GödöllÅ‘ B+P+R projekt (PDF)
File information


This PDF 1.3 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 19/01/2016 at 07:32, from IP address 86.101.x.x. The current document download page has been viewed 1187 times.
File size: 9.66 MB (94 pages).
Privacy: public file
File preview


N,fl
B GVAL o s nr.m.n
ro sÁ GI TAF$ULNfrÁnqv

p+R ÉsB+R peRKoLó xrererÍrÁsa
,E-

GODOITOX

AvAsÚrÁLLoMÁs Ésa nÉvvÉcÁL,[,oMÁsMELLETT

-MAGYARzRszÁct oPERArÍr PRIGRAM
t<ozÉp
P arkolÓk éscsornőpontokfej lesztése

r/C
KMOP-2008-2.s.

cÖoorlŐ vÁnos ÖxKoRMÁxyzaTA - naÁvZRT.

2009.január

,.'
:'

l,

.-"{':
\-1

) {*-/

L:'r
u-/

P+R- B+R

VaiÓ síthatÓsái tanulm

Tartalomjegyzék
4
."."""..""

1. Vezet i asszeÍoglalő.......

...... 1 0
..o ..........o ..t........o ...............
a
2. A P r oje kt ga z d a b e m u t a t tÍ ^ s..................................o

A Projektgazda(a Korrzorciumitagok)rovid bemutatása....

2.2.

tapasztalatai
Már megvalÓsultfejlesztések

15
........

2.3.

ában
A tervezettprojekt elhelyezésea Projektgazdastratégiáj

...,...,22

2.4.

formájának bemutatása..........z3
Az egytittmukodópartnerekésaz egytittmukodés

2 5

A prn1,ektln.enr.l)zsznt'zzt
szrzl,tztt bemutatása

............

3. A projekt háttere............
3 . 1.

........21

28
'.....................o........"..

Gazdasági, társadalmi, kornyezet bemutatása

..........

......,2B
....28

3 ' 1 . 1 .A K t i z é p . m a w a r o r srzéággibii e m u t a t á s a . . ' . .

3.1.2.
A Gt'di'llffii
Kistáség
bmutatása
......

.........32

3 . 1 . 3G. i i d r ' | vl #á r obs e m u t a t á s a . . . . .

,.........34
.........35

3.2.Szaktenilet
bemutatása..
elemzésáltalánosfeltételezései. lr.jrr...orr
3.3.A koltség-haszon
4.

...10

2.1.

...........3]

.....3B
Fejlesztésiigénymegalapozdsa...........................o......o........................................o....
4.1.

He|yzetértékelés

4.2.ProjektcéIki|uzései,elvárteredmények,hatások
4 .3.

Lehetséges
célcsoportok
bemutatása
..

4.4.

Korlátozó tényezok
felmérése..

.............,.43
.........

..,.....43

5. Megoldási alternatívők elemzése........
5.1.

A megfeleló alternatívakiváLasfiásimÓds zere

.........44

5.2. Afejlesztésiváltozatokmeghatározása

........44

5.3.

,,0''változat..

.........44

5 .4.

,,A,,vá|tozat

........,45
.........45

5.4.1.

c ém
l e f i a t á r o z. .á.s

5.4.2.

leírás,tartalom
Mffiszakiésszd<mai
meghatározás...

......45

5.4.3.

Íe|táe|ek
Üzeme|tetési

......45

..........-....

5.4.4.Pénziig1iésgazüságimáffiszámoketemzése..
5.5.

.........46

..B''változat.

...46

5.5.1

Célme$ratározás

5.5.2.

Mffiszakiésszd<mai
|eír
ás,tartalom
meghatározás...

........46

5.5.3'

fe|táe|ek
'.....
Üzeme|tetéi

........47

5.5.4.

Pénziig1i
máffiszámok
ésgazüsági
e|emzése.

.......41

5.6.

kivá|asrtása.
A legmegfelelobbalternatíva

./,: ,--"
' ] ,--t
/ !j <-'-'J

.)'

