zs .pdf

File information


Original filename: zs.pdf
Title: Zeszyt Statystyczny Państwa Trizondalskiego
Author: Marcel

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word Starter 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 14/11/2015 at 03:12, from IP address 188.103.x.x. The current document download page has been viewed 613 times.
File size: 671 KB (8 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


zs.pdf (PDF, 671 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


16.07.2013

Zeszyt Statystyczny
Państwa
Trizondalskiego
Porównanie historyczne

Wydał i opracował:
Marcel Hans

Wstęp
Państwo Trizondalskie istnieje już ponad 6 lat i jako jedno z nielicznych w v-świecie może pochwalić się
zachowaniem for oraz materiałów z większości swojego okresu. Niestety co jakiś czas z powodu
nieprzewidzianych awarii i problemów znikają kolejne dane historyczne, które należałoby utrwalić dla
potomnych. Najbardziej tutaj bolesny jest przepad baz danych dotyczących forum Rzeczpospolitej Sclavinii
i Trizondalu z okresu listopad – grudzień 2010, a więc z ostatnich tygodni tego państwa. Dzięki pracy wielu,
wielu osób przez ponad pół dekady udało się zebrać ważniejsze dane statystyczne dotyczące naszego
państwa. Niestety ze względów technicznych nie było możliwe zachowanie 100% dokładności, stąd
wszelkie dane tutaj prezentowane są jedynie przybliżone, a ich celem jest przedstawienie trendów
rozwojowych. W niniejszym Zeszycie Statystycznym Rządu Państwa Trizondalskiego zebrano ważniejsze
dane dotyczące forum Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu oraz niepodległego Trizondalu. Przy czym
trzeba zauważyć, że RSiT istniała 22 miesiące, a ujęto w obliczeniach jedynie 20,5 miesięca. Dane
dotyczące Trizondalu dotyczą okresu do czerwca 2013 roku włącznie. Poniżej przedstawiam wybrane
zestawienia liczbowe na wykresach oraz w danych wraz z krótkim omówieniem.

Długość okresów branych pod uwagę w statystyce:
2009-2010(05)
2010(11)
2011-2012(2)
2012-2013(6)
15 miesięcy
6 miesięcy
14 miesięcy
16 miesięcy
Ze względu na różne długości, dla większej miarodajności należałoby skupiać się na średnich wynikach.
Okres pierwsza to okres RSiT w Księstwie Sarmacji. Okres drugi to okres RSiT niepodległej. Okres trzeci
to okres Królestwa Trizondalu. Ostatni okres to okres republiki. Cyfra w nawiasie oznacza ostatni miesiąc
wzięty pod uwagę w danym okresie.
RSiT
21 miesięcy

Spis treści:
Dane ekonomiczne
Aktywność na forum
Obywatele i media

-1
-3
-5

Trizondal
30 miesięcy

1

Dane ekonomiczne
Od chwili podpisania aktu unii między Księstwem Trizondalu a Księstwem Sarmacji oficjalną walutą w
kraju był libert i to w tej walucie wypłacane były wszystkie pensje aż do roku 2010, gdy walutą RSiT stała
się marka, a na forum zainstalowano system Ultimate Points. W 2011 roku wprowadzono nową markę
obowiązującą tylko w Trizondalu, która jest obowiązującym środkiem płatniczym do dziś. Na podstawie
wyrywkowych danych dotyczących wynagrodzeń urzędów państwowych (wypłacanych w kraju na
podstawie rozporządzeń i postanowień od 2007 roku) udało się stworzyć następujące zestawienie, które
wskazuje, że płace po wprowadzeniu nowego liberta (rok 2008? dodano dwa zera do wynagrodzeń) w
porównaniu z okresem późniejszym zmalały znacznie. W okresie, gdy walutą była marka RSiT brak jest
danych o pensjach, przez bardzo długi okres nie były one wcale wypłacane. Najpełniejsze informacje
dotyczą okresu obecnego. Od roku 2011 do punktu obecnego (06.2013) płace wzrosły aż 500-krotnie. Nie
jest to równoznaczne z inflacją znaną ze świata realnego, gdyż w porównaniu z czerwcem 2011 roku
obecnie nabyć można znacznie więcej różnych dóbr niż wówczas. Warto zauważyć, że Budżet Centralny na
początku funkcjonowania (rok 2011) otrzymał wówczas bajońską sumę 10 tys. mrk. Dziś istnieje już 5
obywateli mających wyższe majątki.
Czerwiec 2013:
L. pracowników: 6
Średnia pensja: 785 MRK
Wzrost w cenach stałych: 523
Wzrost (+)/spadek (-)w porównaniu z miesiącem poprzednim: +31,4 MRK

Maj 2012:
L. pracowników: 7
Średnia pensja: 600 MRK
Wzrost w cenach stałych: 400
Wzrost (+)/spadek (-)w porównaniu z lipcem 2011: +450 MRK

Lipiec 2011:
L. pracowników: 9
Średnia pensja: 150 MRK
Wzrost w cenach stałych: 100
(na podstawie przelewów z konta Budżetu Centralnego)

Ceny stałe:
07.2011=100

Wrzesień 2009:
L. pracowników: 6
Średnia pensja: 2450 lt
Wzrost w cenach stałych: niemożliwy, marka niewymienialna na liberta

Uwaga: dane za okres czerwiec 2013 nie obejmują wynagrodzenia dla Sędziego Federalnego oraz
pracowników TPT

Innym ciekawym zestawieniem jest zestawienie pieniądza w obiegu, tutaj mamy jedynie dwa okresy
możliwe do porównania:

