PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactVyjadrenie MPRV SR .pdf


Original filename: Vyjadrenie MPRV SR.pdf
Author: Halászová Andrea

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 11/10/2015 at 11:01, from IP address 95.103.x.x. The current document download page has been viewed 332 times.
File size: 273 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Kancelária ministra,
odbor komunikácie a marketingu
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Jakub Cíbik

tel.: + 421 (2) 59 266 246
fax: + 421 (2) 52 963 871
email: press@land.gov.sk
www.mpsr.sk
Vybavuje: Mgr. Simona Lucia Horváthová
Bratislava, 23.06. 2015

VEC: Stanovisko MPRV SR
Otázky:
1. Sú podľa vás podmienky pre ochranu biodiverzity zahrnuté v pravidlách pre
vyplácanie priamych platieb dostačujúce?
2. Dostávate od ochranárskych združení požiadavku na zaradenie mozaikového kosenia
TTP (ponechanie nepokosených plôch) do pravidiel vyplácania dotácií?
3. Je podľa vás ponechanie 20% nepokosenej plochy prijateľné alebo príliš vysoké číslo
pre poľnohospodárov
4. Zohráva podľa vás voľne žijúci hmyz (teda nie domáce včely) významnú úlohu pri
opeľovaní poľnohospodárskych plodín?
5. Je podľa vás potrebné do podmienok pre vyplácanie dotácií zahŕňať podmienky
smerujúce k ekologizácií poľnohospodárstva?
1. Znenie požiadaviek krížového plnenia PH2 a PH3 vychádza z nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej
poľnohospodárskej politiky. Požiadavky PH2 vychádzajú zo smernice
Európskeho
parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva a požiadavky PH 3
vychádzajú zo smernice Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich
živočíchov a rastlín, ktoré sú v podmienkach Slovenskej republiky transponované do
právneho poriadku najmä prostredníctvom zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
ktorého gestorom je rezort životného prostredia (MŽP SR). Okrem uvedených požiadaviek
PH2 a PH3 sú žiadatelia povinní dodržiavať aj iné podmienky, ktoré prispievajú k zachovanie
biodiverzity, ako sú napr. DPEP7 (zachovávanie krajinných prvkov) a TP (dodržiavanie
zachovávania trvalých pasienkov).
V tomto kontexte podmienok ochrany biodiverzity zahrnutých v pravidlách krížového
plnenia, ako jednej z podmienok poskytovania priamych platieb, možno konštatovať, že tieto
vyplývajú z právneho rámca Európskej únie a Slovenskej republiky. Z uvedeného vyplýva, že
Podporujeme slovenské potraviny

https://www.facebook.com/minagri.sr

znenie požiadaviek krížového plnenia PH2 a PH3 vychádza z platnej právnej úpravy
a nemôže sa odchyľovať od pravidiel, ktoré stanovil právny rámec EÚ a SR.
2. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) nemá od
roku 2005 do súčasnosti vedomosť o tom, že by bol oslovený s požiadavkou na zaradenie
mozaikového kosenia TTP ako podmienky alebo pravidla krížového plnenia.
3. Otázka úplného ponechania 20% nepokosenej plochy TTP je vzhľadom na predchádzajúcu
odpoveď z pohľadu priamych platieb a krížového plnenia irelevantná.
4. Opeľovanie, či už za pomoci včiel alebo iného voľne žijúceho hmyzu má význam a vo veľa
prípadoch nenahraditeľný vplyv na dosahovanie úrody v poľnohospodárskej výrobe. MPRV
SR venuje tejto problematike náležitú pozornosť a v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014
– 2020 alokoval časť prostriedkov do opatrenia, ktorého cieľom je práve zvýšiť početnosť
opeľujúceho hmyzu tým, že pomôže vytvoriť na plochách vhodné a pre opeľovačov
atraktívne plochy kvitnúcich porastov prostredníctvom opatrenia „multifunkčné okraje polí“.
5. Ekologizácia poľnohospodárstva je jedným z hlavných cieľov novej Spoločnej
poľnohospodárskej politiky Európskej únie. V rámci platby na poľnohospodárske postupy
prospešné pre klímu a životné prostredie je každý žiadateľ o priame platby je povinný
dodržiavať ekologizačné postupy, ktorými sú diverzifikácia plodín a vyčlenenie oblasti
ekologického záujmu na ornej pôde a zachovávanie existujúceho trvalého trávneho porastu.
Na tieto nadväzujú pravidlá krížového plnenia a za ďalšiu nadstavbu ekologizácie
poľnohospodárstva možno považovať jednotlivé agroenvironmentálno-klimatické opatrenia,
vrátane ekologického poľnohospodárstva v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

S pozdravom

Mgr. Peter Hajnala, PhD.
riaditeľ odboru

Podporujeme slovenské potraviny

https://www.facebook.com/minagri.sr


Vyjadrenie MPRV SR.pdf - page 1/2
Vyjadrenie MPRV SR.pdf - page 2/2

Related documents


PDF Document vyjadrenie mprv sr
PDF Document stanovisko zmos hsr sr 18 8 2014 k pia
PDF Document v eobecne obchodne podmienky
PDF Document font pairing basics
PDF Document v eobecne obchodne podmienky
PDF Document reklma n poriadok


Related keywords