מותק של פסטיבל סופי (PDF)
File information


Title: תקנון מבצע keep rolling בשיתוף ילו RGR 22 05 2013
Author: מלי

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 09/11/2015 at 16:11, from IP address 79.183.x.x. The current document download page has been viewed 709 times.
File size: 344.8 KB (12 pages).
Privacy: public file
File preview


‫תקנון מבצע "תחרות ציורי מיחזוריות"‬
‫‪.1‬‬

‫הגדרות‬

‫בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם‪:‬‬
‫"החברה"‬

‫תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ‪ ,‬ח‪.‬פ‪ ,51-315379-1 .‬ת‪.‬ד‪.‬‬
‫‪ 3714‬רמת גן ‪ .52136‬טלפון‪.1-700-700-310 :‬‬

‫"העוזרת לחברה"‬

‫פיד מדיה סוכנות לשיווק דיגיטלי‪ .‬מרחוב י‪.‬ל גורדון ‪ ,27‬תל‬
‫אביב‪ .‬טלפון‪03-7161608 :‬‬

‫"דף המותג"‬

‫מרכז המדיה החברתית של החברה ברשת החברתית‬
‫"פייסבוק"‪,‬שכתובתו‪ https://www.facebook.com/Recycle.il :‬שם‬
‫ינוהל המבצע‪.‬‬

‫"משתתף"‬

‫אדם העונה על כל אלה‪ )1( :‬מלאו לו שלוש עשרה (‪ )13‬שנים‬
‫ביום השתתפותו במבצע; (‪ )2‬הינו אזרח ישראל ו‪/‬או תושב‬
‫ישראל תקף עפ"י כל דין; (‪ )3‬רשום ברשת החברתית‬
‫"פייסבוק" בהתאם לכללי "פייסבוק" ובשם כפי שמופיע‬
‫בתעודת הזהות שלו (או בתרגומו המדויק לאנגלית); (‪ )5‬ביצע‬
‫"לייק" בדף המותג(‪ )4‬מסר פרטים אישיים (כהגדרתם להלן)‬
‫מלאים‪ ,‬נכונים‪ ,‬מדויקים ותקינים כנדרש בתקנון זה; ו‪)6( -‬‬
‫עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה‪ .‬כל אדם אשר עומד‬
‫בתנאים האמורים יהא זכאי להשתתף במבצע‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי אדם אשר טרם מלאו לו שלוש עשרה (‪)13‬‬
‫שנים ‪ ,‬לא יהיה רשאי להשתתף ו‪/‬או לזכות בפרס (כהגדרתו‬
‫להלן) במסגרת המבצע‪.‬‬

‫"הפעילות"‬

‫במהלך תקופת המבצע (כהגדרתה להלן)‪ ,‬יתבקש המשתתף‬
‫להעלות תמונה בתגובה לפוסט התחרות בעמוד אל"ה‪ ,‬ובה‬
‫ציור מקורי של מיחזורית‪ .‬המשתתף יידרש להעלות את‬
‫התמונה היצירתית והמקורית ביותר‪.‬התמונות השונות אשר‬
‫הועלו על ידי המשתתפים (להלן‪" :‬התכנים") יוצגו בדף המותג‬
‫של החברה‪.‬‬
‫יובהר‪ ,‬כי החברה שומרת על זכותה להגביל את העלאת‬
‫התכנים לדף המותג לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬ובכלל זה הן‬
‫בשל היותם פוגעניים ו‪/‬או בלתי הולמים את אופי הפעילות‪.‬‬
‫עוד יובהר‪ ,‬כי על המשתתף לעמוד בתנאי תקנון זה‪ ,‬לרבות‬
‫סעיף ‪ 6‬להלן‪ ,‬הקובע מגבלות על העלאת תכנים אסורים‬
‫במסגרת מבצע זה ובדין‪ .‬מבלי לגרוע מכלליות האמור‪,‬‬
‫החברה ו‪/‬או העוזרת לחברה רשאית לפסול ו\או לא להעלות‬
‫מלכתחילה תכנים הכוללים‪ ,‬לפי שיקול דעתן הבלעדי‪ ,‬תוכן‬
‫אסור כהגדרתו בסעיף ‪ 6‬להלן‪ .‬למשתתף לא תעמוד כל טענה‬
‫ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או דרישה כלפי החברה ו‪/‬או מי מטעמה בגין אי‬
‫פרסום תוכן כלשהו מסיבה כלשהי בדף המותג‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫"תקופת המבצע"‬

‫מיום ב' ‪ 9.11.2015‬בשעה ‪ 10:00‬ועד ליום ‪ 15.11.2015‬בשעה‬
‫‪20:00‬‬
‫החברה רשאית לשנות את תקופת המבצע‪ ,‬להאריכה‪,‬‬
‫לקצרה‪ ,‬לחלקה לחלקים‪ ,‬או לבטלה באופן מוחלט‪ ,‬בהתאם‬
‫לעדכונים אשר יפורסמו על ידי החברה ו‪/‬או מי מטעמה‬
‫באתר הפעילות ‪ ,‬ולמשתתף ו‪/‬או למי מטעמו לא תעמוד כל‬
‫טענה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או דרישה כלפי החברה בגין כך‪.‬‬

‫"הפרס"‬

‫כרטיס משפחתי (סה"כ ‪ 4‬כרטיסים למופע החנוכה "מותק של‬
‫פסטיבל – עולם הים") יחולקו לזוכים‪.‬‬
‫בסה"כ יחולקו בתקופת המבצע ‪ 40‬כרטיסים משפחתיים (‪160‬‬
‫כרטיסים סה"כ)‪.‬‬
‫יובהר כי תאריכי המופעים ומיקומם ייקבעו בהמשך על ידי‬
‫החברה ואין החברה מתחייבת כי הכרטיסים יהיו במיקום‬
‫הקרוב לזוכה או בתאריך המועדף מבחינתו‪.‬‬
‫החברה רשאית לשנות ו‪/‬או להחליף את זהות הפרס ו‪/‬או כל‬
‫אחד ממרכיביו ו‪/‬או את כמותו ו‪/‬או להוסיף עליו פרס נוסף‬
‫לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה‪ ,‬ולמשתתף לא תעמוד‬
‫כל טענה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או דרישה כלפי החברה בקשר עם כך‪.‬‬
‫יובהר כי תנאי ואופני מימוש הפרס‪ ,‬לרבות תאריכי המימוש‪,‬‬
‫הסניפים בהם ניתן לממש‪ ,‬מוצרים ו‪/‬או מופעים שניתן‪/‬לא‬
‫ניתן לרכוש ו‪/‬או לממש באמצעות השובר והכרטיס הזוגי‬
‫וכיו"ב ייקבעו לפי שיקול דעתן הבלעדי של הרשתות‬
‫כהגדרתן לעיל והמשתתף‪/‬זוכה מוותר על כל טענה ו‪/‬או‬
‫דרישה בקשר עם האמור כלפי החברה‪ ,‬העוזרות לחברה ו‪/‬או‬
‫מי מטעמן‪.‬‬

