PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactszczepienia 1aa pwikc582ania[1] .pdfOriginal filename: szczepienia-1aa-pwikc582ania[1].pdf
Title: szczepienia
Author: Jaskowski

This PDF 1.3 document has been generated by Pages / Mac OS X 10.5.8 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 03/11/2015 at 15:03, from IP address 89.70.x.x. The current document download page has been viewed 365 times.
File size: 289 KB (7 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Nowe badanie pokazuje nieszczepionych dzieci Znacznie
zdrowsze - znacznie ni!sze ceny chorób przewlek"ych i Autyzm
Wys!any na 26 sierpnia 2011 przez childhealthsafety

Nowe badanie z 7724 uczestników pokazuje nieszczepionych dzieci s"
zdrowsze i maj" znacznie mniej przewlek!ych ni# szczepione. Sonda# zosta!
opublikowany tutaj Zdrowia nieszczepionych dzieci, Wyniki ankiety .Wyniki s"
podzielone na grupy wiekowe. Informacje o kraju, p!ci, wieku, rozk!ad wieku,
karmienie piersi", leczenie preferowane mo#na znale$%tutaj . Badanie

Atopia u nieszczepionych dzieci

prowadzone jest przez www.impfschaden.info i angielskiej wersji
www.vaccineinjury.info .
Zdrowie nieszczepionych dzieci, wyniki ankiety

Wyniki naszego badania z 7724 uczestników wynika, #e nieszczepione dzieci
s" znacznie mniej podatne na pospolite choroby. Ze wzgl&du na fakt, #e
wi&kszo'% dzieci w badaniu s" od 0 do 2 lat i niektóre choroby zwykle nie
pojawiaj" si& w tej grupie wiekowej, wyniki s" podzielone na ró#ne grupy
wiekowe (kliknij na grafik&). Informacje o kraju, p!ci, wieku, rozk!ad wieku,
karmienie piersi", leczenie preferowane mo#na znale$%tutaj .
Chorób atopowych w#ród nieszczepionych dzieci

Astma, katar sienny i nerwowa postrzegane s" bardzo cz&sto
dzisiaj.Ostatnich niemieckich bada( z 17461 dzieci w wieku 0-17 lat
( KIGGS ) wykaza!y, #e 4,7% z tych dzieci cierpi na astm&, 10,7% z tych
dzieci na katar sienny i 13,2% z neurodermitis. Liczby te ró#ni" si& w krajach
zachodnich, tj. cz&sto'% wyst&powania astmy w'ród dzieci w USA wynosi

6 % ,

podczas gdy jest to 14-16% w Australii (Australia Zdrowia z 2004 r., AIHW).
Cz&sto'% wyst&powania astmy w'ród nieszczepionych dzieci w naszym
badaniu
wynosi
0 , 2 % ,
k a t a r
sienny
1,5% i
nerwowa
2%.
Wed!ug
badania
KIGGS
ponad
4 0 %
dzieci w
wieku od 3 do 17 lat by!y uczulone na przynajmniej jeden alergen badanych
(20 alergenów by!y testowane) i 22,9% mia!o choroby alergicznej. Pomimo,
# e
n i e

wykona% badanie krwi, mniej ni# 10% stwierdzi!o, #e ich dzieci mia!y alergii.
Klikaj"c na grafiki mo#na zobaczy% rozk!ad wieku wybranych chorób.
ADS, nadpobudliwo#$, autyzm, zaburzenia snu, problemy z koncentracj% i migreny

ADS i nadpobudliwo'% tylko 1 i 2%, cz&sto'% wyst&powania ADHD w
Niemczech 7,9%, a drugi 5,9%, które nie zosta!y jeszcze rozpoznane, ale
by!y przypadki graniczne ( KIGGS ).
Klikaj"c na grafiki mo#na zobaczy% rozk!ad wieku wybranych chorób.
Istniej" równie# przypadki autyzmu u nieszczepionych dzieci. Jednak ponad
80% stwierdzi!o, #e jest to tylko !agodn" form& i wysok" form&
funkcjonowania autyzmem. W'ród wszystkich uczestników by!o 4 ci&#kich
przypadkach autyzmu. .
Z tych 4 dzieci jeden testowany na bardzo wysokim poziomie metale (rt&%,
aluminium, arsen), w innym przypadku matka by!a testowana na bardzo
wysokim poziomie rt&ci.
Zapalenie ucha #rodkowego, zapalenie zatok, opryszczka, brodawki, Polipy i
grzybicze

