pdf

File information


Original filename: pdf
Author: Laptop

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 16/11/2015 at 11:32, from IP address 183.89.x.x. The current document download page has been viewed 511 times.
File size: 213 KB (5 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


pdf (PDF, 213 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


1. รหัสวิชา ICT112

ชื่อรายวิชา กฎหมายและจริยธรรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Law and Ethics in / Information Technology)
2. ภาคการศึกษาที่ 1/2558

จานวน 3 หน่วยกิต 3(3-0)

เข้าอาจารย์ได้ตาม วัน-เวลา Office Hour (OH)

(ตามตารางสอนของอาจารย์ที่ติดหน้าห้อง 5-801)

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ พิภัช ดวงคาสวัสดิ์
วุฒิการศึกษา


S. (Information Technology), University of Brussels, Belgium.S. (Economics), University of Brussels, Belgium.Ed. (Mathematics) Yala Rajabhat University.RDBMS, State University of Antwerpen (RUCA), Antwerpen, Belgium.Sun Java Training, Cert. Instructional Design Workshop, IBM, Thailand.Sun Microsystems, Singapore.

หน้าที่ปัจจุบัน


อาจารย์ประจาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตั้งโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุมรองประธานคณะกรรมการ (ฝ่ายแรงงานและวิจัย) แต่งตั้งโดย สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย / TFITอุปนายก สมาคม อีเลิร์นนิง แห่งประเทศไทย แต่งตั้งโดย สมาคม อีเลิร์นนิง แห่งประเทศไทย / E-LATผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทน แต่งตั้งโดย สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)/ TPQIคณะกรรมการ Creative Digital Economy แต่งตั้งโดย สภาหอการค้าไทยคณะการทางานการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่งตั้งโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาขีพ แต่งตั้งโดย กระทรวงศึกษาธิการ

3. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษากฎหมายและจริยธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศศึกษาขอบเขตของ
กฎหมายที่ได้วางไว้ รวมทั้งการนาเอามาประยุกต์ใช้งาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายและ
จริยธรรมอย่างชัดเจน เพื่อนาไปใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ เป็นอย่างดี

4. วิชาบังคับก่อน ไม่มี
5. วัตถุประสงค์ของรายวิชา


เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกีบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิด
ทฤษฎีทางจริยธรรมโลกตะวันออกเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ. กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมาย
การค้า และเกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

6. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา


เพื่อให้นักศึกษานาเสนอด้วยวิดีโอคลิปความเป็นอยู่ของประเทศเพื่อนบ้านหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC)เพื่อให้รู้จักวิธีการและการปฏิบัติการเผยแพร่ข่าวสารความรู้โดยผ่าน Website และ Social network รณรงค์ให้ทุกคน
ปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. กิจกรรมการเรียนการสอน


อาจารย์บรรยายตามเนื้อหาของแต่ละบทในชั้นเรียนให้นักศึกษานาเสนองานเดี่ยวโดยเลือกหัวข้อจากวิชานี้มาเผยแพร่ข่าวสารความรู้ข่าวสารโดยผ่าน Website และ
Social network ที่จัดเตรียมไว้แล้ว ให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมต่างๆให้นักศึกษาจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาจัดทาวิดีโอคลิปเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประเทศเพื่อนบ้านหรือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC) และนามาเสนอกรณีศึกษาประกอบการสอน ให้ชม DVD : พระพุทธเจ้า จาก BBC, DVD : The Nativity Story (กาเนิดพระเยซู), DVD : I am
SAM ให้นักศึกษาได้รับชมในชั้นเรียนทาแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเป็นการทดสอบย่อย

8. วิธีการสอน


บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้
Web spitlaw.com,www.spuisis.com.th , Facebook : pipat duangkamsawat และ e-Mail : pipat.du@spu.ac.thการแบ่งกลุ่มอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นกาหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนวิชานี้สอนคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและจริยธรรมในอาชีพอื่นๆ

สื่อการสอน


ตาราเรียนและตาราอ่านประกอบภพประกอบการสอนในแต่ละบทหรือจัดทาในลักษณะ MS-PowerPointวารสารสิ่งพิมพ์ที่มีตัวอย่างอันเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหานบทเรียนอินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์ และดีวีดี

9. การประเมินผล


สอบกลางภาค 20%สอบปลายภาค 40%คะแนนเก็บระหว่างภาคเข้าเรียน 40%รายงานเดี่ยวและงานกลุ่ม/Project 20%เวลาเรียน/แบบฝึกหัด/ทดสอบย่อย(Quiz) 20%
รวม

