GCSE Greek Vocab List (PDF)
File information


Author: Joe Young

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 04/03/2016 at 20:58, from IP address 86.25.x.x. The current document download page has been viewed 890 times.
File size: 531.46 KB (10 pages).
Privacy: public file
File preview


GCSE Classical Greek
OCR GCSE in Classical Greek: J291
Unit B402 Classical Greek Language 2 (History)

α
ἀγαθός
ἀγγέλλω
ἄγγελος
ἀγορά
ἀγρός
ἄγω
ἀδικέω
ἄδικος
ἀεί
Ἀθηναῖοι
ἆθλον
αἱρέω
αἰσθάνομαι
αἰσχρός
αἰτέω
αἴτιος
αἰχμάλωτος
ἀκούω
ἀληθής
ἀλλά
ἄλλος
ἀνά (+ acc)
ἀναγκάζω
ἀναχωρέω
ἀνδρεῖος
ἄνεμος
ἄνευ (+ gen)
ἀνήρ
ἄνθρωπος
ἄξιος (+ gen)
ἀπό (+ gen)
ἀποθνῄσκω
ἀποκρίνομαι
ἀποκτείνω
ἆρα
ἀρχή

good
I announce
messenger
market place
field, countryside
I lead, bring
I do wrong, injure
unjust, wrong
always
Athenians
prize, reward
I take
I notice, perceive
shameful, ugly
I ask, ask for
(+ gen) responsible for, guilty of
prisoner (of war)
I hear, listen
true
but
other, another
up
I force, compel
I retreat, withdraw
brave
wind
without
man, husband
man, person
worthy of
from, away from
I die, am killed
I reply
I kill
[introduces a question]
beginning, power, empire

ἄρχομαι
ἄρχω
ἀσθενής
ἀσπίς
ἀσφαλής
αὖθις
αὐτόν
αὐτός
ὁ αὐτός
ἀφικνέομαι

(+ gen) I begin
(+ gen) I rule
weak
shield
safe
again
him, her, it, them
self, himself, herself, itself
the same
I arrive

β
βαίνω
βάλλω
βάρβαροι
βασιλεύς
βία
βίος
βλάπτω
βοάω
βοή
Βοηθέω (+ dat)
βουλή
βούλομαι
βραδύς

I go
I throw, I fire at, hit
foreigners, barbarians
king
force, strength
life
I harm
I shout
shout
I help, come to help
plan, a council
I wish
slow

γ
γάρ
γε
γελάω
γέρων
γῆ
γίγνομαι
γιγνώσκω
γλῶσσα
γράφω
γυνή

for
at any rate, even
I laugh
old man
land
I become, happen, occur
I know, realise, understand
tongue, language
I write
woman, wife

δ
δακρύω
δέ
δεῖ
δεινός
δέκα

I cry
but, and
it is necessary
terrible, strange, clever
ten

δένδρον
δεσπότης
δεύτερος
δέχομαι
δή
διά (+ acc)
διά (+ gen)
διὰ τί
διότι
δι᾽ ὀλίγου
διαφθείρω
δίκαιος
διώκω
δοκεῖ (μοι)
δοῦλος
δύο
δυστυχής
δῶρον

tree
master
second
I receive
indeed
because of, on account of
through
why?
because
soon
I destroy
just, fair
I chase, pursue
(I) decide
slave
two
unlucky
present, gift

ε
εἄν
ἑαυτόν
ἐγώ ἐμοῦ
ἐθέλω
εἰ
εἰδέναι (from οἶδα)
εἰδώς (from οἶδα)
εἰμί
εἰρήνη
εἰς (+ acc)
εἰς τοσοῦτον
εἷς
εἰσβάλλω
ἐκ (+ gen)
ἕκαστος
ἐκεῖ
ἐκεῖνος
ἐκκλησία
ἐκφεύγω
ἐλεύθερος
Ἕλλην
ἐλπίζω
ἐμός

if
himself, herself, itself, themselves
I, (acc. etc — me)
I wish, am willing
if
to know
knowing
I am
peace
to, into
to such an extent
one
I throw into, invade
out of, from
each
there
that, those
assembly, meeting
I escape
free
a Greek
I hope, expect
my, mine

