Attunda TR B 6126 15 Dom 2015 12 23 (PDF)
File information


This PDF 1.5 document has been generated by / iText 2.1.7 by 1T3XT, and has been sent on pdf-archive.com on 14/01/2016 at 03:53, from IP address 173.2.x.x. The current document download page has been viewed 1314 times.
File size: 380.28 KB (19 pages).
Privacy: public file
File preview


1
ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 5

DOM
2015-12-23
meddelad i
Sollentuna

Mål nr: B 6126-15

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
Daniel Gebru, 19790204-4499
Frihetsberövande: Häktad
c/o Debrom Batha
Örnstigen 28 Lgh 1101
197 32 Bro
Medborgare i Eritrea
Offentlig försvarare:
Advokat Lars Thorolfson
Upplands-Bro Advokatbyrå
Fagerlidsvägen 3
196 30 Kungsängen
Åklagare
Kammaråklagare Åsa Andersson
Åklagarmyndigheten
Norrorts åklagarkammare i Stockholm
Box 950
191 29 Sollentuna

1.

Målsägande
Welderfiel Afewerki
Dalgränd 64 Lgh 1104
121 30 Enskededalen
Målsägandebiträde:
Advokat Peter Nilsson
advocat.se ADVOKATSKEPPET AB
Pipersgatan 3
112 24 Stockholm

Postadress
Box 940
191 29 Sollentuna

Besöksadress
Tingsvägen 11

Telefon
Telefax
08-561 696 05
08-561 695 01
E-post: enhet5.attunda.tingsratt@dom.se
www.attundatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30

2
ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 5

2.

DOM
2015-12-23

Mål nr: B 6126-15

Dödsboet efter Yosan Afewerki
c/o Advokat Peter Nilsson
advocat.se ADVOKATSKEPPET AB
Pipersgatan 3
112 24 Stockholm
Målsägandebiträde:
Advokat Peter Nilsson
advocat.se ADVOKATSKEPPET AB
Pipersgatan 3
112 24 Stockholm

3.

Selemawit Zegay
Råbystigen 34 Lgh 1102
197 31 Bro
Målsägandebiträde:
Advokat Peter Nilsson
advocat.se ADVOKATSKEPPET AB
Pipersgatan 3
112 24 Stockholm
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Dråp, 3 kap 2 § brottsbalken
2015-07-25
Påföljd m.m.
Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Utvisning
Den tilltalade utvisas ur riket enligt 8 a kap 1 § utlänningslagen (2005:716) och förbjuds att
återvända hit. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.
Skadestånd
1. Daniel Gebru ska utge skadestånd till Selemawit Zegay med 131 360 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 juli 2015 till dess betalning sker.
2. Daniel Gebru ska utge skadestånd till Welderfiel Afewerki med 51 500 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 juli 2015 till dess betalning sker.

3
ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 5

3.

DOM
2015-12-23

Mål nr: B 6126-15

Daniel Gebru ska utge skadestånd till dödsboet efter Yosan Afewerki med 61 705 kr
jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 juli 2015 till dess
betalning sker.

Förverkande och beslag
I beslag tagen kniv förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polisregion Stockholm; beslagsnr
2015-5000-BG72642 p 1).
Häktning m.m.
Daniel Gebru ska vara kvar i häkte till dess att domen vinner laga kraft mot honom i fråga
om påföljd och utvisning.
Sekretess
Sekretessen enligt 21 kap 1 § respektive 35 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) för uppgifterna i protokoll över platsundersökning, s. 40-59 i aktbilaga 53, som
har föredragits bakom stängda dörrar ska bestå i målet.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Lars Thorolfson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 182 376 kr. Av beloppet
avser 36 475 kr mervärdesskatt.
2. Peter Nilsson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde
med 78 993 kr. Av beloppet avser 15 799 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________

