PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactGłos Radomski 43 .pdf


Original filename: Głos Radomski 43.pdf
Title: GLOS makieta.indd

This PDF 1.3 document has been generated by Adobe InDesign CS6 (Windows) / ABBYY FineReader 11, and has been sent on pdf-archive.com on 18/12/2015 at 12:09, from IP address 88.199.x.x. The current document download page has been viewed 322 times.
File size: 4.5 MB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


6

GŁOS RADOMSKI

Porządki budżetowe i inwestycje w gminie Głowaczów
Głowaczów położony na gruntach wsi Leżenice w zachodniej części powiatu kozienickiego na Mazowszu był miastem
w latach 1445 - 1869 na podstawie przywileju ks. Mazowieckiego Bolesława, a jego założycielem był Jan Głowacz. Gmina jest
zlokalizowana w atrakcyjnym przyrodniczo terenie pomiędzy dużymi miastami (Warszawa 70km, Lublin 110km, Kozienice
18km) w dolinie rzeki Radomki i otoczona jest rozległymi kompleksami leśnymi Puszcz: Kozienickiej i Stromieckiej.
Na swoim terenie po­
siada liczne atrakcje przyrod­
nicze i krajobrazowe, takie jak:
siedlisko bociana czarnego w
Grądach, czy liczącą 346 drzew
aleję lipową (pomnik przyrody)
na trasie z Brzózy do Sewerynowa. Atrakcyjność środowiska
przyrodniczego, kulturowego i
historycznego przesądziła o włą­
czeniu obszaru Gminy Głowa­
czów w istniejący system szlaków
turystycznych PTTK (pieszych,
kolarskich), prowadzących przez
miejsca i obszary godne pozna­
nia, ciekawe pod względem hi­
storycznym i przyrodniczym.
Szlaki turystyczne opisane są i
popularyzowane w powszechnie
dostępnych wydawnictwach tu­
rystycznych i prowadzą przede
wszystkim do Pomnika Mauzole­
um w Studziankach Pancernych
(np. tzw. Szlak czerwony o dłu­
gości 66km). Ponadto na trasie
szlaków można zobaczyć obelisk
postawiony na pamiątkę walki
oddziału mjr Henryka Dobrzań­
skiego „Hubala” w Chodkowie,
pomniki w Brzózie, Lipie i Głowaczowie postawione w hołdzie
żołnierzom poległym w II woj­
nie światowej oraz X IX wieczny,
zabytkowy kościół w Brzózie.
Powierzchnia gminy Głowaczów
wynosi - 18 626,0 ha z tego użytki
rolne zajmują 10 825,0 ha, co sta­
nowi ok. 60 %, a lasy i zadrzewie­
nia 29.4 % powierzchni gminy. W
gminie jest zameldowanych 7356
osób, które zamieszkują w 39 so­
łectwach. Przeciętna powierzch­
nia gospodarstwa rolnego wynosi
4,5 ha, ale są też gospodarstwa o
areale od 10 do 50 ha. W upra­
wach przeważają; głównie zboża
(żyto, pszenżyto, owies, mieszan­
ki zbożowe, pszenica), ziemniaki,
łąki, występują również kuku­
rydza, łubiny, seradela, owoce
miękkie. Podstawowymi gałę­
ziami produkcji zwierzęcej jest
bydło mleczne i trzoda chlew­
na. Na tym obszarze dominują
uprawy zbóż i roślin okopowych.
Poza tym 281 podmiotów gospo­
darczych prowadzi działalność
pozarolniczą, w tym są liczne za­
kłady gastronomiczne, gospodar­
stwa ekologiczne (produkujące
zdrową żywność) oraz gospodar­
stwa agroturystyczne świadczące
usługi gastronomiczne, noclego­
we i rekreacyjne.
Równolegle funkcjonują
różne organizacje i obiekty spor­
towe oraz ośrodki kultury, takie
jak Publiczna Biblioteka Gminy
Głowaczów, stadion sportowy,
Klub LEGION GŁOWACZÓW
oraz UKS „Jastrząb” i UKS
„Brzóza”. Dzięki nim co roku

