3D Studio MAX .pdf

File information


Original filename: 3D Studio MAX.pdf
Title: Uvod
Author: Slobodan

This PDF 1.3 document has been generated by Acrobat PDFMaker 5.0 for Word / Acrobat Distiller 5.0.5 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 23/10/2015 at 11:25, from IP address 79.143.x.x. The current document download page has been viewed 1196 times.
File size: 554 KB (16 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


3D Studio MAX.pdf (PDF, 554 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


By ArtifeX

[ artifex.01@gmail.com ]

Ovaj tutorijal je početničkog nivoa i zato je namenjen totalnim
početincim u 3d studio MAX-u. Nadam se da će bar nekome da koristi,
u svakom slučaju ne može da škodi, a što ne škodi znači da koristi (ako
nista drugo baram je na srpskom tako da dobro poznavanje engleskog u
ovom slučaju nije neophodno, ali je korisno).
I tako...

Literatura
3D Studio MAX Biblija – Kelly L. Murdock

Sadržaj
Uvod .................................................................................................................. 1
MAX-ov interfejs ............................................................................................... 2
Meni File ............................................................................................................ 2
Meni Edit ............................................................................................................ 4
Meni Tools .......................................................................................................... 5
Meni Group ........................................................................................................ 6
Meni Viwes ........................................................................................................ 6
Meni Rendering .................................................................................................. 7
Glavna paleta alatki .......................................................................................... 10
Korišćenje komandnog panoa .......................................................................... 12
Pano za pravljenje objekata (Create) ................................................................ 13
Pano za modifikovanje objekata (Modify) ....................................................... 13
Osvetljenje ........................................................................................................ 13
Kamere ............................................................................................................. 14
Pravljenje proste animacije ............................................................................... 15
Animiranje kamere ........................................................................................... 15

3D Studio MAX
MAX više nije nov program. Sa svojom trećom verzijom, on ispoljava već
izvesnu zrelost. Jedan od načina na koji mi, ljudi, razvijamo svoj karakter jeste da
u sebe upijamo poželjne osobine ličnosti koje nas okružuju. Tako i MAX razvija
svoj karakter – svaka nova verzija obuhvata čitav spektar novih poželjnih osobina.
Mnoge od njih potiču od programskih dodataka posebno razvijenih za poboljšanje
MAX-a.
Možda izgleda preterano da raspredamo priče o 3D prostoru kada već živimo i
krećemo se u njemu. Ukoliko zastanemo i razmislimo o tome, trodimenzionalni
prostor nam je jasan sam po sebi . Zamislite, na primer, ormarić sa četiri fioke. U
svakoj od fioka možete da smestite papir napred, pozadi ili uz stranice fioke, ali i u
fioke iznad ili ispod razmatrane. Pomenute pozicije predstavljaju tri jedinstvena
pravca.
U 2D prostoru ekrana možemo da razumemo šta znači gore i dole, odnosno
levo i desno, i pomalo šta znači iznad ili ispod, ali sve to postaje manje prirodno.
Ovo je večita glavolomka sa kojom se suočavaju 3D računarski umetnici – kako
prikazati 3D objekte na 2D uređajima? Odgovor koji nudi 3D Studio MAX jeste da
treba prikazati više izgleda iste scene u posebnim prozorima. Prozor za prikaz
predstavlja mali prozor u kome se scena vidi iz jedne perspektive. Ovi prozori za
prikaz u stvari su prozori MAX-ovog 3D sveta. Svaki prozor za prikaz ima niz
parametara i opcija za podešavanje izgleda scene.

By ArtifeX

1

MAX-ov interfejs
Interfejs predstavlja skup kontrola za pristupanje funkcijama programa. Bez
dobrog interfejsa možda ne biste nikada upotrebili najbolje mogućnosti programa.
Sam program može da ima vrhunske karakteristike, ali ako korisnik ne ume da ih
pronađe ili da im pristupi, onda će potencijali programa biti samo delimično
iskorišćeni. MAX predstavlja moćan softverski program koji poseduje neke
izvanredne osobine, a na sreću, interfejs omogućuje da korisnik te osobine lako
pronađe i iskoristi. Izgled standardnog MAX-ovog interfejsa je prikazan na slici
(1.1) , interfejs koji se dobija prilikom instaliranja MAX-a, a koji mi možemo
prilagoditi svojim navikama i potrebama.

