PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactCommunicatieonderzoek Zeeweringen MMR Eindrapport 1209 .pdf


Original filename: Communicatieonderzoek Zeeweringen MMR Eindrapport 1209.pdf
Title: Inleiding
Author: Packard Bell NEC, Inc.

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 17/12/2015 at 11:58, from IP address 136.231.x.x. The current document download page has been viewed 401 times.
File size: 2.1 MB (43 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Communicatieonderzoek Dijktrajecten 2008/2009
projectbureau Zeeweringen

INHOUD
1.

INLEIDING ......................................................................................... 3

2.

DOELSTELLING ONDERZOEK ................................................................ 4

3.

WERKWIJZE ....................................................................................... 5

4.

RESULTAAT ........................................................................................ 6

4.1.

DIJKTRAJECT ZOUTELANDE ............................................................ 6

4.1.1.

Behoeftepeiling Dijktraject Zoutelande ........................................ 6

4.1.2.

Adviesgroep Communicatie Dijktraject Zoutelande ...................... 13

4.1.2.1.

1e bijeenkomst – oktober 2008 .............................................. 13

4.1.2.2.

2e bijeenkomst – mei 2009 .................................................... 14

4.1.2.3.

3e bijeenkomst – oktober 2009 .............................................. 15

4.1.3
4.2.

Tevredenheidonderzoek Dijktraject Zoutelande ........................... 16

5.

DIJKTRAJECT BATHPOLDERS .......................................................... 25

4.2.1.

Behoeftepeiling Dijktraject Bathpolders ...................................... 25

4.2.2.

Tevredenheidonderzoek Dijktraject Bathpolders .......................... 28

CONCLUSIES ..................................................................................... 34

BIJLAGEN
Bijlage I

Vragenlijst behoeftepeiling Dijktraject Zoutelande

Bijlage II

Verslag 1e bijeenkomst Adviesgroep Communicatie Dijktraject Zoutelande

Bijlage III

Verslag 2e bijeenkomst Adviesgroep Communicatie Dijktraject Zoutelande

Bijlage IV

Verslag 3e bijeenkomst Adviesgroep Communicatie Dijktraject Zoutelande

Bijlage V

Vragenlijst tevredenheidonderzoek Dijktraject Zoutelande

Bijlage VI

Vragenlijst behoeftepeiling Dijktraject Bathpolders

Bijlage VII

Vragenlijst tevredenheidonderzoek Dijktraject Zoutelande

Marketingbureau Mary Remijnse, december 2009

2

Communicatieonderzoek Dijktrajecten 2008/2009
projectbureau Zeeweringen

1.INLEIDING
Projectbureau Zeeweringen, een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat,
waterschap Zeeuws-Vlaanderen en waterschap Zeeuwse Eilanden, coördineert in
opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat de dijkversterkingen in
Zeeland. Het projectbureau bereidt de dijkversterkingen voor en houdt toezicht op
de uitvoering.
Voor 2009 staan er acht dijkvakken op de planning. De communicatie rondom de
projecten bestaat uit een viertal fases: communicatie tijdens planvorming, over
plannen, over de voorbereiding uitvoering en over uitvoering. De communicatiedoelstellingen zijn als volgt geformuleerd.
Doelgroepen:


weten waarom de werkzaamheden aan het dijktraject plaatsvinden;weten dat Zeeland niet acuut onveilig is, maar dat er een strenge norm isweten dat projectbureau Zeeweringen er alles aan doet om schade en

waaraan voldaan moet worden (1:4.000);
overlast te beperken en waar nodig te compenseren;


weten dat de overlast tijdelijk is;weten hoe de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden geregeld is;weten dat de dijkversterkingen worden uitgevoerd door projectbureau
Zeeweringen;onderschrijven het nut en de noodzaak van dijkverbetering;zoeken contact met projectbureau Zeeweringen wanneer er vragen/ideeën
of klachten zijn.