4
ATTUNDA TINGSRÄTT

DOM
2015-12-23

B 6126-15

Enhet 5

YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat att Daniel Gebru ska dömas för mord enligt följande gärningsbeskrivning.
Daniel Gebru har dödat Yosan Afewerki, född 2008, genom att skära
henne i halsen med en kniv. Det hände den 25 juli 2015 på Råbystigen
i Bro, Upplands-Bro kommun. Daniel Gebru begick gärningen med
uppsåt.
Lagrum: 3 kap. 1 § brottsbalken
Åklagaren har även yrkat att i beslag tagen kniv ska förverkas.
Selemawit Zegay – mor till Yosan Afewerki – har yrkat att Daniel Gebru ska betala
131 360 kr i skadestånd, varav 50 000 kr avseende kränkning, 33 860 kr avseende
ersättning för lägenhetshyra och 47 500 kr avseende inkomstbortfall. På beloppet
har yrkats ränta på beloppet från den 25 juli 2015 till dess betalning sker.
Welderfiel Afewerki – far till Yosan Afewerki – har yrkat att Daniel Gebru ska
betala 51 500 kr i skadestånd, varav 50 000 kr avseende kränkning och 1 500 kr
avseende självrisk, jämte ränta på beloppet från den 25 juli 2015 till dess betalning
sker.

Dödsboet efter Yosan Afewerki har yrkat att Daniel Gebru ska betala 81 705 kr i
skadestånd, varav 31 705 kr avseende begravningskostnader och 50 000 kr
avseende förtäring efter begravningsceremoni, jämte ränta på beloppet från den
25 juli 2015 till dess betalning sker.

Daniel Gebru har förklarat att han varken kan erkänna eller förneka gärningen
eftersom han inte minns något av händelsen. För det fall det kan anses utrett att han
har begått gärningen bestrider han ansvar då han saknat uppsåt till gärningen. Han

5
ATTUNDA TINGSRÄTT

DOM
2015-12-23

B 6126-15

Enhet 5

har inte varit medveten om sitt handlande då den i så fall begåtts under allvarlig
psykisk störning och han har saknat förmåga att inse innebörden av sitt handlande
och inte kunnat bedöma vad han gjort.

Daniel Gebru har av samma skäl varken kunnat medge eller bestrida skadeståndsyrkandena. Han har dock godtagit samtliga belopp utom förtäringskostnaden som
skäliga i och för sig. Beträffande förtäringskostnaden har han inte kunnat godta
något belopp som skäligt i sig.

Daniel Gebru har förklarat sig inte ha någon erinran mot förverkandeyrkandet. Han
har bestritt yrkandet om utvisning.

UTREDNINGEN

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat händelserapport och sammanställning över samtalstrafik, protokoll över platsundersökning, protokoll över
blodbildsanalys. sakkunnigutlåtande från NFC och foton, rapport över rättsmedicinsk obduktion samt rättsintyg.

Daniel Gebru har hörts. På åklagarens begäran har även vittnena Rahel Tsegay
(moster till Yosan Afewerki) och Kebba Kah (boende i området), Elin Norgren
(polis) och Jean-Francois Michard (rättsläkare) hörts.

BAKGRUND

Inledningsvis är följande utrett.

Daniel Gebru bodde vid den aktuella tidpunkten som inneboende hos Selemawit
Zegay och hennes dotter Yosan Afewerki i en lägenhet i Bro. I lägenheten
disponerade han ett rum och delade därutöver på kök, vardagsrum och badrum.

6
ATTUNDA TINGSRÄTT

DOM
2015-12-23

B 6126-15

Enhet 5

Relationen mellan Daniel Gebru och familjen han bodde hos synes ha varit god.
Under dagen den 25 juli 2015 hade Daniel Gebru deltagit i vardagssysslor i
lägenheten. Vid tidpunkten för händelsen, på kvällen samma dag, var Rahel Tsegay
– moster till Yosan Afewerki – i lägenheten för att passa Yosan Afewerki då
Selemawit Zegay arbetade. Vid 20.00-tiden samma kväll larmades polis och
ambulans till lägenheten. I lägenheten anträffades Yosan Afewerki med skärskador
i halsen och Daniel Gebru med en kniv instucken i halsen. När polis och
ambulanspersonal kom till platsen låg Yosan Afewerki på golvet i hallen och Daniel
Gebru låg eller halvsatt i det högra hörnet av badrummet. Yosan Afewerki
dödförklarades i lägenheten medan Daniel Gebru med livshotande skador
transporterades till sjukhus.