(slika 1.1)
Meni File
Meni Fiel sadrži komande za upravljanje MAX-ovim datotekama. One
omogućuju da otvarate, snimate i posmatrate datoteke na različite načine.
By ArtifeX

2

Otvaranje i snimanje datoteka
Meni File sadrži osnovne komande New, Open, Save i Save As za rukovanje
datotekama koje sadrže scene. Svi okviri koji se odnose na datoteke MAX-ovih
scena sadrže i uprošćeni prikaz aktivneg prozora za prikaz, kao što se može
vidideti na slici (1.2)

(slika 1.2)
Ovo će omogućiti da greškom ne otvorite pogrešnu scenu, što ima značaja kada
znamo da su programi za tordimenzionalnu grafiku izuzetno zahtevni po pitanju
hardverskih resursa pogotovo kada je postojeća scena koju otvaramo veoma
komplikovana.
Komanda Save snima tekuću scenu pod njenim imenom, ali komanda Save As
omogućuje da to ime pri snimanju promenite.
Komanda Archive omogućuje da scenu snimite zajedno sa svim upotrebljenim
(referenciranim) bit mapama u štedljivom, komprimiranom formatu datoteka, na
primer u formatu Zip. Exsterni program za arhiviranje koji se koristi za
komprimovanje datoteka treba naznačiti na kartici File okvira za dijalog Preference
Settings, a ako ne želite da extenzija bude Zip možete jednostavno da u okviru za
dijalog File Archive u okviru linije File Name gde unosite ime komprimovane
datoteke stavite ( . ) tačku a zatim novu extenziju na primer Rar.
Kombinovanje MAX-ovih scena i objekata
Meni File ima i nekoliko komandi koje služe kombinovanju MAX-ovih
datoteka. Komande XRef Object i XRef Scene otvaraju okvire za dijalog pomoću
kojih u tekuću scenu možete da uključite referencirane objekte, odnosno scene.
Komande Merge i Merge Animation omogućuje da u tekuću scenu
ukomponujete drugu MAX-ovu scenu ili tok neke određene animacije.
Komandom Repace objekti se zamenjuju objektima iz druge scene koji imaju
ista imena.
Vraćanje interfejsa u prvobitno stanje
Komanda Reset vraća parametre okruženja u stanje u kome su bili kada je
MAX pokrenut.
By ArtifeX

3

Uvoženje i izvoženje datoteka
Komandama Import i Export možete da učitate objekte ili scene u drugim
formatima, odnosno da ih u njima snimite. Većina podržanih formata su 3D
formati, ali odabrane objekte možete da snimite i u drugim formatima, npr.
Ilustratorovom Al formatu.
Komanda Export Selected će izvesti odabrane objekte u odabrani format.
Prikazivanje podataka o sceni
Komanda Summary Info prikazuje sve relativne detalje o tekućoj sceni, npr.
broj objekata, svetlosnih izvora i kamera, ukupan broj temena i površina, različite
tipove modela, kako i polje Description u koje možete da unosite opis scene.
Gledanje datoteka
Komanda Viwe File otvara okvir za dijalog Viwe File. Ovaj okvir za dijalog
omogućuje da gledate grafičke datoteke i datoteke sa animacijama koristeći Virtual
Frame Bufer ili vaš sistemski Media pleyer.
Meni Edit
Meni Edit sadrži komande kojima možete da poništite napravljene greške, da
klonirate i birate objekte, kao i da prikažete okvir za dijalog Object Proparties koji
se odnosi na objekte.
Poništavanje napravljenih grešaka
Prve dve komande u meniju Edit su Undo i Redo. Broj nivoa komandi Undo
možete da zadate u okviru za dijalog Preference Settings (koji se nalazi u meniju
Customize opcija Preferences), što može da otežava rad računara ako zadate veliki
broj nivoa, odnosno grešaka koje će računar moći da poništi ili ponovi. Mnoge
operacija, kao što su primenjivanje i uklanjanje modifikatora ili menjanje
parametara, ne mogu se poništiti. Kada dugmad Undo i Redo pritisnete desnim
tasterom miša, pojaviće se spisak određenog broja predhodnih operacija sa koga
možete da odaberete specifične komande i da ih poništite ili ponovite.
Komanda Hold kopira scenu u privremeni memorijski prostor (bafer) iz koga se
ona može lako pozvati. Kada je scena komandom Hold privremeno snimljena,
komandom Fetch se trenutno može vratiti na ekran.
Brisanje i kloniranje objekata
Komanda Delete uklanja odabrani objekat sa scene (Za ovo možete koristiti i
taster Delete.)
U meniju Edit nema uobičajenih komandi za isecanje, kopiranje i postavljanje
objekata. Razlog tome je što se ne mogu svi objekti i podobjekti lako iseći i
postaviti na drugo mesto. Postoji, međutim, komanda Clone, koja pravi duplikat
odabranog objekta.
By ArtifeX