Middels onafhankelijk onderzoek wil Projectbureau Zeeweringen laten nagaan of
de communicatiedoelstellingen zijn

bereikt en of de juiste communicatie-

instrumenten zijn ingezet met de gewenste inhoud en frequentie.
Twee van de acht projecten zijn bij het onderzoek betrokken. Deze projecten zijn
geselecteerd door projectbureau Zeeweringen omdat ze erg verschillend zijn als
het gaat om de bevolkingsdichtheid en soort bedrijvigheid in het betrokken gebied
alsook de mate van overlast voor de omwonenden.
In dit rapport zijn de resultaten van het communicatieonderzoek opgenomen. Het
onderzoek bestond uit meerdere delen. Na afronding van ieder onderdeel is het
rapport verder aangevuld.

Marketingbureau Mary Remijnse, december 2009

3

Communicatieonderzoek Dijktrajecten 2008/2009
projectbureau Zeeweringen

2.DOELSTELLING ONDERZOEK
Het uitvoeren van een communicatieonderzoek onder de omwonenden van de
dijkversterkingprojecten:
1.

Zoutelande

2.

Aanzet Oesterdam, 1e en 2e Bathpolder

Zoutelande
Uitvoering : april - oktober 2009
Het traject bestaat uit drie onderdelen: De dijk ter hoogte van de boulevard van Zoutelande. Dit is het
grootste gedeelte van het traject en ligt in het midden, het westelijke (duin)gedeelte (richting
Westkapelle) en het oostelijke (duin)gedeelte (richting Dishoek).
De bekleding van het middengedeelte ter hoogte van de boulevard wordt vanaf de teen van de dijk
tot en met de kruin verbeterd. Op het gedeelte van teen tot berm wordt de bestaande bekleding
vervangen door breuksteen dat vervolgens wordt ingegoten met asfalt. De betonblokken op de brede
berm worden vervangen door asfalt. De palenrij op de berm wordt weer teruggebracht. Boven op de
kruin van het dijkvak komt een nieuw asfaltpad dat breder wordt dan het huidige pad van tegels. Dat
zal het pad meer wandelcomfort en een betere uitstraling geven. Tussen berm en kruin wordt een
bekleding aangebracht die de oploop van golven beperkt. Deze bekleding wordt na het aanbrengen
weer afgedekt met zand, net als in de huidige situatie. Ten oosten en westen van de boulevard zal de
steenbekleding over zo’n 150 meter in het duin doorgezet worden om zo een veilige aansluiting van
dijk naar duin te maken.
Aanzet Oesterdam, Eerste en Tweede Bathpolder
Uitvoering : februari - oktober 2009
Het dijkvak ligt aan de Oosterschelde, op de oosthoek van Zuid-Beveland, dichtbij het gehucht
Middenhof in de gemeente Reimerswaal. Het gedeelte dat voor versterking in aanmerking komt,
begint bij de aansluiting op de Oesterdam en loopt in westelijke richting en heeft een lengte van
ongeveer 3,9 km. Het gehucht Middenhof grenst aan het dijktraject. Op het traject zelf ligt een
rijksmonument: het haventje Rattekaai.
Een groot deel van de betonblokken die nu op de dijk liggen, zullen tijdens de dijkversterking
hergebruikt worden, waardoor het transport en de bijbehorende overlast beperkt kan worden.
Voor versteviging van het talud worden ook open steenasfalt en nieuwe betonzuilen gebruikt.
Op het gedeelte tussen de uitwateringssluis en haventje Rattekaai zal een damwandconstructie bij de
teen worden aangelegd om de ecologisch belangrijke geul in stand te houden. Ook wordt voor het
schor in de buurt van het haventje Rattekaai een schorrandverdediging van los gestorte breuksteen
op een geotextiel aangelegd. Deze zorgt ervoor dat de dijk niet zwaarder belast zal worden bij een
mogelijke golfaanval en dat de huidige steenbekleding op dit gedeelte gehandhaafd kan worden.
Hierdoor hoeft er minder in het schor gegraven te worden. Door het aanbrengen van de
schorrandverdediging wordt ook de erosie van het schor beperkt.
bron: www.zeeweringen.nl