.........47

P+R- B+R

m egval ő síth a1Óségr1aq]bqány

6. A megvalősítási

javaslat

kidolgoz

........ 49
rrooooroilocoo

sa (,,A', verziő)

6.1.

leírása
Mtiszaki tartalomrészletes

6.2.

bemutatása,intézményelemzés
Tevékenység

........56
......56

6.2.1.

szolgáltatások
bemutatása.
A nyujtott

6.2.2.

Árképzés.

6.2.3.

éstechnikai
feltáe|ei.......
szemfui
Az Üzeme|tetés

6 .3.

.......49

.........

........56
.......51

Cselekvésiritemterv..

. 6.3'1. 6'3.2.

...62

ljtemezés.
Mffiszakiésszdgá|tatás

llemezés.
6.3.3.PénzÜgyi

.........63

6.4.Hatásokbemutatása...

.....'.65
..........65

6 . 4 . 1G. a z d a s áhgai t á s obke m u t a t á s a . . . . .

éruényeítése65
dimenziÓjának
kiirnyezeti
ésa Énntarthatőság
hatások
tisszeÍogIalása
6.4.z.Ktirnyezeti
kohézii
horizontális
cdjához
a terii|eti
6.4.3.Hozzájáru|ás

...,...61

prioritás.......
1. Kozlekedésikapcsolatokfejlesztése

.......71

bgnutatása........
Esé|yegyrrlffiség
6.4.4.

.......74

7. pé n zí i gyi e l em z és 0 ...,,......

1 J.

.o ....c....'............................

75 .
.'...'....o .......c.c...........

..........75

pénnlgyielemzéSe...
A kiválasztott,,A''változatrészletes
j.
.....

becslése
kiiltsépk
7.1.1.Beruházási
kiltsépk...........
Mffiki'dési
7.1.2.

....75

.......
.........7B

meghatározása.
tisszeg
támogatási
7.1.3.A megíté|hetffi

79
................."....

8. Kiiltség-haszonelemzés.

9 . K o c k á z a t e l e m z é s . . . . . . . . . . . . . i . o . . . " . . . . . . . . . . . ! . . . . . . . e. . . . . . . t . . . . . . . . . . . . . . o . . . o 6 . . . . . . . . ' ' o o . . . . . . . . '

10.Kommunikácíős terv

......:......

........... 83

...".........
83

10.1.

Tájékoztatásésnyilvánosság

10.2.

PR.

10.3.

Image,ktilsómegjelenés

........91

10.4.

KommunikáciÓs iitemterv

.......93

10.5.

......
Kornmunikáciőskoltségek

......93

....91

Mellékletek
PénzugyitábláZatok 1-28.

i r-T':'
/ t Ü.-t-

P+R* B+R

megvalÓsíthatÓságitanulmánv

1"VezetŐiosszefoglalo
1) A feilesztéskilnÍlulő belyzeténekb.emutatás.a feilesztésindokoltsáea
A város jelenleg 30 000 fÓs lakosságábÓl kb. 13 ezer az aktiv, koziiltik 6-J ezren jánrak más
jellemzoen Budapestredolgozni, mikozben a kornyezo kistérségbólkb. 6 ezren a
teleptilésre,
városbantaláltak munkát, ezzel az aliuális munkaerobázismintegy 12-73 ezer fo.
A távolsági és helykozi tomegkozlekedés GÖdÖllŐ esetébennagyon' jÓ adottságokkal
rendelkezik. Egymással Versenyezhetneaz autÓbl)sz, a vasirt és a HEV. Ugy trínik azonban,
hogy ennek a VersenynekegyelŐre a nyerteseaZ autÓbusz kozlekedés.Fokozatosanvette át az
elmirlt évekbena forgalom bizonyos részéta HÉV-tól ésa vasrittÓl. E.mellett igen jelentos a
térségbólegyénikozlekedésieszkozt (autÓ) válrasztóíngázó.
A vasrit álta| szállítottutasok száma:
Budapest feléésvissza:
Miskolc feléésvissza:
Osszesen:

I 110 utazás/nap
8B1 utazáslnao
2491 utazáslnap

66%
34%
100%

A HÉv á|ta|szállítottutasok száma.
Budapest feléésvissza:
4 956 utazáslnap
A kozosségikozlekedés szerepénekerósítése,fejlesztésemind GÖdÖlló, mind a Kistérség,
mind a vonatkozÓ operatív Programok egyik kiemelt fejlesztési itánya. Ennek] egyik
lehetséges mődja P+R, illetve B+R parkolÓk kialakítása kozosségi kozlekedési
csomÓpontokban. Mindezidálg ez a funkciÓ hiányzott Godollorol. A kialakítani tervezett
parkolÓ kapacitás noveli a vas ton és HEV-en utazók számát, ezálta| jelentos kornyezeti
terheléscsokkenés,illetve koáti baleset számmegtakarításkeletkezik.
2) A proiekt céliai
2/1l A proiekt hosszabb táv , dltalános célia
erósítése
1. A régiÓversenyképességének
javítása
2. Az itt é1ólakosok komfort érzetének
3. A régiÓ kornyezeti terhelésének
csokkentése
4. A kozosségikozlekedésszerepénekerosítése
5. A térség kozlekedési baleset számá'nak csokkentése, az agglomeráció kozuti
forgalmának csokkentése
csokkentése
6. A város belsó udai terhelésének
7 . A térségimunkaeró rnobilitásánakerosítése
egyéb
mozgásukban vagy
B. A
esélyegyenlóségének
biztosítása

mÓdon

akadályokkal

ktizdó

emberek

2/2I Á proiekt riivid tdv , konkrét célia
1. A beruházással egy uzemkoron kíviilí, pillanatnyilag nem hasznosítottipari terulet,
ezenbelul 1 leromlott állapofu volt raktár éptiletkeriil hasznosításra
'
2. jcljjon létreegy megfeleló kapacitásokkal rendelkezo, fenntarthatÓP+R parkolÓ
3. jojjon létreegy megfeleló kapacitásokkal rendelkez,o, fenntarÍható
B+R parkolÓ

/, (-- ,/\,
il

!

-)

{

\

/t
-t

i.r'

t

i

-

l

'

_,__)

i

P+R - B+R

megvalÓsíthatősáeitanulmány

4. legyen kialakítva akadálymentesített
parkolási lehetőségmind P+t{, mind B+R
tekintetében
5' A parkolő mtiktidjÖn0-24 őrás mÓdbarr
6. térítés
nélkiil igénybevehetó legyen a használÓk számára
1' 24 órás órzésfeltételeibiztosítottak
legyenek
3) A feilesztésmiíszakitartalma
A beruhazás GÖdÖllón az Állomás utca mellett fellelhetó kiiziisségi kiizlekedési
csomrípontban va|rísu| meg, a Vasrítállomás és a HÉV végáilomás k zvetlen
szomszédságában,589312 hrsz.ingatlanon.
Ezen a teriileten egy P+R ésegy B+R parkolő egyiitteskeriil kialakításra

-'*A_Pl4_bguhazé;-ic]lczuét

parko|ők
7 Alaptertilet:3 77Om2tertiletenIétesiilnek
_4 \.-|érőhelyek:
parkolrí,amelyból4 db akadálymentes
127 személygépkocsi
.
Ki-be kóz|ekedés:a tertiletÉ.Ny-i oldala.'.egy helyen,országosktizutről, a teriiletenbe|iil
mini kcirlorgalommal
A kialakítandÓzóIdfelÍiletnagysága:t 800m2
A parkolÓ teljes teriileténkiépítésre
kerÍila térvilágítiásirendszerésegy egységestérfigyelési
rendszerkertil felszerelésre.
A B+R beruhá2ás.iellemzói:
Régi, használaton kíviili raktarépiiletfelitjításával és részbeniátépítésével
1^04féróhelyes
kerékpártárolríkeriil kialakításra,az éprJ,l'et
teljes alapteriiletemintegy243 rn,, a féróhelyek
kőztii 6 akadálymentesítettlesz, 72 db pedig specirálisigényekkielégítésére
alkalmas:pl.
gyerek utrinfutős,tandernstb.
Az épÍiletben
kialakítrísra
keriil egy pihenó-teakonyha-mosdÓ
egységis, azza|a cé\Ial,
hogyha
jeleniegi
át szeretnetémi élómunkaerós
a
kamerás megfigyelórendszenö| az tizeme]tet<i
ne keljen átalakítaniaz epÍiletet'
-örzésre,
4) A proiekt keretébenlétreiiivókapacitások ésszolgáltatások
C 127 db P+R parkolÓjÖn létre,ezekkőztil 4 akadálymentesített
o

