mtahan nəticə vərəqi (7 ci siniflər) .pdf

File information


Original filename: mtahan nəticə vərəqi (7-ci siniflər).pdf

This PDF 1.7 document has been generated by / Foxit PhantomPDF Printer Version 6.0.4.1129, and has been sent on pdf-archive.com on 23/02/2016 at 06:38, from IP address 91.135.x.x. The current document download page has been viewed 595 times.
File size: 1.8 MB (16 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


mtahan nəticə vərəqi (7-ci siniflər).pdf (PDF, 1.8 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq5

Tarix: 22.02.2016
CDBAECBCAE

CABEDBCCBA
Ad: VÜQAR

Azərbaycan dili

Soyad: FƏRZANLI
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 9520068
Məktəb: 150
Sinif: 7

Fizika

Variant: A

BAL
YER

Kimya

407,5

1

İnformatika

CABEDBCCBA

Biologiya

++++++++++

--+++--+++

ACEAEEAEDA

BABADECAAD

ACDAEEAEDA

Tarix

BADADBCAAD

++-+++++++

++-++-++++

AEDAECDBEA

BECAEDBCED

AEDAEDDBEA

Coğrafiya

BECAEDBBED

+++++-++++

+++++++-++

BADCDABBAD

CDECDBCCBD

DADBBADB D

Xarici dil

CDECAACEBD

-++--+-+ +

++++--+-++

ADBBCCEBCB

ADBDACABDC

ADEBCCECAC

Həyat bilgisi

ADBDCCABDC
++++-+++++

++-++++--Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

BEBAEDDCAE

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

DOĞRU

10

9

9

5

6

8

9

6

9

7

78

SƏHV

0

1

1

4

4

2

1

4

1

3

21

XALİS

10

8,75

8,75

4

5

7,5

8,75

5

8,75

6,25

72,75

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq5

Tarix: 22.02.2016
CDBAECBCAE

CABEDBCCBA
Ad: RƏSUL

Azərbaycan dili

Soyad: MUSTAFAYEV
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 9520008
Məktəb:
Sinif: 7

Fizika

Variant:

BAL
YER

Kimya

257,5

2

İnformatika

CAEEDBC BA

Biologiya

++-++++ ++

-+++++--++

ACEAEEAEDA

BABADECAAD

ACDAA

EAE

++-+-

+--

+-++ -+++-

AEDAECDBEA

BECAEDBCED

Tarix

BDBA ACAAB

BECA DA

D

+----+++++

++++ +-

+

BADCDABBAD

CDECDBCCBD

ACBBCCDBEA

Coğrafiya

BADCDAABBD

Xarici dil

DDCCBEAABC

++++++-+-+

-+-+----+-

ADBBCCEBCB

ADBDACABDC

A A CCCCCB

Həyat bilgisi

BDBDDCC***
-+++-+----

+ - ++--++
Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

ADBAECDDAE

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

DOĞRU

8

4

6

8

7

6

6

5

4

3

57

SƏHV

1

4

4

2

3

3

1

3

6

7

34

XALİS

7,75

3

5

7,5

6,25

5,25

5,75

4,25

2,5

1,25

48,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq5

Tarix: 22.02.2016
CDBAECBCAE

CABEDBCCBA
Ad: NİHAT

Azərbaycan dili

Soyad: QƏHRƏMANLI
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 9520030
Məktəb:
Sinif: 7