DOMSKÄL

Har Daniel Gebru tagit livet av Yosan Afewerki?
Så som tingsrätten uppfattat har Daniel Gebru inte helt klart kunnat vidgå att det var
han som skar Yosan Afewerki i halsen. Tingsrätten har därför att utreda denna fråga
först.

Som tidigare nämnts anträffades Yosan Afewerki i lägenhetens hall när polis och
ambulanspersonalen kom till lägenheten.

Vittnet Rahel Tsegay har berättat att det på kvällen utöver henne inte fanns några
andra i lägenheten än Yosan Afewerki och Daniel Gebru. Hon ropade efter Yosan
Afewerki efter det att hon avslutat ett telefonsamtal och inte såg Yosan Afewerki i
vardagsrummet där hon lämnat henne. Hon upptäckte att dörren till badrummet var
låst och hon ropade på Yosan Afewerki och bankade på dörren men fick inget svar.
Hon blev då rädd och sprang ut efter hjälp.

7
ATTUNDA TINGSRÄTT

DOM
2015-12-23

B 6126-15

Enhet 5

Vittnet Kebba Kah har berättat att Rahel Tsegay ropade på hjälp när han befann sig
utanför porten och han följde henne upp till lägenheten, där de försökte få upp
dörren till badrummet. Efter det att han fick tag i en kniv fick han upp dörren.

Både Rahel Tsegay och Kebba Kah har därutöver samstämmigt berättat att när de
fick upp dörren till badrummet så låg Yosan Afewerki på golvet och Daniel Gebru
hade en kniv i halsen, enligt Rahel Tsegay satt denne vid toalettstolen. De har dock
lämnat olika uppgifter om vem som bar ut Yosan Afewerki till hallen. Enligt
tingsrätten har det inte framkommit något som ger stöd för att ifrågasätta deras
lämnade uppgifter. Deras uppgifter stöds vidare av vad som framkommer genom
protokollet över platsundersökning, varför det får anses klarlagt att Yosan Afewerki
flyttats från badrummet till hallen där polis och ambulanspersonal senare anträffade
henne.

Daniel Gebru har i denna del bekräftat att han var i badrummet och att han hade
tagit med sig två knivar dit från köket i syfte att ta sitt eget liv. Han har berättat att
någon kramade om honom bakifrån när han stod vid spegeln i badrummet och att
han då med armbågen knuffade till personen som ramlade omkull. Vilka uppgifter
Daniel Gebru lämnat om det fortsatta händelseförloppet kommer att behandlas
senare i domen.
Med stöd av de av Rahel Tsegay och Kebba Kah lämnade uppgifterna – vilka i
denna del inte heller motsägs av Daniel Gebrus egna uppgifter och därutöver vinner
stöd av de uppgifter som vittnet Elin Norgren, polis som var med i första
anländande patrullen, och vittnet Jean-Francois Michard, rättsläkare som bekräftat
uppgifter om ungefärlig dödstidpunkt, lämnat – finner tingsrätten det utrett att
Yosan Afewerki och Daniel Gebru tillsammans med Rahel Tsegay varit de enda
som befunnit sig i lägenheten på kvällen och att det inte funnits någon annan i
badrummet utöver Yosan Afewerki och Daniel Gebru.

8
ATTUNDA TINGSRÄTT

DOM
2015-12-23

B 6126-15

Enhet 5

Tingsrätten finner det således utrett att Yosan Afewerki blivit skuren i halsen i
badrummet och att det varit Daniel Gebru som utfört handlingen.

