PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactD'Adamo Whitney Az AB0 terv .pdf


Original filename: D'Adamo-Whitney - Az AB0 terv.pdf

This PDF 1.6 document has been generated by Adobe Acrobat 8.0 Combine Files / Adobe Acrobat 8.0 Paper Capture Plug-in, and has been sent on pdf-archive.com on 13/02/2016 at 07:03, from IP address 80.95.x.x. The current document download page has been viewed 20517 times.
File size: 192.7 MB (237 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


AZ ABO TERV
ÉLETMÓD AZ

k

Z ABO terv több mint kétmil-

lió példányban jelent meg
ilágszerte. A könyv segítségével Dr. Peter J. D'Adamobernutatta a vércsoporton alapuló
egészséges életmódot, és rnódszere az egész világon elsöprő sikert aratott. Ma már az újabb kutatások is bizonyítják, hogya vércsoport-profil az élet szinte minden területét befolyásolja. A vércsoport tulajdonképpen egy jobb
élet tervrajza. Dr. D'Adamo munkája, az-Ellen helyesen, a vércsoportjának meqíelel öenl-az élet minőségét javító, vércsoport szerint
személyre szabott programmal
szolgál. Az egyes vércsoportokhoz tartozó embereknek szánt
élettervek bemutatják, hogyan
alakítsunk ki vércsoportunknak
megfelelő életmódot, hogyan kezeljük a stresszt, hogyan ültessük
át a gyakorlatba az öregedés elleni helyes stratégiákat, hogyan váljunk érzelmileg kiegyensúlyozottá, hogyan legyünk minél egészségesebbek , és hogyan győzzük
le a betegségeket.
• O vércsoport: Egyen sok állati fehérjét ; figyeljen arra, hogy
megfelelő módon vezesse le az
indulatait; aerobic-gyakorlatokkal
csökkentse a stresszt; a könyvben leírtak szerint fegyelmezze
impulzív viselkedését! Az évek

múlásával az intenzív torna egyre
fontosabbá válik.
• A vércsoport: Fogyasszon
sok zöldséget; kerülje a stresszt;
jógázzon vagy végezzen kímélő
gyakorlatokat a stressz leküzdése
érdekében; pihenjen le napközben, vagy tartson gyakori szüneteket, hogy megőrizze koncentráló képességét! Az évek múlásával
a rendszeres alvás döntő fontosságúvá válik egészsége megőr­
zéséhez.
• B vércsoport: Étrendje legyen változatos; folytasson valamilyen kreatív tevékenységet; sétáljon és meditáljon, hogy csökkentse a stresszt; a könyvben ismertetett módon fékezze túlzott
érzelmi reakcióit! A folyamatos
szellemi tevékenység döntő fontosságú, hogyelkerülje az évek
rnúl ásával fellépő memóriazavarokat.
• AB vércsoport: Egyen gyakran kis adagokat; fektessen
hangsúlyt természetes spirituális
hajlamainak fejlesztésére; kezdje
a napot fizikai tevékenységgel ,
hogy fokozza energiaszintjét; a
könyvben leírt módon próbálja
meg leküzdeni az elszigeteltségérzést! Az évek múlásával fokozottan figyeljen oda környezeté- .
re, hogyelkerülje a bakteriális fertőzéseket!

ABO

TERV SZERINT

Marthának,
akihez minden gondolatom visszatér

DR PETER]. D'ADAMO
CATHERINE WHITNEY KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

/

Eletmód
az ABD terv
szerint

,
,'

1'

I':

ef-Net Kft.
.,

"
I

.

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült:
Dr. Peter

Köszönetnyilvánítás

J. D'Adamo with Catherine Whitney:
Live Right For Your Type

Fordította:
Lázár Zsófia

Szakmailag ellenőrizte:
dr. Zombori Zoltán onkológus szakorvos
Várhegyi László természetgyógyász

ISBN 963 00 9134 8

Minden jogfenntartva!
© Hoop A [oop, LLC, 2001
© Hungarian edition CF-Net Kft., 2001
© Hungarian translation Lázár Zsófia, 2001

Kiadó: CF-Net Kft.
Felelős vezető: Tátrainé Szilágyi Ágnes
Borítóterv: Perjési Csaba
Műszaki szerkesztő: Vida József
Szerkesztő: Koronczai Magdolna és Hollósi Nikolett
Nyomda: Királyi Magyar EgyetemiNyomda Rt.
Felelős vezető: Ujvárosi Lajos vezérigazgató