100%

เอกสารประกอบการเรียนการสอน


พิภัช ดสงคาสวัสดิ์ เอกสารประกอบการสอน ICT112 วิชา กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรับปรุงครั้งที่ 7 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2557 (ปรับปรุงครั้งที่ 1-2553, ครั้งที่ 2-2554, ครั้งที่ 3-2556)พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ.2522กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

อ่านนอกหนังสือเวลา


พิภัช ดวงคาสวัสดิ์ เอกสารประกอบการสอน ICT404 วิชา กฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงครั้งที่ 1
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ.2556จิตราพร ลีละวัฒน์และคณะ เอกสารประการสอนวิชา BUS 400 จริยธรรมทางธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ.2553อิทธิพล วรานุศุภากุล เอกสารประกอบการสอนวิชา CMM 400 กฎหมายและจริยธรรมทางสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ.2553ผศ. สุพล พรหมมาพันธุ,์ เอกสารประกอบการสอน BCS112 วิชา กฎหมายและจริยธรรม ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ.2556

หัวข้อและกาหนดการสอน

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

1

แนะนารายวิชา แผนการสอน วิธีการเรียน มอบหมาย
งานเดี่ยวและงานกลุ่ม

บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง มอบหมายงาน เลือก
หัวข้อราบงานเดี่ยวและมอบหมายงานกลุ่มเกี่ยวกับ
AEC

อาจารย์ พิภัช
ดวงคาสวัสดิ์

2

บทที่ 1 เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ทาแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1

อาจารย์ พิภัช
ดวงคาสวัสดิ์

3

บทที่ 2 ทัศนคติในการประกอบอาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บรรยายพร้อมยกตัวอย่างทาแบบฝึกหัดท้ายบทที่
2 Quiz 1

อาจารย์ พิภัช
ดวงคาสวัสดิ์

4

บทที่ 3 หลักธรรมและจรรยาบรรณต่ออาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ทาแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3
Quiz 2

อาจารย์ พิภัช
ดวงคาสวัสดิ์

5

บทที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีทางจริยธรรมโลกตะวันออก

บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ทาแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4

6

บทที่ 5 แนวคิดและทฤษฎีทางจริยธรรมโลกตะวันตก

บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ทาแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5

7

บทที่ 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ทาแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6
Quiz 3

อาจารย์ พิภัช
ดวงคาสวัสดิ์
อาจารย์ พิภัช
ดวงคาสวัสดิ์
อาจารย์ พิภัช
ดวงคาสวัสดิ์

8

Midterm Examination บทที่ 1-5

9

บทที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ทาแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7
ส่งรายงานเดี่ยว

อาจารย์ พิภัช
ดวงคาสวัสดิ์

10

บทที่ 8 ฐานความผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์

บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ทาแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8
Quiz 4

อาจารย์ พิภัช
ดวงคาสวัสดิ์

11

บทที่ 9 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ทาแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9
Quiz 5

อาจารย์ พิภัช
ดวงคาสวัสดิ์

12

บทที่ 10 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2537
พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2252
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ทาแบบฝึกหัดท้ายบท
ที่ 10

อาจารย์ พิภัช
ดวงคาสวัสดิ์

พ.ร.บ.เกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
13

บทที่ 11 กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับ
AEC

บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ทาแบบฝึกหัดท้ายบทที่
11 Quiz 6

14

นาเสนอโครงการกลุ่ม

วิเคระห์/วิจารณ์

15

นาเสนอโครงการกลุ่ม

วิเคระห์/วิจารณ์

16

ทบทวน สอบ บทที่ 6-13

อภิปรายและแสดงความคิดเห็น

17

Final Examination

อาจารย์ พิภัช
ดวงคาสวัสดิ์
อาจารย์ พิภัช
ดวงคาสวัสดิ์
อาจารย์ พิภัช
ดวงคาสวัสดิ์
อาจารย์ พิภัช
ดวงคาสวัสดิ์


Document preview pdf - page 1/5

Document preview pdf - page 2/5
Document preview pdf - page 3/5
Document preview pdf - page 4/5
Document preview pdf - page 5/5

Related documents


untitled pdf document
resumeoct2019revpub
invitations
integrity2018activitybudgetv3
untitled pdf document 2
integrity2018moldovacluster 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file pdf