Vasario 16 osios stipendijų skyrimo nuostatai .pdf

File information


Original filename: Vasario-16-osios-stipendijų-skyrimo-nuostatai.pdf
Author: Toshiba

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 19/01/2016 at 17:56, from IP address 78.62.x.x. The current document download page has been viewed 599 times.
File size: 199 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Vasario-16-osios-stipendijų-skyrimo-nuostatai.pdf (PDF, 199 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS STIPENDIJŲ KAUNO MIESTO AUKŠTOSIOSE
MOKYKLOSE BESIMOKANTIEMS STUDENTAMS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos stipendijų Kauno miesto aukštosiose mokyklose
besimokantiems studentams nuostatai (toliau vadinama - Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos
valstybės atkūrimo dienos stipendijų Kauno miesto aukštosiose ugdymo įstaigose besimokantiems
studentams skyrimo ir teikimo tvarką.
2. Stipendijų skyrimo tikslas:
2.1. Skatinti Kauno miesto studentus savo moksliniais pasiekimais ir pilietinėmis
iniciatyvomis garsinti Kauno bei Lietuvos vardą.
2.2. Remti Lietuvoje besimokančius ir Lietuvai savo potencialą išnaudojančius studentus.
3. Stipendijos skiriamos konkurso būdu ir įteikiamos Vasario 16-osios pokylio metu.
4. Stipendijos skiriamos dviem studentams po 300 Eur. vieną kartą.

II. KANDIDATAMS KELIAMI REIKALAVIMAI IR ATRANKOS KRITERIJAI

5. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos stipendijų skyrimo konkurse gali dalyvauti Kauno
miesto aukštųjų mokyklų bakalauro ir magistrantūros ar jas atitinkančių studijų studentai.
6. Atrankos Lietuvos valstybės atkūrimo dienos stipendijoms gauti keliami kriterijai (toliau
vadinama - atrankos kriterijai):
6.1. Geri studijų rezultatai ir/ar reikšmingos pilietinės iniciatyvos;
6.2. Respublikiniai ir tarptautiniai pasiekimai, moksliniai interesai;
6.3. Motyvacija.
III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
7. Tautinė Lietuvių Studentų Korporacija Neo-Lithuania (toliau vadinama - T.L.S. Korp!
Neo-Lithuania) kasmet paskelbia savo interneto svetainėje apie organizuojamą Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos stipendijų konkursą. Informacija taip pat išsiunčiama aukštosioms mokykloms,
studentiškoms organizacijoms.
8. Studentas, norintis gauti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos stipendiją, turi pateikti šiuos
dokumentus:
8.1. Motyvacinį laišką, kuriame turi atsispindėti jo moksliniai ir/ar pilietiniai interesai;
8.2. Gyvenimo aprašymą (CV);
8.3. Šiuos išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (arba teisės aktų nustatyta tvarka
patvirtintas jų kopijas):
8.3.1. Pažymą, apie dviejų paskutinių sesijų rezultatus (išskyrus I pakopos I kurso
studentus, kurie esant galimybei turi pridėti pažymą apie paskutinės sesijos rezultatus);
į atitinkančios kvalifikacijos diplomo ir jo priedo kopijas ( is
reikalavimas taikomas magistrantūros studentui);

REKOMENDUOJAMA pridėti dokumentų patvirtinančių nacionalinius bei tarptautinius
pasiekimus kopijas.
9. Šių Nuostatų 8 punkte nurodyti dokumentų kopijos pareiškėjams negrąžinami.
10. Kandidatūras stipendijoms gauti galima teikti iki vasario 11 d. el. paštu
valdyba@neolithuania.lt
11. T.L.S. Korp! Neo-Lithuania sudaryta komisija pagal šių Nuostatų 6 ir 8 punktuose
nustatytus kandidatams keliamus reikalavimus ir atrankos kriterijus atrenka 2 kandidatus, kuriems
bus skiriamos stipendijos.
12. Kandidatai informuojami raštu iki vasario 13 d. ir kviečiami dalyvauti stipendijų teikimo
ceremonijoje Vasario 16-osios pokylio metu.

Jei kyla klausimų kreipkitės
El. paštu:
valdyba@neolithuania.lt
Simona.Tubutyte@gmail.com
Arba telefonu (8-631) 56 823


Document preview Vasario-16-osios-stipendijų-skyrimo-nuostatai.pdf - page 1/2

Document preview Vasario-16-osios-stipendijų-skyrimo-nuostatai.pdf - page 2/2

Related documents


vasario 16 osios stipendiju skyrimo nuostatai
21 oji kauno istorijos konferencija
lskf rinktini atranka pasiruo imas skdun eska
ekologi ko em s kio taisykl s
iauliai ir policija lietuvos vykiuose 2014 01 12
angelas sargas 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Vasario-16-osios-stipendijų-skyrimo-nuostatai.pdf