Dolgos öt év telt el az ABO terv megjelenése óta. Ezalatt az idő alatt
tanúi lehettünk, hogy a vércsoport-teória több millió emberhez jutott
el, a könyvet több mint negyven nyelvre fordították le. Ahogy a vércsoport-diéta nemzetközileg is elfogadottá vált, újabb lehetőségeket
dolgoztunk ki, hogy a módszer még közérthetőbbéváljon, és az étrendi előírásokat minél könnyebb legyen betartani. Ezt a célt a Cook Right
4 Your Type című könyv megjelenése váltotta valóra. Az Internet lehetőségeit kihasználva, a www.dadamo.com-on keresztül további
támogatással és ismeretanyaggalláttuk el olvasóink százezreit, ugyanakkor értékes visszajelzéseket is kaptunk.
Az, hogy ez a "családi titok" ilyen elképesztő sikertörténetté vált,
sok tehetséges és elhivatott szakértő együttműködésénekeredménye.
Orvosok, tudósok, táplálkozáskutatók és egyéb specialis ták közrern ű­
ködésének, valamint számtalan magánszemély értékes megfigyeléseinek köszönhető, akik megosztották velünk véleményüket és
tapasztalataikat, és segítettek abban, hogy folyamatosan korszerűsít­
sük és tökéletesítsük munkánkat. Lehetetlenség volna felsorolni rnindegyik~ket név szerint, de mélységesen hálás vagyok nekik!
Az Eletmód az ABO terv szerint cím ű könyv hosszú évek kutatómunkáját követően, a tudomány legújabb eredményeinek felhaszn álásával született meg. A forradalmian új genetikai felfedezésekből is
profitálhattunk, a vércsoport és az egészség kapcsolatát vizsgáló klinikai kísérletek százainak eredményeit halmozhattuk fel. Egy ilyen
nagyszabású feladatot nem egyszeru véghezvinni, ezért szeretnék
köszönetet mondani néhány embernek, akik felbecsülhetetlen értékű
segítséget nyújtottak:
Catherine Whitney-nek és kollégájának, Paul Krafin-nek, akik élvezetes és közérthető prózává varázsolták a hihetetlenül bonyolult tudományos szöveget, s tették mindezt nagy lelkesedéssel és odaadással.

Barátomnak és kollégámnak, Dr. Gregory Kellynek, az e fajta munkához elengedhetetlen információgyűjtésbennyújtott segítségéért.
Irodalmi ügynökömnek, [anis Vallelynek, aki csodálatos kolléga és
barát, és ügyünk remek szószólója.
,
' "
Amy Hertznek, kiadómnak a Riverhead/Putnam-nel, aki turclmével és hozzáértésével támogatott mindhárom könyvem megírásában. Köszönetet mondok még a Riverhead és Putnam Susan Petersen
irányításával működ ő csapatának: fáradhatatlan munkájuk nyomán
ilyen nagy siker született!
Köszönetet szeretnék mondani még a k övetkez őknek. akik tudásukkal segítették munkámat: Michael Geoghegann~k ~ Penguin .Putnamnél, értékes tanácsaiért; Dr. Klaus Stadiernek, kiadomnak a PiperVerlagnál; Jane Dystelnek, Catherine irodalmi ügyn~kének; Paul
Schulicknak és Thomas Newmarknak a New Chapternel; Dr. Joseph
és Lara Pizzornónak; Dr. [ules Harrannak; Ron Rubinnak a Republic
of I-nél; Dr. Steve Barrie-nek a Great Smokies Laboratóriumnál támogatásáért és bátorításáért; és Dr. [effrey Blandnek, gondolatébresztő
utószaváért.
Ezer köszönet csapatomnak a Summer Street 2009-ben, hogy tartották a frontot a rendelőmben, míg ezt a könyvet megírtam, és magas
színvonalú ellátásban részesítették a betegeimet.
Ezen felül szeretném kiemelni két "kiber-barátomat", akik olyan
barátságos hellyé tették a www.dadamo.com-ot: Heid~ ~ r-; heidi
Merritet és Steven (sTeve) Shapirót. Külön köszönet Heidinek a korrektúraolvasásban nyújtott segítségéért.
Köszönet Eric és Olga Butterworth-nek, a vitorlás kalandokért.
Mint mindig, hálás vagyok családomnak bölcsességükért, szeret:tükért és bátorításukért: Dr. James és Christl D' Adamónak, James es
Ann D' Adamónak, valamint Michele D' Adamónak.
Külön köszönet Marge-nak és Jim Burrisnek nem szűn ő támogatásukért és vendégszeretetükért, mellyel otthonukba fogadtak Martha
szől őskertj ében, ami igen barátságos környezetet nyújtott a könyv
születéséhez.
Végü1 hálás köszönettel tartozom feleségemnek és társamna,k,
Marthának, és lányaimnak, Claudiának és Emilynek, hogy tartottak
bennem a lelket e könyv megírásának ideje alatt, nélkülük nem lenne
boldog és teljes az életem.
/'<. )