104 db fedettB+R parkolÓ jtin 1étre
kerékpárosok
számara,ebbő|72 db speciális:pl.
gyerek utánfutÓs, tandemstb.

.

24 őrás megfigyelést
lehetóvétevó kamerarendszerkeriil kialakításla

.

A parkolÓ 24 órás ijzemeléssel,térítés
nélkiil igénybevehetó a hasmálők szrímára

5) Lehetségescé|csoportok
A fejlesztésilehetóségszámba vételekoraz alábbi jellemzókkel bírő hasznalÓkra 1ehet
szrímítani:
,. A Budapest. Miskolc vasritivonal telepiilésein
munkahellyelrendelkezö,oda naponta
bejárÓ gődóllói lakosok,

.r-,.

"{:
/í ! (
,tti)./l

,,Íi'

. .

P]-R - B+R

megvalÓsíthatÓ

i tanulmán

6

Kiemelt célcsoporta Budapestrenapontaingázó munkavállalÓk csoportja,akik mind a
vas t, mind a HEV nyrijtottalehetoségeket
igénybetudják verrni

3

A GÖdÖlló _ Budapest HÉV vonal menti teleptiléseken
munkahellyel rendelkezo, od,a
napontabejárÓ GÖdÖlloilakosok,

.

GÖdÖllón beltil kozlekedŐk, elsósorbana vasritállomástÓlkeletre lakÓ lakosok, akik a
belvárosi szukos parkolási lehetóségekhelyettválaszthatjáka P+R parkolÓt ésutaznak
tovább HEV-vel GÖdÖlló belvárosi részefelévásárolni, tigyet intézni,

o

A parkolÓt igénybe vevok elsósorban a kialakítottparkolÓtÓl tÖbb, mint 1 km-re
laknak,

.

Hétvégeken a családi programokra utazók, egészségrigyi íntézményekbe?átogató
utazők, kirándulÓ iskolás csoportok, budapesti rendezvényekre utazók lehetnek
igénybevevók,

o

Nyilvanvalőan a P+R' B+R szolgá|tatástigénybevevŐknek az is fontos Szempont lesz,
hogy a tényleges utazási céljuk a vas t, vagy HÉV célállomástÓl viszonylag
egyszeruenésrovid idó alatt elérhetŐlegyen, egyébként
más megoldást válasáanak.

6) A megval sítás tervezett iitemezése
1. A pá|yázat benyrijtásáigtartÓ elókészítoidoszak
a) Elso konkrétdontésa parkolÓ létesítéséról.2008.április
b) A GÖdÖlloi onkorményzatésa MÁv Zrt. kozott a parkolÓ létrehozásátcéIzokonzorciumi
megállapodás elókészítése.
A helyszín pontos tulajdonjogi, természeti,fizikai adottságainak
- 2008. május-augusztus
pontos folmérése
c) 'A parkolÓ mriszaki és szolgáltatási paramétereinekkialakítása, a koltségvetésbelsó
tartalmának osszeállítása- 200B. augusztus- olctőber
d) Az építési
engedélyezési
tervek elkészítése,
az engedéiyeztetési
eljárás elindítása.- 2008.
szeptember- 2009.január
e) A konzorciumi megállapodásmegkcité
se - 2008. okőber
0 A konzorcium pály ázatotnyujt be a KMOP-2008.2.3.1.C pály azatikonstrukciő keretében.
- 2009.január
2. A pá|yázatbeadásátÓl a támogatási szerzodésmegkotésigtartó idŐszak
engedélyezésieljárás lebonyolítása,folyamatos egyeztetésszal<hatóságokkal.s) Az építési
j
2 0 09. anuár-2 009. május
3. Támogatási szerzodésmegkotése- 2009. augusztus
4. A támogatási szerzodésmegkotéseutáni idószak' a projektmegvalÓsítása
h) A k zbeszerzésieljárások lebonyolítása- 2009, szeptember _ 2010.február
- 20]0. március _ szeptember.
i) A beruházás lebonyolitása, építés
j) A projekt megvalősításáhozsziikségeseszkozok / technolőgiák beszerzése- 20]0. március
- szeptember
_ 2009. szeptember k) A projekt megvalÓsításához sztikségesszolgáltatások igénybevétele
2010. december