Het onderzoek moet antwoord geven op de volgende vragen:
BIJ AANVANG VAN DE PROJECTEN: BEHOEFTEPEILING
1. Wat is de communicatiebehoefte van de doelgroep? Over welke aspecten
inzake de projecten wil de doelgroep op welke wijze geïnformeerd worden?
NA AFRONDING VAN DE PROJECTEN: TEVREDENHEIDONDERZOEK
2. In welke mate is de doelgroep tevreden over de communicatie omtrent de
projecten? Is voldaan aan de behoefte? Op welke aspecten wel/niet?
3. In welke mate zijn de communicatiedoelstellingen bereikt?
Marketingbureau Mary Remijnse, december 2009

4

Communicatieonderzoek Dijktrajecten 2008/2009
projectbureau Zeeweringen

3.WERKWIJZE
De volgende werkwijze is gehanteerd.
Project
Zoutelande

Aanzet
Oesterdam,
1e en 2e
Bathpolder

Methode
Kwantitatief onderzoek:
o Tijdens informatieavond op 23 september 2008 een schriftelijke enquête onder
alle aanwezigen
o Schriftelijk en digitaal tevredenheidonderzoek in november 2009
Kwalitatief onderzoek:
Middels panel bestaande uit dwarsdoorsnede van de doelgroep. Panel komt driemaal
bijeen: bij aanvang, halverwege en na afronding van het communicatietraject.
Kwantitatief onderzoek:
o op informatieavond op 2 december 2008 een schriftelijke enquête onder
aanwezigen.
o Schriftelijk en digitaal tevredenheidonderzoek in november 2009
In verband met de beperkte omvang van de doelgroep, zal hier geen kwalitatief
onderzoek plaatsvinden.

BEHOEFTEPEILING
Project Zoutelande
In september 2008 is in overleg met Projectbureau Zeeweringen een schriftelijke
vragenlijst opgesteld (zie bijlage I). Deze is op 23 september 2008 op de
informatiebijeenkomst uitgedeeld aan alle bezoekers. Het resultaat hiervan is
opgenomen in hoofdstuk 4.1.1. Op de vragenlijst kon men aangeven of men
zitting

wilde

nemen

in

de

Adviesgroep

Communicatie.

Hier

bleek

veel

belangstelling voor te bestaan. De eerste bijeenkomst van de Adviesgroep
Communicatie heeft plaatsgevonden in november 2008, de tweede in mei 2009 en
de derde en laatste in oktober 2009. Het resultaat hiervan is weergegeven in
hoofdstuk 4.1.2. De totaalverslagen zijn opgenomen als bijlage II, III en IV.
Project Oesterdam, 1e en 2e Bathpolder
De vragenlijst die gebruikt is bij het project Zoutelande, is met een kleine
aanpassing ook ingezet voor het project Oesterdam (zie bijlage V). Deze is op 2
december 2008 op de informatiebijeenkomst uitgedeeld aan alle bezoekers. Het
resultaat hiervan is opgenomen in hoofdstuk 4.2.1.
TEVREDENHEIDONDERZOEK
Project Zoutelande
Het tevredenheidonderzoek is zowel digitaal als schriftelijk uitgezet in november
2009. De vragenlijst is opgenomen als bijlage VI. het resultaat van het onderzoek
is weergegeven in hoofdstuk 4.1.3.
Project Bathpolders
Het tevredenheidonderzoek is zowel digitaal als schriftelijk uitgezet in november
2009. De vragenlijst is opgenomen als bijlage VII. het resultaat van het onderzoek
is weergegeven in hoofdstuk 4.2.2.
Marketingbureau Mary Remijnse, december 2009

5

Communicatieonderzoek Dijktrajecten 2008/2009
projectbureau Zeeweringen

4.

RESULTAAT

Hierna is het resultaat weergegeven van het communicatieonderzoek. In
paragraaf 4.1. zijn de resultaten van het Dijktraject Zoutelande weergegeven en
in paragraaf 4.2. die van het Dijktraject Bathpolders.