‫לזכייה בסך הכל ארבעים (‪ )40‬משתתפים בכל תקופת המבצע אשר‬
‫"מועמדים‬
‫התוכן שהעלו לדף המותג של החברה נבחר על ידי צוות‬
‫בפרס"‬
‫השופטים כיצירתי והמקורי ביותר‪.‬‬
‫או "מועמדים לזכייה"‬
‫להסרת ספק‪ ,‬משתתף לא יהיה מועמד לזכייה יותר מפעם‬
‫אחת בפרס בכל תקופת המבצע‪.‬‬
‫"זוכה"‬

‫מועמד לזכייה אשר‪ )1( :‬עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה; (‪)2‬‬
‫לא נפסל מלהיות מועמד לזכייה על פי הוראות תקנון זה; (‪)3‬‬
‫לא נמנעה ממנו קבלה או מימוש של פרס ע"פ הוראות תקנון‬
‫זה; ו‪ )4( -‬הוכרז כזוכה בפרס על ידי החברה לפי המנגנון‬
‫המפורט בתקנון זה וחתם על נספח א' לתקנון זה‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬

‫"צוות השופטים"‬

‫חבר אנשים‪ ,‬אשר ימונו על ידי החברה ו\או מי מטעמה ויבחרו‬
‫מבין התכנים המוצגים בדף המותג את התוכן המקורי‬
‫והיצירתי ביותר‪.‬‬
‫יובהר‪ ,‬כי שיקול הדעת הסופי בבחירת הזוכה בפרס נתון‬
‫לשופטים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ולא לאיש זולתם‪,‬‬
‫ולמשתתף לא תעמוד כל דרישה ו‪/‬או טענה ו‪/‬או תביעה בקשר‬

‫‪2‬‬

‫עם בחירה כזו או אחרת‪ .‬לצרכי קבלת החלטה על כל זכייה‪,‬‬
‫השופטים לא יהיו חייבים לנמק את החלטתם‪.‬‬
‫התקנון" או‬
‫"תקנון המבצע"‬
‫‪.2‬‬

‫‪.3‬‬

‫הוראות תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן‪.‬‬

‫כללי‬
‫‪.2.1‬‬

‫במהלך תקופת המבצע‪ ,‬תערוך החברה מבצע בשם " תחרות ציורי מיחזוריות"‪.‬‬
‫במסגרת מבצע זה ועל פי הוראות התקנון‪ ,‬יוכלו משתתפים לקחת חלק במבצע‪ ,‬והכל‬
‫כמפורט בתקנון זה‪.‬‬

‫‪.2.2‬‬

‫רק משתתף שעמד בכל תנאי תקנון זה יהיה זכאי לזכות בפרס כלשהו‪.‬‬

‫‪.2.3‬‬

‫לא ניתן לערער על תוצאות המבצע ו‪/‬או על כל עניין הנוגע אליהם‪ ,‬וקביעתה של‬
‫החברה בעניין זה תהא סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר‪.‬‬

‫‪.2.2‬‬

‫בכל מקרה של סתירה ו‪/‬או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים‬
‫אחרים כלשהם בדבר המבצע‪ ,‬לרבות בדף המותג ו‪/‬או בכל דרך אחרת‪ ,‬למעט הודעה‬
‫מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה‪ ,‬תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין‪.‬‬

‫‪.2.2‬‬

‫יובהר כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון מעת לעת‪ .‬התקנון המעודכן יפורסם‬
‫בדף המותג‪ .‬נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן שפורסם כאמור‪,‬‬
‫אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם‪.‬‬

‫‪.2.2‬‬

‫בתקנון המבצע השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון‬
‫נקבה ו‪/‬או רבים‪.‬‬

‫ההשתתפות במבצע‬
‫‪.3.1‬‬

‫ההשתתפות במבצע והאפשרות להיות מועמד לזכייה בפרס תתאפשר רק למשתתף‬
‫אשר מילא אחר כל ההוראות בדף המותג‪ ,‬ובכפוף לתקנון זה‪.‬‬

‫‪.3.2‬‬

‫ההשתתפות תיעשה באופן הבא‪:‬‬
‫‪.3.2.1‬‬

‫אדם המעוניין להשתתף במבצע‪ ,‬יהיה רשום ברשת החברתית "פייסבוק"‬
‫בהתאם לכללי "פייסבוק" ובשמו המלא‪ ,‬כפי שמופיע בתעודת הזהות שלו‬
‫(או בתרגומו המדויק לאנגלית)‪ ,‬יבצע לייק לדף המותג של "אל"ה"‪,‬‬
‫וייכנס לדף המותג כהגדרתו להלן‪.‬‬

‫‪.3.2.2‬‬

‫לאחר מכן‪ ,‬יתבקש המשתתף להעלות את התוכן המקורי והיצירתי ביותר‬
‫כמפורט לעיל‪.‬‬

‫‪.3.2.3‬‬

‫התכנים אשר הועלו על ידי המשתתפים יוצגו בדף המותג של החברה‬
‫ובעצם העלאת התכנים מסכים המשתתף כי תכניו יוצגו בדף המותג של‬
‫החברה ולא תעמוד למשתתף שום טענה לחברה ו‪/‬או מי מטעמה בקשר‬
‫עם האמור‪.‬‬

