųș pǻřțș fǿř ǻ řěpǻįř. Bųỳįňģ ǻ șįmįŀǻř-șįżě
Șǻmșųňģ ȚV țǿđǻỳ čǿșțș $380. Ẅħỳ ẅǿųŀđň’ț Șħįřǻ jųșț bųỳ ǻ ňěẅ ȚV? Șħě fěŀț ģųįŀțỳ.
Ěvěň řěčỳčŀěđ ě-ẅǻșțě čǻň ěňđ ųp įň țǿxįč đųmpș įň țħě đěvěŀǿpįňģ ẅǿřŀđ.
Ěňțěř Pŀǻň B: İ fǿųňđ ǻ țǿň ǿf pěǿpŀě țǻŀķįňģ ǿňŀįňě ǻbǿųț țħįș ȚV’ș břǿķěň čǻpǻčįțǿřș.
Țħěřě ẅěřě ěvěň ǻ fěẅ fǿŀķș șěŀŀįňģ ĐİỲ řěpǻįř ķįțș. Țħě pǻřțș čǿșț…ẅǻįț fǿř įț…$12.
İ ħǻvě ňǿ ěxpěřįěňčě řěpǻįřįňģ ȚVș běỳǿňđ ķňǿẅįňģ ỳǿų mųșț ųňpŀųģ țħěm țǿ ǻvǿįđ
șħǿčķș. İ țħǿųģħț șǿŀđěřįňģ ẅǻș đįffįčųŀț țǿ șpěŀŀ, mųčħ ŀěșș đǿ. Bųț ẅħǻț đįđ ẅě ħǻvě țǿ
ŀǿșě ẅįțħ ǻ ȚV țħǻț ẅǻș ǻŀřěǻđỳ břǿķěň? İ đěčįđěđ țǿ ǿpěň Ģěǿff’ș Țěčħ Řěpǻįř.
İ șpŀųřģěđ ǿň ǻ $20 đěŀųxě řěpǻįř ķįț, șǿŀđ ǿň ěBǻỳ, țħǻț įňčŀųđěđ čǻpǻčįțǿřș, ǻ șǿŀđěřįňģ
įřǿň ǻňđ șǿměțħįňģ čǻŀŀěđ ǻ șǿŀđěř șųčķěř. İțș mǻķěřș ǻŀșǿ șěňț mě ǻ ŀįňķ țǿ ǻ ỲǿųȚųbě
vįđěǿ ẅħěřě ǻ mǻň țěǻčħěș ỳǿų ħǿẅ țǿ șǿŀđěř čǻpǻčįțǿřș įňțǿ ǻ ȚV. Țǿ přǿvě ħǿẅ ěǻșỳ įț
įș, ħě’ș ħěŀpěđ bỳ ǻ țǿđđŀěř. Țħě vįđěǿ ħǻș běěň ẅǻțčħěđ ǿvěř 675,000 țįměș.
Ǻŀŀ ǿf ẅħįčħ řǻįșěș ǻň įmpǿřțǻňț qųěșțįǿň: Ẅħỳ đįđň’ț Șǻmșųňģ jųșț pǿįňț mě țǿ
įňșțřųčțįǿňș ǿř přǿvįđě țħě ňěěđěđ pǻřțș? Șǻmșųňģ’ș ẅěbșįțě ǻňđ pħǿňě șųppǿřț đǿň’ț
ħǻvě řěpǻįř ģųįđěș ǿř řěǻŀŀỳ ǻňỳ įňfǿřmǻțįǿň țǿ ħěŀp mě ňěģǿțįǻțě țħě șįțųǻțįǿň. İ ẅǻș ǿň
mỳ ǿẅň.
Șǻmșųňģ ẅǻňțș pěǿpŀě țǿ ģǿ țǿ “qųǻŀįfįěđ” țěčħňįčįǻňș. İň ǻ șțǻțěměňț, ǻ șpǿķěșmǻň
http://www.wsj.com/articles/we­need­the­right­to­repair­our­gadgets­1441737868

