Podmínky StudentAgency .pdf

File information


Original filename: Podmínky_StudentAgency.pdf
Title: Microsoft Word - Podmínky.docx

This PDF 1.3 document has been generated by Word / Mac OS X 10.10.4 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 15/10/2015 at 19:40, from IP address 70.29.x.x. The current document download page has been viewed 224 times.
File size: 118 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Podmínky_StudentAgency.pdf (PDF, 118 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Podmínky

Účastí  v  této  soutěži  účastník  potvrzuje,  že  si  přečetl  následující  podmínky
a že s
nimi souhlasí.
PRAVIDLA

1. Do soutěže se nemohou přihlásit zaměstnanci nebo dodavatelé společnosti Student Agency nebo
Busbud, jakákoli osoba přímo nebo nepřímo zapojená do organizace nebo vedení soutěže, přímí
členové jejich rodiny nebo jiné organizace, mimo jiné například cestovní kanceláře nebo cestovní
agentury.
2. Vítězové  musí  využít  veškeré  náležité  dovednosti  a  vynaložit  veškerou  náležitou  péči  a  zajistit,  
aby  cesta  byla  podniknuta  bezpečně  a  přiměřeně  povaze,  velikosti  a  věkovému  rozsahu  skupiny,  
včetně  zajištění  náležitého  posouzení  a  řízení  všech  rizik.
3. Vítězové  musí  být  ve  věku  nejméně  18  let.
4. Vítězové  nesou  odpovědnost  za  sjednání  a  zajištění  správného  cestovního  pojištění.
5. Vítězové   musí   potvrdit   data   jejich   cesty   do   6.   listopadu   2015.   Pokud   tak   vítězové   neučiní,  
vyhrazují   si   společnosti   Student   Agency   a   Busbud   právo   vybrat   náhradního   vítěze   s   použitím  
postupu,  který  je  podrobně  popsán  níže.
6. Více přihlášek  na  osobu  není  povoleno.

PŘIHLÁŠENÍ  DO  SOUTĚŽE
7. Při  přihlašování  se  do  soutěže  musí  účastníci  zadat  své  jméno,  příjmení,
adresy pro elektronickou
poštu, město  bydliště,  a  vyplnit  přihlášku  do  soutěže.  
8. Soutěž  bude  probíhat  od  pondělí  19.  října  2015  do  neděle  1.  listopadu  2015  12:00.
9. Aby účastníci  měli  nárok  na  cenu,  musí  poskytnout  všechny  informace  požadované  v  procesu  
dotazování  a  vyhovět  všem  pravidlům.
10. Společnosti  Student  Agency  a  Busbud  nepřijímají  odpovědnost  za  neplatné  přihlášky,  falešné  
přihlášky  nebo  přihlášky,  které  se  ztratí  nebo  budou  neúplné
v důsledku  chyby  počítače  nebo  z  
jakéhokoli  jiného  důvodu.
11. V případě  nesprávného  zadání  kontaktních  údajů  bude  přihláška  považována  za  neplatnou.
12. Společnosti   Student   Agency   a   Busbud   si   vyhrazují   právo   účastníky   za   porušení   pravidel  
vyloučit.

13. Má se za to, že přihlášením  do  soutěže  účastníci  přijali  tyto  podmínky
a souhlasí s tím, že jsou
jimi vázáni.
14. Účast   je   bezplatná,   účastníkům   však   mohou   v   závislosti   na   jejich   internetovém   balíčku  
vzniknout  poplatky  za  data.