organizowane są liczne imprezy
kulturalne i sportowe.
Głowaczów niewątpli­
wie może szczycić się wybudowa­
ną oczyszczalnią ścieków oraz
siecią wodociągowo-kanalizacyj­
ną, z czego sieć wodociągowa ma
długości 163 km wraz z 2465
przyłączami o łącznej długości 54
km w części miejscowości, nato­
miast sieć kanalizacyjna główna
ma 22,8 km długości, przykanaliki 13 km, a liczba przyłączy wy­
nosi 549 sztuk - całośc koordy­
nuje 16 przepompowni, dzięki ,

teli gmina wspiera lokalnych ar­
tystów ludowych i rzemieślników
poprzez organizację kiermaszy i
warsztatów, zarówno dla miesz­
kańców jak i turystów.
Układ
komunikacyj­
ny gminy stanowi 89 km dróg
gminnych, w tym o nawierzchni
bitumicznej 24,5 km, betonowej
6,7 km, z kostki 1,3 km, tłucz­
niowej 16,1 km, gruntowe ( w
tym wzmocnione żwirem - 38,8
km, z gruntu rodzimego - 1.6
km,
powierzchnia chodników
i ścieżek rowerowych - 8,5 m2

którym zanieczyszczona niegdyś
Radomka stała się miejscem wy­
poczynku i kąpieli nie tylko dla
lokalnego środowiska, ale także
osób odwiedzających. Powyższe
inwestycje pretendują gminę do
tworzenia nowych gospodarstw
agroturystycznych, zagospodaro­
wania nowych terenów rekrea
cyjnych (plaże i kąpieliska) oraz
zapobiegania degradacji środo­
wiska przyrodniczego (m.in. po­
przez zwiększenie lesistości re­
gionu
i
ochronę
lasów,
podniesienie poziomu wiedzy
ekologicznej, likwidację wysy­
pisk i tworzenie zakładów utyli­
zacji odpadów).
Ponadto, doceniając rolę
tradycji i kultury w życiu obywa­

, powierzchnia poboczy utwar­
dzonych, zatok autobusowych
262 m2 . Przez gminę przebiega­
ją również drogi powiatowe - 53
km, drogi krajowe - 20 km, drogi
wojewódzkie 10 km.
Ze względu na atrak­
cyjne położenie gminy w dolinie

rzeki Radomki i w otoczeniu
dużych kompleksów leśnych
przybywa na jej terenie działek
rekreacyjnych,
gospodarstw
rolnych ekologicznych, gospo­
darstw agroturystycznych, któ­
re zlokalizowane są głównie na
terenie Brzózy, Ursynowa, Sta­
nisławowa, Głowaczowa oraz
Rogożka.
Na
terenie
gminy
funkcjonują następujące szkoły:
PSP im. T. Kościuszki w Głowaczowie, Publiczne Gimna­
zjum im. Jana Pawła w Głowaczowie, Publiczne Przedszkole
w Głowaczowie , Zespół szkół
Ogólnokształcących im. Bartosza
Głowackiego w Brzózie, Publicz­
ne Przedszkole w Brzózie, PSP w
Cecylówce- Brzózkiej oraz Ze­
spół Szkół Ogólnokształcących
im. Batalionów Chłopskich w Ur­
synowie prowadzony przez Sto­
warzyszenie na rzecz Ekorozwoju
wsi „ Nasze Dzieci” do których
łącznie uczęszcza 665 uczniów,
a subwencja oświatowa na rok
2015, którą otrzymała gmina wy­
niosła 6 291 602 złote. .
W
gminie działa 8
jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych, w tym 2 jednostki
są w Krajowym Systemie Ra­
townictwa Gaśniczego tj. Brzóza
i Głowaczów, które zrzeszają
368 członków, w tym 2 M ło­
dzieżowe Drużyny Pożarnicze
dziewcząt i chłopców, 6 człon­
ków wspierających i 24 człon­
ków honorowych. Samochody
bojowe posiada 7 jednostek OSP.
Jednostki OSP znajdują się w
następujących miejscowościach:
Bobrownikach, Brzózie, Cecylówce-Brzóskiej,
Głowaczowie,
Lipie, Mariampolu, Miejskiej
Dąbrowie, Ursynowie. Każda
OSP posiada własną strażnicę.
4 maja każdego roku OSP ob­
chodzi swoje święto Floriana.
Wszyscy strażacy biorący udział