‫‪.3.2.2‬‬

‫התכנים אשר הועלו על ידי המשתתפים יועלו להצבעה בפני צוות השופטים‬
‫(כהגדרתו לעיל) אשר יבחרו את התוכן היצירתי והמקורי ביותר‪ .‬יובהר‪,‬‬
‫כי אופן ההשתתפות במבצע יכול להשתנות ללא כל הודעה מוקדמת‪.‬‬

‫‪.3.2.2‬‬

‫יובהר‪ ,‬כי כל משתתף רשאי להעלות כמה תכנים שיחפוץ במהלך תקופת‬
‫המבצע‪ .‬עם זאת יודגש‪ ,‬כי כל משתתף יהיה רשאי להיות מועמד לזכייה‬
‫פעם אחת בלבד לכל היותר‪ ,‬במהלך תקופת המבצע כולה‪ ,‬ולא תעמוד‬
‫למשתתף כל טענה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או דרישה כלפי החברה ו‪/‬או העוזרת‬
‫לחברה‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪.4‬‬

‫‪.3.3‬‬

‫יובהר כי החברה‪ ,‬העוזרת לחברה ומי מטעמן רשאיות בכל עת במהלך תקופת המבצע‬
‫לפסול ולמחוק מדף המותג לפי שיקול דעתן הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת‬
‫למשתתף‪ ,‬כל תוכן שאינו עומד או שנתגלה כי לא עמד מלכתחילה בהוראות תקנון‬
‫זה‪.‬‬

‫‪.3.2‬‬

‫להסרת ספק יובהר עוד כי החברה ו‪/‬או מי מטעמה רשאיות‪ ,‬אך אינן חייבות‪ ,‬לנמק‬
‫את סיבת אי אישור התוכן ‪ .‬בנוסף‪ ,‬החברה ו‪/‬או מי מטעמה רשאית לפסול באופן‬
‫חלוט וסופי משתתף ספציפי ולמנוע ממנו את האפשרות לזכייה בפרס‪ ,‬מחמת‬
‫התנהגות בלתי הולמת חוזרת ונשנית ו‪/‬או העלאה מכוונת ונמשכת של תכנים‬
‫הכוללים תוכן אסור‪ ,‬ו‪/‬או מכל סיבה אחרת‪ ,‬לפי שיקול דעתן הבלעדי‪.‬‬

‫‪.3.2‬‬
‫‪.3.2‬‬

‫יובהר ויודגש כי השעון הקובע בכל עניין הנוגע למבצע זה הינו שעון העוזרת לחברה‪.‬‬
‫פרטים לעניין אופן ההשתתפות במבצע ימצאו בדף המותג של החברה‪.‬‬

‫‪.3.3‬‬

‫כניסה לדף המותג של החברה אינה מהווה ראיה או הבטחה לקבלת פרס כלשהו‪.‬‬

‫איתור הזוכה וקבלת הפרסים‬
‫‪.2.1‬‬

‫בסיום תקופת המבצע‪ ,‬תיצור החברה ו‪/‬או מי מטעמה קשר עם המועמדים לזכייה‬
‫בפרס‪ ,‬אשר לא נפסלו מסיבה כל שהיא‪ ,‬על ידי שליחת הודעה פרטית לחשבון‬
‫הפייסבוק של משתתפים אלה‪ .‬משתתפים כאמור יופנו למספר טלפון ייעודי לאימות‬
‫פרטיהם והמשך התקשרות‪ ,‬ולצורך קבלת החלטה על מועמדותם לזכייה‪ .‬יובהר‪ ,‬כי‬
‫הודעה זאת אינה מהווה הכרזה בזכייה בפרס ולמשתתף כאמור לא תעמוד שום‬
‫טענה לחברה ו‪/‬או מי מטעמה בקשר עם האמור‪.‬‬

‫‪.2.2‬‬

‫החברה ו‪/‬או מי מטעמה תנסה ליצור קשר באמצעות שליחת הודעה פרטית לחשבון‬
‫הפייסבוק של המועמד לזכייה כאמור בסעיף ‪ ,4.1‬בתוך עשרה (‪ )10‬ימי עסקים מיום‬
‫סיום המבצע‪ .‬הניסיונות ליצור קשר עם ייעשו בשעות העבודה הרגילות של החברה‪.‬‬
‫על הנמען ליצור קשר עם החברה תוך ‪ 48‬שעות ממועד פנייתה אליו‪ .‬אם לא יצר קשר‬
‫עם החברה תוך הזמן האמור‪ ,‬המשתתף ייפסל ותחתיו יבוא משתתף שדורג אחריו‪,‬‬
‫ויחולו לגביו ההוראות הנ"ל בהתאמה וחוזר חלילה‪ .‬מובהר‪ ,‬כי משתתף שנפסל מטעם‬
‫זה‪ ,‬לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא מהחברה ו‪/‬או מי מטעמה‪.‬‬
‫במועד יצירת הקשר ולאחר וידוא פרטי המועמד לזכייה‪ ,‬החברה ו‪/‬או מי מטעמה‬
‫ימסור המועמד לזכייה כתובת מדויקת למשלוח הפרס ומספר טלפון תקין ("הפרטים‬
‫האישיים")‪ ,‬האחריות על הזנת ה פרטים האישיים‪ ,‬באופן מדויק ומלא כאמור לעיל‪,‬‬
‫חלה אך ורק על המשתתף ולחברה ו\או לעוזרת לחברה לא תהיה כל אחריות על‬
‫התאמת הפרטים לרבות בגין אי קבלת הפרס מטעם החברה עקב כך‪.‬‬
‫ככל שלא אותר המועמד לזכייה בפרס בטווח הזמן האמור לעיל ו‪/‬או נפסל בגין אי‬
‫עמידתו בתנאי תקנון זה ו‪/‬או כי קיים חשד כי מועמדותו לזכייה בפרס הושגה‬
‫בדרכים שאינן כשרות (לרבות ביצוע עבירה פלילית ו‪/‬או עוולה אזרחית ו‪/‬או בדרך של‬
‫פריצה לדף המותג ) ו‪/‬או כי אינו מעוניין לממש את הפרס‪ ,‬ייפסל‪ ,‬ותחתיו יבוא‬
‫המשתתף שדורג במקום הבא‪ ,‬אשר ייחשב כמועמד לזכייה בפרס ויחולו לגביו‬
‫ההוראות הנ"ל בהתאמה‪ ,‬וחוזר חלילה‪ .‬מובהר כי מועמד לזכייה בפרס שנפסל לא‬
‫יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא מהחברה ו‪/‬או מהעוזרת לחברה‪.‬‬
‫החברה תשל ח את הפרסים הרלוונטיים (כולם או חלקם) באמצעות דואר ישראל‬
‫בהתאם לפרטים האישיים אשר נמסרו על ידי המשתתף‪ .‬יובהר כי אין באמור לעיל‬
‫כדי להוסיף על התחייבויות החברה בהתאם לתקנון זה‪ ,‬ובפרט לחייבה לשלוח פרסים‬
‫כלשהם בדואר‪ ,‬וכן אין באמור בס"ק זה כדי לגרוע מאחריותו של כל מועמד לזכייה‬
‫לפעול בהתאם לכל הוראות תקנון זה‪ .‬החברה אינה אחראית לשיבושים שונים בדואר‬
‫ישראל ו\או לע יכובים בקבלת הפרס ולמשתתף לא תעמוד כל טענה בקשר עם האמור‪.‬‬