KIGGS wykaza!y, #e 12,8% dzieci w Niemczech mia! opryszczki, a 11% cierpi
z powodu zapalenia ucha 'rodkowego (zapalenie ucha 'rodkowego). Je'li
porównamy to z nieszczepionych dzieci wida%, #e opryszczka w'ród
nieszczepionych dzieci bardzo rzadko (mniej ni# 0,5%).
Cz&sto'% wyst&powania zapalenia zatok u dzieci wzros!a a# o 32%(Albegger
KW. Banale Entzüngen der Nase und der Nasennebenhöhlen W:.. Berendes
J, Link JR, Zöllner F, red. Hals, Nasen-, OhrenHeilkunde w Praxis und Klinik .
Pasmo I. Obere und untere Luftwege. Stuttgart: G Thieme Verlag, 1979:
11.1-11.32).
W naszym suvey tylko 2% dzieci ma problemy z zatok, w mniej ni# 1% sta!o
si& tylko raz.
U ma!ych dzieci w wieku poni#ej 3 brodawki s" bardzo rzadkie. Po 3 roku
#ycia, jednak cz&sto'% wyst&powania wzrasta. W wieku od 4 do 6 lat, 5-10%
dzieci maj" brodawki, w grupie wiekowej 16-18, 15-20% ma brodawki. ( http://
www.netdoktor.at/health_center/dermatologie/warzen . htm )

Tylko 3% nieszczepionych dzieci w nasz" ankiet&, brodawki.
Klikaj"c na grafiki mo#na zobaczy% rozk!ad wieku wybranych chorób.
Sztuk problemów umiej&tno#ci silnika, problemy dentificvation, bóle wzrostu i
skoliozy

Klikaj"c na grafiki mo#na zobaczy% rozk!ad wieku wybranych chorób.

Cukrzycy, padaczki i napadów neurologicznych i chorób autoimmunologicznych,
choroby tarczycy

National Institutes of Health w USA stwierdza, #e 23,5% Amerykanów cierpi
na choroby autoimmunologiczne. To jest wyst&powanie wi&cej ni# 7% dzieci.
Cukrzyca dotyka 0,2% dzieci w wieku poni#ej 20 lat w USA (Diabetes
Narodowego Arkusz)
Badania wykaza!y wyst&powanie KIGGS padaczki 3,6%, cz&sto'%
wyst&powania cukrzycy w Niemczech z 0,1% i chorób tarczycy z 1,7%.
Klikaj"c na grafiki mo#na zobaczy% rozk!ad wieku wybranych chorób.
Cytaty z rodzicami na temat stanu zdrowia ich dzieci

Wielu rodziców da!o kilka dodatkowych informacji o ich dzieci. Oto kilka
typowych cytatów:
" Jestem jednym z 10 dzieci z tej samej matki i ojca. Nikt z nas nie by!y
szczepione. Nasz wiek jest 38-59. Wszyscy mog" mie# choroby wieku
dzieci$cego wzmacniania naszego uk!adu odporno%ciowego. Wi$kszo%#
naszych dzieci nie by!y szczepione albo. Przede wszystkim &adna z
nieszczepionych dzieci w naszej rodzinie maj" powa&ne choroby. "
" Po!o&$ zdrowia trójk" dzieci nieszczepionych przeciw zdrowia zaszczepione
dziecko ka&dego dnia w tygodniu i dwa razy w niedziel$. "
" My 3-letnie dziecko jest w 5 roku &ycia klasy, a nawet zaawansowanych dla
danej klasy. Ona nie by!a w pobli&u tak chory, jak wiele z jej przyjació!.Ona
jest za bardzo zaawansowany jak na swój wiek. Jej dwie najstarsze
rodze'stwo obaj byli rannych w wyniku szczepienia i zosta!y odzyskania
przez ostatnie 6,5 roku. "
" My dwóch ch!opców s" obrzezani, nieszczepionych, w tym nie strza!
witaminy K po urodzeniu, i nie PKU przesiewowych noworodków krwi, a nie
bolesne procedury wszelkiego rodzaju. I urodzi!a wolnego od narkotyków i
oczywi%cie w pozycji pionowej, kl$cz"c, po przej%ciu ca!ym moim pracy i
przej%cia. Obaj ch!opcy s" bardzo zdrowe, inteligentny, mi!y, i pi$kne. I piersi"
mój starszy syn zwróci! si$ do 4 lat, i jestem obecnie piersi" moje 2 lat. "
" My 3 zaszczepionych dzieci chorych cz$sto w ci"gu pierwszych 2 lat,
cierpia! na zapalenie ucha wielokrotnie, dla których lekarz stale
przepisywania antybiotyków, które nigdy nie b$dzie dzia!a# na 1 serii. Oni
przechodz" przez 3 oddzielnych rund antybiotyków przed zaka&eniem nie
odejdziesz, tymczasem they''d biegunka i pieluszkowe candida. Dostali co
"b!"d", &e si$ dzieje wokó! i paciorkowca i migda!ków przy ró&nych okazjach.
Oni wszyscy maj" choroby skóry, które lekarz zdiagnozowa! jako
rogowacenie pylaris. My nieszczepionych dzieci nigdy nie by! chory poza