ἐν (+ dat)
ἐνθάδε
ἐννέα
ἔνοικος
ἕξ
ἔξεστι (μοι)
ἐπεί
ἔπειτα
ἐπί (+ acc)
ἐπιστολή
ἕπομαι (+ dat)
ἕπτα
ἔργον
ἔρχομαι
ἐρωτάω (or ἠρώτησα)
ἐσθίω
ἑσπέρα
ἔτι
ἔτος
εὖ
εὐθύς
εὑρίσκω
εὐρύς
εὐτυχής
ἐχθρός
ἔχω (imperfect εἶχον)
ἕως

in, among
here
nine
inhabitant
six
(I) am allowed, (I) can
when, since
then, afterwards
against, on to, on, at
letter
I follow
seven
work, task, deed, action
I go, come
I ask (a question)
I eat
evening
still
year
well
immediately, at once
I find
wide
lucky, fortunate
hostile
I have
while, until

z
Ζεύς
ζητέω

Zeus
I seek

η

ἤ... ἤ...
ἡγεμών
ἤδη
ἡδύς
ἡμεῖς
ἡμέρα
ἡμέτερος

or, than
either... or...
guide, leader
already, by now
pleasant, sweet
we
day
our

θ
θάλασσα

sea

θάνατος
θάπτω
θαυμάζω
θεά
θεός
θυγάτηρ
θύρα
θύω

death
I bury
I am amazed at, admire
goddess
god
daughter
door
I sacrifice

ι
ἰατρός
ἱερόν
ἱερός
ἵνα
ἱππεύς
ἵππος
ἰσχυρός

doctor
temple
sacred
in order that, in order to
cavalryman, cavalry
horse
Strong

κ
καθεύδω
καθίζω
καί
Καίπερ (+ participle)
καίω
κακός
καλέω
καλός
Κατά (+ acc)
Κατά (+ gen)
κατὰ γῆν
κελεύω
κεφαλή
κίνδυνος
κλέπτω
κολάζω
κόπτω
κρύπτω
κτάομαι
Κωλύω (+ inf)

I sleep
I sit
and, also, even, too
although
I burn, set on fire
bad, wicked
I call
beautiful, handsome, fine
according to, by, down, along
down from
by land
I order
head
danger
I steal
I punish
I cut (down)
I hide
I obtain, get
I hinder, prevent

λ
λάθρᾳ
Λακεδαιμόνιοι
λαμβάνω (aorist ἔλαβον)

in secret, secretly
the Spartans
I take, capture

λέγω
λείπω (aorist ἔλιπον)
λιμήν
λόγος
λύω

I say, speak, tell
I leave
harbour
word, speech, argument, story,
account
I untie, set free

μ
μάλιστα
μᾶλλον
μανθάνω
μάχη
μάχομαι
μέγας
μέλλω (+ fut. infin.)
μέν ... δέ
μέντοι
μένω
μετά (+ acc)
μετά (+ gen)
μή
μηδείς
μηδέποτε
μήτε... μήτε...
μήτηρ
μικρός
μισέω
μόνον
μόνος
μῦθος
μῶρος

most, very much, especially
more
I learn, understand
battle
I fight
big, great
I intend, am going to
on the one hand ... on the other hand
(or just 'but')
however
I wait, remain
after
with
not
no-one, nothing, no
never
neither... nor
mother
little
I hate
only
alone, only
story
stupid, foolish

ν
ναῦς (irregular)
ναύτης
ναυτικόν
νεανίας
νεκρός
νέος
νῆσος
νικάω
νίκη
νομίζω

ship
sailor
fleet
young man
corpse
new, young, recent
island
I win, conquer
victory
I think, consider