4

Duplikat se pojavljuje tačno iznad originala, tako da bi ste videli i original i
duplikat jedan će te morati pomeriti. Zbog toga mnogo praktičniji način kloniranja
je pomoću tastera Shift koji držimo dok povlačimo objekat koji želimo da
kloniarmo.
Kada odaberete komandu Clone, pojaviće se okvir za dijalog Clone Options. Ovaj
jednostavni okvir za dijalog omogućuje da odlučite hoće li klonirani objekati
kopije biti (Copies) instance (Instances) ili reference (References). Kopije postaju
samostalni objekti ali instance i reference ostaju u vezi sa originalom. Zbog ove
veze, kada se izmeni original, automatski se menja i njegova instancna, odnosno
referencirana kopija.
Biranje objekata
Meni Edit sadrži i više komandi za biranje objekata.
Komandom Select All na sceni birate sve objekte koji se mogu birati.
Komanom Select None sve odabrane objekte uklanjate iz selekcije.
Komandom Select Invert uklanjate iz selekcije sve već odabrane objekte i birate
sve objekte koji nisu bili odabrani.
Komanda Select By otvara podmeni i time omogućuje da odaberete objekte po
imenu (Name) ili po boji (Color).
Komanda Region omogućuje da odaberete više objekata jednom od dve metode
Crossing ili Window. Metodom Crossing biraju se objekti koji presecaju područje
označeno povlačenjem miša. Kod metode Window, objekat se, da bi bio odabran,
mora u celini nalaziti unutar područja oznečenog povlačenjem miša.
Pregledanje svojstava objekata
Object Proparties poslednja komanda u meniju Edit, otvara okvir za dijalog
Object Properties koji se odnosi na selektovani objekat.
Meni Tools
Iz menija Tools imate pristup većini glavnih okvira za dijalog u MAX-u. Ovi
okviri za dijalog, uporedo sa komandnim panoom, sadrže mnoge glavne funkcije
MAX-a.
Okviri za dijalog koji se odnose na objekte
Meni Tools ima više komandi za upravljanje pojedinačnim objektima.
Komanda Transform Type-In daje vam priliku da upišete tačne vrednosti za
pomeranje, rotiranje i menjanje veličine objektima, što je mnogo precizniji način
pozicioniranja od pomeranja mišem.
Komanda Display Floater otvara istoimeni okvir za dijalog u kome možete da
sakrijete, zamrznete i da utičete na prikazivanje svakog objekta pojedinačno.
Komanda Selection Floater takođe otvara okvir za diajlog istog imena u kome
By ArtifeX

5

su svi objekti na sceni navedeni abecednim redom, odnosno prema vrsti, boji ili
veličini. Sa spiska možete da odaberete više objekata, grupa objekata ili skupova
objekata.
Dodatne komande za kloniranje
Meni Tools sadrži još nekoliko metoda za kloniranje objekata. Komanda Mirror
pomoću istoimenog okvira za dijalog omogućuje da napravite simetričnu kopiju
objekta u odnosu na naznačenu osu (X,Y ili Z).
Komanda Array otvara okvir za dijalog Array u kome možete da napravite niz
instanci objekata, uzastopno pomeranih jedan u odnosu na drugi.
Komanda Snapshot klonira objekat tokom animacije u određenom vremenu
koje zadajete u okviru za dijalog Snapshot.
Poravnanje objekata
Meni Tools nudi više načina poravnanja objekata. Komanda Aling otvara okvir
za dijalog Aling pomoću koga objekte možete da poravnata po osi, po ivici ili
centralno.
Komanda Place Highlight pomera odabrani svetlosni izvor da bi osvetlila mesto
koje zadate.
Komanda Aling Camera pomera odabranu kameru tačno ispred tačke koju
zadate.
Komanda Aling to Viwe poravnava objekat prema jednoj od kontrolnih osa.
Meni Group
Komandama iz Group menija određujete način grupisanja objekata. Kada
odaberete više objekata i na njih primenite komandu Group, otvoriće se
jednostavan okvir za dijalog koji možete da upišete ime grupe. Grupe mogu biti
ugnežđene i jedna unutar druge. Grupe se mogu i otvarati, što će vam omogućiti da
pojedinačne objekte iz grupe transformišete ili brišete. Određenoj grupi možete da
pridružiujete objekte ili da ih iz nje oslobađate.
Komanda Exploda rastavlja sve ugnežđene grupe objekata.
Komanda Ungrup će grupu rastaviti na pojedinačne objekte.
Meni Viwes
Meni Viwes upravlja svim aspektima prozora za prikaz. Nezavisno od objekta,
vi možete da upravljate njegovim izgledom pomoću kontrola Viweport Navigation
koje se nalaze u donjem desnom uglu interfejsa (slika 1.3).

