Regulamin 'Sport Marzeń' (PDF)
File information


Author: Kuba

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 29/01/2016 at 10:36, from IP address 178.235.x.x. The current document download page has been viewed 527 times.
File size: 216.19 KB (4 pages).
Privacy: public file

File preview


Regulamin konkursu
„Sport marzeń”
A. Definicje
1. „Konkurs” - konkurs pod nazwą „Wymarzony sport” organizowany przez Organizatora, w
celu promocji i reklamy Organizatora.
2. „Regulamin” – niniejszy regulamin Konkursu
3. „Organizator” – Nutricus sp. z.o.o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin
4. „Siedziba” – siedziba Organizatora mieszcząca się przy al. Jana Pawła II 61 lok. 311
5. „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie i spełniająca warunki wzięcia w nim
udziału określone w niniejszym Regulaminie.
6. „Serwis” – serwis społecznościowy Facebook działający pod adresem
http://www.facebook.com.
7. „Fanpage” - profil Organizatora w Serwisie pod adresem:
http://www.facebook.com/Nutricus .
8. „Konto w Serwisie” – indywidualny profil w Serwisie.
9. „Pytania Konkursowe” – pytanie zadane ludziom na całym świecie w ramach niniejszego
Konkursu.
10. „Komisja Konkursowa” – powołana przez Organizatora komisja konkursowa czuwająca nad
prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz wyłaniająca Zwycięzcę oraz Laureatów.
11. „Zwycięzca” – osoba, która spełni warunki uczestnictwa w Konkursie, udzieli odpowiedzi na
zadane Pytanie Konkursowe i zostanie wyłoniona przez Komisję Konkursową, jako osoba
która udzieliła w ocenie Komisji Konkursowej najciekawszej odpowiedzi.
12. „Laureat” (lub odpowiednio „Laureaci”) – osoba, która spełni warunki uczestnictwa w
Konkursie, udzieli odpowiedzi na zadane Pytanie Konkursowe i zostanie wyłoniona przez
Komisję Konkursową, jako osoba która udzieliła w ocenie Komisji Konkursowej kolejnej
najciekawszej odpowiedzi po Zwycięzcy.
13. „Nagrody” (lub odpowiednio „Nagroda”) – nagrody w Konkursie przeznaczone dla Zwycięzcy
w postaci suplementów diety i badania analizy składu ciała urządzeniem Maltron BioScan 920
typu S2 oraz dla Laureatów w postaci badania analizy składu ciała urządzeniem Maltron
BioScan 920 typu S2.
14. „u.o.d.o.” - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z
2014r., poz. 1182, z późn.zm.).

B. Postanowienia Ogólne
1. Z uwzględnieniem charakteru Fanpage jako części Serwisu, Konkurs będzie zorganizowany na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 29.01.2016 r. do 07.02.2016 r..
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez
członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków
i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Fanpage.

C. Zasady Konkursu
1. Konkurs skierowany jest do osób posiadających swoje Konto w Serwisie i prowadzony będzie z
wykorzystaniem funkcjonalności oferowanych przez Fanpage.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna:
a) zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) która zaakceptowała niniejszy Regulamin,
c) posiadająca własne Konto w Serwisie, które zgodnie z regulaminem Serwisu zostało
zweryfikowane,
d) która polubi Fanpage.
3. Zadanie konkursowe w każdym z etapów Konkursu polega na udzieleniu odpowiedzi na Pytanie
Konkursowe. Odpowiedź powinna zawierać się w nie więcej, niż 800 znakach (włączając w to spacje).
Odpowiedź nie może zawierać treści według powszechnie przyjętych kryteriów mogących być
uznanymi za obsceniczne, wulgarne, obraźliwe dla kogokolwiek (w tym w szczególności ze względu
na płeć, rasę, orientację seksualną, religię lub kulturę), ani też naruszać 3 praw jakichkolwiek osób
trzecich, zasad współżycia społecznego lub przepisów obowiązującego prawa.
4. Pytanie Konkursowe publikowane jest w formie posta na Fanpage. Publikacja Pytania
Konkursowego nastąpiła o godzinie 17:03 dnia 29.01.2016,
5. Odpowiedź musi spełniać następujące wymagania:
a) być udzielona z wykorzystaniem funkcjonalności Fanpage, w formie komentarza pod
opublikowanym przez Organizatora postem z Pytaniem Konkursowym,
b) być udzielona na zadane Pytanie Konkursowe najpóźniej do godziny 23:59 dnia 07.02.2016r.