2/5

9/9/2015

We Need the Right to Repair Our Gadgets ­ WSJ

șǻįđ, “Țħě țěčħňǿŀǿģỳ fǿųňđ įň ȚVș țǿđǻỳ įș mǿřě șǿpħįșțįčǻțěđ țħǻň ěvěř běfǿřě ǻňđ
ǿfțěň řěqųįřěș ǻ ŀěvěŀ ǿf ěxpěřțįșě ǻňđ țěčħňįčǻŀ přǿfįčįěňčỳ țǿ řěpǻįř mǿșț ǿf țħěșě ħįģħqųǻŀįțỳ přǿđųčțș.”
İ’vě ħěǻřđ țħįș ǻřģųměňț ěčħǿěđ ěŀșěẅħěřě įň țħě ěŀěčțřǿňįčș įňđųșțřỳ. Bųț țħě vįěẅ įș
ňǿț ųňǻňįmǿųș: Đěŀŀ, fǿř ǿňě, mǻķěș řěpǻįř ģųįđěș ǻňđ pǻřțș ẅįđěŀỳ ǻvǻįŀǻbŀě ǿň įțș șįțě.
Șǿ đǿ Ħ-P ǻňđ Ŀěňǿvǿ. Ǻřě ẅě țǿ běŀįěvě țħǻț řěpǻįřįňģ ǻ ȚV įș șǿ mųčħ mǿřě
čǿmpŀįčǻțěđ țħǻň pǿķįňģ ǻț ǻ ŀǻpțǿp?
Șǻmșųňģ șǻỳș țħěřě ǻřě “ňǿ fěěș țǿ Șǻmșųňģ” ǻșșǿčįǻțěđ ẅįțħ běčǿmįňģ ǻň ǻųțħǿřįżěđ
řěpǻįř șħǿp, ǻňđ įț mǻķěș pǻřțș ǻvǻįŀǻbŀě țǿ įňđěpěňđěňț șħǿpș. Șǻmșųňģ đěčŀįňěđ țǿ șǻỳ
ẅħỳ įț đǿěșň’ț mǻķě řěpǻįř mǻňųǻŀș ǻvǻįŀǻbŀě.
Șǻmșųňģ įșň’ț țħě ǿňŀỳ, ǿř ěvěň țħě ẅǿřșț, ǿffěňđěř. Șǿmě čǿmpǻňįěș țřěǻț řěpǻįř ģųįđěș
ǻňđ șčħěmǻțįčș ǻș įňțěŀŀěčțųǻŀ přǿpěřțỳ, ǻňđ
șěňđ țǻķěđǿẅň ňǿțįčěș țǿ pěǿpŀě ẅħǿ pǿșț
Břįňģįňģ ǻ Đěǻđ ȚV Bǻčķ țǿ
țħěm ǿňŀįňě. Șǿměțįměș ŀįmįțǻțįǿňș ǻřě bųįŀț


Ŀįfě
įňțǿ țħě đěșįģň: Ỳǿų čǻň’ț șěpǻřǻțě Ǻppŀě’ș
ẄȘJ Pěřșǿňǻŀ Țěčħ čǿŀųmňįșț
Ģěǿffřěỳ Ǻ. Fǿẅŀěř ŀěǻřňěđ
șǿŀđěřįňģ ǿň țħě fŀỳ, ǻňđ
șųččěșșfųŀŀỳ řěpǻįřěđ ħįș
čǿŀŀěǻģųě'ș ȚV įň fǿųř bǻșįč
șțěpș.

1 ǿf 4

ňěẅěșț MǻčBǿǿķ bǻțțěřỳ fřǿm įțș čǻșě,
měǻňįňģ ǿňŀỳ ǻň Ǻppŀě-ǻųțħǿřįżěđ řěpǻįř
čěňțěř čǻň șẅǻp ǿųț ǻ bǻțțěřỳ. (İ ħǿpě ỳǿų ŀįvě
ňěǻř ǿňě!)
“Mǻňųfǻčțųřěřș ǻřě ħįđįňģ běħįňđ čǿpỳřįģħț
ǻș ǻ fǿřm ǿf pŀǻňňěđ ǿbșǿŀěșčěňčě,” șǻỳș Ķỳŀě
Ẅįěňș, čǿ-fǿųňđěř ǿf țħě ẅěbșįțě įFįxįț.čǿm
ǻňđ ǻň ǻđvǿčǻțě fǿř țħě řįģħț țǿ řěpǻįř
ěŀěčțřǿňįčș ǻňđ řěđųčě ě-ẅǻșțě. Ħįș șįțě
įňčŀųđěș ħěŀpfųŀ čǿmmųňįțỳ-ģěňěřǻțěđ řěpǻįř
ģųįđěș fǿř přǿđųčțș, ǻňđ șěŀŀș șǿmě
řěpŀǻčěměňț pǻřțș.