CABEDBCEBD

++---+-+--

ACEAEEAEDA

BABADECAAD

CC A ECEDA

YER

--+-- ++-

AEDAECDBEA

BECAEDBCED

EC C D EA

BA ADDBCED

+- - + ++

+- +-+++++
CDECDBCCBD

BDCDA

E

-++++

-

+-+++-++++

ADBBCCEBCB

ADBDACABDC

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

Coğrafiya

BADCDABBAD
Kimya

3

CDACC AAB

Tarix

-+ + +-+++
Fizika

233,75

CDACBCECDA

+++++++-+-

Variant: A

BAL

Biologiya

C D

C

+ -

-

Xarici dil

Həyat bilgisi

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

CAECDDCCBD

A

B

BBD

+

-

-++

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

DOĞRU

8

6

4

4

4

3

7

1

3

8

48

SƏHV

2

2

2

2

6

5

2

2

2

2

27

XALİS

7,5

5,5

3,5

3,5

2,5

1,75

6,5

0,5

2,5

7,5

41,25

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq5

Tarix: 22.02.2016
CDBAECBCAE

CABEDBCCBA
Ad: ƏSLİ

Azərbaycan dili

Soyad: ƏLİZADƏ

CABEDBBCBA

-++-++ + -

ACEAEEAEDA

BABADECAAD

C ABEAEDA

Fizika

Variant: A

Tarix

---- -++-

AEDAECDBEA

BECAEDBCED

CEDBEBDAEA

Coğrafiya

-++-+-+-++
BADCDABBAD

BAL
YER

4

AE BD

-

-- -+

CDECDBCCBD

C

++++ -

-

--++- +--+

ADBBCCEBCB

ADBDACABDC

Xarici dil

CC DCC

İnformatika

Həyat bilgisi

EBECA CAED

ADCB AABA
++-- -++-

++ -+Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

E

ADCD D

Kimya

218,75

CDCA DAAC

+ +-+++++

Məktəb:
Sinif: 7

EDBCEC C C

++++++-+++
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 9520060

Biologiya

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

DOĞRU

9

7

6

4

5

2

1

3

4

4

45

SƏHV

1

1

4

2

3

6

4

2

4

5

32

XALİS

8,75

6,75

5

3,5

4,25

0,5

0

2,5

3

2,75

37

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq5

Tarix: 22.02.2016
CDBAECBCAE

CABEDBCCBA
Ad: İMRAN

Azərbaycan dili

Soyad: HAQVERDİYEV
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 9520005
Məktəb:
Sinif: 7

Fizika

Variant:

BAL
YER

CABEDBCCBA

5

-+++++-+--

ACEAEEAEDA

BABADECAAD

DCD BE ED

Tarix

EDAACCAAC

-+- -+ ++

--+--+++-

AEDAECDBEA

BECAEDBCED

DC ACCD EB

Coğrafiya

AD ADED

-- +-++ +-

+- --++

BADCDABBAD

CDECDBCCBD

EDCDDCBDC

Xarici dil

CDBCBDAAAD

-+++--+--

++-+-----+

ADBBCCEBCB

ADBDACABDC

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

DDBAECECED

++++++++++

Kimya

212,5

Biologiya

BA C

D B

-- +

- +

Həyat bilgisi

ADBDC ABDE
++++- +++-

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

DOĞRU

10

4

4

4

6

4

3

2

7

4

48

SƏHV

0

3

4

5

4

5

3

3

2

6

35

XALİS

10

3,25

3

2,75

5

2,75

2,25

1,25

6,5

2,5

39,25

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq5

Tarix: 22.02.2016
CDBAECBCAE

CABEDBCCBA
Ad: ŞƏHRUBANU

Azərbaycan dili

Soyad: BEHBUDOVA
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 9520072
Məktəb: 66
Sinif: 7

Fizika

Variant: A

BAL
YER

Kimya

206,25

6

İnformatika

CABEDECABA

Biologiya

+++++-+-++

--++------

ACEAEEAEDA

BABADECAAD

ECEAACABDC

Tarix

BADABAAAAC

-+++--+-+-

++-+---++-

AEDAECDBEA

BECAEDBCED

AEBACCDBEC

Coğrafiya

BCBADDDBED

++-+-++++-

+--+-+--++

BADCDABBAD

CDECDBCCBD

CDCCDDCBAB

Xarici dil

EBAABBADAB

---++--++-

-----+----

ADBBCCEBCB

ADBDACABDC

BCEDCCEDCB

Həyat bilgisi

ABBDCCABDA
+-++-++++-

----+++-++
Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

DCBACEDEED

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

DOĞRU

8

5

7

4

2

5

5

5

7

1

49

SƏHV

2

5

3

6

8

5

5

5

3

9

51

XALİS

7,5

3,75

6,25

2,5

0

3,75

3,75

3,75

6,25

0

37,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq5

Tarix: 22.02.2016
CDBAECBCAE

CABEDBCCBA
Ad: İLAHƏ

Azərbaycan dili

Soyad: ZEYNALOVA
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 9520036
Məktəb: 68