lekkim, zimno krótkotrwa!e. Nigdy nie mia! zapalenie ucha i nie ma
problemów ze skór" albo ".
" Zdecydowali%my si$ nie do szczepienia z ró&nych powodów, i nigdy nie
starali si$ stworzy# antyseptyczne %rodowisko dla dzieci. (yjemy na ma!ej
farmie %rodkowym zachodzie i dzieci rzadko nosi# buty w miesi"cach letnich
(cieplejsze ni& zamra&ania), dzi$ki czemu jest wi$kszo%# czasu.Podlegaj"
one sporadyczne kawa!ki z ró&nych metali, szk!a, itp. i nie mieli &adnych
infekcji mówi#. Nie tylko, ale gryz" ró&ne zwierz$ta, koty, myszy, (oni zawsze
!apania myszy) w$&e z ogrodu i jak, owady wszelkiego rodzaju, bez
niekorzystnych skutków. Wszystkie, ale pierwszy by! w domu urodzenia,
wszystkie by!y karmione piersi", a &aden z ostatnich 8 kiedykolwiek u lekarza
(lub MacDonalds). "
" W pe!ni zaszczepione jego siostra. Zmar!a w wieku 5 lat mos 14 dni od
cierpienia wielu objawów zatrucia rt$ci" w tym wyprysk, alergii na mleko i
po%ciel toniczno-hiporeaktywne epizody, jak równie& rozszerzone )renice.Jej
%mier# nazwano "SIDS". Wiem, &e by! szczepionki wywo!ywa!a. I równie&
dozna! powa&nych reakcji na szczepionki przeciw ospie i innych w rodzinie
ci$&kie reakcje szczepionki. My unvaxed syn nigdy nie potrzebowa!
antybiotyku, nigdy nie zapalenie ucha, i nie u lekarza, poniewa& by! 2 i to by!o
dla oka, &e problem rozwi"za# sama. "
" On nigdy nie mia! zapalenia ucha lub ci$&kiej choroby, które wymaga!y
leczenia i odwróci! 2 w grudniu 2010. Zaszczepionych dzieci, wiem, w tym
moje 8 lat, zawsze by!y chore. Zad, wyprysk, RSV, szkarlatyna, paciorkowca,
ró&yczka, drozdy, ashthma, alergie pokarmowe, inne alergie, a przede
wszystkim zapalenie ucha po zapalenie ucha.Porównywanie mojej córki
dokumentacji medycznej by!a na antybiotyki ponad 14 razy jej pierwsze 2 lata
&ycia. By!a SOOO chory ca!y czas ... doc powiedzia!, &e to normalne i w
porównaniu do znajomych dzieci by!o.Ka&dy mia! chore dzieci przez ca!y
czas. Jest to uwa&ane za normalne u dzieci poni&ej 3 lat. Nie by!a w
przedszkolu ... tak, &e argument zbieranie go w przedszkolu nie dzia!a. Nie
mog!am jej nigdzie z chorowa!a. Nawet zapalenie p!uc!
" Amazed na ogólny stan zdrowia w stosunku do wszystkich dzieci w jej
wieku, ona dostaje takie samo zimno / grypa i ma bardzo !agodne objawy, w
porównaniu do innych dzieci, które do%wiadczaj" ci$&kich zaka&e' w wyniku
nag!ych wizyt opieki i recept. Wszystkie etapy zosta!y spe!nione na pocz"tku
jest w stanie odczyta# s!owa przed 2 1 / 2 roku &ycia. "
" Mój ojciec jest MD a kiedy przyszed! czas na moje szczepienia córka
poprosi! mnie na plan i po przeczytaniu poleci! mi nie robi# it.I siebie, kiedy
dziecko by!o astm$ i mój ojciec martwi si$ o skutki szczepionek na ni". Ona
jest super zdrowy nastolatek nigdy nie by!o na antybiotyk, odporny na