νόμος
νόσος
νῦν
νύξ

law, custom
disease
now
Night

ξ
ξένος
ξίφος

stranger, foreigner, guest, host
sword

ο
ὁ ἡ τό
ὅδε ἥδε τόδε
ὁδός
οἶδα
οἰκέω
οἰκία
οἶνος
οἷός τ' εἰμί
ὀκτώ
ὀλίγοι
ὀλίγος
ὄνομα
ὅπλα
ὁράω (aorist εἶδον)
ὀργίζομαι (+ dat)
ὄρος
ὅς ἥ ὅ
ὅτι
οὐ οὐκ οὐχ οὐχι
οὐδείς οὐδεμία οὐδέν
οὐδέποτε
οὖν
οὔτε... οὔτε
οὗτος αὕτη τοῦτο
οὕτω(ς)

the
this
road, path, way, journey
I know
I live (in), inhabit
house
wine
I am able, I can
eight
few
little
name
weapons, arms, armour
I see
I grow angry (with)
mountain
who, which
that
not
no-one, nothing, no
never
therefore, and so
neither ... nor
this
so, in this way

π
παῖς, παιδός
παρά (+ acc)
παρά (+ gen)
παρασκευάζω
παρέχω
πᾶς πᾶσα πᾶν
πάσχω (aorist ἔπαθον)

child, son, daughter, boy, girl
contrary to
from
I prepare
I provide, cause, produce
all, every
I suffer, experience

πατήρ
παύομαι
παύω
πείθομαι (aorist ἐπιθόμην)
πείθω
πειράομαι
πέμπτος, πέμπτη, πέμπτον
πέμπω
πέντε
περί (+ acc)
περί (+ gen)
πίνω (aorist ἔπιον)
πίπτω (aorist ἔπεσον)
πιστεύω (+ dat)
πιστός
πλέω (aorist ἔπλευσα)
πλήν (+ gen)
πλούσιος
πόθεν
ποῖ
ποιέω
ποῖος
πολέμιοι
πόλεμος
πόλις
πολίτης
πολλάκις
πολλοί
πολύς
πορεύομαι (aorist ἐπορεύθην)
πόσοι
πόσος
ποταμός
πότε
ποῦ
πούς ποδός ὁ
πράσσω (aorist ἔπραξα)
πρό (+ gen)
πρός (+ acc)
προσβάλλω (+ dat)
πρότερον
πρῶτον

father
I stop, cease
I stop
I obey
I persuade
I try
fifth
I send
five
round
about, concerning
drink
I fall
I believe, trust
faithful
I sail
except
rich
from where?
to where?
I do, make
what sort of?
the enemy
war
city, state
citizen
often
many
much
I travel, march
how many?
how big? how much?
river
when?
where?
foot
I do, fare, manage
before, in front of
to, towards, against
I attack
before, formerly
at first, first

πρῶτος
πύλη
πυνθάνομαι (aorist ἐπυθόμην)
πῦρ
πῶς

first
gate
I learn, ascertain, ask
fire
how?

ρ
ῥᾴδιος

easy

σ
σιγή
σῖτος
σός σή σόν
σοφός
στρατηγός
στρατιά
στρατιώτης
σύ σοῦ
συλλέγω (aorist συνέλεξα)
σύμμαχοι
συμφορά
σῴζω
σῶμα

silence
food, corn
your
wise
general, commander
army, expedition
soldier
you (singular)
I collect, assemble
allies
misfortune, disaster
I save
body

τ
ταχύς
τεῖχος
τέλος
τέσσαρες
τέταρτος
τιμάω
τιμή
τίς τί
τις τι
τοιοῦτος
τοσοῦτοι
τοσοῦτος
τότε
τρεῖς
τρέχω (aorist ἔδραμον)
τρίτος
τύχη

υ

fast, quick
wall
at last
four
fourth
I honour, respect
honour
who? what? which?
a certain, someone, something
such
so many
so great, so much
then
three
I run
third
chance, luck, fortune (good or bad)


Download GCSE Greek Vocab ListGCSE Greek Vocab List.pdf (PDF, 531.46 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file GCSE Greek Vocab List.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000346290.
Report illicit content