4.1. DIJKTRAJECT ZOUTELANDE
4.1.1.
Behoeftepeiling Dijktraject Zoutelande
Op 23 september 2008 is door projectbureau Zeeweringen een informatiebijeenkomst gehouden in Zoutelande over het Dijktraject dat hier ging
plaatsvinden. Alle 125 aanwezigen is bij binnenkomst gevraagd ter plaatse een
vragenlijst in te vullen.
Respons
72 van de 125 bezoekers (58%) hebben een vragenlijst ingevuld.
Gegevens respondenten
89% van de respondenten woont in Zoutelande. Meer dan een kwart werkt (ook)
in Zoutelande. Een derde van de respondenten is (deels) zelfstandige ondernemer
in de recreatie en/of in een andere sector, gevestigd in Zoutelande.

n=aantal respondenten

Aan de hand van de combinatie van deze gegevens is de volgende indeling
gemaakt:

Woont in Zoutelande en werkt niet (meer) of werkt elders: 56%
Woont en werkt in Zoutelande: 33%
Werkt in Zoutelande (en woont elders): 6%
Woont en werkt niet in Zoutelande: 6%

Marketingbureau Mary Remijnse, december 2009

6

Communicatieonderzoek Dijktrajecten 2008/2009
projectbureau Zeeweringen

Leeftijd
De leeftijd van de respondenten varieert van 17 tot 79 jaar met een gemiddelde
van 57 jaar. Een kwart van de respondenten is vrouw, de rest is man. Uit de CBS
gegevens blijkt een verdeling van man/vrouw in Zoutelande van 51/49.
Geslacht
Aantal inwoners Zoutelande (bron: CBS)
in %
Respondenten
in %

man
780
51%
53
75%

vrouw
740
49%
18
25%

totaal
1520
100%
71
100%

Als naar de leeftijdsopbouw van de inwoners van Zoutelande wordt gekeken
(bron: CBS), en de groep tot 15 jaar wordt buiten beschouwing gelaten, dan blijkt
dat er relatief weinig respondenten zijn onder de 45 jaar.
Leeftijdsopbouw Inwoners Zoutelande (bron: CBS)
0-15 jr
15-25 jr
25-45 jr
45-65 jr
228
152
319
471
15%
10%
21%
31%
152
319
471
12%
25%
36%
Respondenten
1
12
33
in %
2%
18%
51%

65+
350
23%
350
27%
19
29%

Totaal
1520
100%
1292
100%
65*
100%

*Niet alle respondenten hebben hun leeftijd ingevuld

Informatiebehoefte

Respondenten van de
behoeftepeiling dijktraject
Zoutelande zijn vooral
mannelijke 45 plussers.

Algemeen
Als het gaat om algemene informatie, vindt meer dan de helft van de
respondenten het heel belangrijk om geïnformeerd te worden over dijken in
Zeeland. Ook is een groot deel erg geïnteresseerd in informatie over
Projectbureau Zeeweringen. De wetgeving over dijken vindt een kwart minder of
niet van belang.

Marketingbureau Mary Remijnse, december 2009

7

Communicatieonderzoek Dijktrajecten 2008/2009
projectbureau Zeeweringen

Als de respondenten ingedeeld worden in de leeftijdsgroepen tot 60 en 60 jaar en
ouder, dan blijkt dat relatief meer 60+ers het heel belangrijk vinden om
geïnformeerd te worden.