I

Tartalom

Előszó a magyar kiadáshoz
BEVEZETÉS: A KÖVETKEZŐ LÉPÉS

XI
XIII

ELSŐ RÉSZ: Mit befolyásol a vércsoport?
ELSŐ FEJEZET: MINDENKI EGYSZERI ÉS
MEGISMÉTELHETETLEN
A vércsoport-gén "
3
MÁSODIK FEJEZET: A SZEMÉLYAZONOSSÁG KERESÉSE
Létezik-e vé~csopor!-személyiség?
11
HARMADIK FEJEZET: A STRESSZ ES AZ ERZELMI STABILITÁS
A vércsoport mint a mentális egészség
mutatója
24
NEGYEDIK FEJEZET: AZ EMÉSZTŐ RENDSZER EGÉSZSÉGE
A vércsoport befolyása a szervekre
.49
MÁSODIK RÉSZ:

Az egészséges egyensúly fenntartása

ÖTÖDIK FEJEZET: AZ ANYAGCSERE ÖSSZHANGJA
A vércsoport biokémiai hatása
71
HAToDIK FEJEZET: AZ IMMUNRENDSZER CSATÁ]A
A vércsoport mint a túlélés fegyvere .....85
HETEDIK FEJEZET: AZ EGYENSÚLY VISSZAÁLLÍTÁSA
Biológiai harmónia és méregtelenítés. . . .112

HARMADIK RÉSZ:

Az Itéljen helyesen" program előírásai

NYOLCADIK FEJEZET: A HELYES ÉLETMÓD KULCSA
Hogyan profitáljunk a lehető legtöbbet
az előírásokból?
127
KILENCEDIK FEJEZET: ÉLJEN HELYESEN: O VÉRCSOPORT
137
TIZEDIK FEJEZET: ÉLJEN HELYESEN: A VÉRCSOPORT 203
TIzENEGYEDIK FEJEZET: ÉLJEN HELYESEN: B VÉRCSOPORT 277
TIZENKETTEDIK FEJEZET: ÉLJEN HELYESEN: AB V(~RCSOPORT ..340
UTÓSZÓ: íRTA: JEFFREY BLAND, PHD

386

Függelékek
A FÜGGEI,(~K: JEGyZETEK
·· ······
B FÜGGELf~ K: GENETIKAI TÉRKÉPÜNK
C FÜGGELÉK: ISMERJE MEG
SZEKRÉTOR STÁTUSÁT!.
D FÜGGELÉK: A VÉRCSOPORT ÉS A FERTŐZŐ
BETEGSÉGEK
E FÜGGELÉK: SEGÍTSÉGNYÚjTÁS ÉS ESZKÖZÖK
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

,,'!éro-: magad elé egy üres papírt, és tépd apró darabokra! A papír most

.391
415
.423

424
444
.448

toredek:kre szaka?t. A telj:s.~apír e töredékekből áll össze. Ez a megos~to~sag. De a,Lelek egyem Jelleget ölthet. Ez azt jelenti, hogy megnyi1~anulhat szamtalan töredékben és emberben, melyek mindegyike
magaban hordozza a teljességet. Mindegyikük lélek, és az egész nem
lett kevesebb attól, hogy részekre szakadt."
Eric Butterworth

Előszó

a magyar kiadáshoz

Ez a könyv nem azzal a szándékkal készült,
hogy helyettesítse az orvos vagy a természetgyógyász utasítá~ai~. ~őt,
információival segítséget kíván nyújtani az olvasó,n~k, ho.~.ml~~l Jobban együttműködhessenaz orvossal vagy ,gyó~to~al kozos céljuk, a
tökéletes egészség elérésében. Minden egeszsegugyt kér~éssel, or~os­
hoz kell fordulni! Sem a szerző, sem a kiadó nem vonhato felelőssegre
azokért a veszteségekért és károkért, melyek állítólagosan az e könyvben olvasható információkból és javaslatokból fakadnak.
Az esettanulmányokban és a véresoport-diéta eredményeinek jegyzőkönyvében szereplö személyek nevét megváltozt~ttuk.
.,
A kiadó és a szerző nem felelős a könyvben említett vagy aj ánlott
gyógymódok alkalmazásából fakadó bármiféle anyagi, vagy személyhez k öt őd ö kárért, veszteségért és költségért.

