splosniPogojiWakeUP2015 .pdf

File information


Original filename: splosniPogojiWakeUP2015.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 24/10/2015 at 11:45, from IP address 92.37.x.x. The current document download page has been viewed 321 times.
File size: 157 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


splosniPogojiWakeUP2015.pdf (PDF, 157 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Splošni pogoji prireditve »WAKE UP 2015« - 24.10.2015
Splošni pogoji na prireditvi:
1.
2.
3.
4.

Vstopnica je izdana po pravilih in predpisih prireditvenega prostora in organizatorja.
Vrednost vstopnice vrne organizator imetniku samo v primeru predhodne odpovedi koncerta.
Vstopnica je last organizatorja do trenutka prodaje.
Prireditvena vstopnica velja za enkratni vstop na prireditveni prostor. Na vhodu vsak obiskovalec, ki je kupil
vstopnico v predprodaji ali na sami prireditvi, dobi še zapestnico s katero je omogoč
eno gibanje po
prireditvenem prostoru in ponovni vstop v primeru izhoda.
5. Č
e dobite vstopnico po nižji ceni, kot je bila v redni (pred) prodaji, lahko sklepate, da je ponarejena. Vstop s
ponarejeno vstopnico ne bo možen. Vstopnica je zašč
itena, ponarejanje je prepovedano. Pri tiskanju vstopnic
so uporabljeni zašč
itni znaki. Veljavna vstopnica ne sme biti poškodovana.
6. Prodaja vstopnic in bonov za pijač
o neposredno na prireditvi, se zaključ
i pol ure pred uradnem zaprtju zabave.
(04:30 oz. po premiki ure za uro nazaj ob 03:30). Vrač
ilo denarja za kupljene bone, ni možno.
7. Vstop na prireditveni prostor je mogočv odpiralnem č
asu prireditve 22:00-05:00, najkasnejši prvi vstop je
mogočob 04:00.
8. Organizator ima pravico, da prepove vstop komurkoli na prireditveni prostor.
9. V prireditveni prostor je zaradi varnosti prepovedan vnos petard, orožja, drog, dežnikov ali kakršnih koli
drugih ostrih predmetov, steklenic, ploč
evink, plastenk in alkohola. Prav tako je prepovedan vnos pijač
e in
hrane, ki jo obiskovalci niso kupili na prireditvi.
10. V prireditveni prostor je prepovedan vnos avdiokasetofonov, videokamer in fotoaparatov.
11. Vstop je dovoljen samo polnoletnim osebam, z veljavnim osebnim dokumentom.
12. Vstop na prireditveni prostor je za vse udeležence (obiskovalce, fotografe, izvajalce in vabljene goste) mogoč
na vhodih v skladu s pravili določ
enimi s strani organizatorja.
13. Ob vstopu na prireditveni prostor, upoštevajte označ
be in navodila varnostne službe ter ne povzroč
ajte hrupa
od odhodu iz prireditvenega prostora.
14. Pregled obiskovalcev in njihovih stvari bo izveden zaradi osebne varnosti obiskovalcev.
15. Zaradi zagotovitve osebne varnosti udeležencev, lahko v skladu s tretjo alinejo 43. Č
lena zakona o zasebnem
varovanju, varnostna služba izvede površinski pregled vrhnjih oblač
il obiskovalcev prireditve in njihovih
osebnih stvari (npr. prtljage).
16. Varnostna služba lahko v skladu z omenjenim zakonom prepreč
i osebi vstop oziroma izstop z varovanega
območ
ja, č
e ta odkloni pregled iz prejšnje alineje, č
e nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali č
e so
podani drugi razlogi, zaradi katerih je nujno potrebno, da se ji vstop oz. izstop z varovanega območ
ja prepreč
i.
Kljub vstopnici (kasneje zapestnici), kupljeni v predprodaji ali na kraju dogodka, si pridružujemo pravico
zavrnitve vstopa na prireditveni prostor tistim, ki bodo po presoji varnostne službe opazno vinjeni, pod
vplivom nedovoljenih drog ali bodo s svojim vedenjem ogrožal sebe, druge obiskovalce, opremo na
prireditvenem prostoru ali drugo infrastrukturo prireditvenega prostora.
17. V skladu z 22. In 23. Č
lenom zakona o javnih zbiranjih bo organizator s prireditvenega prostora odstranil
udeležence, ki motijo red na prireditvi.
18. Udeleženci se po prireditvenem prostoru gibljejo na lastno odgovornost. Organizator prireditve ne prevzema
odgovornosti za izgubljene, poškodovane ali ukradene stvari, ki jih udeleženec prinese na prireditveni prostor.
19. Obiskovalci parkirajo svoje osebne avtomobile na lastno odgovornost in vstopajo na lastno odgovornost.
20. Obiskovalci prireditve pristanejo, da bo v primeru tonskega in slikovnega snemanja prireditve posneto tudi
obč
instvo torej sami in da soglašajo tudi s tem, da bo to gradivo (fotografije, avdio in video posnetki) javno
objavljeno brez avtorizacije in nadomestila.
21. OPOZORILO: glasna glasba lahko poškoduje Vaš sluh.
22. Kajenje v dvorani prireditvenega prostora je skladno z veljavnim zakonom o omejevanju uporabe tobač
nih
izdelkov prepovedano. Kajenje je možno na zunanjem prostoru pred dvorano, kjer so namešč
eni tudi
pepelniki.
23. Vsa pravila so objavljena na vhodu na prireditveni prostor in na uradni spletni strani dogodka.
24. Vsi udeleženci prireditve, so dolžni upoštevati navodila organizatorjev.
Organizator: Klub litijskih in šmarskih študentov, Valvazorjev trg 8, 1270 Litija, D.Š.: 48463124, zavezanec: NE

Podpis odgovorne osebe: Ernest Mrzel


Document preview splosniPogojiWakeUP2015.pdf - page 1/1


Related documents


splosnipogojiwakeup2015
pravilnik pitbike slo 2014
tersussi
matcha magazin 012018
adriatic balkan fintech hackathon pr1 napovednik 1
smo za bogra 2011

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file splosniPogojiWakeUP2015.pdf