CENA
15. Cena zahrnuje ubytování na 2 noci, cestu autobusem tam a zpět  z  města
v Evropě,  kde  výherci  mají  
bydliště,  do  Berlína,  kapesné  300  EUR.
16. Vybrán bude 1 vítěz  ceny,  kterým  musí  být  jedna  ze  dvou  cestujících  osob.
17. Datum cesty musí být dohodnuto se společnostmi  Student  Agency  a  Busbud  před  uskutečněním  
cesty  a  to  podle  dostupnosti  volných  míst.
18. Cena je nepřevoditelná,  nevyměnitelná  a  nelze  ji  vyměnit  za  hotovost.
19. Cenu nelze použít ve spojení s jakýmikoli jinými nabídkami během  propagační  akce.
Poskytnutá přeprava  autobusem  bude  zahrnovat  autobusové  jízdenky  pro  2  osoby  z  města  bydliště  
v  Evropě  do  Berlína  a  z  Berlína  do  města  bydliště  v  Evropě.
Společnost   Busbud   si   vyhrazuje   právo   použít   u   vybraných   autobusových   jízdenek   vítěze  
alternativní  způsob  dopravy.
Cena nezahrnuje členství  nebo  kódy  z  propagační  akce  společnosti  Busbud  ani  Student  Agency  
ani  jakékoli  z  jejich  přidružených  stran.

VÝBĚR  VÍTĚZE

1.  Losován se uskuteční  dne  2.  listopadu  2015.
2.  Tým společnosti  Busbud  vybere  vítěze  náhodně  ze  všech  platných  přihlášek  přijatých  v  souladu  
s  těmito  podmínkami.

3.  Vítěz  bude  uvědomen  elektronickou  poštou  do  3  dnů  po  losování.
4.  Jméno a regionální umístění  vítěze  budou  zveřejněny  prostřednictvím  sociálních  médií.  Od  vítěze  
může  být  požadována  účast  na  propagaci  po  události.
5.  
6.  VŠEOBECNÉ INFORMACE

7.  Pořadatelem  této  soutěže  jsou  společnosti  Student  Agency  a  Busbud  Inc.
8.  Všechny přihlášky  se  stanou  majetkem  společností  Student  Agency  a  Busbud  Inc.
9.  Společnosti   Student   Agency   a   Busbud   neponesou   odpovědnost   za   žádnou   ztrátu,   škodu,  
závazky,  úraz  nebo  zklamání  (mimo  jiné  včetně  nepřímé  nebo  následné  ztráty)  utrpěné  v  
důsledku  účasti  v  soutěži  nebo  přijetí  ceny.  Toto  je  rozšířeno  na  škodu  způsobenou  na  
počítačích  v  důsledku  účasti  v  soutěži.

10.  

Společnosti  Student  Agency  a  Busbud  nenesou  odpovědnost  za  žádné  incidenty,  k  nimž  
dojde  během  cesty.

11.  

Nic v těchto   podmínkách   nevylučuje   odpovědnost   společnosti   Student   Agency   nebo  
Busbud  za  smrt,  úraz,  podvod  nebo  podvodné  klamné  vylíčení
v důsledku  její  nedbalosti.

12.  

Účastí  v  soutěži  účastníci,  pokud  není  oznámeno  jinak,  souhlasí  s  tím,  že  je  společnosti  
Student   Agency   a   Busbud   mohou   kontaktovat   za   účely   propagace,   marketingu   nebo  
publicity.

13.  

Společnosti  Student  Agency  a  Busbud  si  vyhrazují  právo  soutěž  zrušit,  upravit,  zkrátit  nebo  
prodloužit  v  jakékoli  fázi,  s  oznámením  nebo  bez  oznámení,  pokud  to  bude  považováno  
za  nutné.  Společnosti  Student  Agency  a  Busbud  neponesou  odpovědnost  za  nedodržení  
jejich   závazků   v   souvislosti   se   soutěží   v   případech,   kdy   nedodržení   bude   způsobeno  
okolnostmi  mimo  jejich  kontrolu.

Společnosti  Student  Agency  a  Busbud  si  vyhrazují  právo  upravit  tyto  podmínky  kdykoli  
oznámením  na  adrese:  http://www.busbud.com/promo-student-agency-berlin-czech/
Všechny  předtím  předložené  přihlášky  zůstanou  v  platnosti.  


Document preview Podmínky_StudentAgency.pdf - page 1/3

Document preview Podmínky_StudentAgency.pdf - page 2/3
Document preview Podmínky_StudentAgency.pdf - page 3/3

Related documents


podm nky va
podm nky studentagency
podm nky studentagency
busbud competition t c studentagencyexample 1
busbud competition t c studentagencyexample
srs40 48

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Podmínky_StudentAgency.pdf