w akcjach mają wypłacany ekwi­
walent pieniężny za udział w
działaniach ratowniczych oraz za
czas udziału w szkoleniach pod­
noszących wiedzę i sprawność.
Funkcję Prezesa Zarządu Gm in­
nego pełni Józef Grzegorz Małaś-

nicki natomiast Komendantem
Gminnym jest Sylwester Frączyk.
Ważnym
animatorem
lokalnego życia kulturalnego jest
Biblioteka Publiczna Gminy G ło­
waczów, która powstała w 1947
roku . Do roku 1989 biblioteka
posiadała 5 filii bibliotecznych w
Bobrownikach, Miejskiej Dąbro­
wie, Ursynowie, Marianowie i
Brzózie oraz punkty biblioteczne.
Obecnie biblioteka posiada jed­
ną filię w Brzózie. Do 1989 roku
biblioteka mieściła się w wyna­
jętych budynkach prywatnych .
Obecnie Biblioteka zlokalizowa­
na jest w budynku Urzędu Gmi­
ny w Głowaczowie. Księgozbiór
biblioteki wynosi około 10000
książek. W bibliotece działa czy­
telnia internetowa ’’IKONKA”.
Każdy czytelnik może bezpłatnie
skorzystać z Internetu, poczytać
prasę ( biblioteka prenumeruje
6 tytułów prasy), spędzić wolny
czas. W jej lokalu organizowane
są wystawy, spotkania autorskie,
konkursy czytelnicze i plastycz­
ne oraz kiermasze. W Bibliotece
znajduje się Czytelnia Interneto­
wa dostępna dla czytelników. Bi­
blioteka zapewnia mieszkańcom
Gminy Głowaczów i innym użyt­
kownikom korzystanie z różnych
źródeł informacji.
Na terenie gminy działa­
ją 3 niepubliczne ośrodki zdrowia
w Głowaczowie, Studziankach
Pancernych i w Brzózie oraz 1
Apteka i 1 Punkt apteczny.
W Głowaczowie działa
1 targowisko prowadzone przez
Wspólnotę Gruntową Głowa­
czów.
3 Parafie Rzymskokatolickie pw.
Św. Wawrzyńca w Głowaczowie,
pw. Św. Bartłomieja w Brzózie,
pw. M atki Bożej Anielskiej w Cecylówce Brzózkiej oraz Parafia
Polskokatolicka pw. M atki Bożej
Wniebowziętej i Królowej Poko­
ju w Studziankach Pancernych.
W 2015 roku odbyły się następu­
jące imprezy: zawody strażackie,
rozgrywki o Puchar Wójta 2015,
dożynki powiatowo - gminne.

7

GŁOS RADOMSKI

Porządki budżetowe i inwestycje w gminie Głowaczów
Podstawowym

odpadami,

w

tym

przebudowa

i

rozbudowa

kosztowała 20.000,00 zł.

wywóz nieczystości wyniósł

stacji uzdatniania wody w

W 2015 nastąpiła wymiana

o kwotę około 500.000,00

459.351,16 zł. Dotacja dla

Brzózie

19 komputerów oraz wpro­

dżet, dzięki któremu m oż­

zł dzięki staraniom Wójta

szkoły w Ursynowie wynio­

opracowanie

na

racjonalne

Gminy oraz pracowników

sła 799.437,16 zł w tym wy­

tacji

przebu­

ny obieg dokumentów, koszt

i rozsądne dysponowanie
dostępnymi środkami finan­

nastąpiło odstąpienia po­
przez umorzenie Agencji

miana pieca 34.273,95 zł.