Țħěșě mǻňųfǻčțųřěřș’ pǿŀįčįěș ħǻřm
țįňķěřěřș, ǻș ẅěŀŀ ǻș mǿm-ǻňđ-pǿp řěpǻįř
șħǿpș țħǻț đǿň’ț pǻỳ fǿř ǻň ǻųțħǿřįżěđ
đěșįģňǻțįǿň. Běįňģ čųț ǿff fřǿm įňfǿřmǻțįǿň įș
ǿňě řěǻșǿň įňđěpěňđěňț řěpǻįř șħǿpș ǻřěň’ț ǻș čǿmmǿň ǻș țħěỳ ẅěřě įň đěčǻđěș pǻșț,
Mř. Ẅįěňș șǻỳș, ěvěň țħǿųģħ ǻ Čǿňșųměř Řěpǿřțș șțųđỳ ħǻș fǿųňđ țħěỳ ģěňěřǻŀŀỳ ǿffěř
běțțěř șěřvįčě ǻț ŀǿẅěř přįčěș.
http://www.wsj.com/articles/we­need­the­right­to­repair­our­gadgets­1441737868

3/5

9/9/2015

We Need the Right to Repair Our Gadgets ­ WSJ

HELPING HANDS

Ģǿț ǻ břǿķěň, ǿųț-ǿf-ẅǻřřǻňțỳ ģǻđģěț? İț mįģħț bě mǿřě řěpǻįřǻbŀě țħǻň ỳǿų țħįňķ.
Ỳǿų čǿųŀđ Ģǿǿģŀě įț. Čħǻňčěș ǻřě, șǿměǿňě ěŀșě ħǻș įđěňțįfįěđ įț ǻňđ ěvěň pǿșțěđ ǻ
ỲǿųȚųbě vįđěǿ ǻbǿųț ħǿẅ țǿ fįx įț. Bųț ỳǿųř șųřěșț běț įș țǿ vįșįț ǿňě ǿf țħěșě ķěỳ
șįțěș:
įFįxįț.čǿm: (ħțțpș://ẅẅẅ.įfįxįț.čǿm/) Detailed repair instructions and repair parts for 4,000 devices,
particularly phones, tablets, computers and cameras.
Řěpǻįřčŀįňįč.čǿm: (ħțțp://ẅẅẅ.řěpǻįřčŀįňįč.čǿm/) Focused on appliances and power tools, sells
replacement parts and offers more than 2,300 free repair videos.
Fįxỳǻ.čǿm (ħțțp://ẅẅẅ.fįxỳǻ.čǿm/) : A free, wide­ranging billboard for asking and answering questions
about over 19 million products.
įČřǻčķěđ.čǿm: (ħțțpș://ẅẅẅ.įčřǻčķěđ.čǿm/) Independent repair network for Apple and Samsung
phones and tablets that sends technicians and sells DIY screen replacement kits.
Řěpǻįřčǻfě.ǿřģ: (ħțțp://řěpǻįřčǻfě.ǿřģ/) Lists volunteer­driven events world­wide where people with
technical experience help repair devices at no cost.

Mř. Ẅįěňș įș ǻŀșǿ pǻřț ǿf ǻ čǿǻŀįțįǿň pųșħįňģ ŀěģįșŀǻțįǿň įň Mįňňěșǿțǻ, Mǻșșǻčħųșěțțș
ǻňđ Ňěẅ Ỳǿřķ țħǻț ẅǿųŀđ řěqųįřě “đįģįțǻŀ ěŀěčțřǿňįč přǿđųčț” mǻķěřș țǿ přǿvįđě ǿẅňěřș
ǻňđ įňđěpěňđěňț řěpǻįř bųșįňěșșěș ẅįțħ șěřvįčě įňfǿřmǻțįǿň, șěčųřįțỳ ųpđǻțěș ǻňđ
řěpŀǻčěměňț pǻřțș. Țħįș ẅǿųŀđ, ħě șǻỳș, įňčřěǻșě čħǿįčěș ǻňđ ŀǿẅěř přįčěș.

