Zadania laborki .pdf

File information


Original filename: Zadania laborki.pdf
Author: Sznupas

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 14/10/2015 at 18:44, from IP address 212.191.x.x. The current document download page has been viewed 716 times.
File size: 258 KB (5 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Zadania laborki.pdf (PDF, 258 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


PrzykLadowe zadania z laborek
(InZynieria materialowa)
Ćwiczenie 1:
Ver1:
1. Co to są kompozyty?
2. Co to są Polimery?
Ver2:
1. Co to jest kompozyt?
2. Co to jest polimer?
Ver3:
1. Co to jest ciało stałe i jak powstaje
2. Wymieo: defekty, rodzaje siatek i rodzaje wiązao
Ver4:
1. Rodzaje defektów
2. Ciał krystaliczne i amorficzne (chodziło o różnicę w budowie)

Ćwiczenie 3:
Ver1:
1. Narysowad wykres zależności ?' i tg? od częstotliwości dla dielektryków.
2. Rodzaje polaryzacji.

Ćwiczenie 4/5:
Ver1:
1.W jaki sposób prąd płynie przez dielektryk.
2.Wpływ wilgotności na prąd płynący przez dielektryk.
3.Na czym polega przewodnictwo w dielektrykach
4.Jaki wpływ na prąd w dielektrykach ma woda(wilgod)
Ver2:
1. Narysuj schemat pomiaru prądy skrośnego w układzie trójelektrodowym.
2. Opisz wpływ temeperatury na konduktywnośd w dielektrykach.
Ver3:
1. Jakie zjawiska zachodzą w dielektryku, gdy podłączymy napięcie stałe
2. Od czego zależy wartośd prądu powierzchniowego, co to jest hydrofobowośd,
hydrofilowośd i hydrofizacja. Narysowad kąty zwilżania.
Ver4:
1. Narysuj Schemat Dielektryka z jednym relaksatorem i objaśnij fizyczne znaczenie tych
elementów w obwodzie.
1. Schemat pomiaru prądu skrośnego.
2. Wykres dla dielektryków rzeczywistych, zależnośd konduktywności od temp.
3. Co to są substancje hydrofobowe?
4. Czy materiały polarne są częściej/w zasadzie sub. hydrofilowymi czy hydrofobowymi? (ty
chodzilo o powiazanie zaleznosci z tym, ze woda jest polarna to się przyciąga)
5. Wymien prady plynace przez dielektryk.
Ver5:
1. Jakie zjawiska zachodzą po przyłączeniu napięcia stałego do dielektryka?
2. Co to jest rezystywnośd powierzchniowa i od czego zależy?

Ćwiczenie 6:
Ver1:
1. Co to jest termoelement.
2. Bilans mocy.
Ver2:
1. Bilans mocy elementu chłodzącego
2. Sprawnośd modułu chłodzącego

Ćwiczenie 8:
Ver1
1. Podad właściwości ferrytów
2. Wpływ temperatury na właściwości ferrytów

Ćwiczenia 9:
Ver1:
1. Podaj klasyfikację nadprzewodników. (ze względu na temperaturę krytyczną: nisko,średnio-,wysokotemperaturowe oraz nadprzewodniki I i II rodzaju)
2. Narysuj wykres zależności rezystywności materiału od temperatury. (Rys.1)
3. Co to są pary Coopera?
4. Podaj parametry określające (ograniczające?) nadprzewodniki. (pole krytyczne H, krytyczna
gęstośd prądu J, temperatura krytyczna T)
5.Podaj dwie najważniejsze cechy nadprzewodników. (diamagnetyzm, zerowa rezystancja)
Ver2:
1. Jaki wpływ ma pole magnetyczne na prąd krytyczny
2. Teoria BCS

Ćwiczenie 10:
Ver1:
1.Na czym polega proces fuidyzacji.
2.Czym jest zalewanie w kubku.
Ver2:
1. Napisad wszystko o lepkości
2. Opisad różnice między zalewaniem w kubku a w formie
Ver3:
1. Czynniki narażeniowe
2. Hermetyzacja powierzchniowa
Ver4:
1. Co to jest lepkośd i jak się ją wyznacza
2. Co to jest skurcz temperaturowy

Ćwiczenie 1L:
Ver1:
1. Co to jest rezystywnosc, podaj jednostkę.
2. Jaki wpływ ma temperatura na rezystywnosc?
Ver2:
1. Uporządkuj według konduktywności podane materiały : srebro, miedź, żelazo , konstantan
*od razu podałem Wam odpowiedź
2. Co to jest reguła Mathiessena, co to jest TWR.

Ćwiczenie 3L:
Ver1:
1. Narysowad konduktywnośd w funkcji temperatury i opisad poszczególne odcinki.
2. Z którego odcinka i w jaki sposób wyznaczamy szerokośd pasma zabronionego.

Ćwiczenie 4L:
Ver1:
1. Narysuj krzywą histerezy i nanieś objaśnienia.
2.Co to jest przenikalnośd magnetyczna względna i ile wynosi dla ferromagnetyków?


Document preview Zadania laborki.pdf - page 1/5

Document preview Zadania laborki.pdf - page 2/5
Document preview Zadania laborki.pdf - page 3/5
Document preview Zadania laborki.pdf - page 4/5
Document preview Zadania laborki.pdf - page 5/5

Related documents


zadania laborki
sir pytania na egzamin
opracowanie elektronika1
k1 zestawienie
cw1 dioda
odpowiedzi na pytania metadologia bada naukowych

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Zadania laborki.pdf