SSiED Opracowanie .pdf

File information


Original filename: SSiED Opracowanie.pdf
Author: Krystian Pypłacz

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 03/02/2016 at 09:37, from IP address 157.158.x.x. The current document download page has been viewed 345 times.
File size: 433 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


SSiED Opracowanie.pdf (PDF, 433 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


SSiED - opracowanie
Klasyfikacja
Reguła decyzyjna - wyrażenie logiczne złożone z części warunkowej i części decyzyjnej.
JEŻELI warunek TO decyzja
 warunek - częśd warunkowa reguły, przesłanka
 decyzja - częśd decyzyjna reguły, konkluzja
Mówimy, że obiekt rozpoznaje regułę, jeżeli spełnia jej częśd warunkową
Mówimy, że obiekt wspiera regułę, jeżeli spełnia jej częśd warunkową i decyzyjną
Dokładnośd klasyfikacji - procent przykładów testowych poprawnie zaklasyfikowanych przez model
Czułośd - jaka częśd prawdziwych wyników pozytywnych zostanie uznana jako pozytywne przez klasyfikator
Specyficznośd - Jaka częśd wyników prawdziwie negatywnych zostanie uznana za negatywne przez klasyfikator
,

,

W ramach czyszczenia danych można wykonad:
 uzupełnianie brakujący wartości
 kubełkowanie
 grupowanie
 regresję
 metodę mieszaną (analiza ekspercka + metoda automatyczna)
W ramach integracji danych można wykonad:
 identyfikację obiektu
 duplikację danych
 redundancję
 korelację jako metody wykrywania
W ramach transformacji danych można wykonad:
 wygładzenie
 agregację
 uogólnianie
 konstrukcję atrybutów
 normalizację
W ramach redukcji danych można wykonad:
 agregację kostki danych
 redukcję wymiaru danych
 kompresję danych
 redukcję liczności
 dyskretyzację i hierarchizacje koncepcyjną
Typy atrybutów:
 ilościowe (mierzalne)
o ciągłe
o porządkowe
o dyskretne
 jakościowe (nominalne, niemierzalne)

Algorytmy indukcji drzew decyzyjnych:
 ID3 (Iterative Dichotomiser)
 C4.5
 CART (Classification and Regression Trees)
Miary oceny atrybutów:
 Information gain (ID3) - błędne wyniki dla atrybutów o wielu wartościach
 Gain Ratio (C4.5) - preferuje niezrównoważone podziały, gdzie jeden z podzbiorów jest znacznie mniejszy niż
drugi
 Gini Index (CART) - błędne wyniki dla atrybutów o wielu wartościach, problemy dla zbiorów danych o dużej liczbie
klas
Entropia - oczekiwana ilośd informacji wymagana do sklasyfikowania obiektu ze zbioru U

gdzie pi - prawdopodobieostwo, że dowolny obiekt ze zbioru U należy do klasy Ci

Grupowanie danych
Algorytm hierarchiczny scalający
 Parametry wejściowe: warunek stopu - np. liczba grup, wartośd odcięcia
 Wynik grupowania: Podział na grupy, hierarchia podziałów - dendrogram
 Złożonośd: O(n2)
Algorytm k-means
 Parametry wejściowe: liczba grup
 Wynik grupowania: macierz podziału na grupy, macierz prototypów
 Złożonośd: O(n)
Algorytm DBSCAN
 Parametry wejściowe: promieo ε określający sąsiedztwo, liczba obiektów danych m stanowiąca o gęstości
sąsiedztwa
 Wynik grupowania: macierz podziału na grupy, grupa zawierająca szum
 Złożonośd: O(nlogn)
Algorytm fuzzy c-means
 Parametry wejściowe: liczba grup
 Wynik grupowania: macierz podziału na grupy, macierz prototypów
 Złożonośd: O(n)

DBSCAN

hierarchiczny scalający

k-means

Sieci społeczne
Sied społeczna - struktura utworzona przez ludzi powiązanych ze sobą (bezpośrednio lub pośrednio) poprzez
wspólne relacje lub zainteresowania. Rozkład stopni węzłów sieci społecznej jest rozkładem potęgowym. W sieciach
społecznych występuje zjawisko małego świata (ang. small world phenomenon).
Centralności:
 degree - określa liczbę powiązao danego węzła
 eigenvector - odzwierciedla liczbę powiązao danego węzła
 betweenness - określa liczbę najkrótszych ścieżek przechodzących przez dany węzeł
 closeness - określa odległośd danego węzła od wszystkich węzłów w sieci
Typy wizualizacji powiązao i aktorów w sieci społecznej:
 kołowa
 hierarchiczna
 radialna
 wyróżniająca grupy:
o MDS (Multidimensional Scaling)
o Spring Embedder / Force Directed


Document preview SSiED Opracowanie.pdf - page 1/3

Document preview SSiED Opracowanie.pdf - page 2/3
Document preview SSiED Opracowanie.pdf - page 3/3

Related documents


ssied opracowanie
sk 2006 2014
przekazanie ruchu 1
raport r pps plan stud
sztuczna
regulamin

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file SSiED Opracowanie.pdf