infradzwieki stan 2016 .pdf

File information


Original filename: infradzwieki_stan_2016.pdf
Author: michał per

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 16/03/2016 at 14:07, from IP address 213.92.x.x. The current document download page has been viewed 970 times.
File size: 5.8 MB (40 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


infradzwieki_stan_2016.pdf (PDF, 5.8 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Infradźwięki
Infradźwięki a elektrownie wiatrowe
Zbiór publikacji naukowych, badao,
pomiarów akustycznych,
ekspertyz i artykułów naukowych (wraz z odesłaniem do źródeł) –
aktualny stan wiedzy na 2016 rok.
========

I.

WSTĘP

Podstawowe pojęcia i definicje:
 Dźwięk – w największym możliwym skrócie, to zmiany ciśnienia w
powietrzu (lub innym środowisku sprężystym), na tyle szybkie, że
odczuwalne przez ludzkie ucho. Te zmiany ciśnienia (spowodowane
drganiami akustycznymi) przenoszą się w postaci następujących po sobie
lokalnych zagęszczeo i rozrzedzeo cząstek, tworząc falę akustyczną.
Drgania o mniejszej częstości nazywamy infradźwiękami, a o bardzo
wysokiej ultradźwięki. Liczbę zmian ciśnienia w ciągu 1 sekundy nazywamy
częstotliwością dźwięku i mierzymy w hercach (Hz)*źródła: 1,7+.

Źródło grafiki: http://www.mediacollege.com/audio/01/sound-waves.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wave_frequency.gif

Fala dźwiękowa - forma transmisji energii przez ośrodek sprężysty. W powietrzu
falę dźwiękową stanowi fala podłużna zmian ciśnienia atmosferycznego.

1|S tr o n a

Infradźwięki - z fizycznego punktu widzenia wszystkie dźwięki poniżej progu
ludzkiej słyszalności, tj. 20 Hz (w przedziale 1-20 Hz). Jest to jednak stwierdzenie
nie do kooca precyzyjne, gdyż przy dostatecznie wysokich poziomach ciśnienia
akustycznego infradźwięki odbierane są przez ucho i układ przedsionkowy. Co
więcej, nawet w zakresie tzw. „dźwięków słyszalnych” czyli powyżej 20 Hz,
człowiek nie usłyszy np.: poziomu nawet 60 dBA przy 25 Hz. Te specyficzne
postrzeganie dźwięków opisuje tzw. krzywa równej głośności (grafika poniżej).

2|S tr o n a

Podział na dźwięki słyszalne i infradźwięki jest w zasadzie podziałem
sztucznym (umownym), gdyż jest to częśd tego samego zjawiska. Wyróżnienie
z dźwięków: infradźwięków, dźwięków słyszalnych i ultradźwięków, nastąpiło
głównie ze względu na możliwości ich odbioru przez ludzkie ucho. Jest to więc
podział z punktu widzenia człowieka, a nie jakaś wyraźna fizyczna granica. Dla
każdego gatunku zakres słyszalności jest inny, nawet u ludzi zmienia się wraz
z wiekiem.

Za pomocą infradźwięków lub dźwięków bardzo niskiej częstotliwości
komunikuje się wiele zwierząt, w tym między innymi: słonie (nawet do 140 dB),
wieloryby (nawet do 180 dB), żyrafy czy nosorożce.

Zwierzęta, które potrafią komunikowad się za pomocą infradźwięków.
Źródło grafiki: https://pl.wikipedia.org/wiki/

3|S tr o n a

Źródła infradźwięków:
Wśród infradźwięków żyjemy od zawsze, zazwyczaj nawet nie zdając sobie z tego
sprawy. Czy tego chcemy czy nie, otaczają nas praktycznie w każdej chwili.
Dlaczego? Ponieważ źródeł infradźwięków jest tak wiele, że nie da się tego
uniknąd. Od źródeł naturalnych po tzw. „sztuczne” (czyli ludzkie).

Źródła infradźwięków: Politechnika Opolska (str.8)
http://www.ekoenergiaopolszczyzny.pl/images/Wydawnictwa/opolskie.pl%204%20listopad%202009.pdf

4|S tr o n a

II.

Oddziaływanie infradźwięków – publikacje

W ostatnich latach w Polsce narasta zainteresowanie infradźwiękami nawet u
osób nie związanych w żaden sposób z akustyką. Wszystko za sprawą
podsycanych obaw przed elektrowniami wiatrowymi. Częśd osób wykorzystuje
te niewiedzę, by podsycad lęki i tym samym tworzyd nowe zalążki konfliktów
społecznych. Niektóre z nich, wykorzystując ludzki lęki, uczyniły sobie w ten
sposób źródło zarobkowania. Jeszcze inne, uzyskując dochody w wyniku
konfliktów, które nierzadko same podsycają głoszą twierdzenia o swojej
rzekomej niezależności. Nic tak nie motywuje do działania jak strach przed utratą
zdrowia. Jaka jest więc prawda, jakie jest powiązanie infradźwięków i elektrowni
wiatrowych? I podstawowe pytanie, czy infradźwięki szkodzą? Zanim
przejdziemy do przeglądu publikacji naukowych, warto zapamiętad poniższa
maksymę:

„Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną,
bo tylko dawka czyni truciznę”
- Paracelsus
Tym samym, spotykane czasem w przestrzeni publicznej twierdzenia, że
infradźwięki są zawsze szkodliwe (i są zarazem czymś unikalnym), jest całkowicie
nieprawdziwe. Świadczy to albo o niewiedzy, albo o chęci manipulacji. To tak,
jakby powiedzied, że dźwięki słyszalne są zawsze szkodliwe, jak wiemy, tak nie
jest. Są poziomy dźwięków słyszalnych, które szkodzą zdrowiu, są poziomy
neutralne, są poziomy które uchodzą za relaksacyjne, a bywa też tak, że
całkowita cisza przeraża i człowiek nie jest w stanie w niej wytrzymad dłużej niż
20-40 min, czego doświadczyło wiele osób w komorach bezechowych.
„Co się dzieje z człowiekiem w ciszy?
Po kilku minutach przebywania wewnątrz takiej komory słuch adaptuje się do ciszy. Jednak
brak możliwości skupienia uwagi na jakimkolwiek dźwięku jest dla mózgu sytuacją
nienormalną, człowiek zaczyna byd rozdrażniony. Następnie przystosowanie słuchu się
pogłębia i słyszalne stają się dźwięki, których dotychczas nie bylibyśmy w stanie usłyszed, gdyż
zagłuszały je inne, naturalne odgłosy. Jednak, gdy z każdą kolejna minutą do świadomości
człowieka dociera, że słyszy bicie własnego serca, a nawet pracę płuc, zaczyna on wpadad w

5|S tr o n a

panikę. Po upływie około pół godziny człowiek nie jest w stanie utrzymad się na własnych
nogach i musi usiąśd, zaczynają się halucynacje. Rekord świata w przebywaniu w tej komorze
wynosi… 45 minut.”
http://odkrywcy.pl/kat,111398,title,Najcichsze-miejsce-swiata-to-sala-tortur,wid,14391064,wiadomosc.html

Jak czytad wyniki badao i pomiarów?
Czytając publikacje na temat akustyki spotykamy się z pojęciem decybeli i
wynikami oznaczonymi symbolem dB.
 Decybel – jest logarytmiczną jednostką miary równy 1/10 bela. Używana
jest ona w sytuacji, gdy należy porównywad wielkości zmieniające się
liniowo w bardzo szerokim zakresie. Sprawa nie jest tak prosta, jakby się
wydawało. Wszystko za sprawą ograniczonych możliwości ludzkiego ucha.
By badad i porównywad pełen zakres dźwięków wprowadzono różne
krzywe korekcyjne.

Człowiek nie słyszy pełnego zakresu częstotliwości, ale nawet w tym zakresie
którym słyszy, nie każdy poziom odbiera tak samo. W wielkim skrócie można
powiedzied, że nasz odbiór dźwięku 60 dB przy 2000 Hz (wydaje się głośny) jest
zupełnie inny niż 60 dB przy 25 Hz (niesłyszalny). Jeden z nich może byd dla nas
dużo bardziej uciążliwy, za to drugi nie stanowi żadnego problemu. Warto więc
poznad jeszcze jedno pojęcie – fon.

6|S tr o n a

 Fon – jednostka poziomu głośności dźwięku. Dźwięki o tej samej liczbie
fonów wywołują to samo wrażenie głośności, ale nie muszą byd to dźwięki
identyczne w sensie barwy. Izofony jednakowej głośności:

Na zielono zakres słyszalności dla człowieka.
Dźwięki w zakresie słyszalnym:
 mierzymy z zastosowaniem ważonej A, wyniki opisujemy jako dBA lub
dB(A);
 wartości dopuszczalne dla obszarów zamieszkałych to w większości
paostw (w tym w Polsce) w nocy 40-60 dBA, w dzieo 50-68 dB.
Dźwięki w zakresie 1-20 Hz (infradźwięki):
 mierzymy z zastosowaniem ważonej G, wynik opisujemy jako dBG lub
dB(G);
 wartości dopuszczalne w Polsce to 86 lub 102 dBG
Podkreślid należy, że jest to wartośd w miejscu pracy. Nie ma zdefiniowanych
wartości hałasu infradźwiękowego w środowisku. Polska nie jest tutaj
wyjątkiem. Dlaczego? Byd może dlatego, że nasza komunikacja emituje takie

7|S tr o n a

poziomy (np.: autobusy ponad 105 dBG), że zachowanie tych norm byłoby nie
do spełnienia.

Powyżej – uproszczone zobrazowanie oddziaływania elektrowni wiatrowych na tle norm
akustycznych.

„Zagrożenie hałasem niskoczęstotliwościowym kierowców środków transportu drogowego” - Centralny Instytut
Ochrony Pracy – Paostwowy Instytut Badawczy

8|S tr o n a

Progi słyszalności dla różnych częstotliwości, źródła:
 http://archiwum.ciop.pl/zasoby/3nr2r2009.pdf - Wpływ infradźwięków i
hałasu o niskich częstotliwościach na człowieka – przegląd piśmiennictwa.
 http://wiatrowa.blox.pl/tagi_b/364860/infradzwieki.html - infradźwięki.

PUBLIKACJE – opis załączników
Załącznik nr 1:
„Pomiary i analiza sygnałów infradźwiękowych generowanych pracą turbin
wiatrowych dużych mocy” - mgr inż. Tomasz Malec, Promotor: prof. dr hab.
inż. Tomasz Boczar. Politechnika Opolska Instytut Elektroenergetyki i Energii
Odnawialnej.
Cytaty z publikacji: „Głównym celem pracy było przeprowadzenie
kompleksowych i usystematyzowanych badao i wielowariantowych analiz
sygnałów infradźwięków generowanych pracą obecnie wykorzystywanych turbin
wiatrowych dużych mocy, o wartościach powyżej 1 MW.”

9|S tr o n a


Related documents


infradzwieki stan 2016
kiedy nietzsche szlocha pinchasa perry ego
destinysnajperki 1
tabela minera w
innowierca
ludzkie duchy w cybernetycznych pancerzach

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file infradzwieki_stan_2016.pdf