16.05.2013
Pieniądze w obiegu: 436 293,95 MRK

11.09.2010
Pieniądze w obiegu: 14 852,82 MRK

2

3

Aktywność na forum

Temat spornym w statystyce wirtualnej to przełożenie aktywności wyrażonej w tematach na aktywność
faktyczną. Część postów bowiem z założenia jest uznawana za spam. Niestety żadne liczby nie są w stanie
tego wyrazić, a odczucia ludzkie mogą być różne. Jednak autorowi opracowania wydaje się, że obecnie jest
znacznie mniej procentowo w odniesieniu do łącznej ilości postów wiadomości, które możnaby uznać za
spam w porównaniu z okresem RSiT.

l. łączna postów
45000
40000

l. łączna postów

41199
37984

35000

Legenda:

30577

30000

2010(05)
lub
2012(2)
Cyfra w nawiasie oznacza
ostatni miesiąc uwzględniony
w okresie.

25000
20000

19283

15000
10000
5000
0
2009-2010 (05)

2009-2010(05)
41199

2010 (11)

2011-2012 (2)

2012-2013 (6)

2010(11)
2011-2012(2)
2012-2013(6)
19283
30577
37984
Bardzo spore różnice biorą się z różnych długości trwania okresów

L. postów
70000
68000
66000
64000
62000

L. postów

60000
58000
56000
RSiT

Trizondal
Liczba postów łącznie

RSiT
60482

Trizondal
68561

4

Średnia miesięczna postów
3500
3000
Posty w okresie miesiąca

2500

Legenda:

2000

2010(05)
lub
2012(2)
Cyfra w nawiasie oznacza
ostatni miesiąc uwzględniony
w okresie.

1500
1000
500
0
2009-2010 (05)

2009-2010(05)
2733

2010 (11)

2011-2012 (2)

2010(11)
3213

2012-2013 (6)

2011-2012(2)
2184
Posty na miesiąc

2012-2013(6)
2374

L. postów na mc
3500
3000
2500
2000
1500

L. postów na mc

1000
500
0
RSiT

Trizondal
Liczba postów na miesiąc

RSiT
2880

Trizondal
2285

Na podstawie powyższych wykresów widać, że w okresie RSiT pisano więcej postów. Bardzo dobrze
zapowiadał się okres niepodległej Rzeczpospolitej, w którym napisano najwięcej postów w historii w
przeliczeniu na miesiąc. Nie wiadomo jednak jak potoczyłyby sie jego dalsze losy. Wartym zastanowienia
się jest przedstawienie ile postów pisał statystyczny obywatel w danym okresie.

5

Obywatele i media

Od 2008 roku istnieje gazeta, w której publikować może każdy „Prawda”, od roku 2009 (od października)
istnieje Metropolitalny Plebiscyt Aktywności w Rotterze, w ramach którego wybiera się Mieszkańca
Miesiąca, od roku 2009 (I połowa) istnieje państwowa agencja prasowa, najpierw Państwowa Agencja
Informacyjna, później Trizondalska Agencja Prasowa, a obecnie Trizondalska Agencja Informacyjna. Także
od roku 2009 mamy do czynienia z tajnymi wyborami i referendami. Na tej podstawie powstały dane w tym
rozdziale. Przy czym okres 51 miesięcy jest na tyle długi, że porównano jedynie wielkości na początków
okresów historycznych czy zwykłych głosowań/referendum, które nie miały znaczenia historycznego, tj. nie
było nacisku społecznego by brać w nich udział. Niezaprzeczalny jest fakt istnienia innych agencji
prasowych w tym okresie, jednak to wymagałoby szerszego opracowania tematycznego.

35
L. głosujących obywateli

30

L. osób z obywatelstwem na
dzień głosowania

25
20
15
10
5
0
2009-2010 (05)

2010 (11)

2011-2012 (2)

2012-2013 (6)

Obywatele

Liczba obywateli
głosujących
Liczba uprawnionych
do głosowania w dniu
głosowania

2009-2010(05)

2010(11)

2011-2012(2)

2012-2013(6)

16

14

11

11

33

17

19

14

Nie jest to średnia, a dane wybranych losow głosowań

6
200

L. artykułów w
Prawdzie + TAI/PAI

180
160
140
120
100

Liczba artykułów w Prawdzie i
TAI/PAI RSiT

80

Liczba artykułów w Prawdzie i
TAI/PAI Trizondal

60
40
20
0
Liczba łączna

Łącznie
Średnio na miesiąc

Łącznie
Średnio na miesiąc

2009-2010(05)
124
8

Średnio na mc

RSiT
178
8,5

2010(11)
2011-2012(2)
54
63
9
4,5
Dane nieprzedstawione na wykresie

Trizondal
164
5,5

2012-2013(6)
101
6,3

Na podstawie powyższych danych znów interesujące wydaje się, jak rozwinął by się rynek prasowy w
niepodległej RSiT. Co ciekawe, w okresie obecnym (tj. republiki) widać znaczny wzrost artykułów
prasowych.
Co się tyczy obywatelstwa, to na samym początku RSiT było 33 obywateli, liczba bardzo wielka. Jednak
aktywnych (głosujących) ok. połowa. Pod koniec RSiT ten rozdźwięk, tj. liczba nieaktywnych obywateli
spadła. Wzrosła znowu na początku Królestwa Trizondalu. Przy zachowaniu tej samej liczby osób
głosujących spadła liczba obywateli. Mówi to o weryfikowaniu nadań obywatelskich przez władze.


Related documents


zs
egzamin cywilizacja
propaganda polityczna
navstevni rad pl
notatka 1
biol odp

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file zs.pdf