AC2 Enquete Vinex wijk .pdf

File information


Original filename: AC2 Enquete Vinex-wijk.pdf
Title: Microsoft Word - Totale Enquete AC2-2.docx

This PDF 1.3 document has been generated by Word / Mac OS X 10.10.3 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 20/03/2016 at 18:44, from IP address 83.84.x.x. The current document download page has been viewed 903 times.
File size: 3.6 MB (8 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


AC2 Enquete Vinex-wijk.pdf (PDF, 3.6 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Aanleiding  
De  beweegreden  van  ons  onderzoek  is  de  huidige  kritiek  op  de  Vinex  -­‐wijk,    geuit    door    verschillende    
betrokken    organisaties    binnen    het  bouwproces.  Ons  doel  is  hierbij  het  in  kaart  brengen  van  de  
problematiek  uit  het  standpunt  van  de  bewoners  en  daarmee  te  kijken  of  dit  overeenkomt   met   de  
betrokken   partijen  uit   het   bouwproces.   Vervolgens  proberen  we  passende  oplossingen  te  vinden  
die  de  scheiding  tussen  bewoner  en  omgeving  verkleint,  de  eentonigheid  van  de  wijk  verwerpt  en  
de  flexibiliteit  en  samenhorigheid  van  de  wijk  verbetert.  
Inleiding  
“Vinex”   is   oorspronkelijk   een   woningbouwprogramma   wat   is   ingesteld   voor   de   zeven   grote  
Nederlandse  stadsgewesten  voor  de  periode  van  1993  tot  2015.  Inmiddels  is  Vinex  dan  ook  
een   synoniem   geworden   voor   de   nieuwe   Randstedelijke   uitbreidingswijken.   Alvorens   het  
onderzoek  van  start  gaat,  vragen  wij  u  om  uw  postcode  en  woonplaats  om  te  achterhalen  of  u  
in  een  Vinex-­‐wijk  woont.  
 
1. Postcode
 

2. Woonplaats
 

Enquêtevragen  
Uit  onderzoek  van  Bouwkennis  blijkt  dat  er  in  Vinex-­‐wijken  vooral  problemen  worden  
ondervonden  bij  de  inrichting  van  de  openbare  ruimte.  De  respondenten  van  dit  onderzoek  
betroffen  werknemers  uit  het  bouwmanagement,  de  makelaardij,  aannemers,  de  gemeente,  
ont-­‐  wikkelaars  en  woningcorporaties.  Wij  vragen  ons  af:  Hoe  kijkt  u  hier  als  bewoner  
tegenaan?  
De   volgende   zeven   vragen   zullen  oplossingen   bevatten  voor   de  problemen  die  door  de  respondenten  
van  het  onderzoek  zijn  aangekaart.  Mocht  u  het  echter  oneens  zijn  met  de  respondenten  en  geen  
probleem  ondervinden  in  uw  huidige  situatie  in  de  wijk,  kies  dan  voor  antwoordoptie  D.  
 

 

3. Welke  optie  ziet  u  mogelijk  als  beste  oplossing  voor  de  problematiek  
van  het  gebrek  aan  groen  in  de  wijk?  
 

 

 

A. Meer  groen  in  het  huidige  straatbeeld  

 

B. Meer  openbare  groenvoorzieningen  
(park)  

 
C. Meer  natuurlijke  vegetatie  
4.

D. In  mijn  wijk  doet  zich  op  dit  vlak  geen  
probleem  voor.  

Welke  optie  ziet  u  mogelijk  als  beste  oplossing  voor  de  problematiek  van  het  gebrek  aan  
parkeervoorzieningen  in  de  wijk?  

 

 

 
A. Gecentreerde  parkeervoorzieningen  
waardoor  U  niet  meer  in  de  straat  hoeft  te  
parkeren  

B. Aan  een  zijde  van  de  straat  parkeren  

 

 
C. Autoluwe  straten  introduceren  

D. In  mijn  wijk  doet  zich  op  dit  vlak  geen  
probleem  voor.  

 

5.

Welke  optie  ziet  u  mogelijk  als  beste  oplossing  voor  de  problematiek  van  het  gebrek  aan  
speelvoorzieningen  in  de  wijk?  

 

 
A. Speelvoorziening  in  combinatie  met  
openbaar  groen  

 

B. Enkele  grote  speelvoorzieningen  
gecentreerd  

 
C. Meerdere  kleine  speelvoorzieningen  
verdeeld  over  de  wijk  

D. In  mijn  wijk  doet  zich  op  dit  vlak  geen  
probleem  voor.  

 

6.

Welke  optie  ziet  u  mogelijk  als  beste  oplossing  voor  het  gebrek  aan  (nabij  gelegen)  winkelvoorzieningen  
in  de  wijk?  

 

 

A. Winkels  afgewisseld  met  wonen  in  de  straat  

 

 

B. Winkels  gecentreerd  in  de  straat  

 
C. Winkels  gecentreerd  in  een  nieuw  
centrum  

D. In  mijn  wijk  doet  zich  op  dit  vlak  geen  
probleem  voor.  

 
7. Welke  optie  ziet  u  mogelijk  als  beste  oplossing  voor  een  gevarieerder  en  aantrekkelijker  
straatbeeld?  

 

 

A. Één  duidelijke  rooilijn  met  verschillende  
gevelbeelden  in  de  straat  

 

B. Verspringing  van  de  kavels  aan  de  rooilijn  
(rangschikkingslijn  in  de  straat  opgesteld  
door  de  gemeente)  

 
C. Een  zeer  gevarieerd  gevelbeeld  met  
verspringende  kavels  en  gevels  

D. In  mijn  wijk  doet  zich  op  dit  vlak  geen  
probleem  voor.  

8. Welke  optie  ziet  u  mogelijk  als  beste  oplossing  voor  een  meer  duurzame  wijk  in  de  
toekomst?  

 

 
A. Verduurzamen  in  de  wijk  m.b.v.  
bewonerscollectief  (bv.  een  deeltuin  of  
wateropvangen)  

B. Verduurzamen  op  kracht  van  de  gemeente  
met  bv.  duurzame  energie  

 

 
C. Aanpasbaarheid  van  de  indeling  en  
uitbreiding  van  woningen  

D. In  mijn  wijk  doet  zich  op  dit  vlak  geen  
probleem  voor.  

 
 

 

9. Welke  optie  ziet  u  mogelijk  als  beste  oplossing  een  betere  bereikbaarheid  van  de  wijk  met  het  
openbaar  vervoer?  

