Fisa 2% impozit Davidut .pdf

File information


Original filename: Fisa 2% impozit Davidut.pdf
Title: anexa1(230) Formular 230 Cerere 2%, la 25 noiembrie 2014.pdf
Author: Codru Popa

This PDF 1.4 document has been generated by RAD PDF / RAD PDF 2.32.2.4 - http://www.radpdf.com, and has been sent on pdf-archive.com on 07/01/2016 at 12:05, from IP address 188.211.x.x. The current document download page has been viewed 1397 times.
File size: 54 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Fisa 2% impozit Davidut.pdf (PDF, 54 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Anexa nr.1

CERERE
PRIVIND DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND
PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL PE
VENITURILE DIN SALARII ƵI ASIMILATE SALARIILOR
Anul

2

0

1

230

5

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Cod numeric personal / NumNJr de identificare fiscalNJ

Iniǹiala
tatNJlui

Nume

Prenume
E-mail
StradNJ

NumNJr
Telefon

Bloc

ScarNJ

Etaj

Judeǹ/Sector

Ap.

Localitate

Cod poǵtal

Fax

II. DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57
ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privatNJ
Contract nr./data

Documente de platNJ nr./data

SumNJ plNJtitNJ (lei)

2. Susǹinerea unei entitNJǹi nonprofit/unitNJǹi de cult

X

Cod de identificare fiscalNJ a entitNJǹii nonprofit /
unitNJǹii de cult

Denumire entitate
nonprofit/unitate de cult

ASOCIATIA
ASOCIA IA DAVID
DAVID
ALEXANDRU
ALEXANDRU

Cont bancar (IBAN)

RO50INGB0000999902829792
RO50INGB0000999902829792

29475199
29475199

SumNJ (lei)

2%
2%

III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Cod de identificare fiscalNJ
Nume, prenume/Denumire
NumNJr

StradNJ
Judeǹ/Sector

Localitate

Telefon

Fax

Bloc

ScarNJ

Cod poǵtal
E-mail

Sub sancǹiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cNJ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete.
SemnNJturNJ contribuabil

Loc rezervat organului fiscal

NumNJr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.04.13

SemnNJturNJ împuternicit

Nr. înregistrare:

Data:

Etaj

Ap.


Document preview Fisa 2% impozit Davidut.pdf - page 1/1


Related documents


fisa 2 impozit davidut
kronstadt pub boys 2
formular230 aqua crisius 1
pages de 230opanaf1472020
declaratia230
regulamentul concursului de pian irina satchi 2015

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Fisa 2% impozit Davidut.pdf