dowy remizy OSP w Lipie

W 2015 roku zostały zreali­

- 25.830,00zł, dostawa ole­

zadania wyniósł 140. tyś. zł.
Dzięki pozyskanym

sowymi. Budżet jako plan

Nieruchom ości Rolnych

zowane następujące zadania

ju opałowego - 405.600,00

dotacjom dochody

zarządzania

finansami gminy jest jej bu­
zaplanować

tego tytułu
nie zostało

darka

odszkodowa­
pomniejszone

instrumentem

w

- 1.100.788,67 zł,
dokumen­

projektowej

wadzony został elektronicz­

wy­

pobierania

: opracowanie dokumentacji

zł,odbiór odpadów kom u­

noszą 24.584.606,00zł .Na­

oraz

jed­

projektowej na budowę dro­

nalnych - 352.620,00zł, do­

tom iast

przychody i rozchody. 30

nej z rodzin z Brzózy, któ­

gi gminnej w miejscowości

wóz uczniów do szkół w

wydatków na inwestycje w

grudnia 2 0 1 4

Rada

rzy również zrezygnowali z

Brzóza, ul.Długa , przebu­

ZSO

i Cecylówce

kwocie 3,5 miliona złotych,

Gminy Głowaczów uchwa­
łą nr IV. 16.2014 uchwali­

wysokiego odszkodowania
na rzecz dokończenia roz­

dowę drogi gminnej w D ą­
brówkach Grabnowolskich

Brzózkiej oraz Ursynowie
roku szkolnym

spłacie zobowiązań w duże
mierze wynikających z tzw.

ła Budżet Gminy

na 2 0 1 5

poczętej inwestycji tj. dal­

rok. D ochody zaplanowano
w kwocie 22.889.052, 88 zł,

szej budowy drogi i zwrocie

kwocie jednego miliona zło­

ich działki . W budżecie na

tych to dzięki spłacie kredy­

wydatki natomiast w kwocie

2015 rok została zaplanowa­

tu w kwocie jednego miliona

finansowy gminy obejmu­

Warszawie

je dochody i wydatki oraz

odszkodowania

roku

od

Brzóza

pom im o

dużych

„inwestycji pod wybory” w

zł. Przycho­

na kwota na odszkodowania

złotych zadłużenie kredyto­

dy w kwocie 1.229.523,00

w wysokości 241.296,00 zł,

we gminy zmniejszyło się o

zł oraz rozchody w kwocie

która w ciągu roku musiała

600 000 złotych.

1.002.523.00 zł, a deficyt w

być zwiększona.

wysokości 227.000,00

W

23.116.052,88

zł ,

2015

Gminą

od

ponad

roku zarządza były wicesta-

roku musieliśmy

który zostanie sfinansowany

dokonać

subwen­

rosta powiatu kozienickiego

przychodami

cji oświatowej w wysoko­

Józef Grzegorz Małaśnicki.

pochodzący­

zwrotu

mi z kredytów.

ści 338.000,00 zł

Zadłużenie gminy na dzień

2011 i 2012 z czego

za lata

31.12.2014

za 2011 rok niesłusznie po­

zwrot

21.525,00

zł, następnie

opracowanie

-

dokumenta­

-

74.936,00

zł,

dostawa

w y p o s a ż e n ia
P rzed szk o ln e­

4.571.834.00 zł.

branej

wyniósł

cji podziału nieruchomości
i przejęcia na rzecz gminy

Na koniec roku wystąpiły

226.049,00 zł. Zwrot dotacji

terenu parku w Głowaczo-

wolne środki w wysokości

z projektu „Internet szansą

wie , parkingu przy cm en­

go w Cecylów-

881.683,13 zł . Zaplanowano

na szybki rozwój wsi i prze-

tarzu oraz drogi dojazdowej

ce Brzózkiej to

roku

wynosiło

subwencji

do

spłatę kredytów w wysoko­

stadionu

do

Oddziału

kolejny koszt w

ści 1.002.523,00 zł , za trzy

sp o r t o we -

wysokości 68.688,98 zł, kon­

Gdy go rok tem u odwie­

kwartały spłata ta wyniosła

go - 7.500,00

serwacja oświetlenia ulicz­

dziłem

805.554,25 zł.
infrastrukturę

zł,

budowa

nego -

to

i

przebu­

m ocja gminy poprzez sport

m ocno zatroskanego. W ięc

Klub Legion - 86.000,00 zł

zapytałem co się dzieje? W

łącznie 1.379.404,19 zł , z

dowa
dróg
gminnych

w ciągu roku oraz inwesty­

odpowiedzi usłyszałem „w

czego wydatki inwestycyj­

ul.