l

í\,':

t'!'r'r!)

P+R - B+R

me gvalÓ síthatÓsá gi tanulmánv

5. A projekt mukodtetése,a fenntartásiidoszak végéigtartó periÓdus - 20]0. december 20.től - 2020.
7) Az tizemeltetéstervezett kereteinek bemutatása
A páIyázat lebonyoiításáraegy konzorciurn jtitt létre, melynek tagjai: GődÖlló Város
onkormányzata
és a iuÁv
Zrt. Egytittmukodéstiket a 2.4. fejezetben bemutatott
feltételrendszer szabáIyozza. A konzorcium vezetoje az onkorm ányzat, a projekt
megvalÓsításátis o koordinálja operatívan,valamint a mrikodtetésis az o feladatalesz.
az onk ormányzatná|- részbenki'ilsó szerzodésespartnerek bevonásával - biztosított ^zon
szakértelemmel rendelkezo személyek, akik képesek a projekt megva1Ósítására és a
ferurtartásara(mtikodtetésére).
7/1) A pJoiekt meevalősításának gzemélvifeltételei
(lásd a tanulmány2.5. fejezetét)
projekt lebonyolításáraonállÓ projektcégnem jon létre.A fejlesztésa
A páIyázati fej7esztési
projektgazda (konzorcium) jogi keretein beltil valÓsul meg.A
ktilonbozŐ szakmai
feIadatkorok ellátására részben megbízásos jogviszony keretében szakértók kerÍ'ilnek
bevonásra.
_ A projekt menedzser irányít1aa projekt teljes megvalÓsítását: pénzugyi,mriszaki, a
kornyezetvédelmi,esélyegyenlóségiés marketing-, valamint kommunikáciÓs feladatokat
o sszefogja, koordinálj a.
- A projekt gazd,asági, pénziigyi folyam atait ktiltin pénzÍigyi végzettségÍÍszakérto
feliigyeli. A szakértómunkáját aprojekt menedzserirányítja, szervezi.
- Létrehozásrakerul azugynevezett projekt.team, amelynek munkájába a fenti személyeken
t l természetesenbekapcsolődik a kivitelezés muszaki ellenŐre, konyl.vtzsgáLója és a
kozbeszerzésiszakértóis.
7/2) A miÍkiidtetésszemélYifeltételeia feqntartági idószakbán
egy kamera rendszer biztosída' amely a
A kialakított parkolÓ 24 Órás orzés-védelmét
rendórséghez kertil kozvetlen bebotésre.A karbantartás' takarítás, télen a hÓ eltakarítás
feladatait a Godollói onkormányz at szervezi meg.

,/,r, z"

,,'i(..-, \

P+R -- B+R

megvalÓsíthatősáeitanulmánv

8) A feilesztéspénziieyi kereteinek rtiJid tisszefoglalása
A fojlesztésiprojekt tervezettbekerulésikoltségei(elszámolhatÓ koltségei):

A fej l esztési proj ekt terve zett ftnanszírozása:

A projektgazda a KMOP-2008-2.3.t/C alapján biztosítottvissza nem térítendótámogatás
igénybevételévelkívánja megvalÓsítani apá|yázatban szerepló projektet,mivel az elkészített
cash-flow terv világosan mutatja, hogy támogatás hiányában pillanatnyilag nem
finanszírozhatő a projektl vag,Ycsak jőval késóbbi idópontban valősíthatő E08, ami a
is kedvezótlen hatással lenne,
térségvállalkozásainak fejlodésére,versenyképességére
valamint a versenytársakhozképestjelentos hátrányt okozna.

