521003 .pdf

File information


Original filename: 521003.pdf
Title: Toimeentulotuen jatkohakemus (Vantaa - Hki - Espoo)
Author: AI, sj

This PDF 1.3 document has been generated by Adobe LiveCycle Designer ES 8.2 / Mac OS X 10.11.2 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 11/01/2016 at 17:17, from IP address 89.27.x.x. The current document download page has been viewed 2515 times.
File size: 231 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


521003.pdf (PDF, 231 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


1 (2)

TOIMEENTULOTUEN JATKOHAKEMUS

Tyhjennä lomake
Haen toimeentulotukea

Hakemuksen saapumispäivämäärä (virkailija täyttää)
alkaen

HENKILÖTIEDOT
Hakija ja
avio-/avopuoliso/
puoliso

Työtön
täyttää

Hakijan sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Puolison sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Hakijan puhelin

Puolison puhelin

Työnhaun uusiminen TE-toimistoon, pvm.
Hakija

Puoliso

PERHESUHTEISSA, ASUMISESSA JA TALOUDELLISESSA TILANTEESSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET EDELLISEN
TOIMEENTULOTUKIPÄÄTÖKSEN JÄLKEEN (tositteet muutoksista liitettävä mukaan)
Perhesuhde

Onko perhesuhteessanne tapahtunut muutoksia

Asuminen

Oletteko muuttanut toiseen asuntoon (liitteeksi vuokrasopimus tai muu selvitys)

ei
ei

kyllä, minkälaisia
mistä alkaen

kyllä, mihin

asunnoton, oleskeluosoite
Onko asunnossa asuvien henkilöiden lukumäärä muuttunut
ei
Oleskelu
ulkomailla

kyllä, miten

Oletteko Te tai perheenjäsenenne oleskellut ulkomailla edellisen toimeentulotukipäätöksen voimassaoloaikana
ei

kyllä, kuka
missä ja milloin (lähtö- ja paluupäivämäärä) sekä matkaliput

Tulot ja
varallisuus

Onko tuloissanne tapahtunut muutoksia
ei

kyllä, minkälaisia

Onko omaisuudessanne ja varallisuudessanne tapahtunut muutoksia
ei

kyllä, seuraavia muutoksia

Velat ja
lainat

Onko velka- ja lainatilanteessanne tapahtunut muutoksia

Pankkitilit

Onko pankkitileissänne tapahtunut muutoksia

ei

ei

kyllä, seuraavia muutoksia

kyllä, minkälaisia (liitteeksi esim. pankkitilin lopetusilmoitus)

Huom. Mikäli haluatte siirtää toimeentulotuen maksettavaksi eri tilille kuin mitä olette aiemmin ilmoittanut, Teidän pitää tulla asuinalueenne sosiaaliasemalle täyttämään lomake tililtietojen muutoksesta.
VIREILLÄ OLEVAT ETUUDET
Mitä etuuksia (esimerkiksi asumistuki, työttömyysturva, kotihoidontuki, eläke, opintoetuudet, palkkaturva yms., joista ei vielä ole tehty päätöstä)
teillä on vireillä, milloin ja mihin hakemus on jätetty? Toimeentulotuki voidaan periä takautuvasti myönnetystä etuudesta samalta ajalta, kun
toimeentulotuki ja etuus ovat olleet maksussa (Laki toimeentulotuesta 23 §).
Mikä etuus

Mistä alkaen ja missä etuus on vireillä

521003.pdf (12/11)

HAKEMUKSEN PERUSTELUT
Mihin tarkoitukseen haette toimeentulotukea

jatkuu erillisellä liitteellä
PÄIVÄYS, ALLEKIRJOITUKSET JA ASIAKASTIETOJEN REKISTERÖINTI

Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki tiedossaan olevat toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät tiedot ja muutenkin myötävaikutettava asiansa selvittämiseen (Laki toimeentulotuesta 17 §,
hallintolaki 13 §).
Toimeentulotuen hakijoita koskevia tietoja voidaan hankkia ja annetuja tietoja tarkistaa suostumuksesta riippumatta silloin, kun se on
välttämätöntä asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 12 § 2 mom ja
20 §).
Sosiaaliviranomaisella on tekninen käyttöyhteys väestörekisteriin, Kelan etuusjärjestelmään sekä veroviraston verotustietoihin, joista
asiakkaan antamia tietoja voidaan tarkistaa (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 21 §).
Tietojanne rekisteröidään sosiaaliviraston asiakastietojärjestelmään. Teillä on oikeus tarkistaa tietonne ja vaatia niiden korjaamista.
Seloste siitä, minkälaisia tietoja rekisterissä pidetään ja rekisteröidyn oikeuksista, on nähtävissä asiakastyön toimipisteissä.
Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen voimassaoloaikana tiedoissa
tapahtuneet muutokset. Virheellisten tietojen perusteella myönnetty toimeentulotuki voidaan periä takaisin ja se voi aiheuttaa myös
oikeudellisia toimenpiteitä (Laki toimeentulotuesta 20 §).
Päiväys

Hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys

Päiväys

Avo-/aviopuolison/puolison allekirjoitus ja nimen selvennys

LIITTEET

Puutteellisesti täytetty hakemus ja tarvittavien tositteiden puuttuminen viivästyttävät käsittelyä. Mikäli lisäselvityksiä ei toimiteta
pyydettyyn päivämäärään mennessä, hakemus käsitellään annettujen tietojen pohjalta.
Hakemukseen tulee liittää hakijan ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvien kaikkien henkilöiden osalta seuraavat tositteet:
pankin tiliotteet tai verkkopankin tiliotteet alkuperäisinä kaikista pankkitileistä vähintään 1 kuukaudelta tai pyydetyltä ajalta hakijalta
ja kaikilta perheenjäseniltä (verkkopankin tai pankkiautomaatin tilitapahtumat eivät ole riittäviä)
tositteet tuloista esimerkiksi palkkalaskelmat, eläkepäätös, päätös ansiosidonnisesta päivärahasta (päätökset Kelan etuuksista
tulee toimittaa pyydettäessä)
tositteet asumiskustannuksista sekä selvitys maksetuista vuokrista/yhtiövastikkeista (kuinka paljon ja miltä ajalta)
tositteet julkisen terveydenhuollon menoista ja lääkkeistä joko reseptit ja maksukuitit tai apteekin laskelmat
muut tositteet ja selvitykset, jotka selventävät taloudellista tilannettanne esimerkiksi työn, koulutuksen tai sairausloman alkaminen,
jatkuminen tai päättyminen, perhesuhteiden muutos
viimeisin vahvistettu veroehdotus tai verotuspäätös erittelyosineen, veroviranomaisen tai ulosottoviraston tosite veronpalautuksen
ulosmittauksesta
muu mahdollinen lisäselvitys, mikäli haette toimeentulotukea erityiseen tarpeeseen tai olosuhteeseen. Näiltä osin päätöksenteossa
voi olla tarpeellista tavata henkilökohtaisesti, mistä sovitaan erikseen.
edellisessä toimeentulotukipäätöksessä pyydetyt tositteet
Alkuperäiset tositteet palautetaan hakijalle päätöksenteon jälkeen.

521003.pdf (12/11)


Document preview 521003.pdf - page 1/2

Document preview 521003.pdf - page 2/2

Related documents


521003
ab1
metsodna fbcad automaatiokieli
inttivinkit v 2
vipu romahdus edit 14kansi
028se1814l

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 521003.pdf