C ADEC

DA

+-+--+ - -

+ --++

--

ACEAEEAEDA

BABADECAAD

CBBBAB B D

AAE

CA D

+-+

-+ +

Biologiya

Tarix

EBBE D EB

Fizika

Variant: A

BAL
YER

Kimya

166,25

7

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

DEBCAD

-+

++--++

BECAEDBCED

AEDAECDBEA
Sinif: 7

CA

Coğrafiya

AECAEDBACD

+--+ + +-

-++++++--+

BADCDABBAD

CDECDBCCBD

DADCDDD

D

-++++--

+

-+-----+-

ADBBCCEBCB

ADBDACABDC

B EAE

D C

- ---

- -

Xarici dil

Həyat bilgisi

EEDAEADBB

AA EECABD
+- --++++

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

DOĞRU

3

4

4

5

3

5

7

0

5

2

38

SƏHV

5

2

3

3

4

3

3

6

3

7

39

XALİS

1,75

3,5

3,25

4,25

2

4,25

6,25

0

4,25

0,25

29,75

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq5

Tarix: 22.02.2016
CDBAECBCAE

CABEDBCCBA
Ad: GÜNDÜZ

Azərbaycan dili

Soyad: NƏSİROV
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 9520103
Məktəb:
Sinif: 7

Fizika

Variant: A

BAL
YER

Kimya

160

8

İnformatika

EAEADBAEBA

Biologiya

-+--++--++

+++ ++----

ACEAEEAEDA

BABADECAAD

EAE A AEBC

Tarix

CBDBBCCAAC

--+ - ++--

------+++-

AEDAECDBEA

BECAEDBCED

DEECCCDDEE

Coğrafiya

ACBABDBDED

-+---++-+-

---+-++-++

BADCDABBAD

CDECDBCCBD

AAABCAB AE

Xarici dil

BBACDEDADB

-+---++ +-

---++-----

ADBBCCEBCB

ADBDACABDC

BDCECCEDCB

Həyat bilgisi

ABBD CABB
+-++ +++-

-+--+++-++
Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

CDB ECDDCA

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

DOĞRU

5

3

4

4

5

3

5

6

6

2

43

SƏHV

5

5

6

5

4

7

5

4

2

8

51

XALİS

3,75

1,75

2,5

2,75

4

1,25

3,75

5

5,5

0

30,25

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq5

Tarix: 22.02.2016
CDBAECBCAE

CABEDBCCBA
Ad: QƏLƏNDƏR

Azərbaycan dili

Soyad: MUSTAFAYEV
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 9520033
Məktəb: 068
Sinif: 7

CD ADDE BA

-+ +-- --

ACEAEEAEDA

BABADECAAD

ECEAA BBAE

YER

Kimya

Tarix

--+-- +++-

AEDAECDBEA

BECAEDBCED

EBBCCDBEA

Coğrafiya

+---+++++

++----- -+
CDECDBCCBD

B DCDA

B

+ ++++

-

Xarici dil

CB CAB

EC

+- +-+

--

ADBDACABDC

CCED C

İnformatika

Həyat bilgisi

+++- Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

BEADABE CD

BADCDABBAD

ADBBCCEBCB

9

CBBDC CAAB

-+++- ---Fizika

151,25

EB EED CD

+- -+-- ++

Variant: A

BAL

Biologiya

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

AD

CAB D

++

+++ -

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

DOĞRU

4

3

6

5

2

4

3

3

5

3

38

SƏHV

4

6

3

1

5

5

6

2

1

4

37

XALİS

3

1,5

5,25

4,75

0,75

2,75

1,5

2,5

4,75

2

28,75


Related documents


mtahan n tic v r qi 7 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 7 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 7 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 7 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 7 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 7 ci sinifl r

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file mtahan nəticə vərəqi (7-ci siniflər).pdf