6. Wszystkie odpowiedzi na zadane Pytanie Konkursowe, o którym mowa w ust. 5 powyżej,
poddawane będą ocenie powołanej przez Organizatora Komisji Konkursowej, składającej się z trzech
osób. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie wskazanie) Uczestnika, który – według subiektywnej
oceny Komisji Konkursowej – udzielił najciekawszej odpowiedzi na zadane Pytanie Konkursowe oraz 2
(dwóch) Laureatów, którzy udzielili następnych najciekawszych odpowiedzi na zadane Pytanie
Konkursowe. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 i 8 poniżej, Uczestnicy ci uznawani będą za
Zwycięzcę oraz Laureatów Konkursu. Wybór Zwycięzcy oraz Laureatów Konkursu następować będzie
w terminie siedmiu dni.
7. Zwycięzca oraz Laureaci Konkursu będą powiadamiani o wygranej za pośrednictwem prywatnej
wiadomości wysłanej przez Organizatora na adres Konta, z którego przesłano odpowiedź na Pytanie
Konkursowe, z wykorzystaniem funkcjonalności Fanpage, w terminie jednego dnia od daty ich
wyboru przez Komisję Konkursową. Powyższa wiadomość zawierać będzie również prośbę do
Zwycięzcy oraz każdego z Laureatów o natychmiastowy kontakt z Organizatorem w ten sam sposób.
Kontaktując się z Organizatorem w powyższy sposób Zwycięzca oraz każdy z Laureatów zobowiązany
będzie przesłać Organizatorowi:
a) swoje imię i nazwisko,
b) znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej adres
8. W przypadku, gdy Zwycięzca lub którykolwiek z Laureatów nie skontaktuje się z Organizatorem w
sposób wskazany w ust. 7 powyżej najpóźniej w ciągu 24. godzin i nie prześle w tym czasie
Organizatorowi swojego imienia i nazwiska oraz nie wskaże znajdującego się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej adresu, przestanie być uznawany za Zwycięzcę lub Laureata i straci prawo
do Nagrody. W takiej sytuacji w jego miejsce za Zwycięzcę lub Laureata uznany zostanie ten z
Uczestników, który - według subiektywnej oceny Komisji Konkursowej – w danym etapie Konkursu
udzielił kolejnej najciekawszej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.
9. Ogłoszenie wyników wszystkich etapów Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 08.02.2016 r..
Ogłoszeniem tym będzie opublikowanie na Fanpage z wymienieniem imion (bez nazwisk) Zwycięzcy
oraz Laureatów, miejscowości, z których pochodzą (jako miejscowość pochodzenia traktowana
będzie miejscowość podana przez Zwycięzcę oraz Laureatów w wiadomości, o której mowa w ust. 7
powyżej) oraz ich zwycięskich odpowiedzi na Pytania Konkursowe.
10. Z obrad Komisji Konkursowej, o których mowa w ust. 8 powyżej, sporządzony zostanie protokół
podpisany przez wszystkich jej członków. Protokół ten będzie przechowywany w siedzibie
Organizatora.

D. Nagrody
1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. C ust. 8, Zwycięzca uprawniony jest do Nagród w postaci
zestawu suplementów diety oraz badania analizy składu ciała urządzeniem Maltron BioScan 920 typu
S2.

2. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. C ust. 8, Laureaci uprawnieni będą do Nagród w postaci badania
analizy składu ciała urządzeniem Maltron BioScan 920 typu S2.
3. Nagrody dla Zwycięzcy oraz Laureatów wydawane będą poprzez odbiór osobisty w Siedzibie.
4. Zwycięzcy oraz Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę lub nagrody innego
rodzaju.
E. Przetwarzanie danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych Zwycięzcy oraz każdego z Laureatów odbywać się będzie na
zasadach przewidzianych u.o.d.o.
2. Administratorem danych osobowych Zwycięzcy oraz każdego Laureata jest Organizator, jako
podmiot do którego należy Fanpage. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach
związanych z wyłonieniem Zwycięzcy oraz Laureatów, przekazaniem im Nagród oraz ogłoszeniem
wyników Konkursu na Fanpage.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jednocześnie niezbędny do otrzymania
Nagrody. Zwycięzcy oraz Laureatom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do
takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
F. Postanowienia końcowe
1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy akceptują treść Regulaminu i wyrażają na nią zgodę. Każdy z
Uczestników oświadcza również, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
(przekazywanych Klientowi w przypadku zwycięstwa w Konkursie) zgodnie z u.o.d.o. przez
Organizatora, jako administratora danych osobowych, w celach związanych z wydaniem Nagrody i
ogłaszaniem wyników Konkursu. Uczestnicy potwierdzają w ten sposób również, że zostali
poinformowani o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne (ale jednocześnie niezbędne
do otrzymania Nagrody), jak również o przysługującym im prawie dostępu do danych oraz możliwości
ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych
potwierdza, że posiada na to zgodę swojego przedstawiciela ustawowego.
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany lub powiązany z
Serwisem. Uczestnicząc w nim, Uczestnicy przekazują swoje dane osobowe oraz inne informacje
Organizatorowi, a nie Serwisowi.
4. Wszelkie informacje o naruszeniach Regulaminu przez Uczestników lub osoby trzecie należy
kierować w formie elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej:
biuro@nutricus.pl.
5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy polskiego kodeksu cywilnego
oraz innych ustaw.


Download Regulamin 'Sport Marzeń'Regulamin 'Sport MarzeÅ„'.pdf (PDF, 216.19 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Regulamin 'Sport Marzeń'.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000336091.
Report illicit content