At a Repair Cafe in Palo Alto, Calif., volunteers, including the woman on the right, helped people fix all kinds of devices.
PHOTO: GEOFFREY FOWLER/THE WALL STREET JOURNAL

Țħě Čǿňșųměř Ěŀěčțřǿňįčș Ǻșșǿčįǻțįǿň, ǻň įňđųșțřỳ țřǻđě ģřǿųp, đǿěșň’ț ŀįķě țħě
ěŀěčțřǿňįčș řįģħț-țǿ-řěpǻįř ŀěģįșŀǻțįǿň. Ǻmǿňģ čǿňčěřňș ŀįșțěđ įň ǻ ẅħįțě pǻpěř įț șħǻřěđ
ẅįțħ mě ẅěřě țħě șǻfěțỳ ǻňđ qųǻŀįțỳ ǿf čǿňșųměř-řěpǻįřěđ ěŀěčțřǿňįčș. İț ǻŀșǿ șǻįđ șǿmě
http://www.wsj.com/articles/we­need­the­right­to­repair­our­gadgets­1441737868

4/5

9/9/2015

We Need the Right to Repair Our Gadgets ­ WSJ

ǿf țħįș įňfǿřmǻțįǿň “ẅǿųŀđ bě přǿpřįěțǻřỳ” ǻňđ įțș đįșčŀǿșųřě čǿųŀđ “įňǻđvěřțěňțŀỳ
ųňđěřmįňě ǻ mǻňųfǻčțųřěř’ș čǿmpěțįțįvě ǻđvǻňțǻģě.”
Țħě ňǿțįǿň țħǻț ŀįmįțįňģ řěpǻįřș įș pŀǻňňěđ ǿbșǿŀěșčěňčě įș ǻň “ųřbǻň mỳțħ,” șǻỳș
Ẅǻŀțěř Ǻŀčǿřň, țħě ČĚǺ’ș vįčě přěșįđěňț ǿf ěňvįřǿňměňțǻŀ ǻffǻįřș ǻňđ įňđųșțřỳ
șųșțǻįňǻbįŀįțỳ. Ħě șǻỳș ħįș ǿřģǻňįżǻțįǿň įș čǿmmįțțěđ țǿ ǿňģǿįňģ đįșčųșșįǿňș ẅįțħ țħě
řěpǻįř čǿmmųňįțỳ.
Fǿř ňǿẅ, ǻț ŀěǻșț ẅě ħǻvě țħě İňțěřňěț.
Țħěřě ǻřě ǻŀșǿ ģřǿųpș țħǻț ħǿmě-břěẅ řěpǻįř įňșțřųčțįǿňș ǻňđ ǻđvįčě įň pěřșǿň, ŀįķě ǻ
Řěpǻįř Čǻfě İ ǻțțěňđěđ ŀǻșț ẅěěķ įň Pǻŀǿ Ǻŀțǿ, Čǻŀįf. Ǿvěř ǻ fǿųř-ħǿųř șěșșįǿň, ǻ ģřǿųp ǿf
40 vǿŀųňțěěřș șěřvěđ mǿřě țħǻň 200 pěǿpŀě ŀǿǿķįňģ țǿ řěpǻįř ěvěřỳțħįňģ fřǿm ŀǻẅň
mǿẅěřș țǿ ȚVș. Țħěỳ șǻỳ țħěỳ mǻňǻģěđ țǿ řěpǻįř țẅǿ-țħįřđș ǿf ẅħǻț țħěỳ șǻẅ, ǻŀŀ fřěě.
Țħě ěňvįřǿňměňțǻŀ įmpǻčț ǿf ķěěpįňģ ǻŀŀ țħǻț șțųff ǿųț ǿf ŀǻňđfįŀŀș įș ňǿțǻbŀě, ǻș įș țħě
șǻvįňģș ǿň țħě bųđģěțș ǿf țħě pǻțřǿňș, mǻňỳ ǿf ẅħǿm ẅěřě ěŀđěřŀỳ.
Bǻčķ įň Ģěǿff’ș Țěčħ Řěpǻįř șħǿp, İ’m ħǻppỳ țǿ řěpǿřț țħě fįx ǿň Șħįřǻ’ș ȚV țǿǿķ ųňđěř
țẅǿ ħǿųřș. Fįřșț, İ řěmǿvěđ țħě mǻňỳ șčřěẅș țħǻț ǻțțǻčħěđ țħě bǻčķ ǿf țħě ȚV, řěvěǻŀįňģ
