POTWIERDZENIE POCHODZENIA ZWIERZĘCIA AVIORNIS .pdf
File information

Author: Windows User

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 18/02/2016 at 19:05, from IP address 83.238.x.x. The current document download page has been viewed 8367 times.
File size: 372.07 KB (2 pages).
Privacy: public file
Document preview


POTWIERDZENIE POCHODZENIA ZWIERZĘCIA
POTVRZENÍ O PŮVODU ZVÍŘETE / HERKUNFTSNACHWEISE / CERTIFICATE ABOUT ORIGIN OF THE ANIMAL
Ten dokument stanowi potwierdzenie zakupu gatunku objętego ograniczeniami UE aneksu B lub C na podstawie Rozporządzenia
Rady (WE) nr 338/97 i Rozporządzenia Komisji (WE) 865/06.
Tento doklad je urĉen pro příjemce jako doklad o nabytí pro druhy z přílohy B a C vyhlášky EU 338/97 a 865/06.
Diese Bescheinigung giltals nachweis dokument fur die vom Empfanger vorzunehmende Meldepflicht von Anhang B oder C Arten
gemass EU Arteschutzverordunung 338/97 und 865 /06.
This paper is a document for recipients about acquire for breeds from Supplement B or C notice EU 338/97 and 865/06.
HODOWCA / CHOVATEL /ZUCHTER / BREEDER :

NOWY WŁAŚCICIEL / NOWÝ MAJITEL /NEUER BESTIZER/
NEW OWNER:

GATUNEK / DRUH / ART / SPECIES:

Nazwa łacińska/Nazwa polska
DATA SPRZEDAŻY / DATUM PRODEJE
/VERKAUFSTDATUM / DATE OF SALE:

ILOŚĆ SZTUK / POĈET /
ANZAHL / NUMBER:

PŁEĆ / POHLAVI / GENUS /
GENDER:

DATA URODZENIA / DATA NAROZENI/
GEBURSTDATE /DATE OF BIRTH:

TRWAŁE OZNACZENIE / TRVALY
STOPIEŃ OCHRONY UE/
STUPEŇ OCHRANY ES/
OZNACENI / BESTANDIGE
BEZEICHNUNG / STANDING INDICATION: SCHUTSTATUS EG/ LEVEL
OF THE PROTECTION EC:

Kupujący został poinformowany o sposobie hodowli oraz potrzebach nabytego gatunku zwierzęcia.
Kupujíci byl prodávjicím pouĉen o způsobu chovu a chovatelskich potřebách přodávaných zvířat.
Der Kaufer wurde vom Verkaufen uber die Haltungsbedienungen und Erfordernisse des Tieres unterrichtet.
Buyer was instructed about metod of breeding and about needs of the acquired animals.

Podpis nowego właściciela/ podpis noveho majitela/Unterschrift dem neuer bestizer/ Signature of new owner
W kraju hodowcy gatunek / v kraju chovatela druh /in dem Zuchters Land der Art / in the country of breeder
TAK

podlega rejestracji / podleha povinnosti registrace / unterliegt dem Anmeldungspflicht nicht / to be subject to
responsibility of registration

NIE

nie podlega rejestracji / ne podleha povinnosti registrace / unterliegt dem Anmeldungspflicht / to be not to
responsibility of registration
Potwierdzam, że następujące zwierzęta pochodzą z mojej hodowli i stanowią moją własność.
Potvrzuji, že následujíci zvířata pocházeji z mého vlastního chovu a sou moi vlastnosti.
Ich bestatige, dass folgende Tiere kommen aus meiner Zucht vor und est gibt meiner Besitztum.
I certify, that following animals descent from my own breeding and are my property.

Podpis hodowcy/podpis chovatela/Unterschrift dem Zuchter/ Signature of breeder

Download original PDF file

POTWIERDZENIE POCHODZENIA ZWIERZĘCIA AVIORNIS.pdf (PDF, 372.07 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file POTWIERDZENIE POCHODZENIA ZWIERZĘCIA AVIORNIS.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000340962.
Report illicit content