FONTOS MEGJEGYZÉS:

••

eJ:

című

év teJt el azóta, hogy , Az ABD terv'
könyv elindult
hódító útjára, és hatalmas sikert aratott.
Időközben D'Adamo doktor tovább folytatta kutatásait, és szorgalmasan gyűjtötte a vércsoport szerinti életmód tudományos hátterének
bizonyítékait. A saját betegeinek kórtörténetébőlis leszűrt tapasztalatok mellett sok meggyőző adathoz jutott azokból az olvasói levelekb ől,
amelyekben a könyv alapján, a véresoport-diétát önállóan követő beteg emberek számoltak be kedvező tapasztalataikról. Nagyobb elismerés nem érhet orvost, minthogy a különféle betegségekkel k üszköd ő,
utolsó szalmaszálként D' Adamo doktor di étaj ába kapaszkodó emberek százai tollat ragadnak, és megköszönik, hogy megszabadította őket
szenved éseikt ől.

Jelen kötetében - amely immár a harmadik műve - genetikai, biokémiai, valamint élettani alapokra építve tárja fel az összefüggéseket a vércsoport, az életmód és a betegségekre való hajlam vonatkozásában. Külön
erénye a könyvnek, hogy mindezt köz érthet ő. lendületes stílusban teszi.

XI

ÉLETMÓD AZ ABD TERV SZERINT

A szerző elévülhetetlen érdeme az az újszerű látásmód, amellyel az
egészségvédelem már-már megmerevedett szab ályait felbontja és átalakítja, azaz egyénre szabja.
Teóriájának nagy előnye az, hogy elgondolkodtat sokféleségünk
miértjeiről, és a kérdésekre a lehetséges válaszokat is megadja. Könyvében csupa olyan okfejtés található, amelyek kipróbálása, követése
kockázat nélkül javíthat életminőségünkön.
Az életmódkutatás és az egészségnevelés területe napjainkban
rohamosan fejlődik, így a vele foglalkozó m űvek megítélése is különösen nehéz feladat. Egyre újabb kutatási eredmények születnek, amelyeket később tudományosan több oldalról vagy megerősítenek, vagy
éppen elvetnek, attól függően, hogy milyen bizonyítékokat tud felsorakoztatni az orvostudomány pro vagy kontra. Igaz ez a rosszindulatú
daganatokkal kapcsolatos ok-okozati összefüggések feltárására is, ahol
még mindig sok a fehér folt.
Összességében a könyv értékes és érdekes olvasmány mindazok
számára, akik végre-valahára megértik az egészség elsődleges szerepét, és tenni is hajlandóak érte.
Amennyiben az egészséget nem a legfőbb értékként kezeljük, életünk egy olyan kártyavárhoz válhat hasonlóvá, amely esetleg éppen
akkor omlik össze, amikor szakmai, anyagi, erkölcsi elismertségünk
csúcsára érkezünk. Ezt ugye egyikünk sem szeretné?
Nos, akkor itt az ideje, hogy még egyszer vegyük sorra életünk eddigi fejezeteit, de ezúttal már az egészségvédelem sz űr őj én át szemlélve. Van mit pótolnunk!
Dr. Zombori Zoltán
onkológus szakorvos

Bevezetés

I

A következő lépés

~~;:;~a~

hordozzu~

vérünkben
az emberiség történe'
..
. s egy napon majd masok viszik tovább
.
emlekezetünket egy olyan jövő felé amit el sem tud
' a ~I

~:e~~~~ség folY,a~atban lé~ő mest:rmű, ami soha ne;~~s~~f:t::L

fi ., . . , ~ ma elunk, az szo szerint leszármazottaink genetik .
ljaba iv ódik majd.
ai pro-

tuadkoki~l.a' nV1~t~ e,gyhedUh'lálIó lehetőséget nyújt a múlt vizsgál~:~:~so~~~~n
,
asa oz ogy az ö ..ks é t k' "bb' ,