‫‪.2.3‬‬

‫‪.2.2‬‬

‫‪.2.2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪.5‬‬

‫‪.6‬‬

‫‪.2.2‬‬

‫בעת מסירת הפרס וקבלתו‪ ,‬יציג המועמד לזכייה תעודה מזהה (דרכון\תעודת זהות‬
‫כולל ספח) ו יחתום המועמד לזכייה (בעצמו או באמצעות בגיר מטעמו) על "טופס‬
‫החתמת זוכה " לאחר שבחן את הפרס‪ ,‬בדק את תכולתו ומצא את הפרס תקין‪.‬‬

‫‪.2.3‬‬

‫מועמד לזכייה שנבצר ממנו מלהיות נוכח במעמד מסירת הפרס‪ ,‬רשאי לייפות את‬
‫כוחו של בגיר מטעמו לייצגו לצורך המסירה‪ ,‬ובלבד שהמסירה תתבצע באותו מען‬
‫שנמסר לחברה ו\ או מי מטעמה‪ .‬במקרה זה נדרש מיופה הכוח להמציא במעמד‬
‫ה פגישה המתואמת את תעודות הזהות שלו‪ ,‬צילום תעודת הזהות של המועמד‬
‫לזכייה‪ ,‬וכן‪ ,‬ייפוי כוח בכתב מאת המועמד לזכייה‪.‬‬

‫הפרסים‬
‫‪.2.1‬‬

‫מועמד לזכייה בפרס יחתום לפי דרישת החברה על טופס ההתחייבות והצהרת הזוכה‬
‫המצורף כנספח א' וכן‪ ,‬על טופס "החתמת זוכה" הנוגע לאיכות וטיב הפרס‪ .‬יודגש‪ ,‬כי‬
‫ככל שמועמד לזכייה בפרס יסרב לחתום על הטפסים הנ"ל ‪ -‬ייפסל המועמד לזכייה‬
‫ולא תעמוד לו כל טענה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או דרישה כלפי החברה ו‪/‬או מי מטעמה‪.‬‬

‫‪.2.2‬‬

‫מובהר ומודגש בזאת‪ ,‬כי קבלת פרס כלשהו לפי תקנון זה הינה בכפוף לעמידה בכל‬
‫הוראות תקנון זה ובכפוף לחתימת המועמדים לזכייה על נספח א' ועל טופס החתמה‬
‫זוכה‪.‬‬

‫‪.2.3‬‬

‫החברה רשאית לשנות ו‪/‬או להחליף את זהות הפרס (כהגדרתו לעיל) ו‪/‬או את כמותו‬
‫ו‪/‬או מרכיביו ו‪/‬או להוסיף עליו פרס נוספים‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה‪.‬‬

‫‪.2.2‬‬

‫יובהר‪ ,‬כי מועד אספקת כל פרס בפועל‪ ,‬ייקבע על‪-‬ידי החברה ו‪/‬או מי מטעמה‪ ,‬ולזוכה‬
‫לא תעמוד כל טענה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או דרישה כלפי החברה בגין האמור‪ ,‬לרבות בשל כל‬
‫עיכוב או דחייה במועד קבלת פרס כלשהו‪.‬‬

‫‪.2.2‬‬

‫ידוע למשתתפים כי השתתפותם במבצע זה הינה למטרת השעשוע ולשם ההנאה‬
‫המושגת מעצם ההשתתפות במבצע‪ .‬במידה ויחול שינוי בפרס עליו הוכרז כל זוכה‪ ,‬לא‬
‫תהיה למשתתפים כל טענה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או דרישה כלפי החברה ו‪/‬או מי מטעמה‬
‫בקשר עם האמור‪.‬‬

‫‪.2.2‬‬

‫הפרס שיחולק במסגרת מבצע זה אינו ניתן להחלפה‪ ,‬להעברה‪ ,‬לשינוי או להמרה על‬
‫ידי הזוכים לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו‪/‬או מוצר אחר‪.‬‬

‫הגבלות לגבי העלאת תכנים‬
‫המשתתף מסכים‪ ,‬מאשר ומצהיר לגבי התכנים שאותם הוא העלה‪ ,‬כי‪:‬‬
‫‪.2.1‬‬
‫‪6.1.1‬‬

‫הוא האדם היחיד אשר יצר את התכנים‪.‬‬

‫‪6.1.2‬‬

‫לחילופין‪ ,‬מקום בו צד שלישי יצר את התכנים‪ ,‬קיבל המשתתף את הסכמתו‬
‫של היוצר כאמור להשתמש בתכנים אלה לשם ההשתתפות במבצע וכן‪,‬‬
‫קיבל את הסכמתו להעביר לחברה ו‪/‬או למי מטעמה את הזכויות בתכנים‬
‫לרבות התנאים כאמור בתקנון זה ובכלל זה לאמור בסעיף ‪ 7.2‬להלן‪.‬‬