/! /'].,t--.D
.

/1/

/

/ L,;>-í-

P+R - B+R

me gvalő síthatÓsági tanulm ány

9) A feilesztésvárhatLeredménvei ésiellemztí!
A proj ekt számszenrsíthetomutatoi:
A parkolőt számÍtásaink szerint az indulás évében(2011) nrunkanapokon átlagosan 380
fó, az azt kiivetcíkésóbbi években pedig átlagosan 437 fó, szabadnapokon az indulás
évében 188 fó, a fenntartás ktivetkezó éveiben Qan.t l) átlagosan 236 tő fogia
használni.
Típus
output/
eredmény

MutatÓ neve*

Kialakított gépjármu
oarkolÓhelvek száma
Kialakított kerékpar
parkolÓhelvek száma
Létesítettparkolásinform áci Ós
ésl v agy utasi nform áci Ós
egységek száma
Akadálymentesített,és/vagy
fej lesztett intermodáli s
szcmélykozlckedési
csomÓpontok/P+R vagy B+R
parkolÓk száma
;itn
g,iii

output

db

127

Projekt zarás

MutatÓ
forrása (a
pálryázat
kittiltéséhez)
Projekt-gazda

ourput

db

104

Proiekt zárás

Projekt-gazda

output

db

output

db

Mértékegység

:lil:-li!.i,i.,,r,el
."o[tPrr!;'131.,1,

.l

A fejlesáés kapcsán
akadálymentesen
megk zelíthetóvéválÓ
viszonylatok száma
Létesítettzoldteri.iletnagysága

l,;'',1'
;ir';
itllii:;;
iif;!; l;ii-'.

MinimáIisan
Elvárt célérték

Projekt-gazda

10

i.. 'r :.,
db. ,:.a:,..'r
. ' . . l . : . r .
'i,.'. *

. - . : . . l
.: '.,tt:::',

i',.,):'

:),

..,';
ii;

db

output

m2

Projekt zárás

.-'l,...:,,':.3
'i,:,;

'i

r. -l:.

:. ' . .:

.....

.'
..'t;ii'.lt',.,i,,''
'ij::..]::.ii'';,'r-i

1.

i r

i: ;-:i1
:.i r,.;:,.,
i,:
'r.1.:
:i:;rri
r :1.l
::i.,r
1

output

Célérték
elérésének
idópontja

i

l ' r

i . 1 i .

4

Projekt-gazda

Proj.ekí;fias.'iProiekt-sazd{i,:::
jlji':.
ii.];:ii.'1..jri t-:í }

'.'"i.
i'iÍiiii
;i;,';,;'

.i:ffiiiil

.ííii.:.."]
;,:i.;'il:i.l'i i
:ri:i.';qi',-,;1
1.',,,:,
ri1
',.,;,-,j;
f';,tl,ifr,i:i;
jj
.j:''.

.,.

;."]i'.í1j, ^:^

Projekt zarás

Projekrgazda

1800

Proiekt zárás

Proiekt-eazda

316

Fenntartási
idószak véee

Projekrgazda

,p"i11;11$'1:

tíí4'ffi
Eliutasi idi rÖvidt]lése

eredmény

%

U tazőkozons égel égedettségi
indexénekvátozása
Externális hatások csokkerrése
(károsanvae kibocsátás)
Externális hatások cscjkkenése
(zaiterhelés)

eredmény

%

Projekrgazda

eredmény

%

Projekrgazda

eredmény

%

Projekrgazda

. ,,;,.::|:i:|
Je|zettmutatÓ eseténkotelezó vállalást terrni

,l ;"',i..i'i

/.r^>l?
"
,,'
i
, iv),___-,


Download GödöllÅ‘ B+P+R projekt.PDFGödöllÅ‘ B+P+R projekt.PDF (PDF, 9.66 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file GödöllÅ‘ B+P+R projekt.PDF


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000333303.
Report illicit content