~rm~ban adhassuk tovább. ?ly;n tudáshozr~s :;:köz~~öl~:~~:~
,

n~ altala, mellyel nem csup án itt és most teheljük jobbá derüsebbé

~~e:~~~~~~nem a pozitív változásokat genetikai "merevl: mezünkre:
Amikor Az ABO terv öt '
l
l"
.
zésből indultunk ki,
• evve eze ott megjelent, egyszerű feltétele,
. a vercsoport ad magyarázatot az étrenddel és a
~~~~,beteg~egekkel kapcsolatos kutatások számos ellentmondására
Ie epese egyesek lefogyni egy bizonyos fajta diétától, míg mások

XII
XIII

ÉLETMÓD AZ

ABO TERV SZERINT

nem? Hogyan őrzik meg vitalitásukat sokan öregkorukban is, mások
pedig miért épülnek le testileg, szellemileg egyaránt? Bár mint faj, az
emberi nem képviselői többnyire hasonlitanak egymásra, mégis szembeötlő különbségek vannak közöttünk. Az ABO terv az első olyan
étrend, mely felfedte ezeket a biológiai személyiségjegyeket. Tízeze~­
nyi visszaigazolás, tudományosan bizonyított eredmények és a legujabb genetikai kutatások tanúsítják, hogy a vércsoport-diéta az
egészséges életmód jelentős irányzatává vált.
Az ABO terv ezenkívül olyan új távlatokat is nyitott, melyek messze túlmutatnak az étrenden. Ha a vércsoport adta meg a kulcsot ahhoz,
hogy miként étkezz ünk, akkor lehetséges, hogy arra is választ ad, hogy
tniként éljünk? E provokatív kérdés a genetika gyors fejlődésével
l'Hyn' Id(\/'li',l'n1bb(> vált, végre az emberi élettan minden területén leIll't(\/'l~~ nyílt II v ércsoport sejtszinten történő befolyásának tanulmány t 1i'.i1/'l11 rn. Ai'.l·rl'dm('ny ai'. Éktm6d az ABO terv szerint című kötet, ami
ni'. t'~y~n tllllljdonsá~llinak l'~é sz szervezetre kiterjedő, vércsoport~n
'1Inplllt'l h'rvmli',n. Ai'. ön vércsoportja minden tekintetben befolyásolja
.Ii'.t, ho~y mllyvn ni'. emésztés«, hogyan reagál a stresszre, milyen a lelklüllnpotu, nu-nnylre hatékony az anyagcseréje, milyen erős az imIII II nn-udszer«. E könyv lapjain olyan gyakorlati tanácsokat talál az
olvas ó, mclyek segítségére lesznek abban, hogy szükségleteinek és
hajlamainak megfelelő életmódot válasszon:

A KÖVETKEZÓ LÉPÉS

T,ör~én:tün~ ~galmas pillanatait éljük, a gondolkodásmód példaért:ku ,valt~za~anak lehetünk szemtanúi. A modern orvostudomány
vrvmanyan regebben hasonlóságaink felfedezésére használtuk. Most
ugyanezek a ~~dsz:re~ szolgálnak arra - csak még fejlettebb formában - , hogy ~ulonbsegemketis feltérképezhessük. A legújabb tudományos eredmenyek szabadon és bőségesen állnak rendelkezésünkre
2000 júniusában, a houstoni Genome Project (egy kormán y áltai
szpon:orált k,uta,tócs~port, melynek feladata a teljes emberi genetikai
struktúra felte:kep'ezese), és a. Ct;lera biotechnológiai társaság bejelente~t~, hogy elkesz~lt az emben genóm DNS szekvenciájának "vázlata".
C:IJuk ennek tökeletesítése 2003-ra. A molekuláris biológia eszköztára
kez.zel~~ghat~, t~p.i~th~t~ mó?on magyarázza különbségeinket. A genetIka~ :s ~ blOl.ogIa1 kulonbsegek tudománya lélegzetelállító mértékb~n fejl ödík, ~~ndez !ehetővé tette számunkra, hogy egyre mélyebb
szmten teszteljuk a vercsoport befolyását. Most mikor átlépjü k
'.
,
' d " .. ,
,
'
jU az uJ
:lvs.~aza kuszobet, vegre tudjuk, mit jelent vércsoportunkhoz hűen
e ru.
Peter J. D' Adamo
(2000. szeptember)

• úgy tervezze meg napirendjét, hogy csökkentse a stresszt, és elégedettebb legyen;
• úgy nevelje fel gyermekeit, hogy a legtöbbet hozhassák ki egyéni
képességeikből ;
• hosszabb ideig éljen, késleltetve az öregkori testi és szellemi
leépülést;
• képes legyen étrendjének összeállítására úgy, hogy ezzel fokozza
energiáját és állóképességét;
• leküzdje a krónikus betegségeket, melyek évtizedeken át megkeserítették az ön és családja életét;
• megtalálja érzelmi egyensúlyát, kiküszöbölje a szorongást és a
depressziót;
• hogy jól érezze magát a világban.

XIV
XV


Related documents


d adamo whitney az ab0 terv
phd thesis writing services  hungarian
lakossagi tajekoztato nagyrede atvilagitas
hogyan utazz olcson v1 0 1
dr drabik janos uzsoracivilizazio i ii iii
julius ka


Related keywords