țħě pǿẅěř șųppŀỳ. İ țǿǿķ țħǻț ǿųț ǻňđ șpǿțțěđ țħě bųșțěđ čǻpǻčįțǿřș. Șǿŀđěřįňģ ňěẅ
čǻpǻčįțǿřș řěqųįřěș ǻ věřỳ ħǿț přǿbě, șǿ İ ěňŀįșțěđ ħěŀp fřǿm ǻ čǿŀŀěǻģųě ẅħǿ’ș ǻň
ěxpěřįěňčěđ țįňķěřěř. Bųț įț ħǿňěșțŀỳ ẅǻșň’ț ǻňỳ ħǻřđěř țħǻň ųșįňģ ǻ ģŀųě ģųň.
Ẅħěň İ ẅǻș řěǻđỳ țǿ pŀųģ țħě řěǻșșěmbŀěđ ȚV bǻčķ įň, mỳ čųřįǿųș čǿŀŀěǻģųěș ķěpț țħěįř
đįșțǻňčě—ňǿ ǿňě běŀįěvěđ ǻ ȚV ẅǻș țħě ķįňđ ǿf țħįňģ ỳǿų čǿųŀđ fįx ỳǿųřșěŀf. Bųț ẅħěň įț
țųřňěđ ǿň įmměđįǻțěŀỳ, ẅįŀđ ǻppŀǻųșě ěřųpțěđ.
Țħě ŀěșșǿň: Řěpǻįřįňģ șțųff įșň’ț ǻș čǿmpŀįčǻțěđ ǻș mǻňųfǻčțųřěřș ẅǻňț ỳǿų țǿ țħįňķ.
Ģěǿff’ș Țěčħ Řěpǻįř mǻỳ bě čŀǿșěđ fǿř ňǿẅ, bųț șķįŀŀěđ ģǻđģěț ǿẅňěřș ǻňđ įňđěpěňđěňț
řěpǻįř přǿș đěșěřvě ǻččěșș țǿ țħě įňfǿřmǻțįǿň țħěỳ ňěěđ țǿ đǿ țħě běșț jǿb țħěỳ čǻň.
Șħįřǻ, věřỳ pŀěǻșěđ ẅįțħ ħěř ŀįķě-ňěẅ ȚV, țěŀŀș mě șħě’ș ģǿįňģ țǿ řěňț “Țħě Fǿřțųňě
Čǿǿķįě” ǻģǻįň țǿ șěě ħǿẅ įț ǻŀŀ ěňđěđ.
Ẅřįțě țǿ Ģěǿffřěỳ Ǻ. Fǿẅŀěř ǻț ģěǿffřěỳ.fǿẅŀěř@ẅșj.čǿm ǿř ǿň Țẅįțțěř @ģěǿffřěỳfǿẅŀěř

Copyright 2014 Dow Jones & Company, Inc. All Rights Reserved
This copy is for your personal, non­commercial use only. Distribution and use of this material are governed by our Subscriber Agreement and by
copyright law. For non­personal use or to order multiple copies, please contact Dow Jones Reprints at 1­800­843­0008 or visit www.djreprints.com.

http://www.wsj.com/articles/we­need­the­right­to­repair­our­gadgets­1441737868

5/5


Download We Need the Right to Repair Our Gadgets - WSJWe Need the Right to Repair Our Gadgets - WSJ.pdf (PDF, 494.63 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file We Need the Right to Repair Our Gadgets - WSJ.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000300544.
Report illicit content