‫‪6.1.3‬‬

‫בכל מקרה שבו אדם אחר יצר את התכנים‪ ,‬המשתתף מצהיר מפורשות כי‬
‫לחברה אין כל אחריות כלפיי כל נזק שייגרם כתוצאה מכך וכל האחריות‬
‫בקשר עם האמור וכל נזק שייגרם יוטל על המשתתף‪.‬‬

‫‪6.1.4‬‬

‫ידוע למשתתף שחל איסור מוחלט להעלות לדף המותג כל תוכן המפר כל‬
‫דין או הסכם או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם‪ ,‬לרבות אך‬
‫לא רק תכנים אשר שימוש בהם או פרסומם יהווה או עשוי להוות (יחדיו‬
‫להלן‪" :‬תוכן אסור")‪:‬‬
‫‪6.1.4.1.1‬‬

‫‪2‬‬

‫הפרה של זכויות צדדים שלישיים‪ ,‬לרבות זכויות‬
‫יוצרים‪ ,‬סימני מסחר‪ ,‬סימני שירות‪ ,‬מדגמים‪ ,‬זכויות‬
‫מוסריות או כל זכות קניין רוחני אחרת;‬

‫‪6.1.4.1.2‬‬

‫הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה או פגיעה‬
‫בשמו הטוב של אדם ו‪/‬או גוף כלשהו;‬

‫‪6.1.4.1.3‬‬

‫הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה;‬

‫‪6.1.4.1.4‬‬

‫הפרה של דיני הגנת הפרטיות;‬

‫‪6.1.4.1.5‬‬

‫הטעיה של צרכן;‬

‫‪6.1.4.1.6‬‬

‫פרסום גלוי או סמוי למתחרה של החברה או לכל‬
‫מוצר אחר שאינו מיוצר או נמכר על ידי החברה;‬

‫‪6.1.4.1.7‬‬

‫פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו;‬

‫‪6.1.4.1.8‬‬

‫הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות;‬

‫‪6.1.4.1.9‬‬

‫שקרי‪ ,‬מטעה או מסולף;‬

‫‪ 6.1.4.1.10‬התחזות לאדם אחר ו‪/‬או הולכת שולל משתתפים‬
‫אחרים;‬
‫‪ 6.1.4.1.11‬לזהות אישית אנשים אחרים‪ ,‬מבלי שנתנו את‬
‫הסכמתם לפרסום זהותם;‬
‫‪ 6.1.4.1.12‬תוכן בעל אופי טורדני‪ ,‬פוגע‪ ,‬מעליב‪ ,‬עוין‪ ,‬מאיים‪ ,‬גס‬
‫רוח‪ ,‬בעל אוריינטציה פורנוגראפית או בעל אופי מיני‬
‫בוטה;‬
‫‪ 6.1.4.1.13‬עידוד אלימות‪ ,‬אפליה‪ ,‬שנאה או גזענות;‬
‫‪ 6.1.4.1.14‬חשיפת פרטים של קטין‪ ,‬המזהים אותו‪ ,‬את פרטיו‬
‫האישיים‪ ,‬מענו ו‪/‬או דרכי ההתקשרות עמו ו‪/‬או‬
‫פגיעה ב פרטיותו של קטין ו‪/‬או פרסום תמונת קטין‪,‬‬
‫ללא אישור הוריו או האפוטרופוס שלו;‬
‫‪ 6.1.4.1.15‬עידוד התנהגות פלילית או שימוש או פרסום המקים‬
‫עילה לתביעה או אחריות אזרחית‪ ,‬או העלול לגרום‬
‫לחברה נזקים;‬
‫‪ 6.1.4.1.16‬כל תוכנת מחשב‪ ,‬קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף‪-‬‬
‫מחשב ("וירוס")‪ ,‬לרבות תוכנות‪-‬עוינות הידועות‬
‫כסוס‪-‬טרויאני‪ ,‬תולעים (‪ ,)worms‬ונדלים (‪,)vandals‬‬
‫יישומים מזיקים )‪ (Malicious Applications‬וכיו"ב‪ ,‬וכן‬
‫תוכנות לא חוקיות ו‪/‬או כל תוכן שהינו דואר זבל‬
‫(‪ ) spam‬או שעלול לשמש לצורך הפצת דואר זבל;‬
‫‪.2.2‬‬

‫‪.7‬‬

‫החברה ו\או העוזרת לחברה שומרות לעצמן את הזכות לפסול בכל עת‪ ,‬ולא לפרסם בדף‬
‫המותג כל תוכן אשר‪ ,‬לפי שיקול דעתן הבלעדי‪ ,‬קיים חשש כי הוא נופל לגדר תכנים‬
‫אסורים וכן‪ ,‬כל חומר אשר לפי שיקול דעתן הבלעדי של החברה ו\או העוזרת לחברה‪,‬‬
‫איננו הולם את מדיניות החברה‪ ,‬בכל שלב‪ ,‬והכל בשל האמור וכן‪ ,‬מכל סיבה אחרת לפי‬
‫שיקול דעתן הבלעדי של החברה ו\או העוזרת לחברה וללא צורך לנמק פעולתן‪.‬‬

‫קניין רוחני‬
‫המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה‪ ,‬לגבי התכנים שאותם העלה לדף המותג בעצמו‪,‬‬
‫ואשר לא הועלו על‪-‬ידי החברה ו‪/‬או מי מטעמה‪ ,‬כדלהלן‪:‬‬
‫‪.3.1‬‬

‫‪Formatted: Font: 12 pt, Complex‬‬
‫‪Script Font: David, Expanded by 0.1‬‬

‫התכנים במסגרת מבצע זה‪ ,‬הינם מקוריים ונוצרו על ידי המשתתף בלבד‪ ,‬וכי‬
‫המשתתף הוא בעל כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים‪ ,‬וזאת עד להעברתם לבעלות‬
‫החברה כמפורט בסעיף ‪ 7.27.2‬להלן‪ .‬המשתתף מצהיר ומתחייב‪ ,‬כי התכנים‪ ,‬חלקם‬
‫ומקצתם אינם מועתקים מכל גורם כלשהו‪ ,‬לרבות מאתרי אינטרנט אחרים ו‪/‬או‬
‫‪2‬‬