wszystkie grypy sezon bez problemu, a jej uk!ad odporno%ciowy jest bardzo
silny. Jej brat jest tak samo "

Porównanie zaszczepione wersety nieszczepionych
Niestety, nie ma zbyt wielu bada! w dzisiejszej literaturze, które porównuj"
zdrowia szczepionych i nieszczepionych dzieci. Jednak nieliczne wskazuj", #e
nieszczepione dzieci cierpi" znacznie mniej w dzisiejszym "normalnych" chorób,
takich jak egzema, astma, ADHD itp., zaszczepionych dzieci.W ramach
istniej"cych bada!, musi równie# wzi"$ pod uwag%, #e rodzice, którzy nie
szczepi" swoich dzieci, cz%sto korzystaj" z terapii alternatywnych, takich jak
homeopatia. British Study Cohort (McKeever i wsp.:. Szczepie! i chorób
alergicznych: badanie kohortowe urodzenia ", czerwiec 2004, Vol. 94, nr 6,
American Journal of Public Health) By&o w sumie ponad 30.000 dzieci z DPPT
(b&onica, polio , krztu'cowi których zosta&y zaszczepione przeciwko
krztu'cowi,) t%#cowi, w porównaniu z nieszczepionych dzieci, MMR (odra,
'winka, ró#yczka by&y szczepione), które nie by&y szczepione. Wyniki:
Zwi%kszone ryzyko alergii do szczepienia dzieci, które nie zosta&o zaszczepione
przeciwko DPPT 'rednio rocznie #ycia, ryzyko 5,04% astmy alergicznej. W
przeciwie!stwie do dziecka, które nie by&y szczepione przeciwko DPPT ma tylko
0,36% ryzyko wyst"pienia astmy.

Study Salzburger
Wyniki:
z 1004 nieszczepionych dzieci, mia&
Astma , 0% (8-12% w normalnej populacji)
Zapalenie skóry-topic 1,2% (10-20% w normalnej populacji)
Alergie 3% (25% w normalnej populacji)
ADHD 0,79% (5-10%) u dzieci
Szczegó&owe wyniki poni#ej:

D!ugoterminowe badania w Gwinei Bissau (1 Kristensen I, Aaby P, Jensen
H.: "Rutynowe szczepienia i prze#ycia dziecka: kolejnego badania w GwineiBissau w Afryce Zachodniej", BMJ 2000; 321: 1435/41
Dzieci 15000 matek zaobserwowano 1990/96 do 5 lat.

Wynik: 'miertelno'$ u dzieci szczepionych przeciwko kaszel b&onicy, t%#cowi i
koklusz jest dwa razy tak wysokie, jak nieszczepionych dzieci (10,5% versus
4,7%).

Nowa Zelandia Survey (1992) (http://www.ias.org.nz)
W badaniu wzi%&o udzia& 254 dzieci. W tym 133 dzieci by&y szczepione i 121
pozosta&y nieszczepionych.

Wynik:
Objaw
zaszczepione
Astma

nieszczepionych

20 (15%)

4 (3%)

Egzema lub alergiczne wysypki43 (32%)

16 (13%)

Przewlek&e zapalenie ucha 'rodkowego26 (20%)

8 (7%)

Nawracaj"ce zapalenie migda&ków11 (8%)

3 (2%)

Duszno'$ i zespó& nag&ej 'mierci niemowl"t9 (7%)

2 (2%)

Nadpobudliwo'$

1 (1%)

10 (8%)


Related documents


szczepienia 1aa pwikc582ania 1
klaudia aukcja
historia
szanowni pa stwo
ebis 2015 3 12
dlaczego nale y wiczy 1324


Related keywords