i

cje w kwocie 13.854,82 zł.

gminie

ne to kwota 957.769,25 zł.
Następnie wypłata akcyzy

Targowej

w

Budowa sieci wodociągowej
w Wólce Brzózkiej - Ursy­

acja finansowa jest tragicz­

ul. Długiej w Brzózie, w Pod-

nowie - 69.747,58 zł.

na. Nie wiem czy mi kaden­

Wydatki na
wodociągo­

wą i kanalizację wyniosły

wraz

z

kosztami

wynio­

Długiej

G łow aczow ie,
ciwdziałaniu

wykluczeniu

30.996,00 zł. Pro­

po

zaprzysiężeniu

zobaczyłem

były

człowieka

prowadzone

działania pod wybory. Sytu­

sła 345.333,69 zł. W 2015

cyfrowemu w Gminie Gło­

mieściu

- 1.609.677,70 zł.

W 2015 roku został zakupio­

cji wystarczy by ten bałagan

roku gmina na drogi wy­

waczów”

łącznie

Współfinansowanie przebu­

ny rębak oraz kosiarka bija-

finansowo-budżetowy

dowy drogi powiatowej rela­

kowa , koszt tego zakupu to

prowadzić

Pub-

cji Głowaczów - Łukawa w

kwota 42.219,75 zł. O praco­

roku widać, że nie koniecz­

wyniósł

na

wy­

prostą?”Po

dała 2.415.705,31 zł ,w tym

264.393,56 zł .

nastąpiła wypłata odszko­

Rem onty

dowań za grunty zajęte pod

licznychSzkołach

miejscowości Głowaczów w

wany został Plan Gospodar­

nie będzie potrzebna cała

budowę dróg gminnych w

Podstawowych,Gim nazjach

kwocie 500.000,00 zł udział

ki Niskoemisyjnej dla Gmi­

kadencja. Jeżeli w tym tem ­

wysokości 296.348,00 zł z

i Przedszkolach

w 2015

gminy 200.000,00 zł. O pra­

ny Głowaczów , jego koszt

pie

roku wyniosły 100.000,00
zł. Następnie dowóz kruszy­

cowanie dokumentacji pro­
jektowej kanalizacji sanitar­

wyniósł 32.210,00 zł. Zleco­

finanse to jestem przeko­

ne zostało również opraco­

wa , żwiru i szlaki na drogi
gminne to kolejny ogrom ­

nej i oczyszczalni ścieków w
W ólce Brzózkiej, Cecylów-

wanie

dokumentacji pro­

nany, że na następne Boże
Narodzenie gmina zostanie

jektowej przebudowy stacji

oddłużona - czego zarów­

ny koszt w kwocie ponad

ce - Brzózkiej, Przejeździe,

uzdatniania wody w Em ilo­

no mieszkańcom jak i Panu

106.300,00

Marianowie ,Stanisławowie
i Ursynowie - 83.886,00zł,

wie za cenę 39.360,00zł .
W 2015 roku wypłacona

Wójtowi

Jednostki

w

zł. Wydatki na
Ochotniczych

będzie

porządkowane

Małaśnickiemu

szczerze życzę!

świadcze­

Optymistycznym akcentem

roku wyniosły 231.652,31 zł.

nie dla byłego Wójta w

na Nowy 2016 rok jest obni­

Wydatki na sport - stadion

wysokości

żenie podatków w gminie i

Straży Pożarnych w 2015

odprawa i

172.600,00

sportowy 59.522,68 zł, dota­

zł brutto. W budynku

zapewnienie

cja dla Biblioteki 169.000,00

gospodarki

wej bezpłatnej porady praw­

zł, oświetlenie uliczne

to

nej nastąpiła wymia­

koszt 234.775,55 zł, gospo­

na ogrzewania , która

komunal­

całotygodnio­

nej dla mieszkańców.
Józef Jarosz


Głos Radomski 43.pdf - page 1/2
Głos Radomski 43.pdf - page 2/2

Related documents


g os radomski 43
ipolrocze2014
09 ojczyzna
dziennik baltycki 09 09 2014 str 8 9
08 ojczyzna
rabid dogs


Related keywords