Tingsrätten finner härigenom det styrkt att det är Daniel Gebru som skurit Yosan
Afewerki i halsen med kniv. De objektiva rekvisiten för att Daniel Gebru har skadat
Yosan Afewerki är således uppfyllda.

Har Daniel Gebru agerat utan att ha förstått vad han gjort?
Daniel Gebrus lämnade uppgifter om vad som hände i badrummet har varit svåra att
följa. Han har inte på ett sammanhängande sätt kunnat förklara vad som hänt eller
anledningen till det. De av honom lämnade uppgifterna är fragmentariska och det är
i princip enbart det inledande förloppet där någon kommer in i badrummet och
kramar om honom bakifrån med den åtföljande knuffen som han vidgår fullt ut. I
övrigt har han i allt väsentligt sagt att det därefter blev mörkt och att han befann sig
i en annan värld.

Försvaret gör gällande att Daniel Gebru inte varit medveten om vad han gjort och
att han därför inte kan ställas till ansvar för att ha skadat Yosan Afewerki.
Åklagaren anser att Daniel Gebru haft insikt om sitt handlande och därför ska anses
ha begått handlingen med medvetande om sitt agerande.

Av de polisförhör som hållits med Daniel Gebru framgår att han under respektive
förhör och vid de olika förhören lämnat uppgifter allteftersom, uppgifter som i olika
delar återgett vad som hände inne i badrummet.

Av förhören framgår till en början att Daniel Gebru berättat om hur han mådde på
kvällen, att han hade en stark ångest och ville ta sitt liv, att han tog med sig två
knivar från köket och stod framför spegeln i badrummet och pratade med sig själv
om han skulle ta sitt liv eller inte.

9
ATTUNDA TINGSRÄTT

DOM
2015-12-23

B 6126-15

Enhet 5

Därutöver framgår att Daniel Gebru vid förhören berättat att någon kom och
kramade honom bakifrån och att han blev skrämd av det, varför han hoppade till.
Under förhören har han lämnat olika uppgifter om han förstod att det var Yosan
Afewerki eller inte som hade kommit in i badrummet. Han har berättat att han inte
tror att dörren till badrummet var stängd vid detta tillfälle.

Vidare har han berättat vid förhören att han lade knivarna på golvet för att sedan
låsa dörren och slå Yosan Afewerki och därefter sig själv med kniv, men att det var
mörkt för honom då och att han inte minns.

Slutligen har Daniel Gebru berättat vid förhören att Yosan Afewerki låg på rygg på
golvet och att han tog tag i hennes hals när han skadade henne. Han visade även vid
förhör hur han skar henne samt berättade hur han skadade sig själv och vilken
ställning han hade vid toalettstolen när han gjorde det.

Det ska här återigen framhållas att Daniel Gebru under förhören hela tiden förklarat
att han hade stark ångest och att det var mörkt samt att han inte visste i vilken värld
han befann sig i.

Enligt försvaret har de uppgifter som Daniel Gebru lämnat vid polisförhören varit
styrda av förhörsledarna och att Daniel Gebru därigenom blivit påverkad att berätta
vad han gjort, varför uppgifterna inte kan uppfattas som Daniel Gebrus egna
verkliga minnesbild av vad som hänt. Enligt försvaret så har Daniel Gebru således
blivit påverkad av förhörsledarna att lämna uppgifter.

Enligt tingsrätten har Daniel Gebru lämnat uppgifter som i allt väsentligt stämmer
överens med de uppgifter som finns i protokollet över platsundersökningen och
blodbildsanalysen i de delar som går att bekräfta. Det finns visserligen uppgifter
som inte är helt överensstämmande, till exempel hur högt upp från golvet Yosan


Download Attunda TR B 6126-15 Dom 2015-12-23Attunda_TR_B_6126-15_Dom_2015-12-23.pdf (PDF, 380.28 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Attunda_TR_B_6126-15_Dom_2015-12-23.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000332282.
Report illicit content