 
 

 

A. Snelbussen  naar  het  centrum  van  het  nabij  
gelegen  stadgewest  

 

B. Bussen  naar  het  nabijgelegen  station,  
meerdere  bushaltes  in  de  wijk    

 

 
C. Aansluiting  in  de  wijk  op  het  treinverkeer  

 
 
 

 

D. In  mijn  wijk  doet  zich  op  dit  vlak  geen  
probleem  voor.  

Tot  Slot:  algemene  kenmerken  van  het  huishouden  en  de  huidige  woonsituatie  
 
30.                  Bent  u  een  vrouw  of  een  man?  
A.

¨    Man  

B.
 

¨    Vrouw  

 
31.  
 
 

 
Hoe  oud  bent  u?                                                                                                                                                jaar  

32.                  Wat  is  uw  hoogst  voltooide  opleiding?  
A.

¨    Geen  diploma  

E.

¨    MBO-­‐opleiding  

B.

¨    Lagere  school  

F.

¨    Havo,  vwo,  atheneum,  gymnasium  

C.

¨    Mavo  of  vmbo  

G.

¨    HBO-­‐opleiding  

D.

¨    LBO-­‐opleiding  

H.

¨    Universitaire  opleiding  

 
 
33.                  Wat  is  de  samenstelling  van  uw  huishouden?  
A.

¨    Alleenstaand  (ga  door  naar  vraag  43)  

B.

¨    Alleenstaand;  met  thuiswonende  kinderen  

C.

¨    Alleenstaand;  met  uitwonende  kinderen  

D.

¨    Samenwonend  /  getrouwd;  zonder  thuiswonende  kinderen  (ga  door  naar  vraag  43)  

E.

¨    Samenwonend  /  getrouwd;  met  thuiswonende  kinderen  

F.

¨    Samenwonend  /  getrouwd;  met  uitwonende  kinderen  

G.

¨    Anders  

 
34.  

Wilt  u  hieronder  de  leeftijden  invullen  van  de  kinderen  in  uw  huishouden?  

 

 

Leeftijd:  

 

Leeftijd  kind  1  

 

 

Leeftijd  kind  2  (indien  van  toepassing)  

 

 

Leeftijd  kind  3  (indien  van  toepassing)  

 

 

Leeftijd  kind  4  (indien  van  toepassing)  

 

 

Leeftijd  kind  5  (indien  van  toepassing)  

 

 

 
35.                  Wat  is  het  netto  maandinkomen  (zonder  toeslagen)  van  alle  leden  van  uw  huishouden  samen?  
A.

¨    Minder  dan  €500  

F.

¨    €2500  tot  €3000  

B.

¨    €500  tot  €1000  

G.

¨    €3000  tot  €3500  

C.

¨    €1000  tot  €1500  

H.

¨    €3500  tot  €4000  

D.

¨    €1500  tot  €2000  

I.

¨    Meer  dan  €4000  

E.

¨    €2000  tot  €2500  

J.

¨    Weet  ik  niet  

 
 
36.                  Welke  situatie  is  het  meest  op  u  van  toepassing?  
A.

¨    Ik  woon  bij  mijn  ouders  

B.

¨    Ik  woon  in  bij  vrienden  of  familie  (niet  mijn  ouders)  

C.

¨    Ik  woon  op  kamers  of  in  andere  onzelfstandige  woonruimte  

D.

¨    Ik  huur  een  woning  van  een  corporatie  of  particuliere  verhuurder  

E.
 

¨    Ik  ben  eigenaar  van  een  koopwoning  

 
37.                  In  wat  voor  type  woning  woont  u?  
A.

¨    In  een  appartement,  flat  of  portiekwoning  

B.

¨    In  een  rijwoning  

C.

¨    In  een  hoekwoning  of  twee-­‐onder-­‐een  kap  woning  

D.

¨    In  een  vrijstaande  woning  

E.
 

¨    Weet  ik  niet  

 

 

 
38.                  In  wat  voor  woonomgeving  woont  u?  
A.

¨    Centrum-­‐stedelijk  

B.

¨    Buiten-­‐centrum  

C.

¨    Groen-­‐stedelijk  

D.

¨    Centrum-­‐dorps  

E.

¨    Landelijk  

F.
 

¨    Weet  ik  niet  

 
39.                  Wilt  u  binnen  twee  jaar  verhuizen?  
A.

¨    Beslist  niet  

B.

¨    Misschien  

C.

¨    Beslist  wel  

D.
 

¨    Weet  ik  niet  

 

*****      Hartelijk dank voor uw medewerking!!
 
 

*****


Related documents


ac2 enquete vinex wijk
workshop ochtend dag van het jongerenwerk 25 april 2017
samk14gweb
def uitslag enquete
voetbalhuiswerk filosofie
a5dmag2 2014 2015

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file AC2 Enquete Vinex-wijk.pdf