‫יצירות אחרות ו‪/‬או כל מקור בלתי מוכר אחר ו‪/‬או בלתי חתום על ידי אדם אחר‪ ,‬כי‬
‫לא נעשה כל שימוש שהוא בזכויות צדדים שלישיים‪ ,‬וכי אין בשימוש בתכנים ו‪/‬או‬
‫בהצגתם כל הפרה של זכויות יוצרים ו‪/‬או הפרה של זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג‬
‫שהוא‪.‬‬

‫‪.8‬‬

‫‪.3.2‬‬

‫במשלוח התכנים לחברה מעביר המשתתף לחברה ללא תמורה את כל הזכויות בהם‪,‬‬
‫לרבות כל זכויות היוצרים הנובעות מהם‪ ,‬לבעלותה המלאה והבלעדית של החברה‪,‬‬
‫אשר תהא רשאית לעשות בה שימוש ב כל דרך‪ ,‬לרבות להעתיק‪ ,‬לשכפל‪ ,‬להפיץ‪,‬‬
‫לשווק‪ ,‬לשדר‪ ,‬להעמיד לרשות הציבור‪ ,‬לעבד‪ ,‬לערוך‪ ,‬לתרגם ולהשתמש בתכנים בכל‬
‫דרך אחרת‪ ,‬וכן להעניק רישיון משנה לשימוש בזכויות אלה – כולן או חלקן – לכל צד‬
‫שלישי‪ ,‬באתרי אינטרנט‪ ,‬בדברי דפוס‪ ,‬לרבות בעיתונים‪ ,‬ובמגזינים‪ ,‬במדיות‬
‫דיגי טאליות‪ ,‬ברשתות התקשורת‪ ,‬לרבות תקשורת חוטית‪ ,‬אל‪-‬חוטית‪ ,‬סלולארית‪,‬‬
‫כבלים ולווין‪ ,‬ובכלל זה גם במקרה שהחברה או צד שלישי כלשהו יפיקו הכנסה בגין‬
‫השימוש שייעשה בתוכן כאמור‪ .‬מבלי לגרוע מכלליות האמור‪ ,‬יובהר כי החברה תהא‬
‫רשאית‪ ,‬אך לא חייבת‪ ,‬לעשות שימוש בתכנים למטרות מסחריות ופרסומיות‪.‬‬

‫‪.3.3‬‬

‫יובהר ויודגש‪ ,‬כי המשתתף לא יהא רשאי לדרוש ו‪/‬או לתבוע כל תמורה או פיצוי‬
‫עבור העברת כל הזכויות בתכנים המרכיבים אותו כמפורט לעיל‪.‬‬

‫‪.3.2‬‬

‫מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא יעלה כל טענה‬
‫ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או דרישה בקשר עם הזכויות המוסריות בתכנים‪.‬‬

‫‪.3.2‬‬

‫המשתתף מוותר על כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה כלפי החברה ו‪/‬או העוזרת‬
‫לחברה ו‪/‬או מי מטעמן בגין כל שינוי בתכנים שיתבצע על ידי החברה ו‪/‬או העוזרת‬
‫לחברה ו‪/‬או מי מטעמן על פי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי‪.‬‬

‫‪.3.2‬‬

‫המשתתף מוותר על כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה כלפי החברה ו‪/‬או העוזרת‬
‫לחברה ו‪/‬או מי מטעמן כל שימוש שייעשה בתכנים על פי שיקול דעתן המוחלט‬
‫והבלעדי‪ ,‬והכל מבלי לקבל ממנו הרשאה נוספת ו‪/‬או לשלם לו תמורה בגין השימוש‬
‫כאמור‪.‬‬

‫‪.3.3‬‬

‫נוסף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה מובהר בזאת‪ ,‬כי המשתתף יפצה‬
‫ו‪/‬או ישפה את החברה ו‪/‬או העוזרת לחברה‪ ,‬מיד עם דרישתן הראשונה‪ ,‬בגין כל נזק‬
‫אשר ייגרם להן כתוצאה מתביעה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או טענה של המשתתף ו‪/‬או כל צד ג'‬
‫שהוא בקשר עם זכויות היוצרים של החברה בתכנים על כל מרכיביהם‪.‬‬

‫הצהרות והתחייבויות המשתתף‬
‫מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו‪/‬או כל דין‪ ,‬המשתתף מצהיר‬
‫ומתחייב כלפי החברה כי‪:‬‬
‫‪.1.1‬‬

‫כל הפרטים שמסר לחברה ו‪/‬או למי מטעמה הינם נכונים ומדויקים‪.‬‬

‫‪.1.2‬‬

‫מלאו לו שלוש עשרה (‪ )13‬שנים‪.‬‬

‫‪.1.3‬‬

‫בחירת הזוכים על‪-‬ידי החברה הנה סופית‪ ,‬חלוטה‪ ,‬בלתי ניתנת לתביעה ו‪/‬או לערעור‬
‫ומחייבת‪.‬‬

‫‪.1.2‬‬

‫יישא בכל אחריות‪ ,‬מפורשת ומכללא‪ ,‬ויפצה וישפה את החברה ו‪/‬או העוזרת לחברה‬
‫ו‪/‬או את מנהליהן ו‪/‬או עובדיהן ו‪/‬או מי מטעמן‪ ,‬מיד עם דרישתן הראשונה לעשות כן‪,‬‬
‫בגין כל נזק (לר בות נזקים ישירים‪ ,‬עקיפים‪ ,‬נסיבתיים‪ ,‬תוצאתיים‪ ,‬הפסדי רווחים‬
‫ופגיעה במוניטין)‪ ,‬הפסד‪ ,‬אובדן‪ ,‬הוצאות‪ ,‬מכל מין וסוג‪ ,‬וכן הוצאות משפט ושכ"ט‬
‫עו"ד‪ ,‬בגין כל טענה דרישה ו‪/‬או תביעה הנובעת ממעשה ו‪/‬או מחדל שלא כדין‬
‫הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו‪/‬או בעקיפין של תקנון זה‪.‬‬

‫‪.1.2‬‬

‫ידוע לו שהחברה ו‪/‬או העוזרת לחברה אינן נושאות בכל אחריות באשר לאובדן‬
‫פרטים ו‪/‬או השתתפות של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל טכני‪ ,‬ואשר כתוצאה‬
‫ממנו נמחקו‪ ,‬הושמדו או שובשו פרטים כלשהם אשר הועלו במסגרת המבצע‪.‬‬
‫‪3‬‬

