03 Bomenbeleidsplan 2015.pdf


Preview of PDF document 03-bomenbeleidsplan-2015.pdf

Page 1 2 34525

Text preview


Bomenbeleidsplan 2015 - 2024

3 september 2015

Inhoud
Hoofdstuk

Bladzijde

Samenvatting

3

1.

Inleiding
1.1 Aanleiding en doelstelling
1.2 Gevolgde werkwijze
1.3 Leeswijzer

6
6
6
6

2.

Evaluatie van het Bomenbeleidsplan 2011 – 2030
2.1 De door de raad vastgestelde beleidsdoelstellingen in 2011
2.2 Evaluatie, Wat is gerealiseerd?
2.3 De bevindingen als basis herziening bomenbeleid

7
7
7
9

3.

Het nieuwe bomenbeleid 2015 – 2024
3.1 Wijzigingen in het beleid
3.2 De ambities voor de periode 2015 – 2024
3.3 De beleidsdoelstellingen 2015 – 2024
3.4 Financiële gevolgen geactualiseerde beleid
3.5 Prioriteiten voor de komende periode
3.6 De kaders voor het bomenbeheer
1. De boomstructuur in gemeente Castricum
2. Participatie burgers en belangengroeperingen
3. Planontwikkeling
4. Overige kaders voor het bomenbeheer

10
10
10
12
13
14
14
14
15
16
16

4.

Van beleid naar beheer
4.1 Bomenbeheerplan 2015 – 2019
4.2 Aanvullende beheeraspecten
1. De BUCH samenwerking
2. Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)
3. De bomenmonitor

18
18
19
19
19
20

Bijlagen:
Bijlage 1: Streefbeelden bomenstructuur

21

2