Leeftijd
respondenten
6060+
totaal*
Projectbureau Zeeweringen
6060+
totaal*
Dijken in Zeeland
6060+
totaal*
Onderwerpen
Wetgeving t.a.v. dijken in
het algemeen

n
29
25
61
28
29
63
27
26
60

Hoe belangrijk vindt u het om over de volgende
onderwerpen geïnformeerd te worden?
heel
matig
niet
belangrijk
belangrijk
belangrijk
belangrijk
10%
59%
28%
3%
40%
44%
12%
4%
35%
52%
20%
0%
43%
43%
14%
0%
59%
38%
3%
0%
49%
43%
8%
0%
59%
30%
11%
0%
62%
38%
0%
0%
58%
37%
5%
0%

*Niet alle respondenten hebben hun leeftijd ingevuld

Dijkversterking Zoutelande
Erg veel respondenten vinden het belangrijk tot zeer
belangrijk om geïnformeerd te worden over de op de
vragenlijst aangegeven onderwerpen. De punten die het
hoogste scoren zijn de exacte inhoud van de
werkzaamheden en eventuele schade en overlast. Info
over wie de werkzaamheden uitvoert en hoe contact
opgenomen kan worden met projectbureau Zeeweringen
scoort relatief het minst hoog.

De informatiebehoefte van
omwonenden ten aanzien
van het dijktraject
Zoutelande is groot.

Marketingbureau Mary Remijnse, december 2009

8

Communicatieonderzoek Dijktrajecten 2008/2009
projectbureau Zeeweringen

Als de informatiebehoefte uitgesplitst wordt naar de
leeftijdsgroepen 60- en 60+, dan blijkt dat de
informatiebehoefte van de eerste groep (60-) vooral ligt
op praktisch gebied: bereikbaarheid, tijdsduur, afronding
en een eventuele uitloop.

De informatiebehoefte
van de respondenten tot
60 jaar betreft vooral
praktische zaken.

De groep 60+ vindt het resultaat van dit onderzoek heel belangrijk, alsook de
reden van de dijkversterking, wat de werkzaamheden precies inhouden en wat te
doen bij schade en overlast.

Leeftijd
respondenten
Wie de werkzaamheden uitvoert
6060+
totaal
Hoe u contact kunt opnemen met
60Zeeweringen
60+
totaal
Vorderingen tijdens de werkzaamheden 6060+
totaal
Eventuele uitloop
6060+
totaal
Het resultaat van dit onderzoek
6060+
totaal
Afronding van de werkzaamheden
6060+
totaal
De geplande tijdsduur van de
60werkzaamheden
60+
totaal
Bereikbaarheid tijdens de
60werkzaamheden
60+
totaal
De reden van de dijkversterking
6060+
totaal
Schade en overlast die omwonenden
60kunnen ondervinden
60+
totaal
Wat de werkzaamheden precies inhouden 6060+
totaal

n
29
30
64
28
28
63
29
29
65
29
30
60
29
27
60
28
29
61
28
32
67
28
30
64
29
29
64
29
33
67
27
28
62

Hoe belangrijk vindt u het om over de
volgende onderwerpen geïnformeerd te
worden?
heel
matig
niet
belangrijk belangrijk belangrijk belangrijk
14%
34%
38%
14%
20%
47%
23%
10%
20%
39%
30%
11%
25%
43%
28%
4%
25%
46%
18%
11%
26%
46%
21%
7%
31%
52%
17%
0%
28%
55%
14%
3%
27%
57%
14%
2%
48%
38%
14%
0%
37%
40%
20%
3%
38%
43%
15%
3%
34%
38%
21%
7%
56%
33%
4%
7%
47%
33%
13%
7%
54%
39%
7%
0%
28%
62%
3%
7%
43%
49%
5%
3%
61%
35%
4%
0%
47%
37%
16%
0%
51%
39%
9%
1%
61%
36%
3%
0%
40%
50%
3%
7%
52%
41%
5%
3%
45%
45%
10%
0%
52%
48%
0%
0%
50%
44%
6%
0%
62%
35%
3%
0%
52%
42%
0%
6%
58%
37%
1%
3%
56%
44%
0%
0%
54%
43%
3%
0%
53%
45%
2%
0%

Marketingbureau Mary Remijnse, december 2009

9


Related documents


communicatieonderzoek zeeweringen mmr eindrapport 1209
onderzoek de vries aruba 2 mei 2013 final 1
begrippen en toepassingen van  loting  v 2018 10 07
rsi tekst a
untitled pdf document 15
ecodesign245 2009


Related keywords