‫‪.9‬‬

‫פטור מאחריות‬
‫‪.1.1‬‬

‫המשתתף מצהיר בזאת‪ ,‬כי אין ולא תהיה לו ו‪/‬או למי מטעמו כל טענה ו‪/‬או דרישה‬
‫ו‪/‬או תביעה כלפי החברה ו‪/‬או העוזרת לחברה ו‪/‬או מי מטעמן‪ ,‬מנהליהן‪ ,‬עובדיהן‪ ,‬ומי‬
‫מטעמן ‪ ,‬בכל הקשור והמתייחס למבצע‪ ,‬להשתתפות (או אי ההשתתפות) בו ו‪/‬או‬
‫לזכייה בו ו‪/‬או לשימוש והפקת ההנאה מהפרס‪ .‬המשתתף מצהיר בזאת‪ ,‬כי‬
‫התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי‪.‬‬

‫‪.1.2‬‬

‫ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף‪ ,‬והחברה ו‪/‬או העוזרת‬
‫לחברה ו‪/‬או מי מטעמן ולא תישאנה באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף)‪ ,‬הפסד‪ ,‬אבדן‬
‫או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים‪ ,‬והקשור‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪,‬‬
‫עם המבצע‪ ,‬מימוש ו‪/‬או שימוש בפרס‪.‬‬

‫‪.1.3‬‬

‫המשתתף‪ ,‬מסכים ומאשר כי ידוע לו ש מבצע זה‪ ,‬הנערך בהתאם לתקנון זה‪ ,‬משלב‬
‫מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם השתתפותו במבצע וכי יתכן כי על אף‬
‫מאמצי החברה ו‪/‬או מי מטעמה‪ ,‬עשויים להתרחש אירועים ו‪/‬או שיבושים ו‪/‬או‬
‫הפרעות ו‪/‬או תקלות‪ ,‬אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלזכות בפרס כלשהו ו‪/‬או‬
‫מלממש פרס כלשהו‪ ,‬והמשתתף מסכים לפטור את החברה ו‪/‬או העוזרת לחברה ו‪/‬או‬
‫מי מטעמן מכל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה‪ ,‬ולא יהיה זכאי לכל פיצוי‪ ,‬שיפוי או‬
‫סעד בגינם‪.‬‬

‫‪.1.2‬‬

‫החברה ו‪/‬או העוזרת לחברה ו‪/‬או מי מטעמן אינן מתחייבות שהמבצע לא יופרע או‬
‫יתקיים כסדרו ללא מגבלות או הפסקות‪ ,‬ינוהל ללא טעויות‪ ,‬יהיה חסין מפני נזקים‪,‬‬
‫קלקולים‪ ,‬אי דיוקים‪ ,‬שגיאות ותקלות‪ .‬מובהר בזאת‪ ,‬כי בכל אחד מהמקרים‬
‫המפורטים בסעיף זה לעיל‪ ,‬תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל‬
‫צעד על מנ ת למזער ו‪/‬או לנטרל את האמור‪ ,‬לרבות להפסיק את המבצע טרם תום‬
‫תקופת המבצע ו‪/‬או לבטל את המבצע כליל ו‪/‬או לנקוט בכל צעד אחר‪ ,‬ולמשתתף ו‪/‬או‬
‫למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או דרישה כלפי החברה ו‪/‬או העוזרת‬
‫לחברה ו‪/‬או מי מטעמה בקשר עם האמור‪.‬‬

‫‪.1.2‬‬

‫מבלי לגרוע מכלליו ת האמור‪ ,‬בכל מקרה בו יוכח כי תקלה‪ ,‬פגיעה ו‪/‬או רשלנות של‬
‫המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף במבצע ו‪/‬או מלזכות ו‪/‬או לממש פרס כלשהו‪ ,‬יהיו‬
‫החברה‪ ,‬העוזרת לחברה ו‪/‬או מי מטעמן פטורות מאחריות‪.‬‬

‫‪.1.2‬‬

‫האחריות ל קבלת הפרס היא על הזוכה בלבד‪ .‬החברה ו‪/‬או מי מטעמה אינה ולא‬
‫תהיינה אחראיו ת בכל צורה או אופן ל קבלה או אי קבלה של הפרס‪.‬‬

‫‪.1.3‬‬

‫מובהר כי עיבוד הנתונים במסגרת המבצע נסמך על דף המותג שאינו בבעלות החברה‬
‫ו‪/‬או מי מטעמה‪ ,‬ואשר אינם חסינים מכל טעות או תקלה‪ .‬החברה ו‪/‬או מי מטעמה‬
‫אינן מתחייבו ת כי המבצע יתנהל ללא תקלה‪ ,‬שגיאה‪" ,‬נפילה" או טעות‪ ,‬ולמשתתף‬
‫לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקש ר לכך‪ .‬כמו כן‪ ,‬מודגש‪ ,‬כי פעולת דף‬
‫המותג כפופה לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט ולפיכך לא תהיה למשתתף כל‬
‫טענה‪ ,‬דרישה או תביעה בגין כל נזק‪ ,‬אבדן‪ ,‬הפסד‪ ,‬פגיעה בסיכויים או הוצאה‬
‫שייגרמו לו עקב טעות‪ ,‬נפילה‪ ,‬שיבוש‪ ,‬איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט‬
‫כאמור‪.‬‬

‫‪.1.1‬‬

‫המשתתף מצהיר בזאת‪ ,‬כי הוא יודע שהמבצע כולל מערכת ממוחשבת‪ ,‬וכי אין כל‬
‫הבטחה לפעילות תקינה של המערכת הממוחשבת ו‪/‬או לקליטת כל הוראותיו במלואן‬
‫ו‪/‬או במועדן‪ ,‬ו‪/‬או שתעבורת התקשורת בין המשתתף למערכת הממוחשבת תהיה‬
‫רציפה ו‪/‬או אחידה ו‪/‬או מהירה‪ ,‬ולמשתתף ו‪/‬או למי מטעמו‪ ,‬אין ולא תהיה לו‪ ,‬כל‬
‫טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה כלפי החברה ו‪/‬או העוזרת לחברה ו‪/‬או מי מטעמן‬
‫בקשר לכך‪ .‬המשתתף מצהיר בזאת‪ ,‬כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת‬
‫לביטול או לשינוי‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪.11‬‬