(slika 1.3)
By ArtifeX

6

Komandama Undo i Redo možete da upravljate izmenama prozora za prikaz, tj.
da poništite i ponovite bilo koju izmenu načinjenu kontrolama Viweport
Navigation.
Svaki aktivni prikaz u prozoru možete da snimite i da ga ponovo učitate
komandama Save Activ i Restore Activ Viwe.
Meni Rendering
Meni Rendering sadrži stavke koje će vas odvesti do konačnog rezultata vašeg
rada.
Komanda Render otvara okvir za dijalog Render Scene (slika 1.4) u kome
možete da podesite završne opcije, na primer, koje će slike animacije biti
vizuelizovane i koja će biti konačna veličina slike. Imate mogućnost da realistični
prikaz snimite i u datoteku, ili da je uputite nekom drugom uređaju, kao što je
Digital Recorder.

(slika 1.4)
By ArtifeX

7

Na potpanou Command Parameters okvira za dijalog Render Scene vidimo
odeljak Time Output, tu možete definisati koje slike su obuhvaćene vizuelizacijom.
Ako je odabrana opcija Single, biće vizuelizovana samo ona slika na kojoj se
nalazi klizač za vreme. Klizač za vreme prikazan je na slici (1.5).

(slika 1.5)
Opcija Activ Time Segment vizuelizuje opseg koji je definisan klizačem za vreme.
Pomoću opcije Range možete da upišete broj početne i krajnje slike i da tako
definišete jedinstven opseg koji će biti vizuelizovan. Poslednja opcija omogućava
da, koristeći zareze i crtice, zadate pojedinačne slike i razdvojene opsege, na
primer kada upišete 1, 6, 8-12 MAX će izrenderovati 1 i 6 sliku i opseg od 8 do 12
slike.
U delu Output Size, definiše se rezolucija vizuelizovane slike ili animacije.
Polje Aperture Witdh definiše odnos između sočiva i vidljivog polja kamere.
Na delu Options postoje sledeće komande :
Video Color Check – Aktivira proveru ”nesigurnih“ NTSC i PAL boja.
Force 2-Sided – Vizuelizuje obe strane svake površine.
Atmospheric – Vizuelizuje atmosferske efekte koji su izabrani u okviru za
dijalog Enviroment.
Efects – Aktivira izabrane efekte vizuelizacije.
Super Blace – Vizuelizovane slike sa crnom pozadinom mogu izazvati
nevolje u izvesnim formatima videa, što ova opcija sprečava.
Displacement – Aktivira izbočenje površina na osnovu mape izbočenja.
Render Hiden – Vizuelizuje sve objekte u sceni, uključujući i skrivene.
Render to Fields – Omogućava da animacije budu vizuelizovane kao polu
slike koje koriste video formati.
U delu Render Output možete da zadate da gotova slika ili animacija bude
smeštena u datoteku, na neki uređaj ili u prozor za vizuelizaciju. Dugme Files
otvara okvir za dijalog Render Output File gde birate teku u koju će se dokument
snimiti, u polju File Name zadajete ime dokumenta, a u polju Save as Type birate
format u kome će dokument biti snimljen. Neki od ponuđenih formata su : AVI,
JPG, BMP, PNG, MOV, itd.
U meniju Rendrering se nalazi i opcija Material Editor (editora materijala)
(slika 1.5). Editoru materijala možemo još pristupiti i preko prečice na tastaturi,
tako što ćemo pritisnuti slovo M.
By ArtifeX

8


Related documents


3d studio max
tesla tv serija 3 s49d302b2 tehnicke specifikacije srb 4
predavanje 13
audacity
kolokvijum ii teoretska pitanja docx
snov od nsav

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 3D Studio MAX.pdf