‫‪.1.1‬‬

‫החברה ו‪/‬או העוזרת לחברה ו‪/‬או מי מטעמן אינן אחראיות באופן כלשהו לפעילותה‬
‫התקינה של מערכת הטלפונים הסלולאריים ו‪/‬או מערכת האינטרנט ו‪/‬או כל מערכת‬
‫תקשורת אחרת‪ ,‬ואין ולא תהיה להם כל אחריות בגין אי קליטה ו‪/‬או קליטה‬
‫משובשת של הנתונים אותם הזין המשתתף במבצע ו‪/‬או כל שיבוש ו‪/‬או תקלה אחרת‬
‫הקשורה במערכות אלה‪ ,‬ולא תישאנה באחריות להפסקות‪ ,‬הפרעות‪ ,‬ניתוקים‪ ,‬נזקים‪,‬‬
‫הוצאות‪ ,‬מניעת רווח וכיו"ב‪ ,‬אשר ייגרמו למשתתף במבצע או לכל צד ג' אחר‪,‬‬
‫במישרין או בעקיפין‪.‬‬

‫‪.1.19‬‬

‫בהשתתפותו במבצע מסכים המשתתף כי כל תקלה‪ ,‬שיבוש‪ ,‬איחור וכד'‪ ,‬אשר מקורם‬
‫בכוח עליון‪ ,‬מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל)‪ ,‬שביתה‪ ,‬פיגועים‪,‬‬
‫אסונות טבע וכיו"ב‪ ,‬בין בארץ ובין בכל מקום אחר‪ ,‬או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי‬
‫בחברה‪ ,‬לא ייחשב כלל להפרה של תקנון זה‪ ,‬ולא יזכה את המשתתף בכל סעד ו‪/‬או‬
‫זכות ו‪/‬או תרופה ו‪/‬או טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה כנגד החברה ו‪/‬או העוזרת‬
‫לחברה ו‪/‬או מי מטעמן‪.‬‬

‫‪.1.11‬‬

‫בכל מקרה שיוכח‪ ,‬כי רשלנות של החברה מנעה ממשתתף מלהשתתף במבצע או‬
‫לזכות בזכייה כלשהי‪ ,‬יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי לגובה עלות ההתחברות‬
‫לדף המותג אותה ביצע (או נמנ ע מלבצע) בכדי להשתתף במבצע בלבד‪.‬‬

‫‪.1.12‬‬

‫המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה כלפי החברה ו‪/‬או מי‬
‫מטעמן בקשר עם בחירת הזוכים במבצע‪.‬‬

‫שונות‬
‫‪.19.1‬‬

‫בהשתתפותו במבצע זה‪ ,‬מסכי ם‪ ,‬מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים כי קרא את‬
‫תקנון המבצע וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו‪ ,‬וגם אם לא קרא את התקנון‪,‬‬
‫הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין‪.‬‬

‫‪.19.2‬‬

‫תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך תקופת המבצע יעודכן‬
‫התקנון‪ .‬התקנון המעודכן יהיה זמין בדף המותג‪.‬‬

‫‪.19.3‬‬

‫החברה רשאית לשנות את מבנה המבצע‪ ,‬שלביו‪ ,‬פרסיו‪ ,‬תוכנו‪ ,‬מתכונתו ונהליו‪,‬‬
‫תקופתו‪ ,‬והכל על פי שיקול דעתה הבל עדי‪ .‬כמו כן‪ ,‬החברה שומרת לעצמה את הזכות‬
‫לבטל חלקים מהמבצע או את המבצע כולו‪ ,‬וכן לצמצמם דרכי ההשתתפות בו‪ .‬על‬
‫שינוי תנאי המבצע כאמור בסעיף זה תינתן הודעה בדף המותג ו‪/‬או בכל דרך אחרת‬
‫אשר תמצא החברה לנכון‪ ,‬ולמשתתף ו‪/‬או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו‪/‬או‬
‫תביעה ו‪/‬או דרישה כלפי החברה בגין כך‪.‬‬

‫‪.19.2‬‬

‫המשתתפים מסכימים ומאשרים כי דבר השתתפותם ו‪/‬או זכייתם במבצע‪ ,‬אפשר‬
‫שיסוקרו‪ ,‬יצולמו וישודרו בכל מדיום שהוא‪ ,‬לרבות אך לא רק‪ ,‬בטלוויזיה‪ ,‬ברדיו‪,‬‬
‫בשילוט‪ ,‬בעיתונות‪ ,‬בדפי האינטרנט של החברה ובאתרי אינטרנט אחרים‪ ,‬ברשתות‬
‫חברתיות‪ ,‬וכי בעצם השתתפותם במבצע מביעים הזוכה ו‪/‬או המשתתף את הסכמתם‬
‫לפרסום ו ‪/‬או צילום שמם ותמונותיהם במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים‪,‬‬
‫ובמסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה‪.‬‬

‫‪.19.2‬‬

‫הפרס במבצע אינו ניתן להמרה‪ ,‬לא בכסף ולא בשווה כסף‪ .‬החברה תהא רשאית‬
‫להחליף ו‪/‬או לשנות את הפרס במבצע‪ ,‬על פי שיקול דעתה תוך מתן הודעה מראש‪.‬‬

‫‪.19.2‬‬

‫הזכאות לפרס אינה ניתנת להסבה או העברה אלא באישור בכתב ומראש שיינתן על‬
‫ידי החברה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬

‫‪.19.3‬‬

‫מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין‪ ,‬החברה תהא רשאית שלא למסור‬
‫את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין ו‪/‬או שאינו הגון‬
‫או על‪-‬פי כללי מבצע זה ‪ ,‬על פי שיקול דעת החברה המוחלט והבלעדי‪.‬‬

‫‪1‬‬


Download מותק של פסטיבל סופימותק של פסטיבל סופי.pdf (PDF, 344.8 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file מותק של פסטיבל סופי.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000313788.
Report illicit content